4.9.3 / October 25, 2018
(4.4/5) (3748)
Loading...

Description

Sinds kort kunt u op de Nederlandse snelwegen geen gebruik meermaken van de praatpaal. Met de ANWB Wegenwacht Pechhulp app kunt usnel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Met behulpvan de locatiebepaling van je telefoon weet de Wegenwacht zelfsprecies waar u geholpen moet worden, in Nederland en hetbuitenland. Pech melden kan gemakkelijk met de app. In Nederlandstreven we ernaar je binnen 1 uur te helpen. Geef via de app doormet welk voertuig je pechhulp nodig hebt: Auto, motor, bestelbus,busje, fiets, brommer, scooter, scootmobiel of een ander voertuig.Met behulp van de Wegenwacht app kunt u indien gewenst, uw locatiedoorgeven aan de ANWB Wegenwacht, wij komen dan zo snel mogelijknaar u toe. Er kunnen situaties zijn waarbij telefonisch contactnog nodig is. Functies: - Pech melden - Doorgeven van belangrijkstegegevens opgedeeld in categorieën: * Soort pech * Kenteken *Locatie * Lidmaatschapsnummer * Telefoonnummer - Na inloggeninzicht in * Lidmaatschapspas + barcode * Lidmaatschapsgegevens *Wegenwacht productgegevens De Wegenwacht verleent iedere dag aanmeer dan 3.000 leden pechhulp. En dat doen we met onze eigen mensenen wagenpark zodat we u snel op weg kunnen helpen. U kunt altijd deWegenwacht bellen, ook voor advies. Als het nodig is, komen we naaru toe. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Dus meer service voorhetzelfde geld! Bent u nog geen Wegenwacht lid dan kunt u opanwb.nl/wegenwacht het voor u meest passende pakket aanvragen. OverANWB Connected Deze app maakt onderdeel uit van de ANWB Connectedproducten. Samen met de ANWB Connected app en de ANWB Onderweg apphebben gebruikers van de ANWB Connected Services de “connected”versie van bekende functionaliteiten in deze 3 apps. De andere ANWBConnected apps zijn te downloaden via anwb.nl/mobiel. WatANWB-leden over de app zeggen... "De Wegenwacht app doet precieswat hij moet doen: er voor je zijn als het nodig is! De app geeftaan waar je staat, zodat je je hierover niet druk hoeft te maken”“Ik hoopte deze app nooit te hoeven gebruiken. Helaas bleek derealiteit anders. Eén druk op de knop was voldoende om deAlarmcentrale van de Wegenwacht aan de telefoon te krijgen. Zewisten snel mijn locatie te bepalen en binnen 45 minuten stond deWegenwacht bij ons. Geen stress over lidmaatschapsnummers en hetadres waar ik stond. De app deed wat ‘ie moest doen. “Super app,pech geval gemeld even gebeld voor meer info. Daarna krijg je eensms'je met link waarmee je de status van je pechmelding kunt volgenen zelfs daarna kunt zien waar je hulpverlener rijd.” Over ANWBANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Met persoonlijkehulp, advies en informatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging.Dat zie je ook terug in onze apps! Probeer ook eens een van deandere ANWB apps. ANWB apps in het verkeer ANWB vindt dat afleidingin het verkeer door gebruik van smartphones moet stoppen. Bediendeze app dus niet terwijl je rijdt. App Support Heb je vragen overdeze app? Stuur deze dan naar [email protected] o.v.v. VerkeerParkeren Tanken app. Recently you can on the Dutch highways nolonger use the emergency phone. The ANWB Breakdown Roadside app youcan quickly and easily connect with the roadside. Using thelocation information from your phone's Roadside even know exactlywhere you need to be helped, in the Netherlands and abroad. Pechreport can easily with the app. In the Netherlands we aim to helpyou within 1 hour. Give the app by what vehicle you need breakdowncover: Auto, motorcycle, van, bus, bike, moped, scooter, scooter orother vehicle. Using the Roadside app you can, if desired, transmityour location to the ANWB Road, we come as soon as possible to you.There may be situations where telephone contact is needed.  Functions: - Report Pech - Transmission of important informationdivided into categories:    * Type of breakdown   * License Plate    * Location   * Membership No.    * Phone number- After logging understanding    * + Membership cardbarcode    * Membership Data    *Roadside product   The Roadside assistance grants each day tomore than 3,000 members breakdown cover. And we do that with ourown people and vehicles so we can help you get started. You canalways call the roadside, for advice. If necessary, we come to you.So you can well prepared way. So more service for the same money!Are you anwb.nl/wegenwacht no Roadside member you can apply themost suitable package for you.   About ANWB Connected This appis part of the ANWB Connected products. Together with the ANWBConnected app and the ANWB Route app users of the ANWB ConnectedServices the "connected" version of familiar features in thesethree apps. The other ANWB Connected apps can be downloaded fromanwb.nl/mobiel.   What ANWB members say about the app ... "TheRoadside app does exactly what it should do: be there for you whenneeded, the app shows where you stand so that you make you do notworry about it"   "I was hoping never to have to use this app.Unfortunately, the reality proved otherwise. One touch was enoughto get the emergency center of the roadside on the phone. They knewquickly determine my location and got the roadside with us within45 minutes. Do not stress about membership numbers and the addresswhere I stood. The app did what "he had to do.   "Super appunlucky case reported here call for more information. Then you geta text message with a link that lets you track the status of yourluck message and even then you see where you drive rescuer. " aboutAA ANWB is there for you, the road and at your destination. Withpersonal assistance, advice and information, membership benefitsand interests. You can see that in our apps! Also try one of theother ANWB apps. ANWB apps in traffic ANWB believes thatdistraction in traffic should stop using smartphones. Operate thisapp not while driving. app Support Do you have any questions aboutthis app? Please send it to [email protected] o.v.v. TrafficParking Refueling app.

App Information ANWB Wegenwacht Pechhulp app

 • App Name
  ANWB Wegenwacht Pechhulp app
 • Package Name
  com.themobilecompany.ANWBWegenwacht
 • Updated
  October 25, 2018
 • File Size
  44M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  4.9.3
 • Developer
  ANWB
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Wassenaarseweg 220 2596 EC - Den Haag
 • Google Play Link

ANWB Wegenwacht Pechhulp app Version History

Select ANWB Wegenwacht Pechhulp app Version :
 • 4.9.1 (49)
 • 4.3 (35)
 • 4.2 (33)
 • 4.1 (31)
 • 4.0.1 (30)
 • ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.9.1 APK File

  Publish Date: 2018 /6/20
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 28.8 MB
  Tested on: (, API: 26)
  File Sha1: e2368db90efbf0dbf44c2672b3694fd44bf11802
  APK Signature: b04ca73ca7f1c0a6b8e00fcdf54bbde2a5cacd3c
 • ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.3 APK File

  Publish Date: 2017 /4/24
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 21.4 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: 22cca52ab00c18770c5624c3b573992ed1702da0
  APK Signature: b04ca73ca7f1c0a6b8e00fcdf54bbde2a5cacd3c
 • ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.2 APK File

  Publish Date: 2017 /3/29
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 18.5 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: 165ddfba5b6856b84fc2fdf5aa2f1c0815173b7f
  APK Signature: b04ca73ca7f1c0a6b8e00fcdf54bbde2a5cacd3c
 • ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.1 APK File

  Publish Date: 2017 /2/24
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 8.4 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: 82e9f9f94fbfcc2126ad923fb6788076e6a01fa2
  APK Signature: b04ca73ca7f1c0a6b8e00fcdf54bbde2a5cacd3c
 • ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.0.1 APK File

  Publish Date: 2017 /1/7
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 8.4 MB
  Tested on: Android 7.0 (Nougat, API: 24)
  File Sha1: 8f2f7eaa1dfaf1c975b3553795e5e96aaa483ba8
  APK Signature: b04ca73ca7f1c0a6b8e00fcdf54bbde2a5cacd3c

ANWB Show More...

ANWB Wegenwacht Pechhulp app 4.9.3 APK
ANWB
Sinds kort kunt u op de Nederlandse snelwegen geen gebruik meermaken van de praatpaal. Met de ANWB Wegenwacht Pechhulp app kunt usnel en gemakkelijk in contact komen met de Wegenwacht. Met behulpvan de locatiebepaling van je telefoon weet de Wegenwacht zelfsprecies waar u geholpen moet worden, in Nederland en hetbuitenland. Pech melden kan gemakkelijk met de app. In Nederlandstreven we ernaar je binnen 1 uur te helpen. Geef via de app doormet welk voertuig je pechhulp nodig hebt: Auto, motor, bestelbus,busje, fiets, brommer, scooter, scootmobiel of een ander voertuig.Met behulp van de Wegenwacht app kunt u indien gewenst, uw locatiedoorgeven aan de ANWB Wegenwacht, wij komen dan zo snel mogelijknaar u toe. Er kunnen situaties zijn waarbij telefonisch contactnog nodig is. Functies: - Pech melden - Doorgeven van belangrijkstegegevens opgedeeld in categorieën: * Soort pech * Kenteken *Locatie * Lidmaatschapsnummer * Telefoonnummer - Na inloggeninzicht in * Lidmaatschapspas + barcode * Lidmaatschapsgegevens *Wegenwacht productgegevens De Wegenwacht verleent iedere dag aanmeer dan 3.000 leden pechhulp. En dat doen we met onze eigen mensenen wagenpark zodat we u snel op weg kunnen helpen. U kunt altijd deWegenwacht bellen, ook voor advies. Als het nodig is, komen we naaru toe. Zo kunt u goed voorbereid op weg. Dus meer service voorhetzelfde geld! Bent u nog geen Wegenwacht lid dan kunt u opanwb.nl/wegenwacht het voor u meest passende pakket aanvragen. OverANWB Connected Deze app maakt onderdeel uit van de ANWB Connectedproducten. Samen met de ANWB Connected app en de ANWB Onderweg apphebben gebruikers van de ANWB Connected Services de “connected”versie van bekende functionaliteiten in deze 3 apps. De andere ANWBConnected apps zijn te downloaden via anwb.nl/mobiel. WatANWB-leden over de app zeggen... "De Wegenwacht app doet precieswat hij moet doen: er voor je zijn als het nodig is! De app geeftaan waar je staat, zodat je je hierover niet druk hoeft te maken”“Ik hoopte deze app nooit te hoeven gebruiken. Helaas bleek derealiteit anders. Eén druk op de knop was voldoende om deAlarmcentrale van de Wegenwacht aan de telefoon te krijgen. Zewisten snel mijn locatie te bepalen en binnen 45 minuten stond deWegenwacht bij ons. Geen stress over lidmaatschapsnummers en hetadres waar ik stond. De app deed wat ‘ie moest doen. “Super app,pech geval gemeld even gebeld voor meer info. Daarna krijg je eensms'je met link waarmee je de status van je pechmelding kunt volgenen zelfs daarna kunt zien waar je hulpverlener rijd.” Over ANWBANWB is er voor jou, onderweg en op je bestemming. Met persoonlijkehulp, advies en informatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging.Dat zie je ook terug in onze apps! Probeer ook eens een van deandere ANWB apps. ANWB apps in het verkeer ANWB vindt dat afleidingin het verkeer door gebruik van smartphones moet stoppen. Bediendeze app dus niet terwijl je rijdt. App Support Heb je vragen overdeze app? Stuur deze dan naar [email protected] o.v.v. VerkeerParkeren Tanken app. Recently you can on the Dutch highways nolonger use the emergency phone. The ANWB Breakdown Roadside app youcan quickly and easily connect with the roadside. Using thelocation information from your phone's Roadside even know exactlywhere you need to be helped, in the Netherlands and abroad. Pechreport can easily with the app. In the Netherlands we aim to helpyou within 1 hour. Give the app by what vehicle you need breakdowncover: Auto, motorcycle, van, bus, bike, moped, scooter, scooter orother vehicle. Using the Roadside app you can, if desired, transmityour location to the ANWB Road, we come as soon as possible to you.There may be situations where telephone contact is needed.  Functions: - Report Pech - Transmission of important informationdivided into categories:    * Type of breakdown   * License Plate    * Location   * Membership No.    * Phone number- After logging understanding    * + Membership cardbarcode    * Membership Data    *Roadside product   The Roadside assistance grants each day tomore than 3,000 members breakdown cover. And we do that with ourown people and vehicles so we can help you get started. You canalways call the roadside, for advice. If necessary, we come to you.So you can well prepared way. So more service for the same money!Are you anwb.nl/wegenwacht no Roadside member you can apply themost suitable package for you.   About ANWB Connected This appis part of the ANWB Connected products. Together with the ANWBConnected app and the ANWB Route app users of the ANWB ConnectedServices the "connected" version of familiar features in thesethree apps. The other ANWB Connected apps can be downloaded fromanwb.nl/mobiel.   What ANWB members say about the app ... "TheRoadside app does exactly what it should do: be there for you whenneeded, the app shows where you stand so that you make you do notworry about it"   "I was hoping never to have to use this app.Unfortunately, the reality proved otherwise. One touch was enoughto get the emergency center of the roadside on the phone. They knewquickly determine my location and got the roadside with us within45 minutes. Do not stress about membership numbers and the addresswhere I stood. The app did what "he had to do.   "Super appunlucky case reported here call for more information. Then you geta text message with a link that lets you track the status of yourluck message and even then you see where you drive rescuer. " aboutAA ANWB is there for you, the road and at your destination. Withpersonal assistance, advice and information, membership benefitsand interests. You can see that in our apps! Also try one of theother ANWB apps. ANWB apps in traffic ANWB believes thatdistraction in traffic should stop using smartphones. Operate thisapp not while driving. app Support Do you have any questions aboutthis app? Please send it to [email protected] o.v.v. TrafficParking Refueling app.
Verkeer, Parkeren en Tanken - ANWB Onderweg 3.7.5.1 APK
ANWB
ANWB Onderweg brengt je in 1 app alles wat je als automobilistnodig hebt: verkeersinformatie (files, flitsers en werkzaamheden),routeplanner, mobiel parkeren in 160+ steden in Nederland met deparkeer- betaaldienst ANWB Parkeren (bespaar 20% t.o.v. deautomaat) en actuele benzineprijzen bij 4000+ tankstations (incl.ANWB ledenvoordeel tankstations). Consumentenbond testte ANWBOnderweg als meest betrouwbare parkeerapp (juni 2018). Maak kennismet de meest complete app voor mobiliteit van Nederland. De 6handige functionaliteiten in deze app: 1. Verkeersinformatie:filelijst op wegnummer, verkeer in de buurt en op je route Krijgdirect een overzicht van de actuele en betrouwbare ANWBverkeersinformatie in de buurt of op je route, zoals files (allewegen), flitsers (snelwegen) en wegwerkzaamheden. Met de handige enunieke filelijst kun je per wegnummer alle incidenten bekijken. 2.Mijn routes en ANWB file alert: vooraf een gratis file alert bijvertraging Sla je frequent gereden routes eenvoudig op en stel eenANWB file alert in. Zo word je gratis op de hoogte gehouden op jouwgewenst tijdstip indien er vertraging is op jouw opgeslagen routes.3. Parkeren: parkeertarieven & goedkoper parkeren met ANWBParkeren Consumentenbond testte deze app als meest betrouwbareparkeerapp (juni 2018). Net als meer dan 500.000 ANWB leden minderbetalen voor parkeren? Betaal je parkeergeld achteraf via jebankrekening en alléén voor de tijd dat je hebt geparkeerd. ANWBParkeren (in samenwerking met Yellowbrick) werkt in heel Nederland:log in met je Yellowbrick account, voer de zonecode in, controleerje kenteken en start de transactie. Bij terugkomst bij je auto stopje de transactie weer met één druk op de knop. Bij gebruikers vanANWB Connected wordt de transactie automatisch gestopt bij hetwegrijden. In de app zitten handige parkeermeldingen om je tehelpen te herinneren aan de lopende parkeertransactie. ANWBParkeren werkt betrouwbaar en gemakkelijk. Kijk voor ledenvoordeelen gratis registratie op https://www.anwb.nl/mobielparkeren 4.Tanken: actuele prijzen bij alle 4000+ tankstations Bekijk van alletankstations de actuele prijzen (benzine/diesel/LPG/CNG), deopeningstijden en de voorzieningen. Bij de ledenvoordeeltankstations krijg je 3 tot 5 cent extra korting met je ANWBcreditcard. Meer informatie op anwb.nl/tanken 5. Mijn auto: nooitmeer je auto kwijt dankzij ANWB Connected Raak nooit meer je autokwijt. Naast automatisch afmelden bij parkeren zien gebruikers vanANWB Connected de locatie van hun auto in de app. Meer inforatie opanwb.nl/connected 6. Wegenwacht: direct hulp bij pech Meld je pechmakkelijk via de ANWB Wegenwacht app. Over ANWB ANWB is er voorjou, onderweg en op je bestemming. Met persoonlijke hulp, advies eninformatie, ledenvoordeel en belangenbehartiging. Dat zie je ookterug in onze apps! Probeer ook eens een van de andere ANWB apps.ANWB apps in het verkeer ANWB vindt dat afleiding in het verkeerdoor gebruik van smartphones moet stoppen. Bedien deze app dus nietterwijl je rijdt. App Support Heb je vragen over deze app? Stuurdeze dan naar [email protected] o.v.v. ANWB Onderweg app. ANWB Enroute takes you in one app all you need as a driver: traffic(traffic jams, speed cameras and work), route planning, mobileparking in 160+ cities in the Netherlands with the parking paymentANWB Parking (save 20% from the machine) and current gasolineprices in 4000+ stations (incl. ANWB advantage stations). ConsumersANWB tested as the most reliable way parkeerapp (June 2018). Meetthe most complete app for mobility Netherlands. 6 convenientfeatures in this app: 1. Traffic information: file list on roadnumber, traffic in the area and on your route Get an instantoverview of the current and reliable ANWB traffic in theneighborhood or on your route, such as traffic jams (all roads),flash (highways) and roadwork. The convenient and unique file listcan be viewed by all road number of incidents. 2. My Tracks andANWB traffic alert before a free file alert for delays Save yourfrequently traveled routes easily and set an alert in ANWB file. Soyou are free informed at your desired time if there is a delay onyour saved routes. 3. Parking: parking and cheaper parking at ANWBParking Consumers tested this app as the most reliable parkeerapp(June 2018). As more than 500,000 ANWB less pay for parking? Youpay through your bank parking afterwards and only for the time youhave parked. ANWB Parking (in collaboration with Yellow Brick)operates in the Netherlands: log in with your Yellow Brick account,the area code to enter, check your license and start thetransaction. again with the push of a button when returning to yourcar, stop the transaction. Connected with users of AA isautomatically stopped when starting the transaction. In the app areconvenient parking notifications to remind you to help in theongoing parking transaction. ANWB parking works reliably andeasily. Look for membership benefits and free registrationhttps://www.anwb.nl/mobielparkeren 4. Filling: room rates at all4000+ stations View all the current stations (petrol / diesel / LPG/ CNG), the opening hours and facilities. When members benefitstations you get 3 to 5 cents extra discount with your credit cardANWB. More information on anwb.nl/tanken 5. My car: never lose yourcar with ANWB Connected Never lose your car. Besides automaticallylog out users see ANWB parking Connected to the location of theircar in the app. More inforatie on anwb.nl/connected 6. Roadsideassistance: direct roadside assistance Sign unlucky easily throughthe AA Roadside app. about AA ANWB is there for you, the road andat your destination. With personal assistance, advice andinformation, membership benefits and interests. You can see that inour apps! Also try one of the other ANWB apps. ANWB apps in trafficANWB believes that distraction in traffic should stop usingsmartphones. Operate this app not while driving. app Support Do youhave any questions about this app? Please send it [email protected] o.v.v. ANWB Route app.
ANWB Camping 1.8.6 APK
ANWB
The ANWB Camping app provides information of nearly 8.000 inspectedcamp sites across 26 European countries. All camp sites of theNetherlands, Belgium and Luxembourg are free. This is the perfectway to became familiar with the app. Camp sites of single countriesor regions are available via in-app purchase, starting from €0,89.All the information, including maps, is offline available. Findinga suitable camp site can be done with the help of filters. CKE(Camping Key Europa) camp sites are also included in the app.
ANWB Auto 1.2 APK
ANWB
De ANWB Auto app met daarin de vertrouwde ANWB/BOVAG koerslijst maar ook de mogelijkheid om eenvoudig jebrandstofverbruik bij te houden.Functionaliteiten van deze app:• De ANWB koerslijst, handig wanneer je wilt weten wat je autowaard is bij aan- of verkoop. Je kan zowel zoeken door een kentekenin te typen, deze te fotograferen of door te zoeken op een merk,model en bouwjaar.• Brandstofverbruik bijhouden. Je kunt zien of jij zuiniger rijdtdan de fabrieksopgave of het gemiddeld praktijkverbruik op basisvan Travelcard-TNO data. Dit is alleen mogelijk bij benzine- endieseluitvoeringen.• Aan de hand van de tips van het nieuwe rijden kan je zowelbezuinigen op je brandstofkosten als op je onderhoud.• In het onderdeel autopapieren kun al je je autodocumenten opslaanop één plaats.FeedbackDe app wordt de komende maanden verder uitgebreid. Heb jeopmerkingen of suggesties over de app? Mail deze dan naar [email protected] AA Car app containingthe trusted AA / BOVAG price list but also the ability to easilykeep your fuel consumption.Features of this app:• The ANWB price list, useful if you want to know what your car isworth when buying or selling. You can either search by typing in abadge, take pictures or by searching for a brand, model, productionyear.• Fuel consumption tracking. You can see if you drive moreeconomically than the manufacturer or the average consumptionpractices based Travelcard-RIP data. This is only possible withpetrol and diesel versions.• Using the tips of the new drive can both cut down on your fuelcosts on your maintenance.• In the section carpapers you all your car save documents in oneplace.FeedbackThe app will be expanded in the coming months. Do you have commentsor suggestions about the app? Mail it to [email protected]
Connected Car 5.10.0.1107 APK
ANWB
Functies:- Dashboard: geeft je een overzicht van de status van jeauto en gereden ritten- Ecoscore: dit is een terugkoppeling op jerijgedrag op basis van snelheid, acceleratie, remmen en stationairdraaien van de motor. De score is indicatief (maximale score is100) en geeft een beeld hoe zuinig je rijdt. Daarnaast levertrijgedrag met een hoge score uiteraard ook een bijdrage aan hetmilieu en de verkeersveiligheid- Rittenregistratie: houdt alleritten bij (datum,tijd, locatie, afstand) die je met de auto hebtgereden sinds het installeren van de connector- Locatie autobepalen: met deze functie kun je nagaan waar je auto zich bevindt.Het locatiescherm geeft de laatst opgeslagen locatie van je autoaan- Accu status: geeft de status van je accu weer- Storingscodes:met deze functie worden de actuele storingscodes weergegeven zodraze optredenMet de app ANWB Connected Car en de bijbehorendeconnector in je auto krijg je inzicht in je rijgedrag en meerinformatie over je auto. Dankzij de gegevens die de connector naarje smartphone stuurt, heb je informatie over accustatus,brandstofverbruik, locatie en rijgedrag bij de hand. Het inzicht inje rijgedrag helpt je geld te besparen. En het helpt ons omproblemen met je auto snel op te lossen of zelfs te voorkomen. Letop: om de app te gebruiken heb je de ANWB Connector nodig. Al meerdan 130 jaar helpen wij als ANWB onze leden in de wereld vanmobiliteit. Bij alles wat wij doen hebben wij de ambitie om: Je tehelpen als je in de problemen komt of je problemen te voorkomen.Dankzij de Connected Car technologie kunnen wij op afstand de staatvan je auto monitoren en in geval van pech alvast een diagnosestellen. Zo weten wij direct wat het probleem is en kunnen we jenog sneller en gerichter weer op weg helpen. Wellicht kunnen we insommige gevallen zelfs je autopech voorkomen.Meer informatie vindje op www.anwb.nl/connectedcarfeatures:- Dashboard gives anoverview of the status of your car and driven rides- Ecoscore thisis a feedback on your driving based on speed, acceleration, brakingand idling the engine. The score is indicative (maximum score is100), and gives an idea of ​​how economically you are driving. Inaddition, of course, also provides driving with a high scorecontribute to the environment and road safety- trip recording: keepall rides (date, time, location, distance) you've driven the carsince the installation of the connector- Calculate Location car:you can check this feature where your car is located. The locationdisplay shows the last recorded location of your car- Batterystatus: Indicates the status of your car battery- Error Codes: thecurrent fault codes are displayed with this feature, as soon asthey occurThe app ANWB Connected Car and the mating connector inyour car, you get insight into your behavior and learn more aboutyour car. Thanks to the data sent by the connector to yoursmartphone, you have information about battery status, fuelconsumption, location and behavior at hand. The insight into yourbehavior will help save you money. And it helps us to solve or evenprevent speed problems with your car. Note: To use the app you needthe AA Connector.For over 130 years we help our members and ANWB inthe world of mobility. In everything we do we have the ambition: tohelp you if you get in trouble or avoid your problems. Through theConnected Car technology we can monitor the condition of your carremotely and already diagnose in case of breakdown. So we knowimmediately what the problem is and we can help you faster and morefocused on the road again. Perhaps we can even prevent your carbreaks down in some cases.More information can be found onwww.anwb.nl/connectedcar
ANWB B&B 3.1 APK
ANWB
Met deze – geheel vernieuwde – gratis ANWB app zoekt u snel een Bed& Breakfast’s in Nederland en 20 andere landen in Europa. Ookca. 10 landen buiten Europa. Keuze uit ca. 2.000 B&B's metNederlandstalige eigenaren.U kunt B&B's vinden in de buurt van de huidige locatie of inde plaats waar u wilt verblijven door te zoeken op de kaart of viaeen reeks van zoek- en selectiemogelijkheden, bijvoorbeeld op landen streek, type B&B en prijs. Opgenomen per B&B zijnadresgegevens, omschrijving, prijs per kamer, foto's,gps-coördinaten, e-maildadressen en voorzieningen. De app isvolledig offline te gebruiken, inclusief het kaartwerk. Ook in 1oogopslag leuke aanbiedingen en acties van B&B’s. U kunt directnaar de betreffende website gaan. Vanuit de app kunt u ook meteencontact opnemen met de B&B om te reserveren. Een favorietenknopmaakt een vooraf gemaakte selectie makkelijk oproepbaar. De app iseen inspiratiebron voor een romantische overnachting. Gastvrijheid,kleinschaligheid en persoonlijke aandacht spelen een belangrijkerol.With this- completely renewed - free AA app you're looking for a quick B& B's in the Netherlands and 20 other countries in Europe.Also, about 10 countries outside Europe. Choice of 2,000 B & Bswith Dutch owners.You can B & B's near the current location or the locationwhere you want to stay by searching on the map or via a series ofsearch and selection options, such as country and region, type B& B and price. Recorded by B & B are address, description,price per room, photos, GPS coordinates, email maildadressen andamenities. The app can be used, including the card work. Completelyoffline In one glance, great offers and actions of B & Bs. Youcan go directly to that website. From the app, you can alsodirectly contact the B & B to book. A favorite button makes aselection pre-made easily retrievable. The app is a source ofinspiration for a romantic night. Hospitality, personal attentionand small scale play an important role.
ANWB Fietsen 2.3 APK
ANWB
Zin om te gaan fietsen, maar weet je niet precies waar? In de ANWBFietsen app vind je meer dan 170 gecontroleerde routes door heelNederland. De route wordt getoond op een kaart en volgt jougedurende de fietstocht. Zo weet je altijd waar je bent. Ook zie jemeteen waar de leuke fietscaféetjes of terrassen zitten, waar jeals ANWB-fietspaslid korting krijgt. Bij deze ‘ANWB Gastvrij Pluspunten’ is ook altijd een bandenplaksetje en een oplaadpuntaanwezig. De routes zijn zorgvuldig samengesteld aan de hand vanfietsknooppunten. Je volgt gewoon de knooppuntbordjes langs de weg.Toch verkeerd gereden? Je ziet meteen waar je bent ten opzichte vande route, dus in mum van tijd ben je weer op weg. Ook vind je in deANWB Fietsen app een handige kaart met alle Gastvrij punten,fietsenmakers en knooppunten en routes bij jou in de buurt. Krijgje onderweg een lekke band of doet je accu het niet meer? Vanuit deapp kun je de Wegenwacht bellen en precies laten weten waar jestaat, ook als er geen straatnaambordje in de buurt is. (Om gebruikte maken van de Wegenwachtservice heb je een ANWB Fietspas nodig.)Handige functionaliteiten in deze app: 1. Zoek een mooie route Zoekeen mooie route door via de filters aan te geven waar, hoe ver ofhoe lang je wilt fietsen. En geef ook aan welke omgeving je wiltzien. 2. Gemakkelijk knooppuntroutes fietsen Met de ANWB Fietsenapp heb je onderweg een handig overzicht van de knooppuntenonderweg. Deze corresponderen met de bordjes langs knooppunten ophet fietspad zodat je zonder te verdwalen de weg kunt vinden. Tochverkeerd gereden? Je ziet meteen waar je bent ten opzichte van deroute, dus je kunt snel je weg weer vinden. 3.ANWB Gastvrij puntenom te pauzeren Ben je tijdens het fietsen toe aan pauze? Aan deANWB fietsroutes zijn Gastvrij en Gastvrij Plus punten gekoppeld.Hier kun je tijdens je fietstocht even pauzeren met een kopjekoffie of een lunch. 4. Zie wat er in de buurt is Ga je op debonnefooi een stukje fietsen, dan kun je via de knop ‘in de buurt’ook gemakkelijk vinden wat er allemaal bij jou aanwezig is aanhoreca, fietsenmakers en knooppunten. 5. Band lek? Accu leeg? Staje met een kapotte fiets ergens langs de route, dan kun je vanuitde app gemakkelijk de Wegenwacht bellen en precies laten weten waarje staat, ook als er geen straatnaambordje in de buurt is. (Omgebruik te maken van de Wegenwachtservice heb je een ANWB Fietspasnodig.) Overigens kun je bij ANWB Gastvrij punten ook altijd eenbandenplaksetje vinden. 6. Korting met je ANWB Fietspas Heb je eenANWB Fietspas? Log dan in om van vele voordelen te genieten. Bij deGastvrij Plus punten en bij Gastvrij Fietsenwinkels krijg je alsANWB Fietspashouder namelijk voordeel, bijvoorbeeld op een lekkerkopje koffie. Over ANWB ANWB is er voor jou, onderweg en op jebestemming. Met persoonlijke hulp, advies en informatie,ledenvoordeel en belangenbehartiging. Dat zie je ook terug in onzeapps! Probeer ook eens een van de andere ANWB apps. ANWB apps inhet verkeer ANWB vindt dat afleiding in het verkeer door gebruikvan smartphones moet stoppen. Bedien deze app dus niet terwijl jefietst, maar stap even af op een veilige plek. You want to gocycling, but you do not know exactly where? The ANWB Bikes app youcan find more than 170 controlled routes throughout theNetherlands. The route is shown on a map and follows you during thebike ride. So you always know where you are. Also, you immediatelysee where the fun fietscaféetjes terraces or sit where you likeANWB fietspaslid discount. In this 'AA Hospitality Plus points' isalways present a puncture repair kit and a charging point. Theroutes have been carefully compiled from cycling. You just followthe signs along the road junction. Still wrong turn? Youimmediately see where you are relative to the route, so in no timeyou're on the road. You'll also find a handy map with all pointsWelcoming, cobblers and nodes and routes in your area in the ANWBCycling app. You get a flat tire or battery do you remember? Fromthe app you can call the roadside and let know exactly where youstand, even if there is no street sign nearby. (To use the roadsideservice you need a bike card ANWB). Convenient features in thisapp:   1. Find a nice route Find a nice route to pass throughthe filter where, how far or how long you want to cycle. And alsogive to whatever environment you want to see. 2. Easy cyclingroutes node The ANWB Cycling app you move a handy overview of thenodes move. These correspond to the signs along the bike path nodesso you can find your way without getting lost. Still wrong turn?You immediately see where you are relative to the route, so you canquickly find your way again. 3.ANWB Welcoming points to pause Areyou ready to break while cycling? On the ANWB routes are Hospitableand Welcoming plus points attached. Here you can take a breakduring your bike ride with a coffee or lunch. 4. See what's nearbyGoing on spec a little bike ride, you can drop the 'close' buttontoo easy to find what's available to you at restaurants, cobblersand nodes. 5. Flat tire? Battery discharged? You stand somewherealong the way with a broken bike, you can easily call the roadsideand leave right from the app know where you stand, even if there isno street sign nearby. (To use the roadside service you need a bikecard ANWB.) Incidentally, you can at ANWB Welcoming points alwaysfind a tire repair kit. 6. Off with your ANWB bike card Do ANWBbike card? Log in to enjoy many benefits. When Welcoming Plussesand Welcoming Bike Shops Get as ANWB Bicycle Cardholder clearadvantage, such as a cup of coffee. About ANWB ANWB is there foryou, the road and at your destination. With personal assistance,advice and information, membership benefits and interests. You cansee that in our apps! Also try one of the other ANWB apps. ANWBapps in traffic ANWB believes that distraction in traffic shouldstop using smartphones. Operate this app not while you ride, butjust step down in a safe place.
ANWB Verkeer 1.4.0 APK
ANWB
Deze app wordt niet meer ondersteund. Deverkeersinformatie is te vinden in de ANWB Onderweg app metdaarnaast onder andere parkeer en tankinformatie.Verwijder de ANWB verkeer app en download de ANWB Onderwegapp.This app is no longersupported. Traffic information can be found in the ANWB route appalso include parking and tank information.Remove the ANWB traffic app and download the app ANWB route.
Loading...