1.6 / September 14, 2018
(3.5/5) (2)
Loading...

Description

Die AWO-App gibt Ihnen einen Einblick in dasKindergartenerlebnisIhres Kindes und vereinfacht die Kommunikationmit IhremKindergarten. Es ist ihr digitales Mitteilungsheft dasIhnen hilftihren Alltag mit dem Kind zu strukturieren. Mit der Appkönnen Sie:• Detaillierte Informationen zu den täglichenAktivitäten IhresKindes sehen • Beiträge mit Bildern zu besonderenEreignissenansehen • Nachrichten sicher an den Kindergarten senden•Abwesenheiten melden • Registrieren von Abhol- undRückgaberegelnsowie Abholmeldungen • Übersicht über Kalender desKindergartens •Einwilligungen in Echtzeit erteilen, wenn gewünscht• Ihnenzugesandte Formulare unmittelbar beantworten • Einladungenzubevorstehenden Elterngesprächen erhalten und beantworten • IndieKontaktliste eintragen, damit sich andere Eltern mit IhneninVerbindung setzen können. • Laden Sie ein Bild von sich hoch, umesden Mitarbeitern und anderen Erziehungsberechtigten zuerleichtern,Sie kennenzulernen. Die App basiert auf der AnwendungSchoolLink,die ebenfalls zu erhalten ist und sich an SchulenundNachmittagsbetreuungen richtet. The AWO app gives you aninsightinto the kindergarten experience of your child andsimplifiescommunication with your nursery. It is their digitalreleasebooklet will help you to structure their daily lives withthechild. With the app you can: • See detailed information onthedaily activities of your child • View posts with picturesonspecial events • Send messages securely to the kindergarten•Absences Report • Registering Pick up and drop rules and pickupmessages • Overview Calendar kindergarten • provide consent inrealtime, if desired • you answer delivered immediately sent forms•receive invitations to upcoming conversations and answer parents•,Enter so that other parents can contact you in the contact list.•Charge. An image of themselves, to make it easier for employeesandother guardians to meet you The app is based on theapplicationSchool Link, which is also to maintain and is aimed atschools andafternoon Betreuungen.

App Information AWO Kita

Netpower Show More...

Meldeboka for Trondheim 2.12 APK
Netpower
Meldeboka er nå i full drift ved alle skoler i Trondheim kommune,og er samtidig under utprøving ved utvalgte barnehager i kommunen.Meldeboka gir deg som foresatt én kanal for kommunikasjon medbarnehage, skole og SFO i Trondheim kommune, uavhengig av hvilkenbarnehage eller skole barna dine går på. Mange foresatte oppleverat barnehager og skoler har ulik praksis i måten de sender utmeldinger til foresatte, og de ansatte mottar fraværsmeldinger ogbeskjeder fra foresatte i papir-meldeboka, på e-post, telefon ogSMS både sent og tidlig. Med Meldeboka blir kommunikasjonenenklere. Med Meldeboka-appen kan du som foresatt til barn ibarnehager og skoler i Trondheim kommune: • Se oversikt over dagentil barnet ditt • Sende og motta meldinger/beskjeder til og frabarnehage, skole og SFO • Melde fra om fravær • Svare påsamtykkeforespørsler • Registrere særskilte hensyn for dine barn(NB: Ikke sensitive opplysninger!) • Gi svar på deltakelse påaktiviteter (påmeldinger) • Registrere repeterende og engangshentemeldinger for barnehage og SFO • Se kontaktlister for dinebarns grupper • Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nyemeldinger • Aktivere/deaktivere push-varsling når ditt barn erhentet/går hjem selv fra SFO eller når ditt barn er hentet ibarnehagen Innlogging gjøres via ID-porten. Les mer om dette påhttp://eid.difi.no/nb/id-porten Etter første pålogging er det muligå logge på med selvvalgt pinkode. Mandatory The book is now in fulloperation at all schools in Trondheim, and is also being tested atselected kindergartens in the municipality. Mandatory The bookprovides as guardian one channel for communication withkindergarten, school and SFO in Trondheim municipality, regardlessof the kindergarten or school your children go to. Many parentsfeel that schools and kindergartens have different practices in theway they send out messages to parents and guardians, and employeesreceive absence notifications and messages from parents in papersign book, email, telephone and SMS both early and late. WithMandatory book is communication easier. With Mandatory book app, asguardian of children in kindergartens and schools in Trondheim: •An overview of the day to your child • Send and receive messages /messages to and from kindergarten, school and SFO • Inform theperson about absence • Respond to requests consent • Create specialconsiderations for your child (NB: Not sensitive information!) •Provide answers to participation in activities (entries) • Createrepetitive and time retrieving messages for kindergartens and SFO •View contact lists for your children's groups • Enable / disablepush notifications to receive new messages • Enable / disable pushnotifications when your child is picked up / go home even from SFOor when your child is picked up in the nursery Login is done viathe IDP. Read more about this on http://eid.difi.no/nb/id-portenAfter the first login, it is possible to log in with your choicepin code.
SFOPro meldebok for foresatte 1.0 APK
Netpower
Med SFOPro app kan du som har barn på enSFOsom bruker systemet SFOPro sende meldinger til SFO, segjennomførteog planlagte aktiviteter og få varsling når ditt barner henteteller gått hjem fra SFOMed SFOPro kan du som foresatt:- Sende og motta meldinger/beskjeder til og fra SFO- Melde fra om fravær- Svare på samtykkeforespørsler fra SFO- Registrere henteregler og hentemeldingerWith SFOPro app youwhohave children on an SFO using the system SFOPro send messagestoSFO, see implemented and planned activities and getnotificationwhen your child is picked up or gone home fromSFO With SFOPro you as guardian:- Sending and receiving messages / messages to and from SFO- Notify about absence- Respond to requests consent from SFO- Registering fetch rules and retrieve messages
Meldeboka (ansatt) - Trondheim 1.25 APK
Netpower
Meldeboka er nå i full drift ved alle skoler i Trondheim kommune,og er samtidig under utprøving ved utvalgte barnehager i kommunen.Meldeboka gir deg som ansatt i Trondheim kommune én kanal for åkommunisere med foresatte til elever i barnehage, skole og SFO.Meldeboka erstatter beskjeder på papirlapper, i tradisjonellemeldebøker, på e-post, sms og på telefon. Det blir en sikrere ogmer effektiv dialog med barnas foresatte. Og du bidrar til miljøetmed mindre papirbruk, og sparer barnehagen eller skolen din forbåde tid og penger! Med Meldeboka-appen kan du som ansatt ibarnehage eller skole i Trondheim kommune blant annet: • Sende ogmotta meldinger/beskjeder til og fra foresatte • Sendegruppemeldinger til foresatte i dine grupper • Motta og bekreftefraværsmeldinger fra foresatte • Se oversikt over innmeldt fraværfor valgt dato • Se kontaktlister og barneprofiler for dine grupper• Aktivere/deaktivere push-varsling for mottak av nye meldingerAnsatt-appen kan lastes ned og installeres på kommunalt eidemobiltelefoner og nettbrett. Appen er også godkjent for bruk påansattes private utstyr, men ansattes arbeidsverktøy er kommunalteid PC, nettbrett eller mobiltelefon. Innlogging gjøres via FEIDEeller med TK-Ident. Etter første pålogging er det mulig å logge påmed selvvalgt pinkode. Mandatory The book is now in full operationat all schools in Trondheim, and is also being tested at selectedkindergartens in the municipality. Mandatory The book provides thatemployee in Trondheim one channel to communicate with the parentsof students in kindergarten, school and SFO. Mandatory Bokareplaces messages on scraps of paper, the traditional sign books,email, sms and telephone. It will be a safer and more effectivedialogue with children's guardians. And you contribute to theenvironment with less paper use, saving kindergarten or school forboth time and money! With Mandatory book app, as employed inkindergarten or school in Trondheim including: • Send and receivemessages / messages to and from parents • Send group messages toparents in your groups • Receive and verify the absence messagesfrom parents • An overview of enrolled absence for the selecteddate • View contact lists and children profiles for your groups •Enable / disable push notifications to receive new messagesEmployee app can be downloaded and installed on municipally-ownedmobile phones and tablets. The app is also approved for use onemployees' private equipment, but employees working tools aremunicipal owned PC, tablet or mobile phone. Login is done via FEIDEor with TK-Ident. After the first login, it is possible to log inwith your choice pin code.
Enjoy Bonusguiden 1.32 APK
Netpower
Enjoy Bonusguiden tilbyr uslåelige fordeler hos over 2500brukersteder innen shopping, aktiviteter, velvære og restauranter.Enjoyguiden finnes nå i 12 områder: Oslo og Akershus, Stavanger,Trondheim, Bergen, Vestfold, Østfold, Grenland, Agder, Buskerud ogMjøsregionen. Våre nye områder er Tromsø og Møre.Med Enjoy-kortetkan du spare penger neste gang du handler i din favorittbutikk,spise en bedre middag for to til halv pris, spare opp til 50 % påneste hotellopphold i en av Europas storbyer, eller unne deg etrabattert besøk på spa.Enjoy Bonusguiden selges lokalt gjennomstore og små lag og foreninger. I tillegg til å spare pengerstøtter du dermed også “klubben i ditt hjerte”!Enjoy Bonus Guideoffers unbeatable advantages at over 2500 merchants in shopping,activities, spa and restaurants. Enjoy The guide is now availablein 12 areas: Oslo and Akershus, Oslo, Trondheim, Bergen, Oslo,Østfold, Grenland, Agder Buskerud and Mjøs region. Our new spacesTromsø and More.The Enjoy Card can save you money next time youshop at your favorite store, eat a good dinner for two at halfprice, save up to 50% on your next hotel stay in one of Europe'sgreat cities, or treat yourself to a discounted visit to thespa.Enjoy Bonus Guide sold locally through large and small groupsand associations. In addition to saving money you support thus"club in your heart"!
Dashboard 1.0 APK
Netpower
Dashboard is a SAAS (Software As A Service) software to manage theoperation of businesses. Dashboard has solutions for CMS (ContentManagement System), eCommerce, QMS (Quality Management System), HRM(Human Resource Management) and CRM (Customer RelationshipManagement). Dashboard APP is the Smartphone interface to theDashboard solutions.Keywords: Dashboard, QMS, Webshop, HRM,Timesheet, Human Resource, CRM, CMS, eCommerceDashboard is a SAAS(Software As A Service) software To Manage the operation ofbusinesses.Dashboard has solutions for CMS (Content ManagementSystem), eCommerce, QMS (Quality Management System), HRM (HumanResource Management) and CRM (Customer RelationshipManagement).Dashboard APP is the Smartphone interface to theDashboard solutions.Keywords: Dashboard, QMS, Webshop, HRM, TimeSheet, Human Resource, CRM, CMS, eCommerce
SchoolLink for teachers 1.14 APK
Netpower
With the SchoolLink teacher app you will be able to send all typesof information and announcements which has previously been sentthrough manual forms of communicating. The system enables you toview who has read the messages to ensure that the parents havereceived the message. - All communication recorded in one system -Send message to one parent, a class or the entire school - Read andrespond to messages from parents - Obtain consent forms - Usepredefined message templates - Overview of all the messages youhave access to in the system including filtering options - Getnotifications when absence message is registered on any of yourstudents - Confirm absence messages to inform guardians that youhave received the absence message - Overview of who will be presentin your classes and groups based on absence messages sent byguardians via SchoolLink - A “do not disturb” function to avoidnotifications when silence is required - Possibility of sending SMStext messages to parents without access to internet - Photos ofstudents making it easier for substitutes to recognise - ActivityManagement – enrol students on activities and record attendance -Weekly overview of planned activities - Choose to receive a emailcopy of all messages sent to you in the system. If message hasattachments, the file will be attached to the email copy. - Bealerted through push message, email or SMS text message about newmessage
SchoolLink for guardians 2.12 APK
Netpower
With the schoolLink guardian app you can register absence message,register pick-up messages, give consents and send messages toteachers, after-school activity and kindergarten. You can also getpush notification when your pupil is picked-up or leave school orkindergarten. - Send messages to the school or kindergarten -Register absence message with date and time and see if message isconfirmed by the school - Register pick-up and drop-off rules andmessages - Access weekly schedule and activity list - Give consentwhen requested - See log of absences - Answer response forms sentto you - Choose how to be alerted when you receive new messages -Choose to receive a email copy of all messages sent to you in thesystem. If message has attachments, the file will be attached tothe email copy. - View contact information of other guardians - Bealerted through push message, email or SMS text message about newmessage from the school or kindergarten
mobilskole 1.14 APK
Netpower
Mobilskole app can be used by guardians, students and teachers.Depending on what modules your school or kindergarten is using,guardians can send messages to teachers, report absence, registerpick-up messages (After school activity and kindergartens) and giveconsents. You can also choose to get push notification when yourpupil is picked-up or leave school or kindergarten. • Send messagesto the school or kindergarten • Register absence message with dateand time and see if message is confirmed by the school • Registerpick-up and drop-off rules and messages • See academic calendar •Give consent when requested • Answer response forms sent to you •Choose how to be alerted when you receive new messages • Choose toreceive a email copy of all messages sent to you in the system. Ifmessage has attachments, the file will be attached to the emailcopy. • View contact information of other guardians in yourchildren's group • Be alerted through push message or email aboutnew message from the school or kindergarten • Upload a picture ofyour self to make it easier for staff and other guardians in yourpupils group to get to know you. As a student, you can: • Sendmessages to the school • Register absence message with date andtime if your school have activated this feature • See academiccalendar • Answer response forms sent to you • Choose how to bealerted when you receive new messages • Choose to receive a emailcopy of all messages sent to you in the system. If message hasattachments, the file will be attached to the email copy. • Bealerted through push message or email about new message from theschool Teachers can use the app to send all types of informationand announcements which has previously been sent through manualforms of communicating. The system enables you to view who has readthe messages to ensure that the parents have received the message.• All communication recorded in one system • Send message or SMS toone parent, a class or the entire school • Read and respond tomessages from parents • Obtain consent forms • Overview of all themessages you have access to in the system • Get notifications whenabsence message is registered on any of your students • Confirmabsence messages to inform guardians that you have received theabsence message • Overview of who will be present in your classesand groups based on absence messages sent by guardians viaSchoolLink • A "do not disturb" function to avoid notificationswhen silence is required • Photos of students making it easier forsubstitutes to recognise the students and guardians • Choose toreceive a email copy of all messages sent to you in the system. Ifmessage has attachments, the file will be attached to the emailcopy. • Be alerted through push message or email about new message• Upload a picture of your self to make it easier for guardians toget to know you. This app will ask for permission to use the USBstorage on your phone. This access will only be used for storage ofinformation that the app needs, and to allow the user to uploadpictures to the app.
Loading...