1.4.0 / June 16, 2016
(4.1/5) (7)
Loading...

Description

Arcs of Art is a circle-based jigsaw puzzle game.The circle boardis split into the pieces which you can move or rotate according tothe rules.There are two modes available:- easy - there is a specialpiece holder beside the board where you can put temporarily anypiece- hard - where the piece holder is not available.In both easyand hard modes you can select the number of pieces (arcs and rings)of the puzzle board.You can play your game on smaller screen likesmartphone, using the zoom option, but bigger screen issuggested.The game contains ads.

App Information Arcs of Art - Puzzle

 • App Name
  Arcs of Art - Puzzle
 • Package Name
  air.kraken.arcsofart
 • Updated
  June 16, 2016
 • File Size
  38M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.4.0
 • Developer
  Kraken
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Kraken Show More...

Art Square 1.3.0 APK
Kraken
Art Square is a jigsaw puzle game. The board works lika a Rubiccube.You can move pieces, but the board is wrapped somewhere in 3rddimension.There are three modes available:- easy - medium- hard
Tuk i przyjaciele - free 1.4 APK
Kraken
"Tuk i przyjaciele" to książeczka dla dzieci z elementamiinteraktywnymi.Zrobiona została na podstawie wierszyka dla dziecipt. "Tuk i przyjaciele" i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2do 8 lat.Każda strona książki zawiera elementy interaktywne - każdyz bohaterów reaguje po naciśnięciu, a po dotknięciu elementów tłaodgrywają się animacje.Dodatkowym elementem jest prosta gra zbohaterami wiersza, ćwicząca pamięć dziecka.Docelowo mamy nadziejęna stworzenie podobnych gier korzystając z dzieł takich autorów jakTuwim, czy Brzechwa czy Konopnicka i stworzenie więcejinteraktywnych bajek i wierszyków."Tuk and friends" is a book forchildren with interactive elements.Was made on the basis of thepoem for children Fri. "Tuk and friends" and is designed forchildren aged 2 to 8 years.Each page of the book containsinteractive elements - each of the characters react when pressed,and after touching background elements play animations.Anadditional element is a simple game with the heroes of the lineexerciser child's memory.Ultimately, we hope to create a similargame using the works of such authors as Tuwim whether or KonopnickaBrzechwa and create a more interactive stories and poems.
Hexaword 1.1 APK
Kraken
Jak grać:Gra polega na układaniu słów z puli liter wylosowanych napoczątku rozgrywki.Można grać ze sobą samym i z komputerem.- Możnadołożyć tylko jedną literę podczas ruchu.- Litera może zostaćdołożona na początku, w środku lub na końcu słowa.- Litery możnawymieniać.- Słowo musi mieć długość pomiędzy 2 a 10 liter i musiistnieć w słowniku, który jest załączony do gry.- W każdejrozgrywce słowo może być użyte tylko razJak układać:1. Przeciągnijpalcem zaznaczając także jedno puste pole.2. Wybierz literę.3.Potwierdź ruch przyciskiem.Punktacja:Każda litera ma swoją wartość.Zdobyte punkty to suma liter tworzących dane słowo plus podwojonawartość nowej litery.Dodatkowo:- wymiana litery: -5 punktów-ułożenie nieistniejącego słowa: -10 punktów- za oddanie ruchu nietraci się punktów- za ułożenie słowa już użytego w rozgrywce -10punktówGra kończy się w momencie zapełnienia całej planszy lub wprzypadku oddania ruchu dwa razy z rzędu.Uprawnienia do zapisu nakarcie pamięci są potrzebne w przypadku pobrania słownika z większąilością słów.How to play:The game consists of making words from apool of random letters at the beginning of the game.You can playwith yourself and with your computer.- You can make only one letterduring the movement.- Upgrade The letter may be at the beginning,middle or end of the word.- Letters can be exchanged.- The wordmust have a length of between 2 and 10 characters, and must existin the dictionary, which is attached to the game.- In each game,the word can only be used onceHow to arrange:1. Drag your fingeralso ticking one box blank.2. Choose a letter.3. Confirm the movebutton.Scoring:Each letter has its own value.Earned points are thesum of the letters forming the word plus twice the new letter.Inaddition:- Exchange of letters: -5 points- Arrangement of anon-existent word: -10 points- By putting the movement does notlose points- The arrangement of words already used in the game -10pointsThe game ends when the entire board is full or in case oftraffic devotion twice in a row.Permission to write to the memorycard are required if you download a dictionary with more words.
Arcs of Art - Puzzle 1.4.0 APK
Kraken
Arcs of Art is a circle-based jigsaw puzzle game.The circle boardis split into the pieces which you can move or rotate according tothe rules.There are two modes available:- easy - there is a specialpiece holder beside the board where you can put temporarily anypiece- hard - where the piece holder is not available.In both easyand hard modes you can select the number of pieces (arcs and rings)of the puzzle board.You can play your game on smaller screen likesmartphone, using the zoom option, but bigger screen issuggested.The game contains ads.
Symetriada 1.3.0 APK
Kraken
Symetriada is a triangle-based jigsaw puzzle game.You are solvingthe puzzle moving the triangle pieces on board.There are threemodes available:- easy - medium- hard Current games realesecontains two packages, with 8 illustrations in each package.
Wrapped Flags Puzzle - Lite 2.0 APK
Kraken
Wrapped Flags is a puzzle game similar to Rubik's cube. Your goalis to solve the puzzle.The game looks simple, but the board iswrapped somewhere in 3rd dimension...Currently there are 154 flagsof countries from different continents but we are still working ofthe remaining.This is free version with ads.
Loading...