1.4 / July 17, 2014
(3.4/5) (10)
Loading...

Description

Anti Aging

Anti-aging “Yaşlılığa Karşı” olarak tercüme edilebilir.Tümdünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı popülasyonun her geçengünartması nedeniyle, Anti-aging uygulamaları koruyucuhekimliğinönemli bir parçası haline gelmiştir. Anti-aginguygulamalarda amaçcilt dokusunu ve bağlayıcı hücreleri yenilemek,hormonaldengesizlikleri erkek ve kadında ayrı ayrı ele alarakyenidendüzenlemek, cinsel gücü ve sağlığı artırmak, yaşlanmasonucuoluşabilecek hastalıklara karşı erken tanı ve tedavisağlamaktır.Özetle Anti-aging uygulamalarda hedef, yaşlanma sonucuoluşabilecekhastalıkları önlemek, güç kaybını engellemek ve dahauzun süre gençkalmayı sağlamaktır.

Tanımı, alıncak önlemler, kozmetikler, estetikameliyatlar.vitaminler ve yaşlanmaya etkisi olan yiyeceklerinfaktör listesinigösterir.

Basit ve kullanışlı bir uygulamadır.

Advanced Glycation End Products (AGEs)
İleri Glikasyon Son Ürünler

Yaşlanmaya etkisi olan proteinle etkileşmiş şekerlere AGEdenir.Kalojen yapının sarkmasının temel nedenlerindendir.

Süt ve şeker ısıtılırsa, protein ve şeker molekülleriarasındafonksiyon sonucu kahverengi renk ve özel tat oluşur. Busüreçluramelizasyon olarak tanımlanır. Vücudumuzda şeker, proteinve pekçok katalizatör var.

Vücutta protein ve şeker arasındaki reaksiyonların en sonundaAGE(Advanced glycation endproducts = ileri glikas­yon sonürünleri)olarak adlandırılan yapışkan tortular oluşur. Afi Elerkomşu proteiniplikleri arasında anormal çapraz bağ­largeliştirerek buproteinleri daha az elastiki ve daha az esnekyaparlar ve normalişlevlerini kısıtlarlar. Bu çapraz bağlar gözmerceklerindeproteinleri matlaştırıp katarakta neden olur­lar.

Yaşlı derinin kırışıp, sarkmasından, damar sertleşmesindençaprazbağlı proteinler sorumlu olabilir. Beyindeki çapraz bağlıproteinlerParkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratifhastalıklarıngelişmesine neden olabilirler. AGE’ler ve çaprazbağlı proteinlerbağışıklık sistemiyle ilgili iltihap oluşturucutepkilerbaşlatabilir, hücreleri çoğalmaya teşvik edebilir.Yaşlılıkhastalıklarının çoğu, bu maddelerin giderek birikmesine veVücutyapısında ve işlevlerinde yaptıkları değişikliklerebağla­nabilir.Özellikle şeker hastalarında kan şekeri düzeyleriçok yüksektir. Bunedenle diyabetlilerde katarakt, böbrekhastalığı, damar sertliği,hipertansiyon ve bazı yaşlılıkhastalıkları erken gelişmekte ve sıkgörülmektedir.

Besinlerden alınan AGE miktarının maksimum 16 milyon Uolmasıöngörülmektedir. Minimum ise 5 milyon U olmasıbeklenmektedir.

Unutulaması gerekenler

Yağlar ve et ürünleri en çok AGE ihtiva eden besinlerdir.
Karbonhydratlarda az miktarda bulunurlar.
Yüksek ateşte pişirmek AGE miktarını artırır.
Suyu fazla gıdalar yada su ile pişirme yöntemleri AGEmiktarınıazaltır.
Hazır gıdalarda yüksek oranda AGE bulunur.

Anti Aging

Anti-aging "Against Aging" can be translated as. As ourcountryall over the world every day due to the increase of theelderlypopulation, anti-aging applications has become an importantpart ofpreventive medicine. Anti-aging applications purpose inskintexture and binding cells to renew, hormonal imbalances in menandwomen separately by taking rearrange the sexual power andhealth,improve aging that may arise against the disease, earlydiagnosisand treatment is to provide. In a nutshell targetanti-agingapplications, which may occur as a result of aging,preventdiseases, to prevent power loss and longer staying young istoprovide.

Definition of measures to be received, cosmetics,cosmeticsurgery. vitamins and aging factor shows a list of foodsthateffect.

It is a simple and useful application.

Advanced Glycation End Products (AGEs)
Advanced Glycation End Products

The effect of aging proteins which interact with sugar arecalledto the AGA. Collagen structure of the main causes ofsagging.

Milk and sugar is heated, the function of proteins andsugarmolecules consist of a brown color and special taste. Thisprocessis defined as luramelizasyo. Our bodies, sugar, protein, andthereare many catalysts.

The end of the reaction between proteins and sugars in thebodyAGA (= advanced glycation endproducts of Advanced GlycationEndproducts) called adhesive residues occurs. DOWN Elerrelativeprotein crosslinks between threads by developing abnormalproteinsare made less flexible and less elastic and are constrainednormalfunctions. Eye lens proteins in these crosslinkablematlaştırıpcause cataracts.

Kırışıp of aged skin, sagging, from the cross-linked proteinsmaybe responsible for hardening of the arteries. Cross-linkedproteinsin the brain, such as Parkinson's and Alzheimer's can leadto thedevelopment of neurodegenerative diseases. AGEs andcross-linkedproteins related to the immune system can initiateinflammatoryresponses builder, can stimulate cells to multiply.Most of thediseases of aging, these substances build up graduallyand theirchanges in body structures and functions connected to.Especially inpatients with diabetes blood sugar levels are toohigh. Thereforecataracts in people with diabetes, kidney disease,arteriosclerosis,hypertension, and early developing some diseasesof aging and isfrequently seen.

The maximum amount of AGE from food is estimated to be16million. It is expected that a minimum of 5 million.

Need not be forgotten

Oils and meat products are the most AGE-containing foods.
Are found in small quantities in Karbonhydrat.
Cook over high heat increases the amount of AGA.
Foods with more water or water reduces the amount of cookingmethodsAGA.
Prepared foods are high in AGA.

App Information Anti Aging Rehberi

 • App Name
  Anti Aging Rehberi
 • Package Name
  com.ageslistr.ytech
 • Updated
  July 17, 2014
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  yTech
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

yTech Show More...

Dua Rehberi 2.0 APK
yTech
Günlük hayatımızda her an yanımızda bulunması gereken ve kolayezberlenebilen kısa dualar. Manevi bir huzur elde etmek isteyen herMüslümanın dilinden düşürmemesi gereken dualar ve Türkçeanlamları.İnternet bağlantısı gerektirmez.Should be present inevery moment of our daily lives, and easy ezberlenebilen shortprayers with us. Every Muslim who wants to achieve spiritual peaceand prayers to impair the Turkish meanings of the language.Internetconnection is required.
Digital Painting 1.4 APK
yTech
Tutorials reveals the digital painting techniques with a step bystep walk through including images for each stage and layersettings. Photoshop based tutorials but you can use same techniqueson Sai and other applications.No internet connection needed.
3ds Max Tips&Tricks 1.6 APK
yTech
Very useful tips and tricks for 3ds Max users.Includes many tips and tricks for speed up your modelling andanimation time. You can searh any term or word in program.BasicsModellingLight and CameraModifiersAnimationMaxscriptShortcuts List
Bodybuilding 1.4 APK
yTech
Basic bodybuilding exercises categorised and explained by animatedgifs.Shows the correct workout for training. Swipe images for newones.No internet connection needed.
Kurandan Dualar 1.1 APK
yTech
Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den alınan bu dualar Cenâb-ı Hakk'ınöğrettiği dualardır. Bunlar, peygamberlerin ve onlarınzamanlarındaki bazı müminlerin yaptığı, kabul edilmiş dualardır.Allah dualarımızı kabul eylesin.Arama motoru mevcuttur. Kuran'daki surelerin sıralanışına görelistelenmiştir.İnternet olmadan da çalışabilir.Ourcompetitors Almighty Quotes taken from The Holy Quran teaches thatAllah Almighty prayers are prayers. These are some of the prophetsand believers made their time, prayers are accepted.Eylesin Allah accept our prayers.Search engine site. Are listed according to the order of theKoran.It can also work without the Internet.
Peygamberler Tarihi 2.3 APK
yTech
Uygulamamız 400 000 den fazla download yapmıştır."Ey Muhammed! Andolsun, senden önce de birçok peygamber gönderdik. Sana onlarınkimini anlattık, kimini de anlatmadık." (Mümin suresi: 78)Kuran vesünnet ışığında adları sıkla anılan peygamberlerin hayatı buuygulamada bir araya getirildi. Sade ve hızlı menü, Gündüz yüksekışıkta okumak için gündüz modu ve gözü yormayan gece modueklendiOur application has more than 400 000 download free."OMuhammad! And it is, we have sent many prophets before you. We tellthem who you, who also was not explained." (Mümin duration: 78)Inthe light of Quran and Sunnah names of prophets mentioned in thelife of cyclin it has been brought together in thisapplication.Simple and quick menu, day by day mode to read in highlight and easy on the eyes at night was added mode
Sahabelerin Hayatları 1.8 APK
yTech
“(İslâm dinine girme hususunda) öne geçen ilk muhacirler ve ensarile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razıolmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. (Tövbe,100)”Peygamber Efendimiz (sav) görmüş, büyük fedakarlıklar vesıkıntılar çekerek, tek olan doğrunun yani İslam'ın yayılması vegelişmesinde malları ve canları ile mücadele eden mübarekinsanların hayatları bu uygulamamızda sunulmuştur. Sahabelerin öndegelen isimlerinden kırkın üzerinde sahabenin hayatı ve bize yolgösterecek hayat hikayeleri geniş bir şekildeanlatılmıştır.Hayat-üs Sahabe günümüze ışık tutacak biruygulama."(Islamic religion in taking) to the front of the firstemigrants and Ansar them with beauty, those subject to thereeither, that Allah is pleased with them, they are also God arepleased. (Repentance, 100) "The Prophet (peace be upon him) sawgreat sacrifices and hardships, pulling the line, so that thespread of Islam and the development of a single goods and blessedthe lives of people who are struggling with their souls are thosein our application. Companions of the Companions over forty leadingfigure in the stories of his life and show us the way of life isdescribed broadly.Life-base Companions to shed light on the presentapplication.
Alkaline Food Chart 1.7 APK
yTech
Really extented guide for alkaline or ph diet. List of foodsBreadCondimentsDairyDrinksOilsFruitsGrainsSeeds VegetablesSweetsRootsNutsMeat and fishesThis chart is based on the resulting pH"ash" of foods after digestion. This is the reading you should goby when alkalizing foods for your body.
Loading...