5.1.0 / November 7, 2018
(4.7/5) (11)
Loading...

الوصف

Varsom er NVEs app for varsling av snøskredfare, flomfare ogjordskredfare i Norge. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid medMeteorologisk institutt, Statens vegvesenet og Jernbaneverket. ==Snøskred == Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etterinternasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap avliv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norgeutarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad,skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde. Varslerutarbeides i perioden 1. desember - 31. mai. Dagens varseloppdateres ved behov før kl 10, og varsler for morgendagen og dagenetter publiseres før kl 16. Visjonen er et samfunn med aktivtfriluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Vi trorat et lærerikt og mye brukt varsel øker aktsomheten og skaperinteresse for å lære mer om skredfare, slik at ulykker kan unngås.Hovedmålgruppene er innen friluftsliv og beredskap. Skredvarslet eret viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuelt skredfare ogskredproblem, men varselet er ikke en fasit. Det utarbeides varslerbasert på en femtrinns faregradskala for de områdene i Norge somhar størst snøskredproblem. == Flom == NVEs flomvarslingstjenestehar som formål å unngå tap av liv, og verdier som følge av flom,ved å utarbeide vannføringsprognoser og flomvarsler som beskriveraktsomhetsnivå på regionalt nivå (vassdrag, fylke og/eller gruppeav kommune). Tjenesten er operativ hele døgnet, alle årets dager.Dersom det blir utstedt et flomvarsel, vil det underflomsituasjonen bli oppdatert på varsom minimum morgen og kveld. Etflomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Når det erutstedt et flomvarsel må den lokale beredskapsmyndigheten(kommunen), uansett aktsomhetsnivå, vurdere hva dette kan føre til.Dette må gjøres på grunnlag av informasjon om lokale forhold, somkunnskap om skadepotensial og erfaring og kjennskap til tidligereflomsituasjoner. Jordskredvarslingen informerer om regional farefor jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samtsørpeskred. Jordskredvarslingen varsler ikke fare for fjellskred,steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare forkvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløstav erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering avmasse, grave- og sprengningsarbeid. == Jordskred ==Jordskredvarslingen i Norge ble operativ i 2013. Formålet er åunngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. Viutarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå ogskredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner).Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager. Vi avdekkerpotensielt farlige hydrologiske situasjoner og varsler 66 til 6t påforhånd Vi gir løpende informasjon om situasjonen og forventetutvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.Jordskredvarselene oppdateres minst to ganger daglig En vurderingav situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 ogfør kl. 22:00) og inneholder en prognose for de neste tre dagene.Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl06 dagen etter. Varsel oppdateres oftere ved behov. Careful is NVEapp for warning of avalanche danger, flooding and landslides riskin Norway. The service provided by NVE, in cooperation with theNorwegian Meteorological Institute, Norwegian Public RoadsAdministration and the National Rail Administration. == ==Avalanche Avalanche warning in Norway publishes forecasts byinternational standards. The purpose of notification is to avoidloss of life and property as a result of avalanches. Avalanchewarning in Norway prepares avalanche alerts daily describing thedanger level, the avalanche problem and exposed terrain for eachnotification area. Alerts drawn up for the period 1 December - 31May. Today's forecast updated as needed before 10am, and alerts fortomorrow and the day after published before at 16. Our vision is asociety with active outdoor life and good traffic without avalancheaccidents. We believe that an educational and widely used forecastincrease their vigilance and create interest in learning more aboutavalanche danger, so that accidents can be avoided. The main targetgroups are in outdoor activities and emergency preparedness.Landslides Alerted is an important tool to assess the current riskof avalanches and landslides issue, but notification is not ablueprint. It worked out alerts based on a five-hazard level scalefor the areas in Norway that has the greatest avalanche problem. ==== Flood NVE's flood forecasting aims to avoid loss of life andproperty caused by floods, by devising flow forecasts and floodwarnings describing the vigilance level at the regional level(watercourses, county and / or group of municipality). The serviceis operational around the clock, every day of the year. If it isissued a flood warning, it will during the flood situation will beupdated on cautious minimum morning and evening. A flood warning isnot necessarily a notice of damage flooding. When it issued a floodwarning should the local emergency authority (municipality),regardless care level, consider what this might lead to. This mustbe done on the basis of information about local conditions, such asknowledge of the damage potential and experience and knowledge ofearlier flooding. Landslide warning informs regional danger oflandslides, debris flows and less backsliding in soils and slushavalanches. Landslide warning alerts no danger of avalanches,rockslides or rockfalls. It notified nor risk of quick claylandslides and mudslides, as this type of avalanche is triggered byerosion over time or activity such as deposition of sediments,excavation and blasting. == == Landslide   Landslide warningin Norway became operational in 2013. The aim is to avoid loss oflife and property as a result of landslides and mud-slides. Weprepare landslide alerts describing care level and avalanche typeat the regional level (county and group of municipalities). Theservice is operational around the clock in every day of the year.We disclose potentially dangerous hydrological situations andalerts 66 to 6t in advance We provide current information about thesituation and anticipated development so that the situation can behandled best locally. Jordskredvarselene updated at least twicedaily An assessment of the situation drawn up at least twice a day(before kl. 11:00 and before kl. 22:00) and contains a forecast forthe next three days. The prognosis comes from at 06 the day of thenotice drawn up and until 06 days after. Forecast update morefrequently if necessary.

App Information varsom

 • App Name
  varsom
 • اسم الحزمة
  no.nve.varsom2
 • Updated
  November 7, 2018
 • الحجم
  3.4M
 • إصدار الأندرويد المطلوب
  Android 4.1 and up
 • الإصدار
  5.1.0
 • المطور
  NVE
 • عدد مرات التثبيت
  5,000+
 • Price
  مجاناً
 • الفئة
  Tools
 • المطور
 • Google Play Link

NVE عرض المزيد...

regObs 3.1.3 APK
NVE
Om regObsregObs er en del av verktøyene NVE har laget gjennomarbeidet knyttet til varsling og beredskap. regObs er en del avVarsom familien og varsom.no. Appen er utviklet i samarbeid medStatens Vegvesen.I regObs legger vi opp til at du kan deleinformasjon med oss slik at våre produkter til samfunnet blirbedre. Vi har også lagt opp til at du skal kunne dele med dine egnevenner, kollegaer, gjester, kunder... og at det er et verktøy somkan brukes av flere, for egne formål.Denne app'en er utviklet forvårt observatørkorps og partnere som bruker den i arbeid medvarsling i NVE. Vi slipper den også til publikum slik at flere kanha nytte av den. Vi hører gjerne dine bruker opplevelser på godt ogvondt.Lykke til!About regObsregObs is part of the tools NVE hasmade their work with warning and preparedness. regObs is part ofthe Code of the family and varsom.no. The app was developed incollaboration with the Norwegian Public Roads Administration.InregObs we put up that you may share your information with us sothat our products are better society. We also planned that you canshare with your friends, colleagues, guests, customers ... and it'sa tool that can be used by several, for their own purposes.This appis designed for our observer corps and partners who use it at workwith alert in NVE. We also release to the public so that morepeople can benefit from it. We'd love to hear your user experiencesgood and bad.Good Luck!
Varsom.no 1.0 APK
NVE
OBS: Denne appen skal fases ut og vilblierstattet i løpet av mars 2016.Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge. Deteri det minste målet vårtDet langsiktige målet for www.varsom.no er å samle varslingenavnaturfarer på et sted slik at du kan få en enkel ogoversiktligpresentasjon av gjeldende farenivåer knyttet til NVEs,og andres,varsling av naturfarer.I tillegg ønsker vi å presentere relevant bakgrunns-ogsanntidsdata knyttet til varslingsfunksjonene.Note: This app willbephased out and will be replaced during March 2016.Varsom.no is your source for warning of natural hazardsinNorway. There are at least our goalThe long term goal for www.varsom.no is collecting warningofnatural hazards in a place so you can get a simple andclearpresentation of current risk levels associated with NVE andothers,warning of natural hazards.In addition, we want to present relevant background and realtimedata relating to notification functions.
varsom 5.1.0 APK
NVE
Varsom er NVEs app for varsling av snøskredfare, flomfare ogjordskredfare i Norge. Tjenesten leveres av NVE, i samarbeid medMeteorologisk institutt, Statens vegvesenet og Jernbaneverket. ==Snøskred == Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etterinternasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap avliv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norgeutarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad,skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde. Varslerutarbeides i perioden 1. desember - 31. mai. Dagens varseloppdateres ved behov før kl 10, og varsler for morgendagen og dagenetter publiseres før kl 16. Visjonen er et samfunn med aktivtfriluftsliv og god trafikkavvikling uten snøskredulykker. Vi trorat et lærerikt og mye brukt varsel øker aktsomheten og skaperinteresse for å lære mer om skredfare, slik at ulykker kan unngås.Hovedmålgruppene er innen friluftsliv og beredskap. Skredvarslet eret viktig hjelpemiddel for å vurdere aktuelt skredfare ogskredproblem, men varselet er ikke en fasit. Det utarbeides varslerbasert på en femtrinns faregradskala for de områdene i Norge somhar størst snøskredproblem. == Flom == NVEs flomvarslingstjenestehar som formål å unngå tap av liv, og verdier som følge av flom,ved å utarbeide vannføringsprognoser og flomvarsler som beskriveraktsomhetsnivå på regionalt nivå (vassdrag, fylke og/eller gruppeav kommune). Tjenesten er operativ hele døgnet, alle årets dager.Dersom det blir utstedt et flomvarsel, vil det underflomsituasjonen bli oppdatert på varsom minimum morgen og kveld. Etflomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. Når det erutstedt et flomvarsel må den lokale beredskapsmyndigheten(kommunen), uansett aktsomhetsnivå, vurdere hva dette kan føre til.Dette må gjøres på grunnlag av informasjon om lokale forhold, somkunnskap om skadepotensial og erfaring og kjennskap til tidligereflomsituasjoner. Jordskredvarslingen informerer om regional farefor jordskred, flomskred og mindre utglidinger i løsmasser, samtsørpeskred. Jordskredvarslingen varsler ikke fare for fjellskred,steinskred eller steinsprang. Det varsles heller ikke fare forkvikkleireskred og leirskred, ettersom denne typen skred er utløstav erosjon over tid eller aktivitet som for eksempel deponering avmasse, grave- og sprengningsarbeid. == Jordskred ==Jordskredvarslingen i Norge ble operativ i 2013. Formålet er åunngå tap av liv og verdier som følge av jord- og sørpeskred. Viutarbeider jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå ogskredtype på regionalt nivå (fylke og gruppe av kommuner).Tjenesten er operativ hele døgnet på alle årets dager. Vi avdekkerpotensielt farlige hydrologiske situasjoner og varsler 66 til 6t påforhånd Vi gir løpende informasjon om situasjonen og forventetutvikling slik at situasjonen kan håndteres best mulig lokalt.Jordskredvarselene oppdateres minst to ganger daglig En vurderingav situasjonen utarbeides minst to ganger daglig (før kl. 11:00 ogfør kl. 22:00) og inneholder en prognose for de neste tre dagene.Prognosen gjelder fra kl 06 den dagen varselet utarbeides og til kl06 dagen etter. Varsel oppdateres oftere ved behov. Careful is NVEapp for warning of avalanche danger, flooding and landslides riskin Norway. The service provided by NVE, in cooperation with theNorwegian Meteorological Institute, Norwegian Public RoadsAdministration and the National Rail Administration. == ==Avalanche Avalanche warning in Norway publishes forecasts byinternational standards. The purpose of notification is to avoidloss of life and property as a result of avalanches. Avalanchewarning in Norway prepares avalanche alerts daily describing thedanger level, the avalanche problem and exposed terrain for eachnotification area. Alerts drawn up for the period 1 December - 31May. Today's forecast updated as needed before 10am, and alerts fortomorrow and the day after published before at 16. Our vision is asociety with active outdoor life and good traffic without avalancheaccidents. We believe that an educational and widely used forecastincrease their vigilance and create interest in learning more aboutavalanche danger, so that accidents can be avoided. The main targetgroups are in outdoor activities and emergency preparedness.Landslides Alerted is an important tool to assess the current riskof avalanches and landslides issue, but notification is not ablueprint. It worked out alerts based on a five-hazard level scalefor the areas in Norway that has the greatest avalanche problem. ==== Flood NVE's flood forecasting aims to avoid loss of life andproperty caused by floods, by devising flow forecasts and floodwarnings describing the vigilance level at the regional level(watercourses, county and / or group of municipality). The serviceis operational around the clock, every day of the year. If it isissued a flood warning, it will during the flood situation will beupdated on cautious minimum morning and evening. A flood warning isnot necessarily a notice of damage flooding. When it issued a floodwarning should the local emergency authority (municipality),regardless care level, consider what this might lead to. This mustbe done on the basis of information about local conditions, such asknowledge of the damage potential and experience and knowledge ofearlier flooding. Landslide warning informs regional danger oflandslides, debris flows and less backsliding in soils and slushavalanches. Landslide warning alerts no danger of avalanches,rockslides or rockfalls. It notified nor risk of quick claylandslides and mudslides, as this type of avalanche is triggered byerosion over time or activity such as deposition of sediments,excavation and blasting. == == Landslide   Landslide warningin Norway became operational in 2013. The aim is to avoid loss oflife and property as a result of landslides and mud-slides. Weprepare landslide alerts describing care level and avalanche typeat the regional level (county and group of municipalities). Theservice is operational around the clock in every day of the year.We disclose potentially dangerous hydrological situations andalerts 66 to 6t in advance We provide current information about thesituation and anticipated development so that the situation can behandled best locally. Jordskredvarselene updated at least twicedaily An assessment of the situation drawn up at least twice a day(before kl. 11:00 and before kl. 22:00) and contains a forecast forthe next three days. The prognosis comes from at 06 the day of thenotice drawn up and until 06 days after. Forecast update morefrequently if necessary.
Varsom Regobs 4.0.2 APK
NVE
About Varsom Regobs Improve planning for winter trips into thehills and mountains or on frozen lakes. Prevent damage from floodswith better knowledge. Report where you have seen avalanches.Together we can save lives and reduce damages due to avalanches,floods, landslides and dangerous ice conditions. This app gathersin one place the most important features from the Varsom Platformneeded in the outdoors, for field inspections and for readiness,crisis management and rescue situations. Observations fromregobs.no, warnings from varsom.no, and support maps from xgeo.noand iskart.no are included. The app is also available in English,such that visitors from abroad may read and submit observations, aswell as receive warnings. As a bonus, the app now works welloutside Norway. Varsom and the warning services for avalanches,landslides, ice conditions and floods are services provided by theNorwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) inco-operation with the Norwegian Public Roads Administration and theNorwegian Meteorological Institute.
Loading...