1 / June 12, 2017
(4.4/5) (14)
Loading...

Description

Arka Sokaklar: Polisten Kaçış Oyununda polis arabalarından kaçarakyol üzerinde gördüğünüz altınları toplamanız gerekmektedir. ArkaSokaklar oyununda, polis arabaları sizin arabanıza temas ettiğindeoyun biter. Topladığınız altınlarla yeni arabalar satınalabilirsiniz. Arka sokaklarda geçen bu oyunda polislerdenkurtulmanın en kısa yolunu bulabilecek misiniz?Back Street: PoliceEscape from escaping from police cars in the game you must collectgold that you see on the road. Back Streets in the game, the gameends when contacted police cars in your car. You can purchase newcars with the gold you collect. In this game you will find in theback streets last the shortest way to get rid of the cops?

App Information Arka Sokaklar: Polisten Kaçış

 • App Name
  Arka Sokaklar: Polisten Kaçış
 • Package Name
  com.dizioyunlari.arkasokaklar
 • Updated
  June 12, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Dizi Oyunları
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Dizi Oyunları Show More...

Diriliş bilgi oyunu 1.0 APK
Diriliş: Ertuğrul oyununun yeni, daha detaylı versiyonunu aramakısmına dizipedia yazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir........Diriliş: Ertuğrul dizisini ne kadar iyitakip ediyorsunuz?Diziyle ilgili yayınlanmasını istediğinizsoruları, [email protected] adresinegönderebilirsiniz.Diriliş: Ertuğrul Oyununda, diziye ait bazısorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış"şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyunbitmektedir, sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynayabastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir.Oyunun Diriliş: Ertuğrul markasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısıyoktur.Resurrection: Ertugrul of the new game, you can downloadmore detailed version of the search to dizipedi typing, thisversion will not be updated anymore........Resurrection: How welldo you follow the series Ertugrul?question you want to publish onthe knees, you can send the [email protected]: Ertugrul in the game, the series returns tothe screen some questions. Users questions "right" and "wrong" canrespond with the fashionable. The game ends when you give the wronganswer, questions are reordered and a new game begins when youpress play again.It was developed for entertainment purposes. TheResurrection Game: There is a connection with the brand and withErtugrul.
Sürekli Dizi bilgi oyunu 1.0 APK
mordecai ve rigby bilgi oyunuSürekli dizi hakkında birbirindenfarklı onlarca soru. Sürekli dizi'yle ilgili yayınlanmasınıistediğiniz soruları, [email protected] adresinegönderebilirsiniz.Sürekli dizi Oyununda, diziye ait bazı sorularekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıylayanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyun bitmektedir,sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynaya bastığınızda yeni oyunbaşlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir. Sürekli dizi markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.mordecai information and rigbygameDozens of questions about different continuoussequence.Continuous dizi'yl related questions you want to publishto, you can send [email protected] address.In the continuousseries of the game, the series returns to the screen somequestions. Users questions "right" and "wrong" can respond with thefashionable. The game ends when you give the wrong answer,questions are reordered and a new game begins when you press playagain.It was developed for entertainment purposes. Continuousseries has no connection with the brand and the owners.
İsimsizler Oyunu 1.0 APK
isimsizler oyununun yeni, daha detaylı versiyonunu arama kısmınadizipedia yazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir........İsimsizler bilgi oyunuİsimsizler dizisihakkında birbirinden farklı onlarca soru. İsimsizler dizisi ileilgili yayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.İsimsizler Oyununda, diziye ait bazısorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış"şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyunbitmektedir, sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynayabastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir.İsimsizler markasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısı yoktur.theunnamed new game, you can download more detailed version of thesearch by typing in dizipedi, this version will not be updatedanymore ........Unnamed knowledge gameDozens of questions about theseries Untitled are different from each other.Unnamed questionsabout the sequence that you want to publish, you can send [email protected] address.Unnamed in the game, the seriesreturns to the screen some questions. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. The game ends when yougive the wrong answer, questions are reordered and a new gamebegins when you press play again.It was developed for entertainmentpurposes. Anonymous has no connection with the brand and theowners.
dizipedia - dizi oyunları & dizi bilgi yarışmaları 6 APK
Dizipedia, içerisinde Türkiye'nin en popüler dizileri içindüzenlenmiş dizi bilgi oyunları sunmaktadır. Türk dizilerinin sıkıtakipçisi olduğunuzu düşünüyorsanız bu oyun tam sizegöre!Dizipedia, içerisinde bir çok Türk dizisi için bilgi yarışmasıbarındırır. Dizipedia dizi oyunları uygulaması içerisinde bilgioyunu bulunan Türk dizileri aşağıda verilmiştir.Söz Dizisioyunu,İsimsizler oyunu,Fi dizisi oyunu,Arka sokaklar oyunu,İçerdeDizisi oyunu,Vatanım sensin oyunu,Diriliş: Ertuğrul oyunu,AdıEfsane oyunu,Meryem dizisi oyunu.Dizi oyunları uygulamasına sürekliyeni popüler Türk dizileri eklenecektir. Uygulamanın içerisindebulunan "öneri" kısmından veya uygulamanın yorumlarındanistediğiniz diziler için bilgi oyunu talep edebilirsiniz. Örneğin,"söz dizisi oyunu istiyorum", "içerde dizisi oyunu yapabilirmisiniz?" yazın, talepler yükseldikçe istediğiniz dizi için oyunekleyelim.Dizipedi to, arranged in series offers information on themost popular series of games for Turkey. If you think you arestrict followers of the Turkish series, this game is foryou!Dizipedi to, in a quiz series for the Turkish hosts. Theinformation contained in the Turkish series game series gamesDizipedi application are given below.Syntax game,Unnamed game,Fiseries game,Back alleys game,Inside Series game,Vatanım you'regame,Resurrection: Ertugrul game,Name Legends game,Mary gameseries.Series of games will be added continuously popular Turkishseries of new applications. located in the application's"suggestions" for sequences of the information or the applicationyou want you can request a review of the game. For example, "I wantthe syntax of the game", "Can you make a series of games in there?"summer, let's add to the series you want to play the higherdemands.
Adı Efsane bilgi yarışması 1.0 APK
oyunun yeni, daha detaylı versiyonunu arama kısmına dizipediayazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir.......Adı Efsane dizisini ne kadar iyi takipediyorsunuz?Diziyle ilgili yayınlanmasını istediğiniz soruları,[email protected] adresine gönderebilirsiniz.Adı EfsaneOyununda, diziye ait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılarsorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlışcevap verdiğinizde oyun bitmektedir, sorular yeniden sıralanır vetekrar oynaya bastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlıgeliştirilmiştir. Oyunun Adı Efsane markasıyla ve sahipleriyle birbağlantısı yoktur.The new game, you can download more detailedversion of the search by typing in dizipedi, this version will notbe updated anymore.......How do you follow well the name Legendsseries?question you want to publish on the knees, you can send [email protected] address.In the Name Legends Game, the seriesreturns to the screen some questions. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. The game ends when yougive the wrong answer, questions are reordered and a new gamebegins when you press play again.It was developed for entertainmentpurposes. Game name is legend and has no connection with the brand.
🌕Dolunay bilgi yarışması 3 APK
dolunay dizisi bilgi oyunu, hemen indir, en sıkı dolunay takipçilerarasına yerleş👍dolunay dizisi hakkında birbirinden farklı onlarcasoru. 🌕dolunay dizisi ile ilgili yayınlanmasını istediğinizsoruları, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.dolunayoyununda, dolunay dizisine ait bazı sorular ekrana gelir.Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıtverebilirler. Oyuna başlarken 6 tane yanlış cevap verme hakkınızbulunmaktadır, 6 yanlıştan sonra oyun biter ve puanınız otomatikolarak sıralamaya eklenir. oyunda sıralama sistemi bulunmaktadır,ana menüdeki en iyiler kısmından sıralamaları takip edebilirsiniz.🏆dolunay bilgi yarışması eğlence amaçlı geliştirilmiştir. dolunaymarkasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısı yoktur.full moon sequenceinformation game, just download, yerleş👍 moon among the most strictfollowersDozens of questions about the different sequences of thefull moon. 🌕questions you want to publish about the sequence of thefull moon, you can send the [email protected] address.In thegame full moon, full moon appears some questions of sequence. Usersquestions "right" and "wrong" can respond with the fashionable.Getting started Game 6 You are entitled to give one answer wrong,the game ends after 6 wrong and your score is automatically addedto the rankings. There ranking system in the game, you can followthe rankings of the best section in the main menu. 🏆full moon quizwas developed for entertainment purposes. There is a connectionwith the brand and with the full moon.
🇹🇷 İsimsizler Bilgi Yarışması 🇹🇷 2 APK
🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷isimsizler dizisi bilgi oyunu, hemen indir, en sıkıisimsizler takipçiler arasına yerleş👍isimsizler dizisi hakkındabirbirinden farklı onlarca soru. isimsizler dizisi ile ilgiliyayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.isimsizler oyununda, isimsizler dizisineait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve"Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Oyuna başlarken 3 taneyanlış cevap verme hakkınız bulunmaktadır, 6 yanlıştan sonra oyunbiter ve puanınız otomatik olarak sıralamaya eklenir. oyundasıralama sistemi bulunmaktadır, ana menüdeki en iyiler kısmındansıralamaları takip edebilirsiniz. 🏆isimsizler bilgi yarışmasıeğlence amaçlı geliştirilmiştir. isimsizler markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.diğer popüler dizi oyunları içingeliştirici sayfamıza bakabilirsiniz.🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷unnamed series of gameinformation, just download, yerleş👍 nameless followers are amongthe most stringentDozens of questions about the different seriesare anonymous.anonymous on the questions you want to publish aboutthe series, you can send the [email protected] address.In thegame nameless, anonymous appears on some questions of the series.Users questions "right" and "wrong" can respond with thefashionable. Getting started Game 3 units You are entitled to givethe wrong answer, the game ends after 6 wrong and your score isautomatically added to the rankings. There ranking system in thegame, you can follow the rankings of the best section in the mainmenu. 🏆anonymous quiz has been developed for the purpose ofentertainment. are anonymous and have no connection with thebrand.See our developer page for other popular series of games.
İki yalancı dizisi bilgi yarışması 👫 5.1 APK
iki yalancı bilgi oyunu, hemen indir 👍iki yalancı dizisi hakkındabirbirinden farklı onlarca soru. 👫iki yalancı dizisi ile ilgiliyayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.iki yalancı oyununda, iki yalancıdizisine ait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara"Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Oyuna başlarken6 tane yanlış cevap verme hakkınız bulunmaktadır, 6 yanlıştan sonraoyun biter ve puanınız otomatik olarak sıralamaya eklenir. oyundasıralama sistemi bulunmaktadır, ana menüdeki en iyiler kısmındansıralamaları takip edebilirsiniz. 🏆iki yalancı bilgi yarışmasıeğlence amaçlı geliştirilmiştir. iki yalancı markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.Two false information game, justdownload 👍Dozens of questions about two different series liar. 👫Tworelated questions you want to publish false sequence, you can sendthe [email protected] address.In two games liar, liar appearssome questions of the two series. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. Getting started Game 6You are entitled to give one answer wrong, the game ends after 6wrong and your score is automatically added to the rankings. Thereranking system in the game, you can follow the rankings of the bestsection in the main menu. 🏆Two false quiz was developed forentertainment purposes. There is a connection with the brand andwith two liars.
Loading...