3.5.7 / January 9, 2018
(5.0/5) (9)
Loading...

الوصف

De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.
The Hague StudentAssociation official app for members of the union.

Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.

App Information Haagsche Studenten Vereeniging

 • App Name
  Haagsche Studenten Vereeniging
 • اسم الحزمة
  nl.tizin.socie.hsv
 • Updated
  January 9, 2018
 • الحجم
  Undefined
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 4.1 and up
 • الإصدار
  3.5.7
 • المطور
  Socie
 • عدد مرات التثبيت
  50 - 100
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Communication
 • المطور
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Peizerweg 87a 9727AH Groningen THE NETHERLANDS
 • Google Play Link

Socie عرض المزيد...

Socie 3.7.0 APK
Socie
Socie is the top down communication app for societies, companiesand associations. We serve a large variety of communities, such assports clubs, churches, businesses and many others. The fullycustomizable Socie app can contain your news, events, documents,social media, photos and an overview of all community members.Discover all the possibilities by creating your own community app.
Utrechtsch Studenten Corps 3.6.6 APK
Socie
Blijf op de hoogte van alles wat zich afspeelt op het UtrechtschStudenten Corps (USC). Bekijk wat er op de agenda staat voor dekomende maanden, wordt op de hoogte gesteld van het nieuws, zoekleden en nog veel meer. Keep track of everything that happens atthe Utrecht Student Corps (USC). See what's on the agenda for thecoming months, will be informed of the news, search members andmuch more.
ESN Groningen 3.5.4 APK
Socie
This is the app for everyone that wants tostay up to date with all the awesome events that ESN Groningenorganizes. From hitch-hikes battles, to theme parties, pub-quizzesinternational dinners and much, much more. You can also easilydownload photos of the events, see all the deals you can get withyour ESN card and read the weekly newsletter. Check it out!This is the app foreveryone That wants to stay up to date with all the awesomeOrganizes Events that ESN Groningen. From hitch-hikes battles, totheme parties, pub-quizzes international dinners and much, muchmore. You can ook easily download photos of the concerts, see allthe deals you can get with your ESN card and read the weeklynewsletter. Check it out!
Haagsche Studenten Vereeniging 3.5.7 APK
Socie
De officiële Haagsche Studenten Vereenigingapp voor leden van de vereeniging.Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, bekijk de agenda en nogveel meer voor de leden.The Hague StudentAssociation official app for members of the union.Keep up to date with the latest news, view the agenda and more formembers.
Navigators Groningen 3.7.0.1 APK
Socie
Navigators Studentenvereniging Groningen behoort met 450 leden totde grootste christelijke verenigingen van Nederland. Binnen N.S.G.heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang inhet christelijk geloof. Onder het motto 'Christus kennen en Hembekendmaken', wordt er eens in de twee weken een bijbelkringgeorganiseerd en daarnaast zijn er vele andere activiteiten. Elkedinsdag is er een borrel waar gasten van harte welkom zijn.Navigators Student Groningen is one of 450 members of the largestChristian organizations in the Netherlands. Within N.S.G. dominatesa good alternation between a student and the depth in the Christianfaith. Under the motto "To know Christ and make Him known", is onceevery two weeks, a Bible study group organized and in additionthere are many other activities. Every Tuesday there is a receptionwhere guests are welcome.
PV Bonnefooi 3.7.0 APK
Socie
Door het organiseren van diverse activiteiten wil Bonnefooi haarleden op een andere, ongedwongen manier met elkaar in contact latenkomen. By organizing various activities Bonnefooi wants its membersother casual way from contact with each other.
útPost 3.5.25 APK
Socie
De app is bedoeld voor de inwoners van het dorp Buitenpost en ofandere belangstellenden. De app biedt informatie over evenementenen activiteiten, nieuws over het dorp, geschiedenis, foto’s en demogelijkheid om bijvoorbeeld elkaar om hulp te vragen, onderlingdingen aan elkaar uit te ruilen of informatie en kennis uit tewisselen. De gebruiker kiest zelf welke informatie hij wil lezen.Deapp is ontstaan met de gedachte de leefbaarheid en de onderlingeverbinding in het dorp te versterken. De informatie in de app isafkomstig van sportverenigingen, culturele en recreatieve clubs,kerkelijke werk, de Binnenste Buitenpost, gemeente en andere voorBuitenpost interessante organisaties en wordt in de loop van detijd uitgebreid met organisaties die graag willen aanhaken. Deinformatie is altijd actueel, omdat er koppelingen vanuit websites,facebook en instagrampagina’s van de organisaties wordengemaakt.The app is intended for residents of the village Outpostand or other interested parties. The app provides information onevents and activities, news about the village, history, photos andthe possibility, for example together to ask for help, mutualthings to exchange with each other and exchange information andknowledge. The user chooses what information he wants to read.Theapp was created with the idea of ​​enhancing the quality of lifeand the interconnection of the village. The information in the appcomes from sports, cultural and recreational clubs, church work,Inside Out Post, community and other organizations Outpostinteresting and expanded over time with organizations who want tojoin. The information is always current, because links are madefrom websites, facebook and instagrampagina of the organizations.
TV Bennebroek 3.5.28 APK
Socie
De app is voor leden van TV Bennebroek. TV Bennebroek is eentennisvereniging voor jong en oud, voor beginners en gevorderden.TV Bennebroek heeft ruim 700 leden waarvan 160 jeugdleden. Er kan365 dagen per jaar getennist worden op 8 all weatherbanen. Voor deleden wordt een groot aantal evenementen georganiseerd, zowelgericht op gezelligheid als op wedstrijdtennis. The app is formembers of TV Bennebroek. TV Bennebroek is a tennis club for youngand old, beginners and advanced. TV Bennebroek has over 700 membersincluding 160 youth members. It can play tennis 365 days a year ateight all-weather courts. For the members a large number of eventswill be organized, both aimed at socializing as on tennis match.
Loading...