1.1.3 / April 3, 2016
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

ASTRO2แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนตากพิทยาคมภายในแอพลิเคชั่นจะรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์เบื้องต้นซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและคณะครูที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนรายการเนื้อหาในแอพลิเคชั่น(เวอร์ชั่น 1.0.0) - ดาวฤกษ์ (ความสว่างและโชติมาตร, สเปกตรัม) - วันเวลา (วันสุริยะคติ, วันดาราคติ, วันจูเลียน, ระบบคำนวณวันจูเลียน,เวลาสากล, เวลาโซนมาตรฐาน) - ระบบสุริยะ(ข้อมูลเบื้องต้นของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ) - กฎของเคปเลอร์(ข้อมูลโดยสังเขปของเคปเลอร์ และ กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์) -คู่มือแนะนำการใช้งานทางคณะผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอพลิเคชั่นนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการศึกษาของเยาวชนไทย ให้กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนไทยให้เท่าทันต่อโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหากพบปัญหาข้อผิดพลาด ของแอพลิเคชั่น หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักพัฒนาได้ที่เว็บไซต์ :http://www.tps2016.tk/ASTRO2อีเมล :ktpstudio.connect.2015@gmail.com(กรุณาระบุที่หัวข้อเรื่องอีเมลในวงเล็บว่า“ASTRO2”)แอพลิเคชั่นได้รับการพัฒนาด้านโปรแกรมและเนื้อหาข้อมูลโดยนายกันตพงศ์ เจือจันทร์นายจิรัฏฐ์ ทานุพันธุ์สกุลนายภัทรภณบุญปาลที่ปรึกษาโครงการนางสาวพุธชาติ มั่นเมืองนางนิภาแหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตากจังหวัดตากhttp://www.tps.ac.thASTRO2Application to the study ofastronomy by Tak Secondary School.The application collects primarydata for the study of astronomy. It is suitable for students -student Write It And teachers that can be used as a medium ofinstruction, both in and outside the classroom.Content items in anapplication (version 1.0.0).- Stellar (brightness and magnitude,spectrum).- Date (day, solar activity, day celebrities motto,Julian date, the system calculates the Julian day, universal time,standard time zones).- Solar system (planets in the Solar SystemInformation).- Rules of Kepler. (Information of Kepler's laws ofmotion and Kepler).- Instruction manualThe team hope thatdevelopment. This application will help in the development ofteaching and learning. Youth and Education of Thailand To spreadout widely. Thailand's youth to develop the knowledge to trick theworld even more.If you find errors in your application. Or morerecommendations You can contact the developers onWebsite:http://www.tps2016.tk/ASTRO2Email: ktpstudio.connect.2015@gmail.com(Please specify which email subject in parenthesis that"ASTRO2").The application has been developed by the software anddata content.Well, Mr. Phong Truong MondayMr. Jirat Srithanuvarieties currency.Mr. Pat Boon Palmas PnProject AdvisorMs. nationsWednesday to townMrs nicked cityTak Secondary School Muang TakProvincehttp://www.tps.ac.th

App Information ASTRO2

KTP Studio Show More...

ASTRO2 1.1.3 APK
KTP Studio
ASTRO2แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์ โดยโรงเรียนตากพิทยาคมภายในแอพลิเคชั่นจะรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์เบื้องต้นซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและคณะครูที่สามารถนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนรายการเนื้อหาในแอพลิเคชั่น(เวอร์ชั่น 1.0.0) - ดาวฤกษ์ (ความสว่างและโชติมาตร, สเปกตรัม) - วันเวลา (วันสุริยะคติ, วันดาราคติ, วันจูเลียน, ระบบคำนวณวันจูเลียน,เวลาสากล, เวลาโซนมาตรฐาน) - ระบบสุริยะ(ข้อมูลเบื้องต้นของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ) - กฎของเคปเลอร์(ข้อมูลโดยสังเขปของเคปเลอร์ และ กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร์) -คู่มือแนะนำการใช้งานทางคณะผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอพลิเคชั่นนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนและการศึกษาของเยาวชนไทย ให้กระจายออกไปได้อย่างกว้างขวางเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนไทยให้เท่าทันต่อโลกปัจจุบันมากยิ่งขึ้นหากพบปัญหาข้อผิดพลาด ของแอพลิเคชั่น หรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักพัฒนาได้ที่เว็บไซต์ :http://www.tps2016.tk/ASTRO2อีเมล :ktpstudio.connect.2015@gmail.com(กรุณาระบุที่หัวข้อเรื่องอีเมลในวงเล็บว่า“ASTRO2”)แอพลิเคชั่นได้รับการพัฒนาด้านโปรแกรมและเนื้อหาข้อมูลโดยนายกันตพงศ์ เจือจันทร์นายจิรัฏฐ์ ทานุพันธุ์สกุลนายภัทรภณบุญปาลที่ปรึกษาโครงการนางสาวพุธชาติ มั่นเมืองนางนิภาแหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตากจังหวัดตากhttp://www.tps.ac.thASTRO2Application to the study ofastronomy by Tak Secondary School.The application collects primarydata for the study of astronomy. It is suitable for students -student Write It And teachers that can be used as a medium ofinstruction, both in and outside the classroom.Content items in anapplication (version 1.0.0).- Stellar (brightness and magnitude,spectrum).- Date (day, solar activity, day celebrities motto,Julian date, the system calculates the Julian day, universal time,standard time zones).- Solar system (planets in the Solar SystemInformation).- Rules of Kepler. (Information of Kepler's laws ofmotion and Kepler).- Instruction manualThe team hope thatdevelopment. This application will help in the development ofteaching and learning. Youth and Education of Thailand To spreadout widely. Thailand's youth to develop the knowledge to trick theworld even more.If you find errors in your application. Or morerecommendations You can contact the developers onWebsite:http://www.tps2016.tk/ASTRO2Email: ktpstudio.connect.2015@gmail.com(Please specify which email subject in parenthesis that"ASTRO2").The application has been developed by the software anddata content.Well, Mr. Phong Truong MondayMr. Jirat Srithanuvarieties currency.Mr. Pat Boon Palmas PnProject AdvisorMs. nationsWednesday to townMrs nicked cityTak Secondary School Muang TakProvincehttp://www.tps.ac.th
Krathongsai Tak 2.0.2 APK
KTP Studio
Application "Krathongsai Tak"It is an application that compile thedetails about Loi Krathong Sai's Festival and One Thousand ofFloating Candle, Tak Province.In this application.1. Schedule2.History of Loi Krathong Sai's Festival3. The Symbol of Loi KrathongSai's Festival4. History of Crow's Footprint5. The Composition ofKrathong Sai6. Contemporary Local Cuisine of TakWe wish that thisapplication can help travelers and foreigner. And if you find bugsin this application, you can send to developer athttp://www.ktpstudioth.com/works/application/krathongsai/android/report/
Loading...