1 / June 12, 2017
(4.4/5) (14)

Description

Arka Sokaklar: Polisten Kaçış Oyununda polis arabalarından kaçarakyol üzerinde gördüğünüz altınları toplamanız gerekmektedir. ArkaSokaklar oyununda, polis arabaları sizin arabanıza temas ettiğindeoyun biter. Topladığınız altınlarla yeni arabalar satınalabilirsiniz. Arka sokaklarda geçen bu oyunda polislerdenkurtulmanın en kısa yolunu bulabilecek misiniz?Back Street: PoliceEscape from escaping from police cars in the game you must collectgold that you see on the road. Back Streets in the game, the gameends when contacted police cars in your car. You can purchase newcars with the gold you collect. In this game you will find in theback streets last the shortest way to get rid of the cops?

App Information Arka Sokaklar: Polisten Kaçış

 • App Name
  Arka Sokaklar: Polisten Kaçış
 • Package Name
  com.dizioyunlari.arkasokaklar
 • Updated
  June 12, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Dizi Oyunları
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Dizi Oyunları Show More...

Diriliş bilgi oyunu 1.0 APK
Diriliş: Ertuğrul oyununun yeni, daha detaylı versiyonunu aramakısmına dizipedia yazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir........Diriliş: Ertuğrul dizisini ne kadar iyitakip ediyorsunuz?Diziyle ilgili yayınlanmasını istediğinizsoruları, [email protected] adresinegönderebilirsiniz.Diriliş: Ertuğrul Oyununda, diziye ait bazısorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış"şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyunbitmektedir, sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynayabastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir.Oyunun Diriliş: Ertuğrul markasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısıyoktur.Resurrection: Ertugrul of the new game, you can downloadmore detailed version of the search to dizipedi typing, thisversion will not be updated anymore........Resurrection: How welldo you follow the series Ertugrul?question you want to publish onthe knees, you can send the [email protected]: Ertugrul in the game, the series returns tothe screen some questions. Users questions "right" and "wrong" canrespond with the fashionable. The game ends when you give the wronganswer, questions are reordered and a new game begins when youpress play again.It was developed for entertainment purposes. TheResurrection Game: There is a connection with the brand and withErtugrul.
İsimsizler Oyunu 1.0 APK
isimsizler oyununun yeni, daha detaylı versiyonunu arama kısmınadizipedia yazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir........İsimsizler bilgi oyunuİsimsizler dizisihakkında birbirinden farklı onlarca soru. İsimsizler dizisi ileilgili yayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.İsimsizler Oyununda, diziye ait bazısorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış"şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyunbitmektedir, sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynayabastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir.İsimsizler markasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısı yoktur.theunnamed new game, you can download more detailed version of thesearch by typing in dizipedi, this version will not be updatedanymore ........Unnamed knowledge gameDozens of questions about theseries Untitled are different from each other.Unnamed questionsabout the sequence that you want to publish, you can send [email protected] address.Unnamed in the game, the seriesreturns to the screen some questions. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. The game ends when yougive the wrong answer, questions are reordered and a new gamebegins when you press play again.It was developed for entertainmentpurposes. Anonymous has no connection with the brand and theowners.
Adı Efsane bilgi yarışması 1.0 APK
oyunun yeni, daha detaylı versiyonunu arama kısmına dizipediayazarak indirebilirsiniz, bu versiyon artıkgüncellenmeyecektir.......Adı Efsane dizisini ne kadar iyi takipediyorsunuz?Diziyle ilgili yayınlanmasını istediğiniz soruları,[email protected] adresine gönderebilirsiniz.Adı EfsaneOyununda, diziye ait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılarsorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Yanlışcevap verdiğinizde oyun bitmektedir, sorular yeniden sıralanır vetekrar oynaya bastığınızda yeni oyun başlar.Eğlence amaçlıgeliştirilmiştir. Oyunun Adı Efsane markasıyla ve sahipleriyle birbağlantısı yoktur.The new game, you can download more detailedversion of the search by typing in dizipedi, this version will notbe updated anymore.......How do you follow well the name Legendsseries?question you want to publish on the knees, you can send [email protected] address.In the Name Legends Game, the seriesreturns to the screen some questions. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. The game ends when yougive the wrong answer, questions are reordered and a new gamebegins when you press play again.It was developed for entertainmentpurposes. Game name is legend and has no connection with the brand.
Sürekli Dizi bilgi oyunu 1.0 APK
mordecai ve rigby bilgi oyunuSürekli dizi hakkında birbirindenfarklı onlarca soru. Sürekli dizi'yle ilgili yayınlanmasınıistediğiniz soruları, [email protected] adresinegönderebilirsiniz.Sürekli dizi Oyununda, diziye ait bazı sorularekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıylayanıt verebilirler. Yanlış cevap verdiğinizde oyun bitmektedir,sorular yeniden sıralanır ve tekrar oynaya bastığınızda yeni oyunbaşlar.Eğlence amaçlı geliştirilmiştir. Sürekli dizi markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.mordecai information and rigbygameDozens of questions about different continuoussequence.Continuous dizi'yl related questions you want to publishto, you can send [email protected] address.In the continuousseries of the game, the series returns to the screen somequestions. Users questions "right" and "wrong" can respond with thefashionable. The game ends when you give the wrong answer,questions are reordered and a new game begins when you press playagain.It was developed for entertainment purposes. Continuousseries has no connection with the brand and the owners.
dizipedia - dizi oyunları & dizi bilgi yarışmaları 6 APK
Dizipedia, içerisinde Türkiye'nin en popüler dizileri içindüzenlenmiş dizi bilgi oyunları sunmaktadır. Türk dizilerinin sıkıtakipçisi olduğunuzu düşünüyorsanız bu oyun tam sizegöre!Dizipedia, içerisinde bir çok Türk dizisi için bilgi yarışmasıbarındırır. Dizipedia dizi oyunları uygulaması içerisinde bilgioyunu bulunan Türk dizileri aşağıda verilmiştir.Söz Dizisioyunu,İsimsizler oyunu,Fi dizisi oyunu,Arka sokaklar oyunu,İçerdeDizisi oyunu,Vatanım sensin oyunu,Diriliş: Ertuğrul oyunu,AdıEfsane oyunu,Meryem dizisi oyunu.Dizi oyunları uygulamasına sürekliyeni popüler Türk dizileri eklenecektir. Uygulamanın içerisindebulunan "öneri" kısmından veya uygulamanın yorumlarındanistediğiniz diziler için bilgi oyunu talep edebilirsiniz. Örneğin,"söz dizisi oyunu istiyorum", "içerde dizisi oyunu yapabilirmisiniz?" yazın, talepler yükseldikçe istediğiniz dizi için oyunekleyelim.Dizipedi to, arranged in series offers information on themost popular series of games for Turkey. If you think you arestrict followers of the Turkish series, this game is foryou!Dizipedi to, in a quiz series for the Turkish hosts. Theinformation contained in the Turkish series game series gamesDizipedi application are given below.Syntax game,Unnamed game,Fiseries game,Back alleys game,Inside Series game,Vatanım you'regame,Resurrection: Ertugrul game,Name Legends game,Mary gameseries.Series of games will be added continuously popular Turkishseries of new applications. located in the application's"suggestions" for sequences of the information or the applicationyou want you can request a review of the game. For example, "I wantthe syntax of the game", "Can you make a series of games in there?"summer, let's add to the series you want to play the higherdemands.
🌕Dolunay bilgi yarışması 3 APK
dolunay dizisi bilgi oyunu, hemen indir, en sıkı dolunay takipçilerarasına yerleş👍dolunay dizisi hakkında birbirinden farklı onlarcasoru. 🌕dolunay dizisi ile ilgili yayınlanmasını istediğinizsoruları, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.dolunayoyununda, dolunay dizisine ait bazı sorular ekrana gelir.Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıtverebilirler. Oyuna başlarken 6 tane yanlış cevap verme hakkınızbulunmaktadır, 6 yanlıştan sonra oyun biter ve puanınız otomatikolarak sıralamaya eklenir. oyunda sıralama sistemi bulunmaktadır,ana menüdeki en iyiler kısmından sıralamaları takip edebilirsiniz.🏆dolunay bilgi yarışması eğlence amaçlı geliştirilmiştir. dolunaymarkasıyla ve sahipleriyle bir bağlantısı yoktur.full moon sequenceinformation game, just download, yerleş👍 moon among the most strictfollowersDozens of questions about the different sequences of thefull moon. 🌕questions you want to publish about the sequence of thefull moon, you can send the [email protected] address.In thegame full moon, full moon appears some questions of sequence. Usersquestions "right" and "wrong" can respond with the fashionable.Getting started Game 6 You are entitled to give one answer wrong,the game ends after 6 wrong and your score is automatically addedto the rankings. There ranking system in the game, you can followthe rankings of the best section in the main menu. 🏆full moon quizwas developed for entertainment purposes. There is a connectionwith the brand and with the full moon.
🇹🇷 İsimsizler Bilgi Yarışması 🇹🇷 2 APK
🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷isimsizler dizisi bilgi oyunu, hemen indir, en sıkıisimsizler takipçiler arasına yerleş👍isimsizler dizisi hakkındabirbirinden farklı onlarca soru. isimsizler dizisi ile ilgiliyayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.isimsizler oyununda, isimsizler dizisineait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara "Doğru" ve"Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Oyuna başlarken 3 taneyanlış cevap verme hakkınız bulunmaktadır, 6 yanlıştan sonra oyunbiter ve puanınız otomatik olarak sıralamaya eklenir. oyundasıralama sistemi bulunmaktadır, ana menüdeki en iyiler kısmındansıralamaları takip edebilirsiniz. 🏆isimsizler bilgi yarışmasıeğlence amaçlı geliştirilmiştir. isimsizler markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.diğer popüler dizi oyunları içingeliştirici sayfamıza bakabilirsiniz.🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷unnamed series of gameinformation, just download, yerleş👍 nameless followers are amongthe most stringentDozens of questions about the different seriesare anonymous.anonymous on the questions you want to publish aboutthe series, you can send the [email protected] address.In thegame nameless, anonymous appears on some questions of the series.Users questions "right" and "wrong" can respond with thefashionable. Getting started Game 3 units You are entitled to givethe wrong answer, the game ends after 6 wrong and your score isautomatically added to the rankings. There ranking system in thegame, you can follow the rankings of the best section in the mainmenu. 🏆anonymous quiz has been developed for the purpose ofentertainment. are anonymous and have no connection with thebrand.See our developer page for other popular series of games.
İki yalancı dizisi bilgi yarışması 👫 5.1 APK
iki yalancı bilgi oyunu, hemen indir 👍iki yalancı dizisi hakkındabirbirinden farklı onlarca soru. 👫iki yalancı dizisi ile ilgiliyayınlanmasını istediğiniz soruları, [email protected] gönderebilirsiniz.iki yalancı oyununda, iki yalancıdizisine ait bazı sorular ekrana gelir. Kullanıcılar sorulara"Doğru" ve "Yanlış" şıklarıyla yanıt verebilirler. Oyuna başlarken6 tane yanlış cevap verme hakkınız bulunmaktadır, 6 yanlıştan sonraoyun biter ve puanınız otomatik olarak sıralamaya eklenir. oyundasıralama sistemi bulunmaktadır, ana menüdeki en iyiler kısmındansıralamaları takip edebilirsiniz. 🏆iki yalancı bilgi yarışmasıeğlence amaçlı geliştirilmiştir. iki yalancı markasıyla vesahipleriyle bir bağlantısı yoktur.Two false information game, justdownload 👍Dozens of questions about two different series liar. 👫Tworelated questions you want to publish false sequence, you can sendthe [email protected] address.In two games liar, liar appearssome questions of the two series. Users questions "right" and"wrong" can respond with the fashionable. Getting started Game 6You are entitled to give one answer wrong, the game ends after 6wrong and your score is automatically added to the rankings. Thereranking system in the game, you can follow the rankings of the bestsection in the main menu. 🏆Two false quiz was developed forentertainment purposes. There is a connection with the brand andwith two liars.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered