/ September 16, 2019
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

An exciting and attractive app that promotes Welsh languagespelling skills through a series of interactive games for childrenand young people from the Foundation Phase to Key stage 4. Theresource promotes independent learning to support the children andyoung people in the Welsh language from the school environment tothe home. Ap cyffrous deniadol o weithgareddau a gemaurhyngweithiol i gefnogi sgiliau sillafu yn y Gymraeg o'r CyfnodSylfaen i Gyfnod Allweddol 4. Adnodd deniadol sy'n hybu dysguannibynnol plant a phobl ifanc gan gefnogi'r iaith Gymraeg yn yrysgol ac ar yr aelwyd gartref.

App Information Aur am Air

 • App Name
  Aur am Air
 • Package Name
  com.peniarth.auramair
 • Updated
  September 16, 2019
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Canolfan Peniarth
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Educational
 • Developer
  University of Wales Trinity Saint David College Road Carmarthen SA313EP
 • Google Play Link

Canolfan Peniarth Show More...

Tric a Chlic 1.0 APK
Mae Tric a Chlic yn un o’r adnoddau mwyaf poblogaidd y mae CanolfanPeniarth wedi’i gyhoeddi. Mae’r adnodd Tric a Chlic yn gynllundarllen ffonig synthetig blaengar a systematig ar gyfer y CyfnodSylfaen, sy’n ymgorffori tri cham. Yn dilyn llwyddiant y cynllunmewn ysgolion cynradd ar draws Cymru, mae Canolfan Peniarth bellachwedi datblygu ap iOS i fynd gyda Tric a Chlic.Noder os gwelwch yndda nad yw’r ap ar gael ar ffonau symudol, dim ond ar dabledi. Trica Chlic is one of the most popular resources that Canolfan Peniarthhas published. The Tric a Chlic resource is a progressive andsystematic synthetic phonic reading scheme for the FoundationPhase, which incorporates three steps. Following the success of thescheme within primary schools across Wales, Canolfan Peniarth hasnow developed an iOS app to go with Tric a Chlic.Please note thatthe app is not available on mobile phones, only tablets.
Betsan a Roco yn y Pentref 1.1 APK
Ap arbennig a chyffrous ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen.Mae’n cynnwys cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol sy’n rhoicyfle i blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraegmewn ffordd hwyliog. Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio’nofalus er mwyn adeiladu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol,yn unol â gofynion Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.Mae’r ap yn cyd-fyndâ’r gyfres boblogaidd Archwilio’r Amgylchedd, gan Ganolfan Peniarthac wedi ei seilio ar y pentref yn y gyfres honno. Er hyn, nid oesangen i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â’r gyfres i fwynhau’r ap. Yrher yw i’r plant ymweld ag adeiladau’r pentref gan gwblhau’rgweithgareddau yno’n llwyddiannus.An exciting new app for theyoungest learners in the Foundation Phase. It includes a series ofgames that will give learners the opportunity to develop theirWelsh language skills in a fun and interesting way. The activitieshave been carefully designed to develop specific literacy andnumeracy skills, in accordance with the Foundation PhaseFramework.The app accompanies the popular Canolfan Peniarth series,Exploring the Environment, and is based on the village in theseries. However, users do not need to be familiar with the seriesto enjoy the app. The challenge for the children is to visitdifferent buildings in the village and successfully complete theactivities within them.
Ap Treiglo 1.0.66 APK
Nod Ap Treiglo ydy cynorthwyo siaradwyr Cymraeg a dysgwyr i wirio’rtreigladau. Mae elfen chwilota’r ap dim ond yn cynnwys y geiriauhynny sy’n achosi i’r geiriau sy’n eu dilyn yn syth dreiglo. Fellynid yw’n cynnwys pob rheol treiglo yn y Gymraeg. Ond wrthddefnyddio elfen adolygu yr ap, dylech allu dod o hyd i’r hollreolau fydd yn eich cynorthwyo i wybod pryd i dreiglo.Wrthddefnyddio’r ap hwn, dylech gofio rhai egwyddorion cyffredinol … *Dydy enwau priod (proper nouns) ddim fel arfer yn treiglo – iDafydd* Dim ond enwau lleoedd Cymraeg fydd yn treiglo – o Fryste,ond o Birmingham* Fydd enwau sydd wedi eu benthyg o’r Saesneg ddimfel arfer yn treiglo e.e. dwy gêmThe aim of this app is to helpWelsh speakers and learners to check mutations. The search elementof the app only includes those words that will cause the immediateword that follows to mutate. Therefore, this element does notinclude every rule with regards to mutations. However, the revisionelement of the app is more comprehensive, and it is aimed as a toolto aid revision of the mutation rules. Please bear the followingprinciples in mind while using the app …* Proper nouns will notmutate –i Dafydd* Only Welsh place names will mutate – to Bristol> i Fryste, but, to Birmingham > i Birmingham* Nouns thathave been ‘borrowed’ from the English language will not usuallymutate – two games > dwy gêm
Ap Sglein 1.0 APK
Fersiwn ap o’r wefan SGLEIN AR LEIN yw hwn. Mae’r wefan a’r apwedi’u creu ar gyfer dysgwyr sy’n astudio’r Gymraeg fel iaithgyntaf CA5/safon uwch. Mae’r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan acwedi’i gynllunio i gynnig profiadau a heriau gramadegolrhyngweithiol ar ffonau symudol smart ac ar dabledi. Os am ragor oweithgareddau ac esboniadau gramadegol, ewchi:http://adnoddau.canolfanpeniarth.org/cbac/ Gallwch ddewis chwaraeyn erbyn y cloc er mwyn profi’ch hun neu’n fwy hamddenol er mwynceisio meddwl am y rheolau sy’n cyd-fynd â phob gweithgaredd.
Ap Cywirdeb Iaith 1.0 APK
Fersiwn ap o’r wefan CYWIRDEB IAITH yw hwn. Mae’r wefan a’r apwedi’u creu ar gyfer dysgwyr Cymraeg ail iaith CA5/safon uwch.Mae’r ap yn rhoi blas o gynnwys y wefan ac wedi’i gynllunio igynnig profiadau a heriau gramadegol rhyngweithiol ar ffonausymudol smart ac ar dabledi. Gallwch ddewis chwarae yn erbyn y clocer mwyn profi’ch hun neu’n fwy hamddenol er mwyn ceisio meddwl am yrheolau sy’n cyd-fynd â phob gweithgaredd.This is an app version ofthe CYWIRDEB IAITH website. The app and website have been createdfor learners of Welsh as a second language in KS5. The app providesa sample of the website’s content and has been designed to offerinteractive grammatical challenges and experiences on smart phonesand tablet devices. You can choose to play against the clock totest yourself or without if you’d prefer to use the activities totest your knowledge of the grammatical rules more thoroughly.
UWTSD Alumni 1.0.1 APK
The app is an exciting new way for you to stay connected withUWTSD,and to take advantage of all that being a member of theUWTSD Alumnihas to offer.You can use the app to:• Find out aboutrecentdevelopments, including job opportunities, in your degreearea.• Getinvolved in competitions and awards the University maybe running,and find out about any financial incentives that mightbeavailable.• Stay connected with your lecturers and colleagues.Mae’rap yn ffordd newydd, cyffrous i aros yn gysylltiediggyda’rBrifysgol ac i gymryd mantais o bopeth sy’n cael eu cynnigfelaelod o Alumni PCYDDS.Gallwch ddefnyddio’r ap i:• Ddarganfodamddatblygiadau newydd, gan gynnwys cyfleoedd am swyddi, o fewnmaeseich gradd.• Ymuno mewn cystadlaethau a gwobrau y bydd yBrifysgolyn rhedeg, ac i ddysgu am gymhelliannau ariannol allai fodargael.• Aros yn gysylltiedig gyda’ch darlithwyr a’ch cyfoedion.
Ap Iaith 1.0 APK
Welcome to the ‘Ap Iaith’ theme park where you can developandmaster your Welsh skills in key stage 2 and 3 to become aconfidentand ambitious Welsh learner. There are ten zones in the‘ApIaith’theme park: Present tense Past tense Future tenseConditionalExpressing opinion Commands Idioms Asking questionsFamiliarvocabulary Being ambitious Each zone has a user-friendly‘how to’guidance and three levelled games. Win points in thesegames toopen the doors to theme park arcade where you can playretro gamesto compete for a highscore. This app has been developedby CanolfanPeniarth on behalf of ERW. - - - Croeso i barc thema 'ApIaith' llegallwch ddatblygu a meistroli eich sgiliau Cymraeg yngnghyfnodallweddol 2 a 3 i ddod yn ddysgwr Cymraeg hyderus acuchelgeisiol.Mae deg ardal ym mharc thema ' Ap iaith ': Amserpresennol Amsergorffennol Amser dyfodol Amser amodol Mynegi barnDefnyddiogorchmynion Defnyddio idiomau Gofyn cwestiynau Geirfagyfarwydd Bodyn uchelgeisiol Mae gan bob parth dair gêm ar dairlefel anhawster.Byddwch hefyd yn dod o hyd i ganllawiau sy'n hawddeu defnyddio argyfer pob parth iaith yn ogystal â gweithgareddauuwcholeuo ar dairlefel anhawster. Fel cymhelliad ychwanegol, byddennill darnauarian yn y gemau iaith yn ennill amser i chi dreulioyn arcêd yparc thema lle gallwch roi cynnig ar gemau retro igystadlu am ysgôr uchaf. Datblygwyd yr Ap hwn gan Ganolfan Peniarthar ran ERW.
Caneuon Cŵl 2 1.0.1 APK
Here is an App for children between 5 to 7 years old thatincludesthirty new, original, fun songs by renowned singer songwriters,Caryl Parry Jones and Steffan Rhys Williams. All the songshavedifferent themes, and all of which have been composedaccordinglyto support and aid teachers to deliver certain aspectsof theFoundation Phase. As well as having simple animations foreachsong, the App offers children the opportunity to sing thesongstrhough the Karaoke feature, with the accompaniment alone, ortosing with Caryl and Steffan. The Caneuon Cŵl 2 book is availabletobuy from local bookshops, and includes music scores for eachandevery song within this App. - - - - - - - - - - - Dyma Ap argyferplant rhwng 5 a 7 mlwydd oed sy'n cynnwys 30 o ganeuon arhigymauhwyliog, gwreiddiol gan Caryl Parry Jones a Steffan RhysWilliams.Mae'r caneuon wedi eu cyfansoddi yn arbennig er mwyn gallucael eudefnyddio mewn gwahanol ardaloedd, tu mewn a thu allan, ofewndosbarthiadau'r Cyfnod Sylfaen. Yn ogystal ag animeiddiadauargyfer pob cân, mae'r Ap yn cynnig cyfle i blant i ganu drwyddilyny geiriau ar y sgrin (dull Carioci), gydag opsiwn i ganui'rcyfeiliant yn unig, neu ganu gyda Caryl a Steffan! MaellyfrCaneuon Cŵl 2 ar gael i'w brynu o siopau llyfrau i gyd-fyndâ'r Aphwn, sy'n cynnwys sgôr gerddoriaeth ar gyfer pob cân.
Loading...