1.0.1 / July 6, 2016
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Testy prawnicze dla prawników z państwowych egzaminówprzygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na aplikacjęnotarialną. Opracowane przy współpracy notariuszy, adwokatów,radców, komorników. Aplikacja Notariusz ułatwia naukę studentomprawa, przyszłym notariuszom. Zdaj na aplikację notarialną zaplikacją Notariusz zawierającą testy notarialne! W naszej oferciedostępne są też inne aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza,Aplikacja adwokacka i radcowska, Licencja syndyka. Aplikacja wliczbach:- 150 pytań - egzaminy prawnicze, aplikacja notarialna:09/2015,- 150 wyjaśnień do pytań testowych,- 13 kategoriipytańFunkcje aplikacji:- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniemmowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych ),-wyjaśnienia do każdego pytania,- przeglądanie pytań w katalogu,-losowanie pytań z bazy,- dokładny wybór pytań po dziedzinie orazpoziomie trudności,- sprawdzanie poprawności udzielonychodpowiedzi,- bieżąca statystyka odpowiedzi,- statystyka zudzielonych odpowiedzi,- podsumowanie wyników,- dodawanie pytań doulubionych,- zmiana ustawień aplikacji,- udostępnianie wyników np.na facebooku,- testy na aplikację notarialną ( testy na aplikacjenotarialna )Kategorie pytań:- Kodeks cywilny (KC)- Kodekspostępowania cywilnego (KPC)- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KR iO)- Kodeks spółek handlowych (KSH)- Kodeks pracy (KP)- Kodekspostępowania admnistracyjnego (KPA)- Prawo UE i Konstytucja RP (UEi KRP)- Ustawa Prawo o notariacie- Ustawa o księgach wieczystych ihipotece- Ustawa o własności lokali- Ustawa o gospodarcenieruchomościami- Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze- Ustawyinne Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2016 HPF.plTests law for lawyersfrom the state examinations prepared by the Ministry of Justice onthe application notarized. Developed with the cooperation ofnotaries, lawyers, attorneys, bailiffs. Notary applicationfacilitates learning law students, notaries future. Rely on theapplication notarized with the application containing the NotaryPublic Notary tests! In our offer there are also other applicationsLegal: Application bailiff, barrister and attorney, trusteelicense.Application in numbers:- 150 questions - legalexaminations, notary application: 09/2015,- 150 explanations to thetest questions,- 13 categories of questionsApplication features:-Advanced search with speech recognition (after any words or keywords)- Explanations for each question,- Reviewing the questions inthe catalog,- Draw questions from a database,- Careful choicequestions on the area and the level of difficulty,- Validation ofresponses.- Current statistics response,- Statistics of answers,-results submit,- Adding questions to favorites- Change applicationsettings,- Sharing the results, eg. Facebook,- Tests for theapplication notarized (testing applications notary)Categories ofquestions:- Civil Code (CC)- Code of Civil Procedure (CCP)- Familyand Guardianship Code (KR and O)- Commercial Companies Code (KSH)-Labour Code (KP)- Code of Conduct admnistracyjnego (KPA)- EU lawand the Constitution of the Republic of Poland (the EU and theKRP)- Law on Notaries- Act on Land and Mortgage- Act on ownershipof premises- The Law on Real Estate- Law Bankruptcy andReorganization- Act otherAll rights reserved.© 2016 HPF.pl

App Information Aplikacja notarialna

 • App Name
  Aplikacja notarialna
 • Package Name
  pl.hpf.notariusz
 • Updated
  July 6, 2016
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  HPF.pl
 • Installs
  5+
 • Price
  $2.99
 • Category
  Education
 • Developer
  HPF.pl ul. 1-go Sierpnia 36B/8, 02-123 Warszawa
 • Google Play Link

HPF.pl Show More...

LEP LEK 2.8.4 APK
HPF.pl
Lekarski Egzamin Państwowy i Końcowy, testy, pytania, wyjaśnieniaLEP i LEK 2008 - 2017.LEPLEK to aplikacja zawierająca 3580 pytań zewszystkich Lekarskich Egzaminów Państwowych i Końcowych z lat 2008- 2017, z poziomami trudności, słowami kluczowymi oraz opcjonalnymiwyjaśnieniami do pytań. Lekarski Egzamin Państwowy (2008-2012),Lekarski Egzamin Końcowy (2012-2017).Aplikacja w liczbach:- 3580pytań ze wszystkich sesji LEP i LEK 09.2008 - 02.2017(przeredagowane i poprawione ©)- 3580 autorskich © poziomówtrudności przygotowanych przez zespół lekarzy- 900 autorskich ©wyjaśnień do pytań przygotowanych przez zespół lekarzy (opcja) -800 autorskich © słów kluczowych przygotowanych przez zespółlekarzy- 18 egzaminów ze wszystkich sesji z lat 09.2008 -02.2017Funkcje aplikacji:- bezpłatne aktualizacje (regularnie ok. 3tygodni po egzaminach)- słowa kluczowe przypisane do każdegopytania - wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( podowolnych słowach lub po słowach kluczowych ) - podział pytań zewzg. na poziom trudności (łatwy, średni, trudny)- wyjaśnienia dopytań przygotowane przez zespół lekarzy (opcja)- dodawanie własnychnotatek do pytań (opcja)- przeglądanie pytań w katalogu- losowaniepytań z bazy- wybór pytań po egzaminie, dziedzinie oraz poziomietrudności- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi- bieżącastatystyka odpowiedzi- statystyka z udzielonych odpowiedzi-podsumowanie wyników- dodawanie pytań do ulubionych- usługi online:ranking z podziałem na województwa i specjalizacje- zmiana ustawieńaplikacji- udostępnianie wyników np. na facebookuUWAGA!Niepublikowane przeredagowane i poprawione pytania z lat 2012-2017są objęte prawami autorskimi.© 2017 HPF.plExamination of Medicineand the National Final, tests, questions, explanations LEP and LEK2008-2017.LEPLEK is an application containing 3580 questions fromall Medical Examinations and State Final of the years 2008-2017,with difficulty levels and optional keywords explanations toquestions. National Medical Examination (2008-2012), Final Exam ofMedicine (2012-2017).Application in numbers:- 3580 questions fromall sessions LEP and LEK 09.2008 - 02.2017 (revised and redrafted©)- Copyright © 3580 levels of difficulty prepared by a team ofdoctors- 900 Copyright © explanations to the questions prepared bythe team of doctors (optional)- 800 Copyright © keywords preparedby a team of doctors- 18 examinations in all sessions of the year09.2008 - 02.2017Application features:- free updates (regularlyapprox. 3 weeks after the exams)- keywords assigned to eachquestion- Advanced search with speech recognition (after any wordsor key words)- the division of questions from resp. the level ofdifficulty (easy, medium, hard)- explanations to the questionsprepared by a team of doctors (optional)- add your own notes toquestions (optional)- browse the catalog of questions- drawquestions from database- choice questions on the exam, the fieldand the level of difficulty- validation responses- Currentstatistics response- Statistics from the answers- results submit-adding questions to Favorites- Online Services: The ranking of eachcounty and specializations- change application settings- providingthe results of example. FacebookWARNING! Unpublished questionsreformulated and enhanced in the years 2012-2017 are covered bycopyright.© 2017 HPF.pl
LDEP LDEK 2.1.1 APK
HPF.pl
Lekarski Dentystyczny Egzamin Państwowy i Końcowy, testy, pytaniaLDEP i LDEK 2008 - 2015LDEPLDEK to aplikacja zawierająca ok 2400pytań z Lekarskich Dentystycznych Egzaminów Państwowych i Końcowychz lat 2008 - 2015.Aplikacja w liczbach:- 1000 użytkownikówaplikacji LEPLEK - 2400 pytań ze wszystkich sesji LEP i LEK 2008 -2015 (przeredagowane i poprawione ©)Funkcje aplikacji:-wyszukiwanie zaawansowane- przeglądanie pytań w katalogu- losowaniepytań z bazy- dokładny wybór pytań po egzamininie oraz dziedzinie-sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi- bieżąca statystykaodpowiedzi- podsumowanie wyników- dodawanie pytań do ulubionych-zmiana ustawień aplikacji- udostępnianie wyników np. nafacebookuUWAGA! Niepublikowane przeredagowane i poprawione pytaniaz lat 2012-2016 są objęte prawami autorskimi.© 2016 HPF.plMedicalDental Examination and State Final, tests, questions LDEP and LDEK2008 - 2015LDEPLDEK is an application with about 2,400 questionsfrom the Medical Dental Examinations and State Final from the years2008-2015.Application in numbers:- 1,000 users application LEPLEK-2400 questions from all sessions LEP and LEK 2008-2015(reformulated and improved ©)Application features:- Advancedsearch- Reviewing the questions in the directory- Draw questionsfrom database- Careful choice of questions after egzamininie andfield- Validation of responses- Current statistics response-results submit- Adding questions to favorites- Change applicationsettings- Sharing the results, eg. On FacebookWARNING! Unpublishedrewritten and revised questions from the years 2012-2016 arecovered by copyright.© 2016 HPF.pl
LEP LEK English 2.6.3.1 APK
HPF.pl
LEPLEK is an app containing 3400 translated questions of Polishtests for physicians final exam in English LEP and LEK 2008-2017with levels of difficulty and keywords prepared by a team ofdoctors.App in numbers:- 3400 questions of LEP i LEK 09.2008 -02.2017 translated by Google Translator- 3400 original © levels ofdifficulty prepared by a team of doctors- 600 original © keywordsprepared by a team of doctors translated by Google TranslatorAppFeatures:- Online Services: nationwide ranking members of eachcounty and specializations, synchronization- Keywords assigned toeach question- Advanced search with speech recognition (you can useany words or keyword)- Levels of difficulty (easy, medium, hard)-Reviewing the questions in the question/exam catalog- Solvingrandom questions- Question choice by the exam or the level ofdifficulty or by the type.- Validation of responses- Currentstatistics- Historically answer statistics- A summary of results-Adding questions to Favourites- Change application settings- Shareof results, eg. On Facebook, on emailIn Polish: Lekarski EgzaminPaństwowy i Końcowy, testy, pytania, wyjaśnienia LEP i LEK 2008 -2017.© 2017 HPF.plLEPLEK is an app containing 3400 questions ofPolish translated tests for physicians Angielski final exam in theLEP and LEK 2008-2017 with levels of difficulty and keywordsprepared by a team of doctors.App in numbers:- 3400 questions ofthe LEP and LEK 09.2008 - 02.2017 translated by Google Translator-© 3400 original levels of difficulty prepared by a team of doctors-© original 600 keywords prepared by a team of doctors translated byGoogle TranslatorApp Features:- Online Services: a nationwideranking members of each county and Specializations,synchronization- Keywords are assigned each question- Advancedsearch with speech recognition (you can use any words or keyword)-Levels of difficulty (easy, medium, hard)- Reviewing the questionsin the question / exam catalog- Solving random questions- Questionto the choice exam or the level of difficulty or by the type.-Validation of responses- Current statistics- Historically answerstatistics- A summary of results- Adding a Favorites questions-Change application settings- Share of results, eg. On Facebook,email itIn Polish: Medical Examination and State Final, tests,questions, explanations LEP and LEK 2008-2017.© 2017 HPF.pl
LEP LEK (DEMO) 2.8.0 APK
HPF.pl
Lekarski Egzamin Państwowy i Końcowy, testy, pytania, wyjaśnieniaLEP i LEK 2008 - 2016.LEPLEK to aplikacja zawierająca 3400 pytań zewszystkich Lekarskich Egzaminów Państwowych i Końcowych z lat 2008- 2016, z poziomami trudności, słowami kluczowymi oraz opcjonalnymiwyjaśnieniami do pytań. Lekarski Egzamin Państwowy (2008-2012),Lekarski Egzamin Końcowy (2012-2016)Aplikacja w liczbach:- 3400pytań ze wszystkich sesji LEP i LEK 09.2008 - 09.2016(przeredagowane i poprawione ©)- 3400 autorskich © poziomówtrudności przygotowanych przez zespół lekarzy- 900 autorskich ©wyjaśnień do pytań przygotowanych przez zespół lekarzy (opcja) -800 autorskich © słów kluczowych przygotowanych przez zespółlekarzy- 17 egzaminów ze wszystkich sesji z lat 09.2008 -09.2016Funkcje aplikacji:- bezpłatne aktualizacje (regularnie ok. 3tygodnie po egzaminach)- słowa kluczowe przypisane do każdegopytania - wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( podowolnych słowach lub po słowach kluczowych ) - podział pytań zewzg. na poziom trudności (łatwy, średni, trudny)- wyjaśnienia dopytań przygotowane przez zespół lekarzy (opcja)- dodawanie własnychnotatek do pytań (opcja)- przeglądanie pytań w katalogu- losowaniepytań z bazy- wybór pytań po egzaminie, dziedzinie oraz poziomietrudności- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi- bieżącastatystyka odpowiedzi- statystyka z udzielonych odpowiedzi-podsumowanie wyników- dodawanie pytań do ulubionych- usługi online:ranking z podziałem na województwa i specjalizacje- zmiana ustawieńaplikacji- udostępnianie wyników np. na facebookuUWAGA! W wersjidemonstracyjnej aplikacja zawiera ok 100 pytań z jednego działu (orzecznictwo ) wraz z poziomami trudności, słowami kluczowymi orazwyjaśnieniami.UWAGA! Niepublikowane przeredagowane i poprawionepytania z lat 2012-2016 są objęte prawami autorskimi.© 2016HPF.plMedical Examination and State Final, tests, questions,explanations LEP and LEK 2008-2016.LEPLEK is an applicationcontaining 3400 questions from all Medical Examinations and StateFinal of the years 2008-2016, with difficulty levels, keywords andoptional explanations to questions. Medical Examination State(2008-2012), the Medical Examination Final (2012-2016)Applicationin numbers:- 3400 questions from all sessions LEP and LEK 09.2008 -09.2016 (reformulated and improved ©)- 3400 Copyright © levels ofdifficulty prepared by a team of doctors- 900 Copyright ©explanations to the questions prepared by a team of doctors(optional)- 800 Copyright © keywords prepared by a team of doctors-17 examinations in all sessions of the year 09.2008 -09.2016Application features:- Free updates (regularly approx. 3weeks after the exams)- Keywords assigned to each question-Advanced search with speech recognition (after any words or keywords)- The division of questions from rel. the level of difficulty(easy, medium, hard)- Explanations to the questions prepared by ateam of doctors (optional)- Add your own notes to questions(optional)- Reviewing the questions in the directory- Drawquestions from database- Choice questions on the exam, the fieldand the level of difficulty- Validation of responses- Currentstatistics response- Statistics from the answers- results submit-Adding questions to favorites- Online Services: The ranking of eachcounty and specializations- Change application settings- Sharingthe results, eg. On FacebookWARNING! The demo application containsabout 100 questions from one department (jurisprudence) with levelsof difficulty, key words and explanations.WARNING! Unpublishedrewritten and revised questions from the years 2012-2016 arecovered by copyright.© 2016 HPF.pl
Aplikacja notarialna 1.0.1 APK
HPF.pl
Testy prawnicze dla prawników z państwowych egzaminówprzygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na aplikacjęnotarialną. Opracowane przy współpracy notariuszy, adwokatów,radców, komorników. Aplikacja Notariusz ułatwia naukę studentomprawa, przyszłym notariuszom. Zdaj na aplikację notarialną zaplikacją Notariusz zawierającą testy notarialne! W naszej oferciedostępne są też inne aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza,Aplikacja adwokacka i radcowska, Licencja syndyka. Aplikacja wliczbach:- 150 pytań - egzaminy prawnicze, aplikacja notarialna:09/2015,- 150 wyjaśnień do pytań testowych,- 13 kategoriipytańFunkcje aplikacji:- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniemmowy ( po dowolnych słowach lub po słowach kluczowych ),-wyjaśnienia do każdego pytania,- przeglądanie pytań w katalogu,-losowanie pytań z bazy,- dokładny wybór pytań po dziedzinie orazpoziomie trudności,- sprawdzanie poprawności udzielonychodpowiedzi,- bieżąca statystyka odpowiedzi,- statystyka zudzielonych odpowiedzi,- podsumowanie wyników,- dodawanie pytań doulubionych,- zmiana ustawień aplikacji,- udostępnianie wyników np.na facebooku,- testy na aplikację notarialną ( testy na aplikacjenotarialna )Kategorie pytań:- Kodeks cywilny (KC)- Kodekspostępowania cywilnego (KPC)- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KR iO)- Kodeks spółek handlowych (KSH)- Kodeks pracy (KP)- Kodekspostępowania admnistracyjnego (KPA)- Prawo UE i Konstytucja RP (UEi KRP)- Ustawa Prawo o notariacie- Ustawa o księgach wieczystych ihipotece- Ustawa o własności lokali- Ustawa o gospodarcenieruchomościami- Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze- Ustawyinne Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2016 HPF.plTests law for lawyersfrom the state examinations prepared by the Ministry of Justice onthe application notarized. Developed with the cooperation ofnotaries, lawyers, attorneys, bailiffs. Notary applicationfacilitates learning law students, notaries future. Rely on theapplication notarized with the application containing the NotaryPublic Notary tests! In our offer there are also other applicationsLegal: Application bailiff, barrister and attorney, trusteelicense.Application in numbers:- 150 questions - legalexaminations, notary application: 09/2015,- 150 explanations to thetest questions,- 13 categories of questionsApplication features:-Advanced search with speech recognition (after any words or keywords)- Explanations for each question,- Reviewing the questions inthe catalog,- Draw questions from a database,- Careful choicequestions on the area and the level of difficulty,- Validation ofresponses.- Current statistics response,- Statistics of answers,-results submit,- Adding questions to favorites- Change applicationsettings,- Sharing the results, eg. Facebook,- Tests for theapplication notarized (testing applications notary)Categories ofquestions:- Civil Code (CC)- Code of Civil Procedure (CCP)- Familyand Guardianship Code (KR and O)- Commercial Companies Code (KSH)-Labour Code (KP)- Code of Conduct admnistracyjnego (KPA)- EU lawand the Constitution of the Republic of Poland (the EU and theKRP)- Law on Notaries- Act on Land and Mortgage- Act on ownershipof premises- The Law on Real Estate- Law Bankruptcy andReorganization- Act otherAll rights reserved.© 2016 HPF.pl
Dziennik Bólu Głowy 1.2.1 APK
HPF.pl
Ból głowy towarzyszy każdemu. Aplikacja Dziennik Bólu Głowy pomożeCi uporać się z tym problemem. Zbieraj szczegółowe informacje natemat występowania bólu i pokaż je lekarzowi.Aplikacja powstałaprzy merytorycznej współpracy z lek. stomatologa oraz lek.med.Headache accompanied by anyone. Application Official Headachehelp you cope with this problem.Collect detailed information on theoccurrence of pain and show them to your doctor.The application wascreated with the substantive cooperation with the drug. dentist andmedicine. MD
Adwokat 1.2.0 APK
HPF.pl
Testy prawnicze dla prawników zewszystkichpaństwowych egzaminów na aplikacje adwokackie iradcowskie2007-2015 (1300 pyt.) przygotowanych przezMinisterstwoSprawiedliwości. Opracowane przy współpracy adwokatów iradców.Aplikacja Adwokat ułatwia naukę studentom prawa,przyszłymadwokatom i radcom prawnym. Zdaj na aplikację adwokacką iradcowskąz aplikacją Adwokat zawierającą testy na aplikacjeadwokackie oraztesty na aplikacje radcowskie! W naszej oferciedostępne są teżinne aplikacje prawnicze: Aplikacja komornicza,Aplikacjanotarialna, Licencja syndyka.Aplikacja w liczbach:- 1300 pytań - egzaminy prawnicze, aplikacja adwokacka iaplikacjaradcowska z lat 2007 - 2015- 1300 wyjaśnień do pytań testowych,- 13 kategorii pytań,- 8 egzaminów (wszystkie dotychczas opublikowane)Funkcje aplikacji:- wyszukiwanie zaawansowane z rozpoznawaniem mowy ( podowolnychsłowach lub po słowach kluczowych ),- wyjaśnienia do każdego pytania,- przeglądanie pytań w katalogu,- losowanie pytań z bazy,- dokładny wybór pytań po dziedzinie oraz poziomie trudności,- sprawdzanie poprawności udzielonych odpowiedzi,- bieżąca statystyka odpowiedzi,- statystyka z udzielonych odpowiedzi,- podsumowanie wyników,- dodawanie pytań do ulubionych,- zmiana ustawień aplikacji,- udostępnianie wyników np. na facebooku,- testy na aplikację adwokacką, testy na aplikacje adwokacka,- testy na aplikację radcowską, testy na aplikacje radcowska.Kategorie pytań:- Kodeks karny (KK)- Kodeks postępowania karnego (KPK)- Kodeks wykroczeń (KW)- Kodeks postępowania w spr. o wykroczenia (KPSW)- Kodeks karny skarbowy (KKS)- Kodeks cywilny (KC)- Kodeks postępowania cywilnego (KPC)- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KR i O)- Kodeks spółek handlowych (KSH)- Kodeks pracy (KP)- Kodeks postępowania admnistracyjnego (KPA)- Prawo UE i Konstytucja RP (UE i KRP)- Ustawy (U)Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2016 HPF.plTests law for lawyersofall state exams applications attorney and legal advisor2007-2015(1300 quest.) Prepared by the Ministry of Justice.Developed incooperation with attorneys. The application makes iteasy toadvocate teaching law students, future lawyers and legaladvisers.Rely on attorney and legal adviser to the applicationAdvocatecontaining testing applications attorney and tests forapplicationsfor legal advisors! In our offer there are also otherapplicationsLegal: Application bailiff, notary application, Licensetrustee.Application in numbers:- 1300 questions - Legal exams, trainee lawyer and applicationofattorney from the years 2007 to 2015- 1300 clarifications to the test questions,- 13 categories of questions,- 8 exams (all previously published)Application features:- Advanced search with speech recognition (after any words orkeywords)- Explanations for each question,- Reviewing the questions in the catalog,- Draw questions from a database,- Careful choice questions on the area and the levelofdifficulty,- Validation of responses.- Current statistics response,- Statistics of answers,- results submit,- Adding questions to favorites- Change application settings,- Sharing the results, eg. Facebook,- Tests barrister, testing applications lawyers,- Tests for legal training, testing applications attorney.Categories of questions:- The Criminal Code (CC)- Code of Criminal Procedure (CPC)- Code offenses (KW)- Code of Conduct in the spring. offense (KPU)- Fiscal Penal Code (KKS)- Civil Code (CC)- Code of Civil Procedure (CCP)- Family and Guardianship Code (KR and O)- Commercial Companies Code (KSH)- Labour Code (KP)- Code of Conduct admnistracyjnego (KPA)- EU law and the Constitution of the Republic of Poland (the EUandthe KRP)- Act (U)All rights reserved.© 2016 HPF.pl
Siatka Centylowa 1.1 APK
HPF.pl
Siatka Centylowa to aplikacja zwierająca siatki centylowe :- masaciała ( kg )- wzrost ( cm )- obwód głowy ( cm )- BMI ( Body MassIndex )- ciśnienie tętniczeWg wytycznych Warszawskich.Gridpercentile is an application Shorting centile charts:- Body weight(kg)- Height (cm)- Head circumference (cm)- BMI (Body Mass Index)-Blood pressureAccording to the guidelines of Warsaw.
Loading...