Ultimate Fun Games التطبيقات

Loading...
كتاب التلوين طيور الجنة 1.0
Ultimate Fun Games
كتاب التلوين طيور الجنةكتاب التلوين هو تطبيق مخصص للصغار والكباريحتوي على العديد من الرسومات الرائعة التي تحتاج إلى التلوينسهولة التلوين مع إضافة الكثير من الألوانمن فوائد هذا التطبيق للأطفالتنمية تفكير الطفل، إستخراج مواهب الطفل ،تعليمه التنسيق منسنمبكرةتطوير العقل الباطني لدى الطفل ، تنمية موهبة الحفظ لدى الأطفاليتيح التطبيق حفظ الصورة و مشاركتها مع الاصدقاءكتاب التلوين ، تطبيقات للأطفال ، العاب التلوين ، ألعاب الرسماستمتع بالتلوين مع مجموعة رائعة من الصور التعليميةللحروفالانجليزيه وماتحتويه من كلمات معبره عن الحرفيتعلم الطفل اثناء التلوين علي وسائل المواصلات من قطار وسياراتوسفينهوغيرها من الصور الممتعهيتعرف الطفل علي الخضروات والفواكهيتعلم الطفل علي الارقام والعد من خلال التلوينوتلوين الصور التي تحتوي علي الزهور والطبيعهمميزات البرنامج١- يحتوي البرنامج على مجموعة كبيرة من الصور ت٢- امكانية تخزين الصور و حفظها بعد التلوين٣- امكانية مشاركة الصور على وسائل التواصل الاجتماعي ( واتس اب-توتير - فيس بوك - انستجرام - تيلي جرام - سناب شوت - .... )Coloring book BirdsofParadise Coloring Book is a custom application for kidsandadultsIt contains many of the wonderful graphics that need tobecoloringEase of coloring with the addition of a lot of colorsThe benefits of this application for kidsChild development thinking, the extraction of the talents ofthechild, his education coordination from an early ageThe development of the inner mind of the child, the developmentoftalent conservation among childrenApplication save the photo and share them with friends allows Coloring Book, applications for children, coloringgames,drawing gamesEnjoy coloring with an impressive array of educational imagesofthe letters of the English and Mathtwe words expressive ofthecharacterThe child learns during the coloring on the means oftransportationfrom the train cars, ship and other images ofenjoymentBaby vegetables and fruits recognizeChild on the numbers and learn to count by coloringAnd coloring pictures that contain flowers and natureThe program features1. The program contains a large collection of images T.2. The possibility of storing images and save themaftercoloring3. The possibility of sharing photos on social media (Watts August-straining - Facebook - Anstjeram - Tele grams - Snap Shot-....)
La bella Lavanderina con Masha 1.1
Ultimate Fun Games
La bella Lavanderina con Masha e Orso -Canzoniper bambini e bimbi piccoli di DolciBalla anche tu sulle note di questa dolcissima canzonepopolareper bambini, questa volta interpretata dai mitici amici deibambiniMasha e OrsoLa Bella Lavanderina (Testo):La bella lavanderina che lava i fazzolettiper i poveretti della città.Fai un salto, fanne un altro,fai la giravolta, falla un’altra volta, (variazione: failariverenza, fai la penitenza)guarda in su guarda in giùdai un bacio a chi vuoi tuThe beautifulLavanderinawith Masha and Bear - Children's Songs and smallchildren of SweetsIt also dances to the tune of this sweet popular children'ssong,this time starring the legendary friends of children MashaandBearLa Bella Lavanderina (Text):The beautiful lavanderina washing handkerchiefsfor the poor people of the city.Take a trip, to have another,do the turnaround, do it again, (variation: Make reverence,doingpenance)look up look downa kiss to whoever you want
CARLETTO GIOCO 1.1
Ultimate Fun Games
Cartone animato realizzato da MovimentiperStudio Lead e basato sulla canzone scritta da RomanoBertola,Stefano Jurgens e Corìma nel 1983(P) 2007 Studio Lead srl - RomaSTUDIO LEAD è il canale pensato per i bambini e le lorofamiglie.Troverete tutte le più belle e tradizionali canzoncineper bambini enon solo…!!! Filastrocche, cartoni animati, ninnananne solo pervoi.Il piccolo Carletto, principe di un Paese abitato dai mostrinotocome Mostrilandia, decide di venire ad abitare sulla Terra, aTokyo,insieme ai suoi aiutanti, Conte Dracula, Frank e Uomo Lupo,perpoter avere un po' di tranquillità. Carletto diventa prestoamico diHiroshi, un bambino intraprendente che vive con suasorella Sis inun piccolo appartamento vicino alla vecchia casadove i mostri sisono stabiliti. Nel corso della serie, Carlettonon solo incontradei mostri un po' buoni o un po' cattivi, e faamicizia con gliuomini, ma deve anche aiutare Hiroshi e renderepiù felice lasorella del proprio amico.In tutti i vari episodi Carletto e il suo trio, soprattuttoincompagnia di Hiroshi, vivono un'avventura dopo l'altra incuimostri e umani si affrontano, si capiscono, si combattonoediventano amici, ma soprattutto mirano alla salvezza del mondodapericoli mostruosi e demoniaci, nonostante il mondo non siapiùpopolato da mostri come una volta.cartoon realizedbyMovements Study Lead and based on the song written byRomanoBertola, Stefano Jurgens and Corima in 1983(P) 2007 Studio Lead srl - RomeSTUDY LEAD is designed channel for children and theirfamilies.You will find all the most beautiful and traditionalchildren'ssongs and more ... !!! Nursery rhymes, cartoons, lullabylullabiesonly for you.The small Carletto, prince of a country inhabited bymonstersknown as Mostrilandia, decided to come and live on Earth,in Tokyo,along with his aides, Count Dracula, and Frank Wolf Man,we mighthave a bit 'of tranquility. Carletto quickly becomesfriends withHiroshi, an enterprising boy who lives with his sisterSis in asmall apartment near the old house where monsters havesettled. Inthe course of the series, Carletto not only meets someof themonsters 'good or a little' bad, and makes friends with men,butalso help Hiroshi and make the sister of his friend happier.In all the different episodes Carletto and his trio,especiallyHiroshi company, live an adventure after another, wheremonstersand human face each other, understand each other, theyfight andbecome friends, but above all aim at the salvation of theworld bydangers monstrous and demonic, although the world is notpopulatedby monsters like once.
IL BALLO DEL QUA QUA GIOCO 1.0
Ultimate Fun Games
Il ballo del qua qua è il titolo italianodiuna canzone di grande notorietà internazionale intitolataDerEntentanz ("Il ballo dell'anatra"), composta dallo svizzeroWernerThomas. La versione italiana, riarrangiata da T. Rendall eLorenzoRaggi e cantata da Romina Power, venne pubblicata nel 1981ecompare nell'album di Al Bano & Romina PowerFelicità,pubblicato in Italia nel 1982.La musica[modifica | modifica wikitesto]La musica originale è stata composta negli anni cinquantadalmusicista svizzero Werner Thomas. È stata adattata conparolediverse in molteplici nazioni ed usata nel corso degli annicomecolonna sonora in vari film e serie televisive, come ad esempioIltrafficone, L'affittacamere Biancaneve & Co. o The BigBangTheory, nonché come sigla del programma televisivo Paperissima,inonda su Canale 5 dal 1990. Il titolo comunemente usato in ingleseèThe Chicken Dance ("Il ballo del pollo"); la versione italianaècomposta, appunto, da Lorenzo Raggi, ed è l'unica, insieme aquellafrancese, a usare degli starnazzi divertenti all'inizio eallafine, e perciò l'unica a parlare di un'anatra.Il brano[modifica | modifica wikitesto]Il ballo del qua qua è una canzone pensata principalmente peribambini ed anche un inno alla felicità (prendi sotto bracciolafelicità), viene classificata come canzone per bambinivistal'orecchiabilità e il testo apparentemente insignificante, chehafatto divertire i bambini, ma in realtà, come rivelato da AlBanoin una lettera di protesta all'allora -2012- assessoreregionaledella Puglia Fabiano Amati, il quale aveva risposto ad unaletteraaperta di Romina Power scritta a causa del timore riguardoalpossibile e molto probabile inquinamento che il progetto diunoscarico a mare porterebbe nella zona di Specchiarica (zonamarinaionica appartenente alla frazione di San Pietro in Bevagna,facenteparte del comune di Manduria) dicendo "La storia delladepurazionenon è assimilabile al Ballo del Qua Qua, è un po' piùcomplicata",è dedicata ai politici degli anni ottanta che siponevano delleidee e non concludevano più niente ("questo è ilballo del qua qua| e di un papero che sa | fare solo qua qua qua |più qua quaqua")[1] [2].Lanciata da Romina Power nel corso della trasmissioneFantastico2, la canzone è rimasta senz'altro la più conosciutanella carrieradella Power da solista, al di fuori del duo formatocon il maritoAlbano Carrisi. Tra i coristi ci sono stati SilviaAnnichiarico,Paola Orlandi, Lalla ed Eloisa Francia, MarioBalducci, lo stessoAlbano, Moreno Ferrara e Silvio Pozzoli (checantano la quartastrofa insieme alla Power).Il disco[modifica | modifica wikitesto]Il ballo del qua qua si dimostrò essere un grandesuccessocommerciale, riuscendo ad arrivare alla prima posizionedellaclassifica dei 45 giri più venduti in Italia il 24 aprile1982[3],e rimanendo stabilmente in top 10 per sei mesi, dal gennaioalgiugno del 1982. Alla fine dell'anno il singolo risultò essereilsesto più venduto dell'anno.[4]Tracce[modifica | modifica wikitesto]Lato AIl ballo del qua quaLato BPaolino MaialinoSpagnolo: Pajaritos a bailar / El baile de los pajaritos/Pajaritos a volar, Y el mundo a bailar.Svedese: Fågeldansen ("The Bird Dance", chiamatoanche"Kycklingdansen" - "The Chicken Dance". Talvolta è usato ancheiltitolo inglese "Chicken Dance")The dance of quacks istheItalian title of a song by internationally renowned entitledDerEntentanz ( "The Duck Dance"), composed by the Swiss WernerThomas.The Italian version, rearranged by T. Rendall and LorenzoRaggi andsung by Romina Power, was published in 1981 and appearsin the albumof Al Bano & Romina Power Happiness, published inItaly in 1982.Music [edit | change wikitext]The original music was composed in the fifties by the SwissWernerThomas musician. It was adapted in different words inmultiplecountries and used over the years as a soundtrack invarious filmsand television series, such as The trafficone, Thelandlord SnowWhite & Co. or The Big Bang Theory, as well as thetheme songof the television show Paperissima, broadcast on Channel5 since1990. the commonly used title in English is the chickenDance ("the chicken Dance"); The Italian version is composed, infact, byLorenzo Raggi, and the only one, along with the French, touse thefun Starnazzi beginning and end, and therefore the only onetospeak of a duck.The song [edit | change wikitext]The dance of quacks is a song intended primarily for childrenandalso a hymn to happiness (take the arm happiness), is classifiedasa song for children catchiness and seemingly insignificanttext,which made the kids entertained, but in reality, as revealedby AlBano in a letter of protest to the then -2012- regionalCouncillorof Puglia Fabiano Amati, who had responded to an openletterwritten by Romina Power because of fear about the possibleand verylikely pollution that the project of a discharge to the seawouldbring in Specchiarica area (Ionian sea area belonging tothevillage of San Pietro in Bevagna, which is part of themunicipalityof Manduria) saying "the history of treatment is notcomparable tothe Qua Qua Dance, it is a bit 'more complicated ", isdedicated tothe eighty years of political ideas they were askingthemselves andnot concluded anything (" this is the dance of quacks| and a duckwho knows | only make qua qua qua | more qua qua qua ")[1][2].Launched by Romina Power during the program Fantastico 2,thesong remained by far the most known in the solo career ofPower,outside of the duo with her husband Albano Carrisi. Amongthesingers there were Silvia Annichiarico, Paola Orlandi, LallaandHeloise France, Mario Balducci, the same Albano, Ferrara MorenoandSilvio Pozzoli (singing the fourth verse with the Power).The disc [edit | change wikitext]The dance of quacks proved to be a great commercialsuccess,managing to get the first position of the ranking of the 45lapslonger sold in Italy April 24, 1982 [3], and remaining firmlyinthe top 10 for six months, from January to June 1982. At the endofthe single turned out to be the sixth best selling of theyear.[4]Tracks [edit | change wikitext]side AThe dance of quacksSide BPauline PigletSpanish: Pajaritos a bailar / El baile de los pajaritos/Pajaritos a volar, Y el mundo a bailar.Swedish: Fågeldansen ( "The Bird Dance", alsocalled"Kycklingdansen" - "The Chicken Dance." Sometimes the Englishtitle"Chicken Dance" is also used)
Fizzy Toy Coloring Book 1.0
Ultimate Fun Games
The best of all free coloring games forreliefand relaxation is here! Lots of mandalas to color free arewaitingfor you in this fascinating stress reliever. Just try it atleastonce and you'll understand it really helps!Are you tired and exhausted after a tough workday? Takethiscoloring book and forget about all your troubles in aminute!Beautiful images of animals, flowers, plants, mehndi designandmany others will give you a necessary portion of joy andcomfortyou need.The secret of the proven effect of the mandalas coloring bookisits diversity which allows you to unleash your imagination andletyour mind set off for a flight! Choose your favorite colorsforeach of these coloring pages and see how many versions of thesamepicture you can make.The Secret Life of Pets Snowball, are playing hide and goseek!Red climbs into the washing machine just in time for PrincessBelleto wash her clothes...oh no! Good thing Fizzy turns thiswashingmachine into a magical machine that makes toy surprisesappear!COME SAY HI TO FIZZY
زحام الدار البيضاء CASABLANCA 1.0
Ultimate Fun Games
زحام كازا هي لعبة سياقة دراجة ناريةبمدينةالدار البيضاء المزدمحة بالمغرب z7am casaبشخصيات بوزبال و دراجته و قريقيبة و بوزبالة عليك ان تحاولالمروربدراجتكعبر المدينة وسط الزحام و جمع النقود و تفادي سيارات الشرطة والاسعافو الوقوع في الحوادثو الوصول الى الهدف بمدينة الدار البيضاءو الاستماع لأغنية مولانا،و هرب هرب شد شد......بمدينة الدار البيضاء المزدمحة بالمغرب مع الهروب و الاستمتاعلأغنيةمولانا z7amz7am is an endless runner game for mobile devices thattakesinspiration from the traffic jam of Casablanca city in a crazyandfunny spirit. You drive a bike such as a red bike or a bigbikewith the goal to reach the highest distance while avoidingotherobstacles and city traps. Also, you have to collect coins ontheway to buy plenty of crazy cars available in the garage.Features* Drive a red bike, in the city of Casablanca, Morocco* tilt left or right to avoid cars and other obstacles* Use boost to speed up your car* Collect coins to buy new crazy bikes* Battle against other players through the leaderboard* A crazy cartoonish art styleInstall the game and share with us you feedback!Casa congestion is agameof driving a motorcycle in Casablanca, Morocco Almzdemhhz7amcasaBozbal personalities and his bike and Gariguibh Bozbalh and youhaveto try to pass BdrajtkAcross the downtown hustle and collect coins and avoid thepolicecars and ambulances and falling in accidentsAnd to reach the goal in CasablancaAnd listen to the song Maulana,He escaped and fled tightening tightening......  Almzdemhh in Casablanca, Morocco, with the Escapeandenjoy the song Maulana z7amz7am is an endless runner game for mobile devices thattakesinspiration from the traffic jam of Casablanca city in a crazyandfunny spirit. You drive a bike such as a red bike or a bigbikewith the goal to reach the highest distance while avoidingotherobstacles and city traps. Also, you have to collect coins ontheway to buy plenty of crazy cars available in the garage.Features* Drive a red bike, in the city of Casablanca, Morocco* Tilt left or right to avoid cars and other obstacles* Use boost to speed up your car* Collect coins to buy new crazy bikes* Battle against other players through the leaderboard* A crazy cartoonish art styleInstall the game and share with us you feedback!
لعبة قفز ايهاب امين Ihab Amin 1.1
Ultimate Fun Games
الفنان المتالق ايهابلعبة القفز ايهاب أميراللعبة مرفقة بأغنية انتي اللي بغيتيAmir competed in the 11th season of Academy Arab World. Hewasthe second Moroccan male ever to be accepted on to the show.Ihabwon people's hearts from the get go, mainly due to his prideinshowcasing the Moroccan dialect with the other candidates. Amirwasnever named by any of the show's judges for nomination up untiltheweek of his exit when he was finally named a nominee. Amirwasnominated only once on the show. During this nomination hewasshown to have lost the public vote, which raised allegationsthatthe show tampered with the results. Fans of Amir expressedtheiroutrage through social media 01/01/2016.[1][2]Performances in Star Academy 111st Prime : Ibaat li Gawab - Sabah Fakhri2nd Prime : Nawiha - Mohamed Hamaki3rd Prime : Mal Habibi malo - Saad Lamjarred4th Prime : Lemen Nechki Hali - Saad Lamjarred5th Prime : Min ghir lih - Mohammed Abdel Wahab6th Prime : Houbi al anani - Marwan Khoury7th Prime : We marret el ayam - Umm Kulthum8th Prime : Abdel kader - khaled9th Prime : Ya zahratan fi khayali _ Farid al-Atrash10th Prime : Baathe lak ya Habib roh - Fairuz11th Prime : babouri rayh rayh - Ilham al-Madfai12th Prime : Ana Benseheb - Wael Jassar16th Prime (The final) : Enty Saad LamjarredThe Return to MoroccoAfter Ihab Amir's exclusion from the show, his fans were readytowelcome him in the airport of Casablanca. though it was a shockforall the Moroccans and the Arabs to see this huge number of fansinthe airport for a candidate that was excluded from the show onhisfirst nomination.[3][4] On his arrival to Morocco the fans madehima huge welcoming not only in the airport but also in his citySafithat lasted for a whole day and all the fans from othercountrieswatched it from his Periscope, it was the talk of thepress in thewhole Arab world.[5] Due to this fame that wasacquired in a veryshort time many Radio and TV channels invitedIhab for interviewssuch as Hit Radio, Chada FM, 2M and Medi 1 TVthe latter made areport about his debut.His career after the academyDuring his interviews Amir talked about his new song that carrythetitle of "Célibataire" which means "single" in French languageandhe explained how he is working on his first video clip, nottomention that the song was already out since he made it while hewasin the academy and the fans already put it in a Youtube channelandit gain more than one million views in a very short period.Ihabalso add that he will attend the musical academy inCasablancasince he think he still need to learn more about music inorder tofulfill his dream.Brilliant artist EhabJumping game Ehab Omirallabh attached to the song youwhoBgitiAmir competed in the 11th season of Academy Arab World. Hewasthe second Moroccan male ever to be accepted on to the show.Ihabwon people's hearts from the get go, mainly due to his prideinshowcasing the Moroccan dialect with the other candidates. Amirwasnever named by any of the show's judges for nomination up untiltheweek of his exit when he was finally named a nominee. Amirwasnominated only once on the show. During this nomination hewasshown to have lost the public vote, which raised allegationsthatthe show tampered with the results. Fans of Amir expressedtheiroutrage through social media 01/01/2016. [1] [2]Performances in Star Academy 11    1st Prime: Ibaat li Gawab -SabahFakhri    2nd Prime: Nawiha - Mohamed Hamaki    3rd Prime: Mal Habibi malo -SaadLamjarred    4th Prime: Lemen Nechki Hali -SaadLamjarred    5th Prime: Min ghir lih - MohammedAbdelWahab    6th Prime: Houbi al anani -MarwanKhoury    7th Prime: We marret el ayam -UmmKulthum    8th Prime: Abdel kader - khaled    9th Prime: Ya zahratan fi khayali _Faridal-Atrash    10th Prime: Baathe lak ya Habib roh-Fairuz    11th Prime: babouri rayh rayh -Ilhamal-Madfai    12th Prime: Ana Benseheb - WaelJassar    16th Prime (The final): EntySaadLamjarredThe Return to MoroccoAfter Ihab Amir's exclusion from the show, his fans were readytowelcome him in the airport of Casablanca. though it was a shockforall the Moroccans and the Arabs to see this huge number of fansinthe airport for a candidate that was excluded from the show onhisfirst nomination. [3] [4] On his arrival to Morocco the fansmadehim a huge welcoming not only in the airport but also in hiscitySafi that lasted for a whole day and all the fans fromothercountries watched it from his Periscope, it was the talk ofthepress in the whole Arab world. [5] Due to this fame thatwasacquired in a very short time many Radio and TV channelsinvitedIhab for interviews such as Hit Radio, Chada FM, 2M and Medi1 TVthe latter made a report about his debut.His career after the academyDuring his interviews Amir talked about his new song that carrythetitle of "Célibataire" which means "single" in French languageandhe explained how he is working on his first video clip, nottomention that the song was already out since he made it while hewasin the academy and the fans already put it in a Youtube channelandit gain more than one million views in a very short period.Ihabalso add that he will attend the musical academy inCasablancasince he think he still need to learn more about music inorder tofulfill his dream.
Boogeyman Halloween Run 1.0
Ultimate Fun Games
Boogeyman Halloween Run will runthruneighborhoods and city streets. All Flat and fast ADVENTURErunnerswill be Chased by Bogeymen (and women) trying to steal yourflags.You must arrive back at the finsih line safe .The word bogey is believed to be derived from the MiddleEnglishbogge / bugge ("hobgoblin") and is generally thought to beacognate of the German bögge, böggel-mann (English "Bogeyman").Theword could also be linked to many similar words in otherEuropeanlanguages
The Unicorn Fly Adventure 1.1
Ultimate Fun Games
Try to teach the little unicorn how toflyavoiding the flying MonstersThe unicorn is a legendary creature that has been describedsinceantiquity as a beast with a large, pointed, spiralinghornprojecting from its forehead. The unicorn was depicted inancientseals of the Indus Valley Civilization and was mentioned bytheancient Greeks in accounts of natural history byvariouswriters
لعبة الفيل الطيوب طيور الجنة 1.0
Ultimate Fun Games
لعبة لعبة الفيل الطيوب من طيور الجنة لعبةجريخفيفة للأطفال والكبار سهلة التحكماللعبة مرفوقة بأغنية الفيل الطيوب من طيور الجنة مما يجعلهاأكثرمتعة.يعتبر الفيل الطيوب من طيور الجنة شخصية من قناة طيور الجنةللاطفال، حيث سبق وأطلقت القناة أغاني تجسد شخصية طفل كرتوني يدعىحميدو الولدالشقي يقوم بتصرفات سيئة وأعمال غير صالحة ليحصل معه شيءسلبي يجعلهيترك العمل السيئ ليتجه الى العمل الصالح ، في محاولة منالقناة لارسالرسالة تربوية وهادفة الى الاطفال المتابعين لها فيالوطن العربي.لعبة الفيل الطيوب من طيور الجنة هي لعبة مقتبسة من شخصية أغانيطيورالجنة و طيور بيبيساعد الفيل الطيوب من طيور الجنة لكي يجمع أكبر عدد من التفاح ويساعدأمه لكي يصبح ولد صالح و حاول أن تتخطى جميع العراقيل فياللعبةالآن و لاول مرة لعبة حميدوالجري, القفز, الانزلاق و أكثر كل هدا في لعبة حميدو شخصية مقتبسةمنأغاني طيور الجنة و طيور بيبيمستوليات كثيرة لكل أفراد العائلة سهل للاطفال متوسط للأطفال والكبارو صعب للكبارالميزات★ رسومات جديدة جميلة★ مستوليات كثيرة★ عقبات جديدة★ عن بووروبس★ المزيد من الإنجازات★ القوى الخاصة لكل حرف★ اكتشفو أكثر فب لعبة لعبة حميدو الولد الشقي - العاق !!!- متوافقة مع شاشة HD- الضوابط التي تعمل باللمس لا تتطلب سوى إصبع واحد- تحميل لعبة في 10 ثانية ويلعب !المرجو الإستمتاع باللعبة و شكرا .Game Elephant TaiobBirdsof Paradise game Jerry light for children and adultseasycontrolThe game accompanied by the song Elephant Taiob Birds ofParadise,making it more fun.Elephant is Taiob of birds personal paradise of channel Birdsofparadise for children, which has already launched a channelsongsembody personal cartoon child named Hamidou bad boy is badbehaviorand acts unfit to get him anything negative makes it leavesbadwork to err on the good work, in an attempt by the channel tosendeducational and meaningful message to kids observers in theArabworld.Game Elephant Taiob Birds of Paradise is a game adapted fromapersonal song birds and birds of paradise BabyElephant helped Taiob Birds of Paradise in order to collectthelargest number of apples and helps his mother to become arighteousson and tried to transcend all obstacles in the gameNow and for the first time a game HamidouRunning, jumping, sliding and more each Hedda in a gameHamidoupersonal songs adapted from Birds of Paradise and BabyBirdsMany Mstulyat whole family is easy for children average forchildrenand adults and difficult for adultsFeatures★ beautiful new graphics★ many Mstulyat★ new obstacles★ for powerups★ more achievements★ special powers for each character★ Akchwo more PHP Game Hamidou bad boy - ingrate !!!- Compatible with HD screen- Touch controls only require one finger- Download the game in 10 seconds and play!Please enjoy the game and thank you.
لعبة عزوز 1.1
Ultimate Fun Games
اللعبة مرفقة بأغنية عزوز و الموزة من طيورالجنةلعبة عزوز و الموز هي لعبة مقتبسة من شخصية أغاني طيور الجنة وطيور بيبيساعد عزوز لكي يجمع أكبر عدد من الموز و يساعد أمه لكي يصبح ولد صالحو حاول أن تتخطى جميع العراقيل في اللعبةالآن و لاول مرة لعبة عزوزالقفز, الانزلاق و أكثر كل هدا في لعبة عزوز و الموز شخصية مقتبسة منأغاني طيور الجنة و طيور بيبيحاول الحصول على أكثر عدد من الموز لمساعدة عزوز و حميدومستوايات كثيرة لكل أفراد العائلة سهل للاطفال متوسط للأطفال والكبار و صعب للكبارالميزات★ عقبات جديدة الازبال و الموز★ لمسة واحدة للعب★ رسومات جديدة جميلة★ مستوايات كثيرة★ عقبات جديدة★ الكثير من الموز★ المزيد من الإنجازات★ القوى الخاصة لكل حرف★ اكتشفو أكثر في لعبة عزوز و الموز و لعبة حميدو الولد الشقي - العاق!!!- متوافقة مع شاشة HD- الضوابط التي تعمل باللمس لا تتطلب سوى إصبع واحد- تحميل لعبة في 10 ثانية ولعب !The game accompanies thesong Azzouz and banana Birds of ParadiseGame Azzouz and banana is a game adapted from a personal songbirds and birds of paradise BabyAzzouz helped to collect the largest number of bananas and help hismother to become a righteous son and tried to transcend allobstacles in the gameNow and for the first time a game Azzouz Jumping, sliding and more each Hedda in a game Azzouz andbanana character borrowed from the song birds and birds of paradiseBabyTry to get the most number of bananas to help Azzouz andHamidouMany Mistoayat whole family is easy for children average forchildren and adults and difficult for adultsFeatures★ new trash and banana obstacles★ one touch to play★ beautiful new graphics★ many Mistoayat★ new obstacles★ lot of bananas★ more achievements★ special powers for each character★ Akchwo more in a game Azzouz and bananas and game Hamidou bad boy- ingrate !!!- Compatible with HD screen- Touch controls only require one finger- Download the game in 10 seconds and play!
فقاعات جاد و إياد طيور الجنة 1.0
Ultimate Fun Games
لعبة فقاعات جاد وأياد خالد مقداد نجومطيورالجنةهي لعبة خفيفة للأطفال تعتمد على الألوان بشكل رئيسي كما انهاتحتويصورا للنجوم جاد و اياد المقداد وعدة شخصيات من طيور الجنةطيور الجنة هي قناة فضائية موجهة للأطفال وهي تحت إدارة وإشرافخالدمقداد، مقرها في عمان، الأردن وتبث إرسالها من البحرين. تقدمالقناةأناشيد وأغاني للأطفال، تم تأسيسها في يناير 2008م. ككلالقنواتالعربية الفضائية تقريباً, تتيح هذه القناة إرسال رسائل قصيرةوكانسابقاً فرصة تتيح لك في التصويت على كليبك المفضل كل أسبوعويُعرض يومالجمعة الكليب الذي حصل على أعلى نسبة وهو الTOP5. ويتمعرضها فيالشريط السفلي للقناة. في هذا الشريط يمكنك إرسال تحياتك أوأن تحسبعمرك أو تفسير معنى اسمك.اصبحت قناة طيور الجنة في المرتبة الأولى عربيا و 50 عالميا.Game Gad bubbles andAyadKhalid Mekdad Star ParamoreIt is a game of light for children based on the Mainly Colorsasthey contain pictures of the star Gad and Iyad al-Miqdadandseveral personalities from the Birds of ParadiseBirds of Paradise is a satellite channel which is directedtochildren under the management and supervision of KhalidMekdad,based in Amman, Jordan and broadcasting from Bahrain.Channeloffers Chants and Songs for Children, was established inJanuary2008. Almost the whole Arab satellite channels, this channelallowssending short messages and was formerly an opportunity allowsyouto vote on Kelebek favorite shows each week and on Friday theclip,which received the highest proportion of which is the TOP5.And itis displayed in the lower band of the channel. In this baryou cansend your greetings or to calculate your age or interpretthemeaning of your name.Channel Birds of Paradise became ranked first among Arabcountriesand 50 worldwide.
لعبة عمي يا خباز كناري 1.0
Ultimate Fun Games
لعبة عمي يا خباز كنارياللعبة مرفوقة بأغنية عمي يا خباز كناري مما يجعلها أكثر متعة.يعتبر عمي يا خباز كناري شخصية من قناة كناري للاطفال ، حيثسبقوأطلقت القناة أغاني تجسد شخصية طفل كرتوني يدعى حميدو الولدالشقييقوم بتصرفات سيئة وأعمال غير صالحة ليحصل معه شيء سلبي يجعلهيتركالعمل السيئ ليتجه الى العمل الصالح ، في محاولة من القناةلارسالرسالة تربوية وهادفة الى الاطفال المتابعين لها في الوطنالعربي.لعبة عمي يا خباز هي لعبة مقتبسة من شخصية أغاني طيور الجنة وطيوربيبيساعد عمي يا خباز لكي يجمع أكبر عدد من التفاح و يساعد أمه لكييصبحولد صالح و حاول أن تتخطى جميع العراقيل في اللعبةالآن و لاول مرة لعبة حميدوالجري, القفز, الانزلاق و أكثر كل هدا في لعبة عمي يا خبازشخصيةمقتبسة من أغاني طيور الجنة و طيور بيبيمستوليات كثيرة لكل أفراد العائلة سهل للاطفال متوسط للأطفال والكبارو صعب للكبارالميزات★ رسومات جديدة جميلة★ مستوليات كثيرة★ عقبات جديدة★ عن بووروبس★ المزيد من الإنجازات★ القوى الخاصة لكل حرف★ اكتشفو أكثر فب لعبة لعبة حميدو الولد الشقي - العاق !!!- متوافقة مع شاشة HD- الضوابط التي تعمل باللمس لا تتطلب سوى إصبع واحد- تحميل لعبة في 10 ثانية ويلعب !قصة حميدوالمرجو الإستمتاع باللعبة و شكرا .Game my uncle, mybakerCanaryThe game accompanied by a song my uncle, my baker Canary makingitmore fun.Is my uncle, my baker personal Canary channel Canaryforchildren, which has already launched a channel songsembodypersonal cartoon child named Hamidou bad boy is bad behaviorandacts unfit to get him anything negative makes it leaves bad worktoerr on the good work, in an attempt by the channel to sendaneducational message and targeted to kids observers in theArabworld.Game my uncle, my baker is a game adapted from a personal songbirdsand birds of paradise BabyHelped my uncle, my baker in order to collect the largest numberofapples and helps his mother to become a righteous son and triedtotranscend all obstacles in the gameNow and for the first time a game HamidouRunning, jumping, sliding and more each Hedda in a game my uncle,mypersonal baker songs adapted from Birds of Paradise andBabyBirdsMany Mstulyat whole family is easy for children average forchildrenand adults and difficult for adultsFeatures★ beautiful new graphics★ many Mstulyat★ new obstacles★ for powerups★ more achievements★ special powers for each character★ Akchwo more PHP Game Hamidou bad boy - ingrate !!!- Compatible with HD screen- Touch controls only require one finger- Download the game in 10 seconds and play!Story HamidouPlease enjoy the game and thank you.
لعبة نهاية الثعلب طيور الجنة 1.0
Ultimate Fun Games
لعبة نهاية الثعلب طيور الجنة لعبة قفزخفيفةللأطفال والكبار سهلة التحكماللعبة مرفوقة بأغنية نهاية الثعلب مما يجعلها أكثر متعة.يعتبر انهاية الثعلب طيور الجنة شخصية من قناة طيور الجنة للاطفال،حيث سبق وأطلقت القناة أغاني تجسد شخصية طفل كرتوني يدعى حميدوالولدالشقي يقوم بتصرفات سيئة وأعمال غير صالحة ليحصل معه شيء سلبييجعلهيترك العمل السيئ ليتجه الى العمل الصالح ، في محاولة منالقناةلارسال رسالة تربوية وهادفة الى الاطفال المتابعين لها فيالوطنالعربي .لعبة نهاية الثعلب طيور الجنة هي لعبة مقتبسة من شخصية أغانيطيورالجنة و طيور بيبيساعد الأرنب لكي يجمع أكبر عدد من الجزر و يساعد أمه لكي يصبح ولدصالحو حاول أن تتخطى جميع العراقيل في اللعبةالآن و لاول مرة لعبة حميدوالجري, القفز, الانزلاق و أكثر كل هدا في لعبة حميدو شخصية مقتبسةمنأغاني طيور الجنة و طيور بيبيمستوليات كثيرة لكل أفراد العائلة سهل للاطفال متوسط للأطفال والكبارو صعب للكبارالميزات★ رسومات جديدة جميلة★ مستوليات كثيرة★ عقبات جديدة★ عن بووروبس★ المزيد من الإنجازات★ القوى الخاصة لكل حرف★ اكتشفو أكثر فب لعبة لعبة حميدو الولد الشقي - العاق !!!- متوافقة مع شاشة HD- الضوابط التي تعمل باللمس لا تتطلب سوى إصبع واحد- تحميل لعبة في 10 ثانية ويلعب !قصة حميدوالمرجو الإستمتاع باللعبة و شكرا .Game end fox BirdsofParadise Game mild hop for children and adults easy controlThe game accompanied by the end of the song fox making itmorefun.Is indefinitely fox birds personal paradise of channel Birdsofparadise for children, which has already launched a channelsongsembody personal cartoon child named Hamidou bad boy is badbehaviorand acts unfit to get him anything negative makes it leavesbadwork to err on the good work, in an attempt by the channel tosenda message educational and meaningful to the kids observers intheArab world.Game end fox Birds of Paradise is a game adapted from apersonalsong birds and birds of paradise BabyHelp your rabbit to collect the largest number of islands andhelphis mother to become a righteous son and tried to transcendallobstacles in the gameNow and for the first time a game HamidouRunning, jumping, sliding and more each Hedda in a gameHamidoupersonal songs adapted from Birds of Paradise and Baby BirdsMany Mstulyat whole family is easy for children average forchildrenand adults and difficult for adultsFeatures★ beautiful new graphics★ many Mstulyat★ new obstacles★ for powerups★ more achievements★ special powers for each character★ Akchwo more PHP Game Hamidou bad boy - ingrate !!!- Compatible with HD screen- Touch controls only require one finger- Download the game in 10 seconds and play!Story HamidouPlease enjoy the game and thank you.
Ben & Holly Candy Kingdom 1.0
Ultimate Fun Games
Ben & Holly's Little Kingdom is a tapgamewhere you must follow the match the colors and pass the levelandget the higher score.Ben & Holly's Little Kingdom is a British animatedtelevisionseries aimed at pre-school children originally broadcastonNickelodeon UK.Ben & Holly's Little Kingdom is broadcastacrossNickelodeon's 43 international channels throughoutAfrica,Asia-Pacific, Europe, the Middle East and Latin America.Meet Ben Elf, Princess Holly, King and Queen Thistle - andallthe mystical magical elves and fantastic creatures that inhabittheBen & Holly's Little Kingdom.The show is set in a Little Kingdom, which is ruled by KingandQueen Thistle, who live in the Little Castle. The LittleKingdomhas a population of Elves who live in The Great Elf Tree, anoaktree set with windows and laid out like an apartment block.TheElves run a factory under the Great Elf Tree where they maketoysand wands in the wand factory and also run the Elf Farm andawindmill. The Kingdom also has a population of FairyPrincesses,who live in the fairy village in houses made out oftoadstools.Others that live in the Kingdom are the Dwarves, Mrs.Witch and Mr.Gnome.The Game:FunTapLogicFastColorsCharacter of the show:Ben ElfPrincess HollyGaston the LadybirdNanny PlumKing ThistleQueen ThistleMrs ElfMr ElfWise Old ElfVioletStrawberry
ﺳﺒﺎﻕ حميدو ﻃﻴﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﺒﻲ 3d 1.0
Ultimate Fun Games
لعبة ﺳﺒﺎﻕ حميدو ﻃﻴﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﺒﻲ 3dهي لعبة ﺳﺒﺎﻕ خفيفة للأطفال تعتمد على سياقة دراجة حميدو والسماعللاغاني كما انها مرفوقة بأغنية حميدو الولد الشقي مما يجعلهاأكثرمتعةطيور الجنة هي قناة فضائية موجهة للأطفال وهي تحت إدارة وإشرافخالدمقداد، مقرها في عمان، الأردن وتبث إرسالها من البحرين. تقدمالقناةأناشيد وأغاني للأطفال، تم تأسيسها في يناير 2008م. ككلالقنواتالعربية الفضائية تقريباً, تتيح هذه القناة إرسال رسائل قصيرةوكانسابقاً فرصة تتيح لك في التصويت على كليبك المفضل كل أسبوعويُعرض يومالجمعة الكليب الذي حصل على أعلى نسبة وهو الTOP5. ويتمعرضها فيالشريط السفلي للقناة. في هذا الشريط يمكنك إرسال تحياتك أوأن تحسبعمرك أو تفسير معنى اسمك.اصبحت قناة طيور الجنة مع سبيستون في المرتبة الأولى عربيا بينالدولالعربية الجزائر مصر السودان العراق المغرب اليمن سوريا تونسالصومالالأردن الإمارات العربية المتحدة ليبيا فلسطين لبنان عمانالكويت قطرالبحرين و 50 عالميا.لعبة ﺳﺒﺎﻕ حميدو ﻃﻴﻮﺭ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻴﺒﻲ 3d هي لعبة سباق رسوم متحركة لحميدوالولد الشقي يبكي و يهرب في مدينة الاطفالالمرجو الإستمتاع باللعبة و شكرا .Game Hamidou raceParamoreBaby 3dIt is a racing game for kids light depends on the driver'sbicycleHamidou and listening to music as it was accompanied by asongHamidou bad boy making it more funBirds of Paradise is a satellite channel which is directedtochildren under the management and supervision of KhalidMekdad,based in Amman, Jordan and broadcasting from Bahrain.Channeloffers Chants and Songs for Children, was established inJanuary2008. Almost the whole Arab satellite channels, this channelallowssending short messages and was formerly an opportunity allowsyouto vote on Kelebek favorite shows each week and on Friday theclip,which received the highest proportion of which is the TOP5.And itis displayed in the lower band of the channel. In this baryou cansend your greetings or to calculate your age or interpretthemeaning of your name.Paramore channel with Spacetoons became ranked first amongArabcountries among the Arab countries Algeria, Egypt, Sudan,Yemen,Iraq, Morocco Syria, Tunisia, Somalia, Jordan and the UnitedArabEmirates, Libya, Palestine, Lebanon, Amman, Kuwait, Qatar,Bahrainand 50 globally.Game Hamidou race 3d Baby Birds of Paradise is a racinggameanimated Hamidou's bad boy cry and run away in the CityKidsPlease enjoy the game and thank you.
一千零一夜 Arabian Nights 1.0
Ultimate Fun Games
相传古时候,在古印度和中国之间的海岛上,有一个萨桑王国,国王名叫山努亚。山努亚国王每天要娶一个女子来,在王宫过夜,但每到第二天雄鸡高唱的时候,便残酷地杀掉这个女子。这样年复一年,持续了三个年头,整整杀掉了一千多个女子。百姓在这种威胁下感到恐怖,纷纷带着女儿逃命他乡,但国王仍然只顾威逼宰相,每天替他寻找女子,供他取乐、虐杀。整个国家的妇女,有的死于国王的虐杀,有的逃之夭夭,城里十室九空,以至于宰相找遍整个城市,也找不到一个女子。他怀着恐惧、忧愁的心情回到相府。宰相有两个女儿,长女叫桑鲁卓,二女儿名叫多亚德。桑鲁卓知书达礼,仪容高贵,读过许多历史书籍,有丰富的民族历史知识。她收藏有上千册的文学、历史书籍。见到宰相忧郁地回到家中,桑鲁卓便对他说:“爸爸!您为了何事愁眉不展,为什么忧愁烦恼呢?”宰相听了女儿的话,告诉了女儿一段故事——在从前的萨桑国,老国王仁德义勇,拥有一支威武的军队,宫中婢奴成群,国泰民安。国王有两个儿子,都是勇猛的骑士。大儿子山努亚比小儿子萨曼更英勇,令敌人闻风丧胆。大儿子山努亚继承王位后,由于秉公执政,深受老百姓拥戴。萨曼则被封为撒买干第国的国王。兄弟二人秉公谦明地治理着国家。国家不断繁荣富强,人民过着幸福的生活。一天,国王山努亚思念弟弟,派宰相前往撒买干第去接弟弟萨曼前来相聚。宰相领命,启程动身,很快来到撒买干第国土。见到萨曼,宰相转述了国王山努亚的致意,说国王想念他,希望他去萨桑国看他。萨曼随即回答说:“遵命。”According to legend,inancient times, on the island between ancient India and China,thereis a Sassanian kingdom, the king called mountain Nuya.KingsMountain Nuya day to marry a woman, in the palace overnight,butthe next day the rooster every chant, when they brutally killthewoman.    Thus, year after year, lasted forthreeyears, killing more than a thousand full woman.    In such people feel the threat ofterror,she has brought her daughter to escape into exile, but theking isstill simply to intimidate the prime minister, a day for himtofind a woman, for his pleasure, murder. Women throughoutthecountry, and some died in the King's murder, some fled, are heldinthe city, so that the prime minister searched the entire citycannot find a woman. Him with fear, sad mood back Xiangfu.    The prime minister has two daughters,theeldest daughter called Sang Luzhuo second daughter 名叫多亚德.SangLuzhuo notices over ceremony, noble appearance, read manyhistorybooks, there is a wealth of knowledge of national history.She hasa collection of thousands of volumes of literature, historybooks.See the prime minister dismally home, Sang Luzhuo said tohim: "!Your father worried for anything, why sorrow worry aboutit?"    Prime minister listened to my daughterandtold her story -    In the former Sassanian country, oldcountryWang Rende volunteer, with a mighty army, the palaceservant slavegroups, peace and prosperity.    The king had two sons, are brave knight.Sonmountain Nuya more heroic than the small son Salman, to maketheenemy tremble with fear. After the eldest son inherits thethronemountain Nuya due impartially ruling, embraced by thepeople. Salmanwere called Caesar buying the King of the country.Brothers BinggongQian Ming govern the country. Countries continueto prosperity,people live a happy life.    One day, the king hill Nuya missingbrother,sent to the prime minister the first to pick up the drysprinkle buybrother Salman to come together. Prime ministerkicked, go left, andsoon spread to buy the first dry soil.    See Salman, the prime minister quotedtheking of the mountain Nuya compliments, saying that the kingmisshim, want him to see his country Sasan.    Salman immediately replied:"Yes,sir."
Little Snowman Bubble 1.0
Ultimate Fun Games
Brrrr...it's cold! The perfect time to buildasnowman. Introduce clothing and parts of the body with "I'mALittle Snowman Bubble."I'm A Little Snowman Bubbl is fun ,free game is the mostpopulargames for all of kind age, very exciting game, very simpleand thebest way to spend time when you waiting for something.This is bubble shooter free games and is bubble shooter gamesforkids, bubble shooter games toddlers,also have rule playsame,bubble Shooter game free for download.This is the most bubble shooter free games 2016The main objective is to destroy all the marbles. To achievethisgoal, a player can apply different strategies:+ Collapse - find existing chains of 3 or more bubbles.+ Cause avalanches - manage to pop enough bubbles as to cut offanentire section – causing all of the bubbles underneath to popaswell.+ Collect new chains of balls.+Have 2 mode for this bubble shooter game :+ Puzzle Mode - Bubble Shooter(Shorts limit) : many levelforchoosen.+ Arcade Mode - Bubble Shooter( Time limit) : The bubbles willgodown, and nonstop, so you quickly and so fast to get manyscorebase time, if you don't die.Let's download the bubble ocean shooter free games,it's is thegamefree download and cute, let's enjoy free gameI'm a little snowman,look at me.These are my buttons, 1 2 3.These are my eyes and this is my nose.I wear a hat and scarf.Brrr...it's cold!(Repeat 2x)
Johny And Papa Adventure 1.1
Ultimate Fun Games
The cartoon has an animation style verysimilarto Mugman, and is the debut appearance of Papa and Johnny.Thebackground is painted with watercolors, unlike thedigitally-drawnbackgrounds in Mugman. The "story" follows thefirst part of theinfamous "Johnny Johnny Yes Papa" rhyme that iscommonly found onYouTube, but Johnny responds by saying "I ain'teating your sugardad! and smashes the jar of sugar on thefloor.Lyrics :Johnny! Johnny!Yes, Papa?Eating sugar?No Papa,Telling a lie?No Papa,Open your mouth,Ha! Ha! Ha!
اختبار الذكاء من طيور الجنة 1.5
Ultimate Fun Games
اختبار الذكاء من طيور الجنة لعبة لتنميةالذكاءوتقوية الذاكرة لدى الأطفال هي عبارة عن لعبة ذكاء و تركيزتتطلب حلمعادلات تزداد صعوبة مع كل مستوىعن طريق تحريك أعواد الثقابفقططيور الجنة واناشيد كراميش وطيور الجنة بيبيتطبيق سهل التعامل :)تطبيق ممتع للاطفال :)تطبيثق هادف و تعليمي :)يعلم الاحرف :)يعلم الارقام م:)IQ test of the BirdsofParadise game for the development of intelligence andenhancememory in children is a game of intelligence andconcentrationrequired to solve equations more difficult with eachMistoyan bymoving matchsticks onlyBirds of Paradise and songs Kramish and Birds of ParadiseBabyEasy to handle application :)Application fun for kids :)Ttabathag meaningful and educational :)Teaches letters :)He knows the numbers m :)