1.0 / February 27, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumununruhsaldalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışıktutanbir başyapıt.
Güzelliği ve nezaketiyle çevresinde hayranlık uyandıranAnnaKarenina’nın mutsuz ve monoton bir evliliği vardır. Üst düzeybirdevlet memuru olan Aleksey Aleksandroviç ile evliliğindetektesellisi oğludur. Ağabeyi ile yengesinin aralarını düzeltmekiçingittiği Moskova’da yakışıklı ve genç kont Vronski iletanışması,Anna’nın hayatında dönüm noktası olur. Tolstoy, AnnaKarenina’dasıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik, ihanet gibitemalarınizini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu birboyutkatar. Modern dünya edebiyatının otoritelerince gelmiş geçmişeniyi romanlardan biri olarak kabul edilen AnnaKarenina,güncelliğini daima koruyacak bir eser.
“Anna Karenina dünya edebiyatındaki en büyük aşkhikâyelerindenbiri. Tolstoy’un kusursuz üslûbunun büyüsü hersayfadahissediliyor.”
Anna Karenina,amasterpiece of 19th-century Russian society by shedding lightonthe mood swings of a dramatic narrative of love andbetrayal.
around admired her beauty and kindness Anna Karenina has a sadandmonotonous marriage. He is a senior civil servant in marriagewithAlexei Alexandrovich is the only consolation to his son. Hewentwith his brother to fix the call of his aunt and acquaintedwithhandsome young earl Vrons in Moscow, it will be a turning pointinthe life of Anna. Tolstoy, Anna Karenina in love withunusualpowers of observation, marriage, new and adds a dimension tothelong-term while allowing the novel art themes likebetrayal.authorities have come to the modern world literaturehistory, whichis considered one of the best novels Anna Karenina, abook isalways up to date to protect.
"One of the greatest love stories in world literature AnnaKarenina.Flawless magic of Tolstoy's style is felt on every page."

App Information Anna Karenina

 • App Name
  Anna Karenina
 • Package Name
  com.dusunce.karenina.AOVTMCQJOQBDWUQV
 • Updated
  February 27, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Dusunce
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Dusunce Show More...

Hidayət Güzgüsü 1.0 APK
Dusunce
Əziz oxucular! Qarşınızdakı bu kitabın mətniazamma mənası çox dərindir. Kitabın dərki asan səmərəsi(mətləbləri)şirindir. Bu gözəl ədəb ərkan və əxlaqla ömür sürmüşbir aliminvəsiyyətlərini özündə cəm etmişdir. Bu alim əldə etdiyiədəb ərkanıvə gözəl əxlaqları övladlarına, eləcə də möminqardaşlarına təqdimetmişdir. Bundan da məqsədi onları kamalaçatdırmaqdan ibarətolmuşdur.Əziz oxucuare!Qarşınızdak the mətn less amman məna Cox dər Download thisbook.The səmərəs the scepter of dər Book (mətləblər) was cute.Thisgözəl ədəb ərk Cartoons əxlaql that lasted the life of ascholar isvəsiyyətlər the özündə cəm uses the Software. Thesescholars əldəədəb ərk test Maxima prototypes of the new Cartoonsgözəl əxlaq ofövlad, it uses the Software eləcə də my bc I təq toqardaş. It wasalso məqsə Kamala çatdırmaq ibarət paintings anddesigns fromthem.
Nəsihətlər 1.0 APK
Dusunce
Əlinizdəki kitabın əsl adı“Nəsihətlər”dir.Əsər bir neçə il bundan qabaq bu adla hazırlanıbçap olunmuşdur.Sonra ona bə`zi əlavələr olunaraq müəyyən mətləblərçıxarıldıqdansonra “On dörd mə`sumun (ə) buyurduqları” adı altındanəşrəburaxılıb. Daha sonra isə bə`zi səhvlər üzündən “Min birhikmətlisöz” adı ilə yenidən çap olunmuşdur. İndi isə hər üç kitabbir çoxfaydalı əlavələrlə birlikdə əziz oxuculara və Əhli-beyt (ə)elmininvə İslam maarifinin aşiqlərinə təqdim olunur.əsl name Əlinizdə thebook"Nəsihətlə is" is. Əsə necə a province-wide olunmuşdhazırlanıb thatqabaq this name. Then after him bə`z is əlavələolunaraq müəyyənmətləblə is çıxarıldıq "On my mə`su on four (ə)buyurduq" under thename nəşrə buraxılıb. Then isə bə`z the səhvləis üzündən "Min saidhikmətl of a" name ilə yenidən olunmuşddiameter. EACH isə landed athree-book çox useful əlavələrləbirlikdə əziz oxucu to Cartoons Əhlof-Bayt (ə) elmir when I təqaşiqlərinə of the Cartoons of educationin Islam.
Quranla Dərman 1.0 APK
Dusunce
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə .Əziz oxucu bu kitab vasitəsi ilə sizinlə əlaqə yaratdığımagörəxoşbəxtəm. İndi isə sizin dərdlərinizi (xəstəliklərinizi)bütündərdlərin dərmanı olan Qur`anla müalicə edib, onun qarşısındasizinreaksiyanızı görüb eşitmək istəyirəm. Cavanlığın ilk anlarındabumüqqəddəs kitabın (Qur`anın) güclü tə`sirini hiss etdiyimhalda,səni onda olan sirrlərdən agah etməməyimə heyfim gəlir.CavanlıqdaQur`anla bir müddət ünsiyyət tapmışdım, Lakin onunsurələrini savabüçün oxuyardım, nəhayət bir hədis mənim yadımadüşdü ki,(əl-qur`anu dəvaun) Yə`ni Qur`an dərdlərə dərmandır. Məhzelə bunaxatir, Qur`anı dərdlərimin dərmanı üçün oxumağa başladım,və onungözəl nəticələrini müşahidə etdim.Cartoons mehribaniləforgiving God's name.Əziz oxuc vasitəs of this book has created a ilə sizinlə əlaqətogörə xoşbəxtəm. Isə your dərdləri Index (xəstəlikləri you) sothatall dərdlər the dərm new Qur` müalicə edib his qarşı inyourreaksiya gorube eşitmək istəyirəm. Müqqəddəs Cavanlıg in thefirstfew moments of this book (the Qur`) tə`sir the stronger thefeelingof my close your moods, which in sən ten sirrlərdən agahetməməyiməheyf I gəl. Cavanlıq in Qur` an tehe ünsiyyət tapmışd whyI, But Ioxuy three savab his surələr, nəhayət a hədis mən I havedenied mydüşd on (əl-qur`a the dəva's) Yə`N the Qur` the Harmandirdərdlərədər. Məhz elə xat it is, I was forced to Qur` new dərdlərimy dərmnew three oxu, Cartoons I pleaded müşahidə hisgözəlnəticələr.
Kişi və Qadın - Şəri Hökümlər 1.0 APK
Dusunce
7 Şiə aliminin ( İmam Xomeyni,AyətullahXamenei, Ayətullah Behçət, Ayətullah Sistani, AyətullahFazilLənkərani, Ayətullah Məkarim Şirazi, Ayətullah Təbrizi)risalələrindən cəmiyyətdə kişi və qadın münasibətlərininşərihökümləri.Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim!Əlinizdəki bu kitab şəri hökmlər məcmuəsinə tam başqabircəhətdən nəzər yetirir və İslamda qadın və kişiəlaqələrininhökmünü bəyan edir. Yeni qarşıya çıxan məsələlərə nəzəryetirməkləbu məcmuənin yazılması zəruri nəzərə çarpır. Bunlargündəlik və ənçox qarşıya çıxan məsələlər olduğuna və təəssüfləindiyə qədərtənzim olunmuş şəkildə bir yerə yığılmadığına görəqərara aldıq ki,bu hökmlərin hamısını kamil şəkildə bir yerəyığmaqla İslamcəmiyyətində dini göstərişlərin icrası yolundatəsirli tədbirlərgörmüş olaq. Əlbəttə, etiraf etməliyik ki, buməsələlər kitablarınmüxtəlif bölmələrində pərakəndə vəziyyətdəmövcud idi, bununlabelə, mövcud olan miqdar qarşıya çıxan yenisuallara cavabverməməkdən əlavə, üstəlik həmin miqdarın əldəedilməsi ümumxalqcamaat üçün çox çətin nəzərə çarpır.7 Şiə scholar (ImamXomeynof Ayətullah Xamene of Ayətullah Behçət, Ayətullah Sistani,FazilAyətullah Lənkər new, Ayətullah Mək I Shirazi, Təbriz ofAyətullah)risalələrindən cəmiyyətdə person Cartoons qadin şər thehökümlər ofmünasibətlər.Bismillah-the-Rəh I Rəhman!Əlinizdə şər of this book is məcmuəsinə hökmlə full BASQacəhətdən nəzə will afford you the Cartoons Cartoons Islam QApersonis een bəy the HOCM of əlaqələr. New qarşı Cixi which isyetirməkləməsələlərə nəzə zərur of the writing of this məcmuənnəzərə hit.These gündəlik Cartoons ən çox qarşı Cixi who that isməsələləCartoons təəssüflə indiyə qədə is tənz I have been thatşəkildə ayerə clutter görə qərar to aldıq, this hökmlər patron ofKamilşəkildə a yerə yığmaql Islam cəmiyyətində religious waygöstərişlərthe execution of təsirl the tədbirlə are damaged olaq.Əlbəttə,etiraf etməliyik, this məsələlə the book of müxtəlifbölmələrindəpərakəndə vəziyyətdə was mövcud, however belə, mövcudwhich miqd isqarşı Cixi new sprinklers to cavab verməməkdən əlavə,üstəlik həmthe miqdar the əldə edilməs the ümumxalq camaat hitthree Cox çətthe nəzərə.
İslamda Əxlaq 1.0 APK
Dusunce
Şübhəsiz, bütün insanlar xoşbəxtliyi sevirvəarzulayırlar. Bu böyük səadətə nail olmaq üçün nəfsinsaflaşdırılıbtərbiyələndirilməsi, yəni rəzil əxlaqi sifətləriuzaqlaşdırıb,bəyənilmiş keyfiyyətləri özündə yaratmaq gözəl birxüsusiyyətdir.Allahın göndərdiyi peyğəmbər və övliyalar da bu yollagetmiş,haqsevərləri bu yola dəvət etmişlər. «Qurani-Kərim»də həminmövzuyaaçıq-aydın işarə edilərək təkidlə buyurulur:“And olsun günəşə və onun işığına (günəşin qalxdığı vaxta)!Nəfsini(günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır. Onu(günaha)batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır”. («Şəms»- 9,8)Şübhəsiz, like allpeople,they arzulay xoşbəxtli Cartoons. This böyük səadətə olmaqnail threeof you nəf saflaşdırılıb tərbiyələndirilməs of yən therəzil əxlaqthe sifətlər the uzaqlaşdırıb, bəyənil havekeyfiyyətlər the özündəyaratmaq gözəl a xüsusiyyətd. Cartoons arepeyğəmbə the göndərdi Godövli they also have get this way, thisway dəvət haqsevərlər isetmişlə. «Quraani-I Kə» də həm the mövzuto açıq-intellectuals işarəedilərək təkidlə is prescribed:"And whether it işığı the günəşə Cartoons (günəş the qalx thevaxtıto)! Nəfs the (evil) is tapacaq təmizləyən mütləq nicat. It(sin)sinking isə, əlbəttə is wasted on uğrayacaq ". ( "Şəms» -9,8)
Diriliş 1.0 APK
Dusunce
Diriliş (Rusça Воскресение -Voskreseniye),Savaş ve Barış ile Anna Karenina'dan sonra LevTolstoy'un üçüncübüyük romanıdır. Eser, Anna Karenina'dan yirmi yılsonra 1899senesinde yazılmıştır. İçerik ve anlatımıyla Tolstoy'unen sevilenromanları arasındadır.Diriliş büyük Rus yazar Lev Tolstoy tarafından, geçirdiği ruhveinanç buhranın ortasındayken yazılır. Kurumsallaşmış"modern"kilisenin ikiyüzlülüğü ve gerçek Hıristiyan ruhundanuzaklaştığınıdüşünen yazar, bu fikirlerini romanın temelinin birkısmınıoluşturmak için kullanmıştır. Romanın temelinin diğerkısmını isehayatının sonlarına doğru daha çok inanmaya ve savunmayabaşladığı,insan yapımı yasaların asla hakkâni ve adîl olamayacağıfikrioluşturuyordu. Roman birçok çevrelerce insan ruhunun,vicdanın,inancın ve konu aldığı dönemin toplumunun gerçekçi ve iyibir resmiolarak ün toplamıştır. Ruha, vicdan azabına, insanfıtratına dair;dirilip doğruları yapmanın mümkün olup olmadığı,fıtri olarakkötülüğü barındıran insanın kötülüğü düzeltipdüzeltemeyeceği gibisorular soran ve bunlara harika bir kurguiçinde farklı vedevrimsel cevaplar veren bir kitap, Diriliş. Ruhanibir "diriliş"ikonu almasına rağmen, Tolstoy'un sürekli hakikâttenuzaklaşmaklasuçladığı kilise romanının bazı bölümlerini suçlamış veTolstoy'utanrıtanımaz (ateist) ilan etmiştir. Yazar 1901 yılındakilisetarafından aforoz edilmiştir.Resurrection(RussianВоскресение - Voskresenka), after Anna Karenina and War andPeace,Leo Tolstoy's novel is the third largest. The work of AnnaKareninatwenty years after it was written in the year 1899. Thecontent andexpression are among the most popular novels of Tolstoy.Resurrection by the great Russian writer Leo Tolstoy, hadthespirit and the belief that depression is written in themiddle.Institutionalized "modern" church hypocrisy and writer whois awayfrom the true Christian spirit, has been used to create someofthese ideas on the basis of the novel. The other part ofthefoundation of the novel began to believe more toward the end ofhislife and defense, never posed the idea of ​​man-made laws cannotbe engraver and fair. Novel of many circles, the humanspirit,conscience, belief and realistic period issues received bythecommunity and has gathered a reputation as a good official.Thesoul, the conscience, on the human nature; dirilip whether itispossible to do right, asking questions as evil can not berectifiedas inborn wickedness of the human host and a differentandrevolutionary book that answers to them in a greatfiction,Resurrection. Spiritual "resurrection" Although the subjectofTolstoy's novel consistently accused the church has been accusedbysome sections out of truth and Tolstoy atheist (an atheist)hasannounced. The author was excommunicated by the church in1901.
Əbədi Öyüd 2 cild 1.0 APK
Dusunce
Bə’ziləri müəyyən səbəblərdən sui-zənnədüçarolur, bədbinlik onlarda xasiyyətə çevrilir, kimsəyəe’timadgöstərmirlər. Bə’zən isə insanda qeyri-təbii hallar başverir.Məsələn, bir səhvə, bir nöqsana görə uzun illərindostluğuqayçılanır, hətta xəyanətlərə yol açılır. Bu xüsusi cərəyanbaisolur ki, insan təkcə o şəxsə qarşı yox, bəlkə hamıyaqarşıe’timadsız olsun. Hər halda xüsusi bir zərər, bir ruhi,psixoloji,iqtisadi, ictimai sıxıntı və ya ciddi bir narahatçılıqsəbəb olurki, insan özünə nəzarəti əldən versin, hamıya qarşıbədbin olubdesin: hamı xaindir və bu dünyada kimsəyə e’timad etməkolmur. Buhal bais olur ki, insan xalqla yaşaya bilməsin. Sözsüz ki,bu iş,bu hal düzgün ruhiyyə deyil və çox olsun ki, Əmirəlmö’minin(ə)kəlamının bu hissəsi belə bir mətləbə uyğun olsun: məbada,sui-zənnsizdə xasiyyətə çevrilsin;Bə'zilər themüəyyənsəbəblərdən sui-zənnə becomes afflicted, they convertedbədbinlikxasiyyətə, kimsəyə e'timad is göstərmirlə. Bə'zən isəgives qeyrthe head of state in human-təbi. Məsələn a səhvə a nöqsuntil görəillər long friendship is qayçılan, opens in hətxəyanətlərə way.This xüsu will cərəy the bais of human təkcə heşəxsə qarş theYoxen get bəlkə Hamina qarş the e'timadsız. EACH xüsuin case azərə is a spiritual, psixoloji was iqtisa, Aggregationsıxınt forCartoons or a serious narahatçılıq səbəb happens, givepeople özünənəzarət the əldən, Hamina qarş the bədb to get theolub: Raw of XADownload Cartoons this kimsəyə e'timad etmək olmu inthe world.This state bais happens, you bilmə xalql people lived.Wordless,this business, that the state get proper ruhiyyə Cartoonsçox otherwords, Əmirəlmö'm of (ə) of this hissəs kəlam belə get amətləbəapplicable: At məba, sui-zənn sizdə xasiyyətə aretranslated;
Anna Karenina 1.0 APK
Dusunce
Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumununruhsaldalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışıktutanbir başyapıt.Güzelliği ve nezaketiyle çevresinde hayranlık uyandıranAnnaKarenina’nın mutsuz ve monoton bir evliliği vardır. Üst düzeybirdevlet memuru olan Aleksey Aleksandroviç ile evliliğindetektesellisi oğludur. Ağabeyi ile yengesinin aralarını düzeltmekiçingittiği Moskova’da yakışıklı ve genç kont Vronski iletanışması,Anna’nın hayatında dönüm noktası olur. Tolstoy, AnnaKarenina’dasıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik, ihanet gibitemalarınizini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu birboyutkatar. Modern dünya edebiyatının otoritelerince gelmiş geçmişeniyi romanlardan biri olarak kabul edilen AnnaKarenina,güncelliğini daima koruyacak bir eser.“Anna Karenina dünya edebiyatındaki en büyük aşkhikâyelerindenbiri. Tolstoy’un kusursuz üslûbunun büyüsü hersayfadahissediliyor.”Anna Karenina,amasterpiece of 19th-century Russian society by shedding lightonthe mood swings of a dramatic narrative of love andbetrayal.around admired her beauty and kindness Anna Karenina has a sadandmonotonous marriage. He is a senior civil servant in marriagewithAlexei Alexandrovich is the only consolation to his son. Hewentwith his brother to fix the call of his aunt and acquaintedwithhandsome young earl Vrons in Moscow, it will be a turning pointinthe life of Anna. Tolstoy, Anna Karenina in love withunusualpowers of observation, marriage, new and adds a dimension tothelong-term while allowing the novel art themes likebetrayal.authorities have come to the modern world literaturehistory, whichis considered one of the best novels Anna Karenina, abook isalways up to date to protect."One of the greatest love stories in world literature AnnaKarenina.Flawless magic of Tolstoy's style is felt on every page."
Loading...