1.0.9 / November 16, 2018
(4.2/5) (21)
Loading...

Description

Aptekarz Interakcje to bezpłatna aplikacja, pozwalająca na szybkiesprawdzenie interakcji farmakologicznej, czyli wpływu jednejsubstancji leczniczej na aktywność drugiej przy jednoczesnym ichpodaniu. W bazie aplikacji znajdują się wszystkie leki dostępne wPolsce. Intuicyjna wyszukiwarka ułatwia znalezienie i weryfikacjępotrzebnych informacji. Umożliwia ona wyszukiwanie leku wedługsubstancji czynnej lub nazwy handlowej. W aplikacji uwzględnionorównież informacje o ostrzeżeniach specjalnych (ciąża, stosowanieleku u kierowców oraz o środkach odrzucających i substancjachpsychotropowych). Bazę leków udostępnia LekSeek Polska - lider narynku informacji medycznej, dane dotyczące interakcjifarmakologicznych - Farmacja.net. Pharmacist Interaction is a freeapplication that allows you to quickly check interactionspharmacological or therapeutic effect of a substance on theactivity of the other, while their administration. Onlineapplications are all the drugs available in Poland. Intuitivesearch makes it easy to find and verify the information you need.It allows you to search by drug active substance or the trade name.The application also includes information on special warnings(pregnancy, the use of the drug in drivers, and the measuresrejecting and Psychotropic Substances). A drug database providesLekSeek Poland - the market leader in medical information, data ondrug interactions - Farmacja.net.

App Information Aptekarz Interakcje

 • App Name
  Aptekarz Interakcje
 • Package Name
  com.lekseek.aptekarzInterakcje
 • Updated
  November 16, 2018
 • File Size
  7.0M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.9
 • Developer
  LekSeek®
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
  LekSeek® Polska Sp. z o.o. Sp. k. Taneczna 18 02-829 Warszawa
 • Google Play Link

LekSeek® Show More...

DrWidget Baza Leków 4.3.0 APK
LekSeek®
Wystarczy pobrać Bazę Leków drWidget, aby mieć zawsze pod rękąinformacje o wszystkich produktach leczniczych, suplementach dietyi dermokosmetykach dostępnych w Polsce. Baza jest codziennieaktualizowana. Obecnie znajduje się w niej ponad 17 tys. pozycji.Dzięki aplikacji można uzyskać takie informacje o produktach, jaknp. skład, działanie, interakcje, wskazania, przeciwwskazania,ostrzeżenia specjalne, uwagi, sposób stosowania, stopnieodpłatności (100%, 50%, 30%, bezpłatne, ryczałt). Intuicyjna, aprzy tym bardzo zaawansowana wyszukiwarka pozwala szybko odnaleźćkonkretny produkt. Zaznaczenie filtrów umożliwia dostosowaniewyników wyszukiwania do indywidualnych potrzeb. W zależności odpreferencji użytkownika aplikacja wskaże produkty refundowane lubnierefundowane, na receptę lub bez recepty, do stosowania w ciążyitp. DrWidget Baza Leków to aplikacja bardzo przydatna w codziennejpracy lekarzy, ponieważ pozwala szybko znaleźć informacje, które sąniezbędne, aby prawidłowo wypisać receptę. Osoba chcąca z niejkorzystać nie musi posiadać specjalistycznej wiedzytechnologicznej, ponieważ aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze.Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przez firmę LekSeekPolska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązań mobilnych dlasektora medycznego. Just download the base Drug drWidget to alwayshave on hand information on all medicinal products, foodsupplements and dermocosmetics available in Poland. The database isupdated daily. Currently, it is more than 17 thousand. position.With this application you can get information on products, such as.The composition, action, interactions, indications,contraindications, warnings special attention, method ofapplication, payment levels (100%, 50%, 30%, free lump sum).Intuitive and at the same time very advanced search engine allowsto quickly find the product. Selection of filters allows you tocustomize results to individual needs. Depending on the applicationthe user's preferences indicate reimbursed or not reimbursedproducts, prescription or non-prescription, for use in pregnancy,etc. DrWidget Drug Database is an application very useful in thedaily work of doctors because it allows you to quickly findinformation that is necessary to properly write a prescription. Aperson who wants to use it need not have the technologicalexpertise, because the application is very easy to use. Theapplication is free of charge. It was made by the company LekSeekPoland, renowned manufacturer of advanced mobile solutions for themedical sector.
DrWidget Normy i Skale 1.3.5 APK
LekSeek®
DrWidget Normy i Skale to aplikacja, dzięki której lekarze w każdejchwili mają dostęp do norm i skal medycznych powszechniestosowanych w medycynie. Przy pomocy tego nowoczesnego narzędziamobilnego można precyzyjnie ocenić stan pacjenta, by następniewybrać najlepszą metodę leczenia. Aplikacja składa się z dwóchmodułów głównych. Pierwszy z nich to "Normy i Skale". Użytkownicyznajdą tutaj listę prawie 90 metod pomiaru różnych objawów ischorzeń. Korzystając z opcji wprowadzenia do skali danychkonkretnego pacjenta, lekarz może szybko zinterpretować je wedługobowiązujących kryteriów. Natomiast drugi moduł to "Kategorie".Dzięki niemu możliwe jest znalezienie norm i skal stosowanych wbadaniach konkretnych układów (np. pokarmowego, krążenia) lub wwybranych działach medycyny (np. onkologia). DrWidget Normy i Skalezostał stworzony po to, aby ułatwić codzienną pracę lekarzy.Wygodna wyszukiwarka, intuicyjne menu, możliwość wprowadzaniadanych pacjenta – to niekwestionowane atuty aplikacji. Warto dodać,że jest ona bardzo prosta w obsłudze, a wszystkie daneprzedstawione są w sposób czytelny. Aplikacja jest bezpłatna.Została wykonana przez firmę LekSeek Polska, uznanego producentanowoczesnych rozwiązań mobilnych dla sektora medycznego. DrWidgetstandards and scales is an application which allows doctors at anytime have access to medical standards and scales commonly used inmedicine. With the help of this modern mobile tools you canaccurately assess the patient's condition, then to choose the bestmethod of treatment. The application consists of two main modules.The first is the "Standards and scales." Users will find a list ofnearly 90 different methods of measurement of symptoms andillnesses. Using the option to scale introduction of data of aparticular patient, the doctor can quickly interpret them accordingto the current criteria. While the second module is the"Categories". With it, it is possible to find norms and scales usedin the study of specific systems (e.g.,. Gastrointestinal diseases)or in selected fields of medicine (eg. Oncology). DrWidgetStandards and Scales was created in order to facilitate the dailywork of doctors. Easy search, intuitive menus, the ability to inputpatient data - is unquestionable advantages of the application. Itis worth noting that it is very easy to use, and all data arepresented clearly. The application is free of charge. It was madeby the company LekSeek Poland, renowned manufacturer of advancedmobile solutions for the medical sector.
DrWidget eWUŚ 1.4.1 APK
LekSeek®
Dzięki aplikacji drWidget eWUŚ można szybko sprawdzić, czy danypacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych przezNarodowy Fundusz Zdrowia. Wystarczy, że lekarz poda numer PESELpacjenta, a po chwili uzyska dostęp do interesujących goinformacji. Co istotne, z aplikacji mogą korzystać wyłącznielekarze, jednak wcześniej muszą uzyskać odpowiednie upoważnienie odNFZ. Dokładne informacje, jak to zrobić, są zamieszczone waplikacji w sekcji "Pomoc". DrWidget eWUŚ został takzaprojektowany, aby zapewnić lekarzom komfort użytkowania.Aplikacja jest intuicyjna w obsłudze, działa szybko i zawsze podajerzetelne informacje. Żeby móc z niej skutecznie korzystać,niezbędny jest dostęp do internetu. Aplikacja jest bezpłatna.Została wykonana przez firmę LekSeek Polska, uznanego producentanowoczesnych rozwiązań mobilnych dla sektora medycznego. With thisapplication drWidget eWUŚ can quickly check whether a patient has aright to benefits financed by the National Health Fund. Just thatthe doctor will give the patient's social security number, andafter a while get access to interesting information. Importantly,the application can use only doctors, but must first obtain theappropriate authorization from the National Health Fund. Detailedinformation, how to do this are included in the application under"Help". DrWidget eWUŚ is designed to provide physicians comfort.The application is intuitive to use, works fast and always givesreliable information. To be able to use it efficiently, you needaccess to the Internet. The application is free of charge. It wasmade by the company LekSeek Poland, renowned manufacturer ofadvanced mobile solutions for the medical sector.
DrWidget ICD9 2.1.8 APK
LekSeek®
Wystarczy zainstalować aplikację mobilną drWidget ICD-9, aby wdowolnym momencie mieć dostęp do Międzynarodowej KlasyfikacjiProcedur Medycznych. Dzięki tej klasyfikacji zakłady opiekizdrowotnej mogą usystematyzować wykonywane zabiegi i badania, atakże określić ich koszty. W aplikacji użytkownicy znajdą treścizgodne z aktualizacjami ogłaszanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.Praktyczna i wygodna wyszukiwarka umożliwia błyskawiczne dotarciedo potrzebnych informacji. DrWidget ICD-9 został stworzony po to,żeby usprawnić codzienną pracę w jednostkach medycznych. Atutyaplikacji to przede wszystkim: intuicyjne menu, szybkość działania,przejrzysta prezentacja danych, automatyczne aktualizacje.Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przez firmę LekSeekPolska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązań mobilnych dlasektora medycznego. Just install the mobile app drWidget ICD-9 toat any time have access to the International Classification ofMedical Procedures. With this classification, health care cansystematize the procedures performed and research, and alsodetermine their costs. In the application, users will find contentthat is consistent with updates advertised by the National HealthFund. Practical and convenient search lets you quickly get to theinformation you need. DrWidget ICD-9 was created just to facilitatedaily work in medical units. Advantages of application are:intuitive menus, speed, clear presentation of data, automaticupdates. The application is free of charge. It was made by thecompany LekSeek Poland, renowned manufacturer of advanced mobilesolutions for the medical sector.
Growth Charts 1.0.8 APK
LekSeek®
Growth Charts is a free app, that allows You to easily and quicklycompare Your childs measurements to centile charts - one of thereliable methods of assesing children's physicial development. Justselect Your child's sex, height, weight and head circumference andthe app will show You how is Your child developing. The app letsYou create multiple children profiles, compare their measurementsand look through the previously entered measurements.
DrWidget ICD10 2.3.9 APK
LekSeek®
Dzięki pobraniu aplikacji drWidget ICD-10 lekarze zyskująnieograniczony dostęp do obszernej bazy jednostek chorobowych wgMiędzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.Ponadto użytkownicy znajdą w aplikacji klasyfikację ATC i bazęzarejestrowanych w Polsce produktów i substancji czynnych,powiązanych z kodami ICD-10. Praktyczna wyszukiwarka pozwala szybkodotrzeć do potrzebnych danych. Co istotne, drWidget ICD-10 jest nabieżąco aktualizowany, dlatego stanowi rzetelne źródło informacji.Aplikacja została tak zaprojektowana, aby zapewnić lekarzom komfortużytkowania. Przechodzenie pomiędzy jej modułami jest bardzopłynne. Czytelna prezentacja wyników wyszukiwań czy intuicyjne menuto tylko niektóre z licznych zalet aplikacji. DrWidget ICD-10 jestbardzo pomocnym, a przy tym niezawodnym narzędziem w codziennejpracy lekarzy. Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przezfirmę LekSeek Polska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązańmobilnych dla sektora medycznego. With the app is downloadeddrWidget ICD-10 doctors gain unlimited access to an extensivedatabase of diseases by International Classification of Diseasesand Related Health Problems ICD-10. In addition, users will findapplications in the ATC classification and in Poland, a database ofregistered products and active substances, related to the ICD-10codes. Practical search engine allows to quickly reach the requireddata. Importantly, drWidget ICD-10 is constantly updated, thereforea reliable source of information. The application has been designedto provide physicians comfort. Switching between the modules isvery smooth. The clear presentation of the results of searches andintuitive menus are just some of the many advantages of theapplication. DrWidget ICD-10 is very helpful, and at the samereliable tool in the daily work of doctors. The application is freeof charge. It was made by the company LekSeek Poland, renownedmanufacturer of advanced mobile solutions for the medical sector.
Baby's Trait 1.1.2 APK
LekSeek®
Are You expecting a child? Do You want to know who is it going tolook like? Thanks to the free app Baby's Trait - in a fast and easymanner You can find out Your child's blood type and eye color. Byselecting Your blood type and eye color, you can check what is theprobability of Your child having a certain eye color or blood type.You can enhance the precision of calculations by putting in child'sgrandparents data. You can also check the chances of a child beinglactose intolerant. If You want to find out, what is your childprobbably going to be like, enter the needed info and check theresults. The results presented in the app are purely informativeand aim to give a general idea about the probbability of inheritinga given trait. The actual inheritance is much more complicated andno results can be computetd without a detailed study of parentsDNA.
DrWidget LEP 1.1.9 APK
LekSeek®
Korzystając z aplikacji mobilnej drWidget LEP, w wygodny sposóbmożna przygotować się do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.Użytkownicy znajdą tutaj bazę testów egzaminacyjnych z lat2008-2012. Wystarczy pobrać aplikację na telefon, aby móc uczyć sięw dowolnym momencie. DrWidget LEP został wyposażony w szeregprzydatnych opcji. I tak, osoby przygotowujące się do egzaminu mogąwybrać, czy chcą rozwiązywać testy w całości czy też zestaw 10, 20lub 30 pytań z danego testu. Na pytania można odpowiadać po kolei ipo skończeniu poznać swój wynik. Aplikacja może także od razuinformować, czy wybrana odpowiedź jest prawidłowa. Osoby, które niesą jeszcze gotowe, aby zmierzyć się z egzaminem, na pewno będązainteresowane możliwością przeglądania testów z zaznaczonymipoprawnymi odpowiedziami. Warto zwrócić także uwagę na przydatnąopcję zapamiętania danego pytania (np. takiego, z którym użytkownikmiał problem) i wracania do niego wiele razy, by utrwalić nabytąwiedzę. Ponadto można rozwiązywać test składający się wyłącznie ztakich zapisanych przez użytkownika pytań. DrWidget LEP zapamiętujezarówno wyniki, jak i czas rozwiązywania testu, dzięki czemumożliwe jest śledzenie swoich postępów w nauce. Ta bardzo prosta iintuicyjna w obsłudze aplikacja zapewnia cenną pomoc podczas nauki.Aplikacja jest bezpłatna. Została wykonana przez firmę LekSeekPolska, uznanego producenta nowoczesnych rozwiązań mobilnych dlasektora medycznego. Using the mobile application drWidget LEP, in aconvenient way to prepare for the Final Exam of Medicine. Userswill find the base of examination tests from the years 2008-2012.Just download the application on your phone to be able to learn atany time. DrWidget LEP has been equipped with a number of usefuloptions. And yes, those preparing for the exam can choose whetherthey want to solve the tests as a whole or a set of 10, 20 or 30questions of the test. Questions can be answered by one and afterfinishing to know your score. The application can also immediatelyinformed whether the selected answer is correct. Those who are notyet ready to face the exam, they will certainly interested in thepossibility of viewing tests with correct answers marked. It shouldalso pay attention to the useful option to remember the questions(eg. Such, with which the user had a problem), and returning to himmany times to consolidate the acquired knowledge. In addition, youcan solve a test consisting exclusively of such saved by the userquestions. DrWidget LEP remembers both the results and theresolution time of the test, so you can track their learningprogress. This very simple and intuitive to use applicationprovides valuable assistance in learning. The application is freeof charge. It was made by the company LekSeek Poland, renownedmanufacturer of advanced mobile solutions for the medical sector.
Loading...