1.5 / January 25, 2018
(3.8/5) (77)
Loading...

Description

Asudə vaxtınızı maraqlı və əyləncəli keçirmək barədədüşünürsünüz?Sizi Azərbaycan tapmacalar aləminə səyahətə dəvətedirik!Hazırladığımız şən, rəngarəng, əyləncəli və intellektualoyunumuzbu işdə sizə yardımçı olacaq. Təqdim etdiyimiz bir-birindənmaraqlıtapmacalar vasitəsilə balacalarla yanaşı, böyüklər də həmmüasirtexnologiyanın ən son nailiyyətləri ilə tanış olacaq, həmdəmaariflənərək dünyagörüşünü artıracaqlar. Nağıldan sonra bəlkədəikinci ən çox sevilən folklor janrı olan tapmacalarzəkanızıitiləyəcək, yaradıcı təfəkkürünüzü inkişaf etdirəcək vəətrafaləmlə bağlı biliklərinizi artıracaq. Qaydalar: -Üstüörtülüşəkildə verilən əşyaların adını tapmaq və həmin sözüverilmişhərflər vasitəsilə boş xanaya daxil etməkdir. - Növbətimərhələyəkeçmək üçün mütləq tapmacanın düzgün cavabınıtapmalısınız. - Hərdüzgün cavaba görə 10 xal qazanacaqsınız. Çətinədüşdüyünüz zaman 3kömək vasitəsindən yararlana bilərsiniz: - Həryanlış hərfinsilinməsinə görə ümumi balınızdan 20, - Göstərilən hərdüzgünhərfin göstərilməsinə görə 30, - Düzgün cavabın bütöv sözşəklindəaçılması üçün isə 300 xal çıxılacaq. Biliyinizəgüvənirsiniz? Eləisə vaxt itirmədən irəli! Sehirli “Tap tapmaca”aləminə xoşgəlmisiniz! İstifadəçilərimizin fikirləri bizim üçün hərzamandəyərlidir. Odur ki, oyunumuzda yeni tapmacalargörməkistəyirsinizsə, təkliflərinizi azeritprojects@gmail.comelektronünvanımıza göndərə bilərsiniz.

App Information Azərbaycan tapmacaları

 • App Name
  Azərbaycan tapmacaları
 • Package Name
  com.tapmaca
 • Updated
  January 25, 2018
 • File Size
  4.6M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  1.5
 • Developer
  AzKOMA (Kompyuter Oyunları Milli Assosiasiyası)
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

AzKOMA (Kompyuter Oyunları Milli Assosiasiyası) Show More...

Logman and his student 5 APK
We present to you an educative Azerbaijani folktale Logman and hisstudent. Every page of this exhibit is illustrated with colorfulpictures that will come alive in your presence. If your childcannot read yet, the text on the screen will be accompanied by thevoice of a speaker that can also be switched off if you want.
Nizami Gəncəvi 8 APK
Azərbaycanın görkəmli şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyatvə yaradıcılığını sizə təqdim edirik. Dahi şairin keçdiyi şərəflihəyat yolu, zəngin söz xəxinəsi, xüsusilə də Şərq İntibahınınzirvəsini fəth etdiyi "Xəmsə"si ilə bağlı ən maraqlı məlumatlarıdiqqətinizə çatdırırıq. Əminik ki, şairin burada öz əksini tapmışhumanist, ümumbəşəri ictimai-sosial və mənəvi-əxlaqi idealları,ibrətamiz kəlamları övladlarınızı maarifləndirmək və düzgüntərbiyələndirməkdə sizə yardımçı olacaqdır. Əziz dostlar, həmçininSizi YouTube-da "Azərbaycan xalq nağılları" kanalındakı yenilayihəmizi izləməyə dəvət edirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
Həzi Aslanov 6 APK
1941-1945-ci illər müharibəsi zamanı əbədi şöhrət qazanmışazərbaycanlı qəhrəmanları xatırlayarkən hər kəsin xəyalında ilknövbədə tank qoşunları general-mayoru Həzi Aslanovun parlaq surəticanlanır. Azərbaycan xalqının şanlı oğlu, tank döyüşləriningörkəmli təşkilatçısı, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, qvardiyageneral-mayoru Həzi Əhəd oğlu Aslanov Böyük Vətən Müharibəsitarixinə cəsur əsgər, iradəli zabit, hərbi rəislərə xas olanqabilliyətlərə malik istedadlı sərkərdə kimi daxil olmuşdur. Əzizdostlar, həmçinin Sizi YouTube-da "Azərbaycan xalq nağılları"kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvət edirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm 2 APK
"Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm" adlıibrətamizAzərbaycan xalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq. Sizətəqdimetdiyimiz bu nağılın hər səhifəsi bir toxunuşunuz iləcanlanacaqrəngli illüstrasiyalarla bəzədilib. Biz hələoxuyub-yazmağabacarmayan balacaları da nəzərə almışıq. Belə ki,onlar ekrandacanlanan səhnələri diktorun səsinin müşayiəti ilədinləyəbiləcəklər. Arzunuzdan asılı olaraq həmin səsi istədiyinizvaxtsöndürə də bilərsiniz.Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da "Azərbaycanxalqnağılları" kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvətedirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg"Shangulum,bayonet,Mengulum" his edifying tale of the people's attention. Eachpagepresented to you in this exhibit come alive with yourtouchdecorated with colorful illustrations. We also tookintoconsideration the children who can not yet read and write. Sotheywill be able to listen to the screen, accompanied by the soundofrevival speaker scenes. Probably, depending on what you wantthatvoice can also be switched off.Dear friends, as well as on YouTube, "Azerbaijani folktales"project invite you to watch the new channel!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
"Ovçu Məhəmməd" nağılı 6 APK
"Ovçu Məhəmməd" adlı ibrətamiz Azərbaycan xalq nağılı diqqətinizəçatdırırıq. Sizə təqdim etdiyimiz bu nağılın hər səhifəsi birtoxunuşunuz ilə canlanacaq rəngli illüstrasiyalarla bəzədilib. Bizhələ oxuyub-yazmağa bacarmayan balacaları da nəzərə almışıq. Beləki, onlar ekranda canlanan səhnələri diktorun səsinin müşayiəti ilədinləyə biləcəklər. Arzunuzdan asılı olaraq həmin səsi istədiyinizvaxt söndürə də bilərsiniz. Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da"Azərbaycan xalq nağılları" kanalındakı yeni layihəmizi izləməyədəvət edirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
Nəsirəddin Tusi 9 APK
Dahi insanlar dünyaya neçə əsrdən bir gəlir və öz gəlişləri ilətarixdə silinməz iz qoyurlar. Bizim də məqsədimiz sizi tarixdəsilinməz iz qoymuş şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıqları ilətanış etməkdir. İndi həmin dahilərdən biri – elm aləminin şahı,Azərbaycanın görkəmli alim və dövlət xadimi Nəsirəddin Tusininkeçdiyi ibrətamiz həyat yoluna və elm xəzinəsinə bəxş etdiyitöhfələrə nəzərə salacağıq. Bütün həyatını, bilik və bacarığınıelmə bəxş etmiş Tusinin təkcə elmi yox, etik və siyasi-ictimaigörüşləri ilə yaxından tanışlığın sizin üçün maraqlı olacağınaəminik. Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da "Azərbaycan xalqnağılları" kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvət edirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
"Yeddi nar çubuğu" nağılı 1 APK
"Yeddi nar çubuğu" adlı ibrətamiz Azərbaycanxalq nağılı diqqətinizə çatdırırıq. Sizə təqdim etdiyimiz bunağılın hər səhifəsi bir toxunuşunuz ilə canlanacaq rəngliillüstrasiyalarla bəzədilib. Biz hələ oxuyub-yazmağa bacarmayanbalacaları da nəzərə almışıq. Belə ki, onlar ekranda canlanansəhnələri diktorun səsinin müşayiəti ilə dinləyə biləcəklər.Arzunuzdan asılı olaraq həmin səsi istədiyiniz vaxt söndürə dəbilərsiniz.Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da "Azərbaycan xalqnağılları" kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvət edirik!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg"Seven pomegranate stick"his edifying tale of the folk bring to your attention. Each pagepresented to you in this exhibit come alive with your touchdecorated with colorful illustrations. We also took intoconsideration the children who can not yet read and write. So theywill be able to listen to the screen, accompanied by the sound ofrevival speaker scenes. Probably, depending on what you want thatvoice can also be switched off.Dear friends, as well as on YouTube, "Azerbaijani folk tales"project invite you to watch the new channel!https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
Le pauvre vieillard & le Vizir 5 APK
On vous présente un conte populaire d'Azerbaïdjan très édifiant quis'intitule Le pauvre vieillard et le Vizir. Chaque page de cetteapplication est illustrée des images spectaculaires qui reprennentvie par votre attouchement. Si votre enfant ne sais pas lireencore, le text sur l'écran sera accompagné par la voix d'unspeaker qu'on peut débrancher.
Loading...