1.7.3 / May 12, 2016
(3.9/5) (40)
Loading...

Description

Τώρα έχετε τη δυνατότητα να μάθετε και ναβελτιώσετε την οδηγική σας συμπεριφορά. Η εφαρμογή καταγράφει τηνεπιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις στροφές του οχήματος κατά τηδιάρκεια της διαδρομής. Στο τέλος αναλύει τα αποτελέσματα καιαξιολογεί την οδηγική σας συμπεριφορά.
Μπορείτε να μοιραστείτε και να συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας μετους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, θα βρείτε χρήσιμεςσυμβουλές για να βελτιώσετε τον τρόπο οδήγησής σας.
Λεπτομέρειες:
- Ανάλυση ταξιδιών
- Απόκτηση πόντων
- Ο μεγάλος αριθμός πόντων υποδηλώνει καλή οδηγικήσυμπεριφορά
- Συμβουλές για τη βελτίωση του τρόπου οδήγησης
- Συλλογή εμβλημάτων
- Προσκλήσεις σε φίλους για σύγκριση του προφίλ οδήγησης
- Μοίρασμα των αποτελεσμάτων μέσω των κοινωνικών δικτύων

Το AXA Drive είναι ένα παιχνίδι που βοηθά στη βελτίωση τηςοδηγικής συμπεριφοράς όλων των οδηγών.

Σημαντικό: Η εφαρμογή χρησιμοποιεί GPS και ενδέχεται να μειώνειτη διάρκεια της μπαταρίας.

Now you have theopportunity to learn and improve your driving behavior. Theapplication records the acceleration, braking and cornering of thevehicle during the journey. At the end analyze the results andevaluate your driving behavior.
You can share and compare your scores with your friends on socialnetworks. You will also find helpful tips to improve your drivingstyle.
Details:
- Analysis trips
- Altitude points
- The large number of points indicates good driving behavior
- Tips on how to improve driving
- Collection of banners
- Invitations to friends to compare the driving profile
- Share of results through social networks

The AXA Drive is a game that helps improve the driving behaviorof all drivers.

Important: The application uses GPS and may reduce the batterylife.

App Information AXA Drive GR

AXA.COM Show More...

AXA Contigo 5.3.5 APK
AXA.COM
Una aplicación gratuita con la que podrá deforma rápida y sencilla solicitar asistencia en carretera ycomunicar parte de siniestro de Automóvil, Hogar, Comercio,Comunidades y Oficinas, entre otras funcionalidades. AXA Contigo esimprescindible para los clientes AXA.La Solicitud de asistencia en carretera le pone en contacto con elservicio de Asistencia AXA e informa automáticamente al operador desu ubicación e información personal haciendo los procesos másrápidos y sencillos. Sus actualizaciones en tiempo real le ayudan ahacer la vida más fácil en momentos difíciles.Además, puede utilizar la aplicación para comunicar un siniestro,con fotos y grabaciones de voz ¡Realmente le cambia la vida!.Transcurridas 24 horas desde el correcto envío de la declaración desiniestro, podrá seguir la evolución del mismo en esta App o en laWeb Clientes de AXA. Si todavía no se ha hecho e-cliente, entre enwww.axa.es /webclientes y solicite el alta gratuitamente.Regístrese y disfrute de todas las ventajas de este servicio.Detalle de las funciones:- Conexión directa con el centro de llamadas de asistenciaAXA.- Transmisión automática de la ubicación y de la información aloperador- Actualizaciones del progreso de la grúa en tiempo real.- Declaración de siniestros de hogar o de automóvil.- Servicio de Recogida y Reparación del vehículo, en declaración desiniestros.- Consulta de siniestros, con posibilidad de contacto con el centrotramitador- Localizador de Oficinas y Talleres AXA- Localizador de servicios útiles cercanos a su posición:hospitales, gasolineras, hoteles…- Conexión directa con urgencias médicas para clientes de AXASalud- Acceso a Cuadro Médico AXA SaludA free application thatcan quickly and easily request roadside assistance and report ofcasualty Auto, Home, Business, Communities and offices, among otherfeatures. Contigo AXA AXA is essential for customers. Application roadside assistance puts you in contact AXA Assistanceservice and automatically informs the operator your location andpersonal information by the most rapid and simple processes. Itsreal-time updates help you make life easier in difficulttimes. In addition, you can use the app to communicate a sinister, withphotos and voice recordings really changes his life !. After 24hours from the correct shipping insurance claim, you can follow theevolution within this app or Web Clients AXA. If you still have nothad e-customer, enter www.axa.es / webclientes and ask for the highcost. Register now and enjoy all the benefits of thisservice. Detail functions:- Direct connection to the call center AXA Assistance.- Automatic transmission of location information to theoperator- Updates on the progress of the crane in real time.- Declaration of casualties from home or car.- Collection Service and Repair Vehicle in claim reporting.- Consultation of claims, with contact with tramitador center- Office Locator AXA and Workshops- Locator useful services near your position: hospitals, gasstations, hotels ...- Direct connection with medical emergencies for clients of AXAHealth- Access to Medical Staff AXA Health
com.axa.healthkeeper.es 4.54.0 APK
AXA.COM
Para personas que quieren cuidarse, AXA Health Keeper es laplataforma de seguimiento y mejora de la salud que además te premiapor tus hábitos saludables. Contarás con la ayuda necesaria parallevar una vida llena de salud y bienestar. AXA Health Keeper teofrece - Acceso directo a una red de profesionales de alta calidadespecialmente seleccionados. Miles de especialistas cerca de ti conhasta el 60% de descuento. - Sin esperas, sin requisitos, sinexclusiones y sin papeleos. Tú decides libremente cuándo y dóndeacudir: consultas médicas, fisioterapeutas, entrenadorespersonales, spas, pruebas médicas y mucho más. ¡Descúbrelo! - Sincuotas mensuales, ni compromisos. Con solo descargar la aplicacióny registrarte podrás disfrutar de las ventajas de AXA HealthKeeper. - Atención personalizada gratuita 24h. Habla con médicos,nutricionistas, psicólogos, entrenadores personales y pediatras.Por teléfono u online. - Fácil, cómodo y confidencial. Pero nadiemejor que tú para cuidarte cada día - Desbloquea aún más descuentosy servicios gratis acumulando Fitpoints. Los conseguirás llevandoun sencillo seguimiento de tu actividad diaria (andar, dormir,correr, pesarte, nadar, ciclismo… ¡todo cuenta!). - Si quieres,puedes sincronizar tus datos con otras aplicaciones y dispositivosde actividad (Garmin, Fitbit, Runkeeper, Strava, Jawbone… 32opciones y cada vez más.). Si lo prefieres, también puedesintroducir los datos manualmente. - Crea tus propios retos. ¡Pícatea ti mismo o a tus conocidos y supera tus límites! Porque cuidarsenunca fue tan fácil y divertido. ¡Únete a la comunidad AXA HealthKeeper y alcanza tus metas cada día! ¿Quieres decirnos algo sobrela aplicación? Escríbenos a contactohk@axa-medla.com For people whowant to care, AXA Health Keeper is the platform for monitoring andimproving health also rewards you for your healthy habits. You havethe help necessary to lead a life full of health and wellness. AXAHealth Keeper offers - Direct access to a network of high-qualityprofessionals specially selected. Thousands of specialists near youwith up to 60% off. - No waiting, no requirements, no exclusionsand no paperwork. You decide freely when and where to go: medicalconsultations, physiotherapists, personal trainers, spas, medicaltests and more. Find out! - No monthly fees, no commitments. Withjust download the application and register you can enjoy theadvantages of AXA Health Keeper. - Free Personalized service 24h.Talk to doctors, nutritionists, psychologists, personal trainersand pediatricians. By phone or online. - Easy, comfortable andconfidential. But no one better than you to take care of every day- Unlocks further discounts and free services Fitpointsaccumulating. The get carried easily track your daily activity(walking, sleeping, running, weigh yourself, swimming, cycling ...all counts!). - If you want, you can sync your data with otherapplications and devices activity (Garmin, Fitbit, RunKeeper,Strava, Jawbone ... 32 choices and more and more.). If you prefer,you can also enter the data manually. - Create your own challenges.Pícate yourself or your acquaintances and exceeds your limits!Because you care has never been so easy and fun. Join the AXAHealth Keeper community and reach your goals every day! Would youtell us something about the application? Write tocontactohk@axa-medla.com
AXA4me 4.0.12 APK
AXA.COM
AXA4me: l’applicazione smartphone per iclienti AXA Assicurazioni.Il cliente AXA Assicurazioni potrà utilizzare l’applicazione"AXA4me" per segnalare alla compagnia i propri sinistri auto,cristalli e anche danni riportati nelle proprie abitazioni, seassicurate.La segnalazione di sinistri auto si potrà effettuare segnalandoalla Compagnia in tempo reale rispetto al sinistro le informazioniessenziali: il veicolo danneggiato, i punti della carrozzeria dovesi sono riportati dei danni, toccando lo schermo e mettendo un"cerotto" sulle parti danneggiate e gli estremi dei veicoli diterzi coinvolti.Il cliente potrà anche scegliere, tra le circostanze delsinistro, quella che meglio rappresenta l’accaduto, grazie adisegni molto facili da interpretare e alla possibilità diregistrare un messaggio audio con la sua versione dei fatti.Ancora, AXA4me guida il cliente a reperire le informazionisalienti, suggerendogli di scattare ed inviare le foto necessariealla miglior comprensione delle dinamiche del sinistro.Se il cliente lo desidera, infine, selezionerà tra lecarrozzerie convenzionate AXA, quella dove preferisce recarsi oessere trasportato. Per i sinistri cristalli, l’applicazionegeolocalizza i Centri assistenza Carglass più vicini al luogo incui si trova il cliente.La sagoma di una casa, con tutte le stanze e ancora una volta icerotti per evidenziare i danni subiti, rappresenta la funzionalitàche consente al cliente di segnalare un danno subito nella propriacasa.Nella funzione “I miei contatti” il cliente trova, giàmemorizzati per lui, i numeri per chiamare l’emergenza e quellodella centrale di assistenza per le emergenze stradali, operato daAXA Assistance.AXA Assicurazioni vi dà anche alcuni consigli di prevenzione deisinistri abitazione, o per gestire correttamente l’apertura disinistro, che potete trovare nell’area "Suggerimenti". Sempre inquest’area, una sezione apposita agli impegni che AXA Assicurazioniprende nei confronti dei propri clienti, a partire dalla "Cartadegli Impegni"!.Vieni a scoprire le funzioni di AXA4me!AXA4me: the smartphoneapp for clients AXA Insurance.The customer can use the application AXA Insurance "AXA4me" toreport their claims to the company car, crystals and even damagereported in their homes, if insured.The reporting of motor claims you can make real-time reportingto the Company with respect to the left essential information: thedamaged vehicle, the points of the body where you are given thedamage, touching the screen and putting a "band-aid" on the damagedparts and extremes of third-party vehicles involved.The customer can also choose between the circumstances of theaccident, the best representation of what happened, thanks todesigns very easy to interpret and the ability to record an audiomessage with his version of the facts.Still, AXA4me guide the customer in finding the relevantinformation, suggesting pleasure to take and send photos necessaryfor better understanding of the dynamics of the accident.If the customer wishes, finally, will select between body shopsAXA, one where prefer to go to or to be transported. For claimscrystals, the application Geolocate the Help Centers Autoglassnearest the place where the customer is located.The silhouette of a house, with all rooms and once again thepatches to highlight the damage suffered, is the feature thatallows customers to report an injury sustained at home.In the "My Contacts" the customer is already stored for him, thenumbers to call for emergency assistance and that of the main roadfor emergencies, operated by AXA Assistance.AXA Insurance also gives you some tips of accident preventiondwelling, or to properly manage the opening of a claim, which canbe found in the "Tips". In the same area, a separate section of thecommitments AXA Insurance takes towards its customers, startingwith the "Charter of Commitments"!.Come and discover the functions of AXA4me!
Direct 2.2 APK
AXA.COM
Na Direct desenhámos uma app muito útil,repleta de soluções práticas para o seu dia-a-dia, e com a qualtornaremos a vida de todos os condutores mais fácil. A partir deagora, poderá aceder aos contactos da assistência em viagem, enviaruma declaração amigável em caso de acidente, encontrar as oficinasde reparação de vidros mais perto de si e ativar o nosso detetorautomático de acidentes, para que zelemos pelo seu bem-estar sempreque viaja, entre outras. Uma vez que se trata de uma aplicação parasi e para o seu carro, não pensámos só em temas relacionados comseguros, oferecemos também muitas funcionalidades para que possatirar o máximo proveito das suas deslocações:• Alarme de estacionamento: avisamos-lhe com antecedência quando seestá a aproximar a hora limite de estacionamento.• Aviso “Já cheguei”: pode configurar uma mensagem predeterminadapara que, quando chegar ao destino da sua viagem, possa avisarcomodamente os seus familiares através de um e-mail, Whatsapp ouredes sociais.• Onde estacionei: localize o seu carro no mapa, tire uma foto ouescreva um comentário acerca do local onde estacionou e nunca maisterá problemas em encontrar o seu carro.• Cálculo de combustível: saiba que quantidade de combustívelprecisa e quanto lhe custará chegar ao destino do seu itinerário ouviagem.• Velocidade máxima definida: indique uma velocidade máxima porhora que não quer exceder e se a exceder por descuido, avisaremospara que conduza mais devagar.• Lanterna: uma utilidade simples e ao mesmo tempo imprescindível,porque quem é que já não precisou de uma lanterna para encontrar aschaves do carro?• Em viagem: calcule um itinerário de viagem e localize algunspontos de interesse, tais como as estações de serviço, pontos derecarga para veículos elétricos, hospitais ou centros de IPO. Alémdisso, também poderá calcular o consumo de combustível ou programaro aviso “Já cheguei”. Direct, a app que o ajuda em viagem.In Direct designed a veryuseful app, full of practical solutions to your day-to-day, andwhich will become the life of all drivers easier. From now on, youcan access the contacts of travel assistance, send an accidentreport in an accident, find the glass repairers near you andactivate our automatic detector accidents, so zelemos for theirwell- always traveling, among others. Since this is an applicationfor you and not for your car, we thought only on issues related toinsurance, we also offer many features to help you get the most outof their journeys:• Alarm Parking: advise you in advance when you are approaching thetime limit parking.• Notice "Have got": You can set a predetermined message so thatwhen you reach the destination of your journey, you canconveniently tell your family through an email, Whatsapp or socialnetworks.• Where parked: locate your car on the map, draw a picture or writea comment about where parked and never have trouble finding yourcar.Calculation • Fuel: know how much fuel you need and how much willit cost to reach the destination of your itinerary orjourney.• set maximum speed: indicate a maximum speed per hour not toexceed and exceed careless'll let that drive more slowly.• Flashlight: a simple utility while essential, because who nolonger needed a flashlight to find the car keys?• Travelling: calculate a travel itinerary and find some points ofinterest such as petrol stations, recharging points for electricvehicles, hospitals or IPO. Moreover, you can also calculate thefuel consumption or schedule notice "Have got".Direct, the app that helps traveling.
My AXA 4.0.17 APK
AXA.COM
A aplicação MY AXA é uma aplicação gratuitapara Android e IOS, que permite aos utilizadores o acesso afuncionalidades que simplificam o dia a dia, através dadisponibilização das seguintes funcionalidades:1. Espaços AXA;2. Oficinas Auto: reparação automóvel e vidros;3. Clínicas médicas: rede prestadores clínicos disponíveis parautilização do seguro de saúde;4. Produtos para particulares: informação sobre a ofertadisponível;5. Produtos para empresas: informação sobre a ofertadisponível;6. Simular/Comprar: possibilidade de realizar simulações e decomprar produtos online;7. Informação sobre o Clube AXA;8. Participação de sinistro automovel e habitação;9. Acesso à área de Cliente AXAnet;Com a My AXA, os utilizadores têm acesso rápido e direto ainformação útil e relevante na relação com a AXA.A aplicação My AXA na opção de sinistros permite guardar a suainformação pessoal e da sua apólice automóvel ou habitação de formaautomática através da funcionalidade QR Code.Permite também:• Tirar fotografias aos danos no seu automóvel e gravarinformação importante referente ao acidente em forma deaudio;• Pesquisar a Rede de Oficinas Recomendadas AXA e entrar emcontacto com a Assistência Automóvel para acionar a cobertura eresolver a sua situação e do seu veículo no local (transporte paraoficina no caso de impossibilidade de circulação, …).• Enviar informação relativa ao acidente à nossa Equipa de gestãode sinistros que irá contactá-lo/a para resolver a sua situação eexplicar os próximos passos.Para mais informações, consulte www.axa.pt.The AXA MY application isa free app for Android and iOS, which allows users access tofeatures that simplify everyday by providing the followingfeatures:1. AXA spaces;2. Auto workshops: Car Repair and Glass;3. Medical Clinics: network providers available for clinical use ofhealth insurance;4. Products for individuals: information on the availablesupply;5. Products for companies: information on the availablesupply;6. Simulating / Buy: possibility of performing simulations and buyproducts online;7. Information on Club AXA;8. Participation of automobile accident and housing;9. Access to the area of ​​Customer AXAnet;With the My AXA, users have quick and direct access to usefuland relevant information in relation to AXA.The AXA My application claims the option allows you to save yourpersonal information and your motor policy or housing automaticallyvia the QR Code functionality.Also in:• Take pictures of the damage to your car and record importantinformation relating to the accident in the form of audio;• Find the Best AXA Network Workshops and contact the AutomotiveAssistance to trigger coverage to address your situation and yourvehicle on site (transportation to the workshop in case ofimpossibility of movement, ...).• Send information about the accident to our claims management teamwho will contact him / her to solve your situation and explain thenext steps.For more information, see www.axa.pt.
AXA Drive Gulf 1.7.3 APK
AXA.COM
The AXA Drive Gulf enables you in a simple wayto better understand and improve your driving behavior. The apprecords your acceleration, braking and behavior while turningduring phases of a trip, and it then produces an analysis. Afterthe trip, it evaluates your driving behavior. You can compare yourresults with friends on social networks. You will also receiveuseful tips on how to improve your driving behavior.Details:- Analysis of completed trips- Evaluation of own driving behavior with #AXADdrive experiencepoints- A high number of points indicates good driving behavior- Tips on improving the way of driving- Collection of badges- Invitations to friends to compare driving profiles- Sharing of results via social networksThe AXA Drive Gulf is a playful helper for improving the way ofdriving for all drivers.Important: This app uses a GPS signal in the background and mayreduce the battery’s runtime.
AXA Health Colombia 1.10 APK
AXA.COM
La aplicación AXA Health es tu nuevo compañero para manejar túsalud y la de tus familiares (hijos, cónyuge, padres).Es accesibletanto para clientes de AXA COLPATRIA como para no clientes.Con estaaplicación, tu información y la de tu familia, estará disponible enun solo lugar permitiéndote recibir contenido personalizado deacuerdo a la información que nos suministres en tu perfil o en elde tu familia.Esta aplicación te ofrece una amplia gama deservicios útiles en el día a día, es personalizada y adaptada a tufamilia, te permite introducir y gestionar tus citas, geolocalizarprofesionales adscritos de la salud médica, y acceso a los númerosde urgencia.Características principales:- Puedes crear tu perfil desalud y el de los miembros de tu familia- Página de iniciopersonalizada, en función de tu perfil - Información médica y deprevención de la salud- Recomendaciones principales de urgencias -Contactos de emergencia médica - Tarjeta de Emergencia con unresumen de tu información de salud- Búsqueda de los servicios deurgencia más cercanos- Crear y gestionar tus citas de salud-Geolocalización de un médico en función de su especialidad médica-Compartir con tus seres queridos, artículos médicos en Facebook,Twitter, Google+ o correo electrónico. - Seguir los recordatoriosde vacunas y exámenes recomendados para ti y tu familia- Importatus contactos de la aplicación en tu directorio telefónicoThe AXAHealth application is your new partner to manage your health andthat of your family (children, spouse, parents).It is accessiblefor both AXA COLPATRIA clients to non-clients.With thisapplication, your information and your family will be available inone place allowing you to receive personalized content according tothe information you provide us your profile or in your family.Thisapplication offers you a wide range of useful services on a day today, it is custom tailored to your family, lets you enter andmanage your appointments, geotag attached healthcare professionals,and access to emergency numbers.Key Features:- You can create aprofile of health and that of your family members- Custom Homepage,depending on your profile- Medical information and healthprevention- Main recommendations of emergency- Medical EmergencyContacts- Emergency Card with a summary of your health information-Search for the nearest emergency services- Create and manage yourhealth appointments- Geolocation of a doctor depending on theirmedical specialty- Share with loved ones, medical articles onFacebook, Twitter, Google+ or email.- Further reminders of vaccinesand tests recommended for you and your family- Import your contactsin your phonebook application
Clube AXA 1.0.0 APK
AXA.COM
A app Clube AXA, disponível gratuitamente paraAndroid e iOS, apresenta aos Clientes AXA um mundo devantagens. Esta aplicação permite saber de forma automática quais os parceirosAXA mais perto de si bem como quais os descontos que lhe oferecem.Pode pesquisar os parceiros por distrito, categoria ou diretamenteum parceiro especifico e descobrir onde fica geograficamente oparceiro, como pode chegar lá e como contactá-lo. Pode tambémpartilhar com a sua rede de amigos via redes sociais, email eoutras plataformas.A destacar: - informação dos descontos e condições de utilização dosnossos parceiros;- informação dos parceiros e Agentes por georreferenciação;- possibilidade de chegar aos parceiros de forma mais rápidaatravés da funcionalidade “Rota”;- possibilidade de partilhar os descontos dos parceiros através dasredes sociais, email e outras plataformas;- informação detalhada dos Agentes AXAComece já a utilizar e beneficie das vantagens que temos parasi! App Clube AXA a sua APP de descontos!The AXA Club app,available for free for Android and iOS, AXA offers to customers aworld of advantages.This application lets you know automatically which partners AXAnearest and any discounts offered. You can search for partners bydistrict, category or a specific partner directly and find outwhere geographically is the partner, how to get there and how tocontact you. You can also share with their network of friends viasocial networks, email, and other platforms.The highlight:- Information of the discounts and terms of use of ourpartners;- Information from partners and agents for georeferencing;- Increases to partners more quickly through the "Route"feature;- Possibility to share discounts from partners through socialnetworks, email and other platforms;- Detailed information of AXA agentsGet started to use and benefit from the advantages we have foryou!App Club AXA your APP discounts!
Loading...