1.0.1 / January 26, 2015
(4.2/5) (5)
Loading...

Description

● Includes free game with 6 cards
● Designed for 0-3 year-olds
● 30 cute and fun characters that will make your child laugh
● 3 levels of difficulty - play with 6, 8 or 10 cards
● Bubbles and balloons! Catch and pop bubbles and balloons aftereach level
● Beautiful visuals and great music

Babyclub Flip & Find is a cute and fun game that trains yourchild's problem solving skills, ability to concentrate, and memory- all while stimulating the fine motor skills.

Babyclub Flip & Find is made for children 0-3 years.

App Information Babyclub Flip & Find

 • App Name
  Babyclub Flip & Find
 • Package Name
  com.divineaps.babyclub.memory
 • Updated
  January 26, 2015
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Divine
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Visit website Email admin@miniklub.dk
  Nørregade 7B 1165 Copenhagen K Denmark
 • Google Play Link

Divine Show More...

Leer rekenen met Miniclub 2.2.4 APK
Divine
Ga vissen met Peter de pelikaan en tel hoeveelvissen je kunt vangen - en opeten!OVER HET SPEL"Leer rekenen met Miniclub" is een eenvoudig en duidelijke appontworpen voor kinderen (4-7 jaar). Uw kind leert de eerstebeginselen van rekenen in een leuke en interactive omgeving met'plus' en 'min' opdrachten.FEATURES● 100+ reken opdrachten● Nederlands gesproken – Alle karakters spreken Nederlands in het spel● Ontwikkeld in samenwerking met ouders, pedagogisch specialisten en kinderen● De besturing is kindvriendelijk en is eenvoudig in gebruik● Prachtige en sfeervolle omgeving ­met leuke muziek en geluidenVEILIG VOOR UW KIND● Kinder slot ­– Uw kind kan geen aankopen doen in de app● Geen reclame ­– Er zijn geen reclames van andere partijen in de app● Te gebruiken zonder internetverbinding ­– Kan in de auto of buiten gebruiktworden zonder wifiWAT IS MINICLUB?Miniclub is een groot en kwalitatief hoogwaardige game volledig in het Nederlandsgesproken. Het combineert verantwoord leren met leuke educatieve spellen.Miniclub kan online gespeeld worden op www.miniclub.com en is nu ookbeschikbaar in een serie apps. Op Miniclub.nl kan uwkind het alfabet, woorden, rijmen, rekenen, kloklezen, Engelse taal, vormen, matenen gewichten leren.De volgende Miniclub spellen zijn beschikbaar:● Miniclub Online ­– Bezoek Miniklub.nl● Miniclub App – Oefeningen met rijmen, rekenen, Engels, klok lezen, en kleuren● Leer Engels met Miniclub*● Leer rijmen met  Miniclub*● Leer klok lezen met Miniclub*● Leer kleuren met Miniclub*● Leer rekenen met Miniclub** Onderdeel van de Miniclub AppVoor een volledig overzicht van Miniclub Apps zoet u in deGoogle Play op trefwoord 'Miniclub'.SUPPORT & FEEDBACKBedankt voor het gebruiken van een van de Miniclub apps. We stellenhet zeer op prijs als u een review schrijft in de Google Play! Alsu vragen of opmerkingen heeft horen wij dit graag van u. Hierdoorkunnen wij onze apps verbeteren en zodoende hebben al onzegebruikers er plezier van. Stuur een email naar admin@miniclub.nlVeel plezier!MiniclubGo fishing with PeterPelican and count how many fish you can catch - and eat!ABOUT THE GAME"Learn to count with Mini Club" is a simple and clear app designedfor children (4-7 years). Your child will learn the rudiments ofarithmetic in a fun and interactive environment with 'plus' and'minus' commands.FEATURES● 100 + math assignments● Dutch speaking - All characters speak Dutch in the game● Developed in collaboration with parents, educational specialistsand children● The controller is child friendly and is easy to use● Beautiful and elegant atmosphere with fun music and soundsSAFE FOR YOUR CHILD● Child lock - Your child can not do in-app purchases● No advertisements - No complaints from other parties in theapp● Can be used without an Internet connection - Can be used in thecar or outside without wifiWHAT'S MINI CLUB?Mini Club is a large and high-quality game spoken entirely inDutch. It combines learning with fun educational games responsibly.Mini Club can be played online at www.miniclub.com and is now alsoavailable in a series of apps. Your child the alphabet, words,rhymes, counting, clock reading, English language, shapes, sizesand weights learning. Miniclub.nl onThe following mini club games are available:● Mini Club Online - Visit Miniklub.nl● Mini Club App - Exercises with rhymes, math, English, readingclock, and colors● Learn English with Mini Club *● Learn to reconcile with Mini Club *● Learn to read clock with Mini Club *● Learn colors with Mini Club *● Learn to count with Mini Club ** Part of the Mini Club AppFor a complete list of Mini Club Apps you sweetly in the GooglePlay keyword 'Mini Club'.SUPPORT & FEEDBACKThank you for using one of the Mini Club apps. We appreciate itvery much if you write a review in Google Play! If you have anyquestions or comments, we would like to hear from you. This allowsus to improve our apps and so have all our users make fun of. Sendan email to admin@miniclub.nlHave fun!Mini Club
Miniclub Lite APK
Divine
Miniclub is een educatief spel van hogekwaliteit dat spelen en leren combineert. Het spel wordt met spraakondersteund. Het spel zit boordevol met opdrachten die tot deverbeelding spreken, ontwikkeld in samenwerking met ouders,docenten en het nationaal centrum voor educatie in Denemarken.Miniclub bereid kinderen voor op school en is een goede aanvullingop reguliere lessen.Miniclub bestaat uit een online game op www.Miniclub.nl en is nuook beschikbaar op Android. Miniclub voor mobiel heeft een kleinaantal van de vele educatieve opdrachten die op de Miniclub websitete vinden zijn. De opdrachten in app zijn speciaal voor Androidontwikkeld en eenvoudig te gebruiken voor kinderen.OPDRACHTEN IN DE APP● Leer Rekenen (gratis)Ga vissen samen met Peter de Pelikaan en kijk hoeveel heerlijkevissen je kunt vangen!Bevat meer dan 100 rekenopdrachten met optellen en aftrekken● Ontdek en leer kleuren herkennen (gratis)Kleur en plak leuke stickers op mooie kleurplaten samen met hetTentakel beest eenoogBevat 9 prachtige tekeningen● Leer Engels (kan gekocht worden)Kapitein Walrus is aangekomen in zijn zeppelin en heeft een koffermeegebracht, propvol met Engelse woorden!Bevat 70 Engelse woorden en afbeeldingen● Leer klokkijken (kan gekocht worden)Bezoek de gekke tijd-krabben en leer klokkijkenBevat opdrachten met minuten, kwartieren, hele en halve uren● Leer Rijmen (kan gekocht worden)Duik in het gezonken schip van de Rijmpiraat - daar vindt je eenoud boek vol met rijmopdrachtenBevat meer dan 85 rijmwoorden die samen meer dan honderdrijmopdrachten vormen● Leer vermenigvuldigen (kan gekocht worden)Draai aan de wieken van Windy de Windmolen, vang de getallenbubbelsen leer spelenderwijs te vermenigvuldigen!Bevat tien tafels en een willekeurige modus voor extrauitdagingenEIGENSCHAPPEN● Nederlands gesproken - Alle karakters spreken Nederlands● Ontwikkeld in samenwerking met ouders, docenten en het Nationaalcentrum voor educatie uit Denemarken● Kind vriendelijke gebruikersomgeving● Alle opdrachten hebben drie moeilijkheidsgraden● De vormgeving, geluiden en muziek zijn super mooi en sfeervolVEILIG VOOR UW KIND● Ouder toegang - Uw kind kan geen betalingen doen.● Geen reclame - Er wordt geen reclame gemaakt in het spel● Internet is overbodig - Het spel kan ook offline gespeeldwordenSUPPORT & FEEDBACKHeb je opmerkingen, vragen of suggesties neem dan contact op metadmin@miniclub.nlVeel plezierMiniclubMini Club combines aneducational game quality to play and learn. The game is supportedby voice. The game is packed with assignments that appeal to theimagination, developed in partnership with parents, teachers andthe national center for education in Denmark. Mini Club childrenready for school and is a good addition to regular classes.Mini Club consists of an online game at www.Miniclub.nl and isnow available on Android. Mini Club for mobile has a small numberof the many educational assignments can be found on the Mini Clubwebsite. The commands in app specially developed for Android, andeasy to use for children.JOB IN THE APP● Learn Math (free)Go fishing with Peter the Pelican and see how many delicious fishyou can catch!Includes more than 100 computing tasks with addition andsubtraction● Discover and learn to recognize colors (free)Colour and paste cute stickers on beautiful coloring with thetentacle beast eyedContains 9 beautiful drawings● Learn English (can be purchased)Captain Walrus has arrived in his zeppelin and brought a suitcasepacked with English words!Contains 70 English words and images● Learning clock watch (can be purchased)Visit the crazy time-scratch and learn clock watchContains commands with minutes and quarters, whole and halfhours● Learn Rhymes (can be purchased)Dive into the sunken ship Rhyme Pirate - there you will find an oldbook full of rhyme assignmentsIncludes more than 85 words that rhyme together more than onehundred rhyme assignments● Learn multiply (can be purchased)Turn multiplying the sails of the windmill Windy, catch the numbersbubbles and learn playfully!Contains ten tables and any mode for additional challengesPROPERTIES● Dutch spoken - All characters speak Dutch● Developed in collaboration with parents, teachers and theNational Center for Education in Denmark● Child-friendly user environment● All commands have three levels of difficulty● The design, sounds and music are super nice and cozySAFE FOR YOUR CHILD● Parental access - Your child can not make payments.● No advertising - No advertising will be in the game● Internet is superfluous - The game can be played offlineSUPPORT & FEEDBACKDo you have comments, questions or suggestions, please contactadmin@miniclub.nlLots of funMini Club
MiniSchool Lite 2.4.1 APK
Divine
MiniSchool is a quality learning game with English voice over thatcombines learning with play. The game is for 4-7 year olds and ispacked with entertaining and educational assignments - alldeveloped in cooperation with parents, pedagogues and children.MiniSchool is a great supplement for school education and workswell as a tool to give children a good introduction to school.ASSIGNMENTS IN THE APP● Learn Math - plus and minus (FREE)Go fishing with Peter the Pelican and count how many fish you cancatch - and eat!Includes more than 100 minus and plus assignments● Learn the Colors (FREE)Put color and stickers on cute and fun pictures together with theone-eyed Tentacle beastIncludes 9 beautiful pictures● Learn to Rhyme (In-app purchase)Dive into the rhyme pirates’ sunken ship and find the old book fullof rhymesIncludes more than 65 words that can be combined in over 100rhymes● Play with Words (In-app purchase)Captain Walrus has landed his airship and has a suitcase packedfull of wordsIncludes 70 words and illustrations● Learn the Time (In-app purchase)Visit the crazy time-crabs and learn about timeIncludes assignments with minutes, quarters, and hours● Learn to Multiply (In-app purchase)Spin Windy’s wings and catch the number bubbles while you learn tomultiplyIncludes 10 tables and random mode for extra challengesFEATURES● English voice over – All characters in the game speak inEnglish● Developed in cooperation with parents, pedagogues andchildren● 3 difficulty levels● Child friendly interface - Makes the game easy tounderstand● Beautiful and full of atmosphere – Excellent feel, sound andmusicSAFE FOR YOUR CHILD● Child lock – Your child cannot accidentally make apurchase● No commercials – There are no third party commercials● No Internet required – Can be played in the car or in thesummerhouseSUPPORT & FEEDBACKThank you for using MiniSchool. If you have any feedback orquestions, we would love to hear from you as it helps us developgreat apps that kids can enjoy. Write to us at info@minischoolapps.com.Have fun!MiniSchool
Leer vermenigvuldigen 2.2.4 APK
Divine
"Leer vermenigvuldigen met Miniclub" is eenapp speciaal ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd 4-7 jaar. Uwkind oefent de tafels van 1 tot 10 in een leuke en interactieveapp. Draai aan de molens van Windy de windmolen, vang de nummers enverdien sterren en medailles.OPTIES● Oefeningen met reken tafels 1 tot 10● Extra opdrachten met willekeurige tafels● Nederlands gesproken - Alle karakters spreken Nederlands● Ontwikkeld in samenwerking met ouders, docenten en het Nationaalcentrum voor educatie uit Denemarken● Kind vriendelijke gebruikersomgeving● Alle opdrachten hebben drie moeilijkheidsgraden● De vormgeving, geluiden en muziek zijn super mooi en sfeervolVEILIG VOOR UW KIND● Ouder toegang - Uw kind kan geen betalingen doen.● Geen reclame - Er wordt geen reclame gemaakt in het spel● Internet is overbodig - Het spel kan ook offline gespeeldwordenWAT IS MINICLUB?Miniclub is een groot en kwalitatief hoogwaardige game volledigin het Nederlands gesproken. Het combineert verantwoord leren metleuke educatieve spellen. Miniclub kan online gespeeld worden opwww.miniclub.com en is nu ook beschikbaar in een serie apps voor opde iPad en iPhone. Op Miniclub.nl kan uw kind het alfabet, woorden,rijmen, rekenen, kloklezen, Engelse taal, vormen, maten engewichten leren.De volgende Miniclub spellen zijn beschikbaar:● Miniclub Online ­– Bezoek Miniklub.nl● Miniclub App – Oefeningen met rijmen, rekenen, Engels, kloklezen, en kleuren● Leer Engels met Miniclub *● Leer rijmen met Miniclub *● Leer klok lezen met Miniclub *● Leer kleuren met Miniclub ** Onderdeel van de "Miniclub App"Voor een volledig overzicht van Miniclub Apps zoet u in deGoogle Play op trefwoord 'Miniclub'.SUPPORT & FEEDBACKIndien u vragen, opmerkingen of klachten heeft kunt u zichaltijd richten tot admin@miniclub.nl.Veel plezier!Miniclub"Learn multiplying MiniClub" is an app specifically designed for children aged 4-7 years.Your child exercises the tables from 1 to 10 in a fun andinteractive app. Turn the mills of Windy the windmill, catch thenumbers and earn stars and medals.OPTIONS● Exercises with times tables 1 to 10● Additional tasks with random tables● Dutch spoken - All characters speak Dutch● Developed in collaboration with parents, teachers and theNational center for education from Denmark● Child-friendly user environment● All commands have three levels of difficulty● The design, sounds and music are super nice and cozySAFE FOR YOUR CHILD● Parental Access - Your child can not make payments.● No advertisements - is not advertised in the game● Internet is redundant - The game can also be played offlineWHAT IS MINI CLUB?Mini Club is a large and high-quality game spoken entirely inDutch. It combines sound learning with fun educational games. MiniClub can be played online at www.miniclub.com and is now alsoavailable in a series of apps for the iPad and iPhone. Your childthe alphabet, words, rhymes, counting, clock reading, Englishlanguage, shapes, sizes and learning weights. Miniclub.nlThe next Mini Club games are available:● Mini Club Online - Visit Miniklub.nl● Mini Club App - Exercises with rhymes, math, English, readingclock, and colors● Learn English with Mini Club *● Learn rhyme with Mini Club *● Learn to read clock with Mini Club *● Learn colors with Mini Club ** Part of the "Mini Club App"For a complete list of Mini Club Apps you sweetly in the GooglePlay keyword 'Mini Club'.SUPPORT & FEEDBACKIf you have questions, comments or complaints, you can alwaysturn to admin@miniclub.nl.Have fun!Mini Club
Miniklub Lite 2.4.1 APK
Divine
Nyhed! - Lær at gange og hør de sjoveGangesange!Miniklub er et læringsspil af høj kvalitet med dansk tale, somforbinder seriøs læring med leg. Spillet er fyldt med fantasifuldeopgaver - udviklet i samarbejde med forældre, pædagoger ogNationalt Videncenter for Læsning. Miniklub fungerer godt somsupplement til undervisningen i skolen eller som hjælp til en godskolestart.Miniklub findes som online spil på www.Miniklub.dk og nu ogsåsom app til Android. Miniklub App'en indeholder et udpluk af demange skoleopgaver, som findes i online spillet. Opgaverne i app'ener specielt designet til skærmen på Android og er lette at finde udaf for dit barn.OPGAVER I APP'EN● Lær at regne (Gratis)Tag på fisketur med pelikanen Peter og se hvor mange lækre fisk Ikan fange - og æde!Indeholder mere end 100 regnestykker med både plus og minus● Lær engelsk (Kan tilkøbes)Kaptajn Hvalros er landet med sit luftskib og han har kuffertenfuld af engelske ordIndeholder 70 engelske ord og illustrationer● Lær klokken (Kan tilkøbes)Besøg de rablende skøre tids-krabber og lær om klokkenIndeholder opgaver med minutter, kvarterer og hele timer● Lær at rime (Kan tilkøbes)Svøm ind i Rime-piraterners sunkne skib - der findes en gammel bogfuld af rimIndeholder 65 rimeord, der sammensættes til over hundrede rim● Lær at gange og hør de sjove Gangesange (Kan tilkøbes)Spin vindmøllen Trisses vinger, fang tal-boblerne og vind stjernerog medaljer for gennemførte opgaver!Indeholder 10 tabeller med en sjov sang til hver tabel● Lær farverne (Kan tilkøbes)Farvelæg søde og sjove tegninger sammen med det skumleTentakelbæstIndeholder 9 flotte tegningerFEATURES● Dansk tale - Alle spillets figurer taler dansk● Udviklet i samarbejde med forældre, pædagoger og NationaltVidencenter for Læsning (Danmark)● Børnevenlig brugergrænseflade som gør app'en nem at finde udaf● Alle opgaverne indeholder tre sværhedsgrader, hvor der belønnesmed medaljer● Super flot og stemningsfuld - Der er kælet for udtryk, lyd ogmusikSIKKER FOR DIT BARN● Børnesikring - Dit barn kan ikke ved en fejl komme til at købenoget● Ingen reklamer - Der er ingen 3. parts reklamer● Kræver ikke internet - kan spilles f.eks. i bilen eller isommerhusetSUPPORT & FEEDBACKHar du kommentarer, ris eller ros, er du meget velkommen til atskrive til os på admin@miniklub.dkGod fornøjelse!MiniklubNew! - Learn to fold andhear the funny Gang Songs!Mini Club is a learning game of high quality with Danish speechthat connects serious learning with play. The game is filled withimaginative tasks - developed in collaboration with parents,educators and the National Knowledge Centre for Reading. Mini Clubworks well as a supplement to education at school or to help a goodschool.Mini Club is available as online games on www.Miniklub.dk andnow also as app for Android. Mini Club app contains a selection ofthe many school tasks that exist in the online game. The tasks inthe app is specifically designed for the screen on Android and areeasy to find for your child.TASKS App● Learn to count (Free)Go fishing with Peter the pelican and see how many delicious fish Ican catch - and eat!Contains more than 100 math problems with both plus and minus● Learn English (can be purchased)Captain Walrus is the country with his airship and he has asuitcase full of English wordsContains 70 English words and illustrations● Learn o'clock (can be purchased)Visit the raving crazy time crabs and learn about the bellContains engagements minutes, neighborhoods and whole hours● Learn to rhyme (can be purchased)Swim into the Rime-piraterners sunken ship - there is an old bookfull of rhymesContains 65 rimeord, composed of over a hundred rhyme● Learn to fold and hear the funny Gang Songs (Can bebought)Spin turbine be let wings, fang-talk bubbles and wind stars andmedals of completed tasks!Contains 10 tables with a fun song to each table● Learn the colors (can be purchased)Color the cute and funny drawings along with the murkyTentakelbæstContains 9 beautiful drawingsFEATURES● Danish speech - All the game's characters speak Danish● Developed in collaboration with parents, educators and theNational Knowledge Centre for Reading (Denmark)● Child friendly user interface makes the app easy to findout● All tasks includes three difficulty levels, which are rewardedwith medals● Super nice and cozy - The attention to expression, sound andmusicSAFE FOR YOUR CHILD● Parental Control - Your child can not accidentally come to buysomething● No advertising - No third party advertisements● Does not require Internet - can be played, for example. in thecar or at the cottageSUPPORT & FEEDBACKDo you have comments or suggestions, please feel free to write tous at admin@miniklub.dkHave fun!Mini Club
Miniclub 2.3.1 APK
Divine
Miniclub is een educatief spel van hogekwaliteit dat spelen en leren combineert. Het spel wordt met spraakondersteund. Het spel zit boordevol met opdrachten die tot deverbeelding spreken, ontwikkeld in samenwerking met ouders,docenten en het nationaal centrum voor educatie in Denemarken.Miniclub bereid kinderen voor op school en is een goede aanvullingop reguliere lessen.Miniclub bestaat uit een online game op www.Miniclub.nl en is nuook beschikbaar op Android. Miniclub voor mobiel heeft een kleinaantal van de vele educatieve opdrachten die op de Miniclub websitete vinden zijn. De opdrachten in app zijn speciaal voor Androidontwikkeld en eenvoudig te gebruiken voor kinderen.OPDRACHTEN IN DE APP● Leer RekenenGa vissen samen met Peter de Pelikaan en kijk hoeveel heerlijkevissen je kunt vangen!Bevat meer dan 100 rekenopdrachten met optellen en aftrekken● Leer EngelsKapitein Walrus is aangekomen in zijn zeppelin en heeft een koffermeegebracht, propvol met Engelse woorden!Bevat 70 Engelse woorden en afbeeldingen● Leer klokkijkenBezoek de gekke tijd-krabben en leer klokkijkenBevat opdrachten met minuten, kwartieren, hele en halve uren● Leer RijmenDuik in het gezonken schip van de Rijmpiraat - daar vindt je eenoud boek vol met rijmopdrachtenBevat meer dan 85 rijmwoorden die samen meer dan honderdrijmopdrachten vormen● Leer vermenigvuldigenDraai aan de wieken van Windy de Windmolen, vang de getallenbubbelsen leer spelenderwijs te vermenigvuldigen!Bevat tien tafels en een willekeurige modus voor extrauitdagingen● Ontdek en leer kleuren herkennenKleur en plak leuke stickers op mooie kleurplaten samen met hetTentakel beest eenoogBevat 9 prachtige tekeningenEIGENSCHAPPEN● Nederlands gesproken - Alle karakters spreken Nederlands● Ontwikkeld in samenwerking met ouders, docenten en het Nationaalcentrum voor educatie uit Denemarken● Kind vriendelijke gebruikersomgeving● Alle opdrachten hebben drie moeilijkheidsgraden● De vormgeving, geluiden en muziek zijn super mooi en sfeervolVEILIG VOOR UW KIND● Ouder toegang - Uw kind kan geen betalingen doen.● Geen reclame - Er wordt geen reclame gemaakt in het spel● Internet is overbodig - Het spel kan ook offline gespeeldwordenSUPPORT & FEEDBACKHeb je opmerkingen, vragen of suggesties neem dan contact op metadmin@miniclub.nlVeel plezierMiniclubMini Club combines aneducational game quality to play and learn. The game is supportedby voice. The game is packed with assignments that appeal to theimagination, developed in partnership with parents, teachers andthe national center for education in Denmark. Mini Club childrenready for school and is a good addition to regular classes.Mini Club consists of an online game at www.Miniclub.nl and isnow available on Android. Mini Club for mobile has a small numberof the many educational assignments can be found on the Mini Clubwebsite. The commands in app specially developed for Android, andeasy to use for children.JOB IN THE APP● Learn MathGo fishing with Peter the Pelican and see how many delicious fishyou can catch!Includes more than 100 computing tasks with addition andsubtraction● Learn EnglishCaptain Walrus has arrived in his zeppelin and brought a suitcasepacked with English words!Contains 70 English words and images● Learning clock watchVisit the crazy time-scratch and learn clock watchContains commands with minutes and quarters, whole and halfhours● Learn RhymesDive into the sunken ship Rhyme Pirate - there you will find an oldbook full of rhyme assignmentsIncludes more than 85 words that rhyme together more than onehundred rhyme assignments● multiply LearnTurn multiplying the sails of the windmill Windy, catch the numbersbubbles and learn playfully!Contains ten tables and any mode for additional challenges● Discover and learn to recognize colorsColour and paste cute stickers on beautiful coloring with thetentacle beast eyedContains 9 beautiful drawingsPROPERTIES● Dutch spoken - All characters speak Dutch● Developed in collaboration with parents, teachers and theNational Center for Education in Denmark● Child-friendly user environment● All commands have three levels of difficulty● The design, sounds and music are super nice and cozySAFE FOR YOUR CHILD● Parental access - Your child can not make payments.● No advertising - No advertising will be in the game● Internet is superfluous - The game can be played offlineSUPPORT & FEEDBACKDo you have comments, questions or suggestions, please contactadmin@miniclub.nlLots of funMini Club
Lär dig räkna med Miniklubb 2.2.4 APK
Divine
Åk på fisketur med pelikanen Peter och räknaefter hur många smarriga fiskar ni kan fånga - och äta!OM SPELET"Lär dig räkna med Miniklubb" är en enkel och kul app som ärdesignad för barn mellan 4 och 7 år.Ditt barn lotsas in i matematikens värld på ett roligt ochinteraktivt sätt samtidigt som det lär sig atträkna med plus och minus-uppgifter.FUNKTIONER● Över 100 räkneexempel● Svenskt tal – alla spelets karaktärer talar svenska● Utvecklat i samarbete med föräldrar, pedagoger och barn● Barnvänligt gränssnitt som gör appen lätt att förstå sig på● Supersnygg och stämningsfull – det har lagts stor tonvikt påuttryck, ljud och musikSÄKER FÖR DITT BARN● Barnsäkrat – ditt barn kan inte av misstag råka köpa något● Ingen reklam – det finns ingen trepartsreklam● Kräver inte internet – kan spelas i exempelvis bilen ellerfritidshusetVAD ÄR MINIKLUBB?Miniklubb är ett stort utbildningsspel på svenska av hög kvalitésom kombinerar seriöst lärande med lek.Miniklubb finns som onlinespel på hemsidan: www.miniklubb.se och nuäven som ett flertal appar. På miniklubb.se kan ditt barn lära sigom alfabetet, ord, rim, matematik, engelska, klockan samt formeroch färger.Följande Miniklubb-spel finns:● Miniklubb Online – besök Miniklubb.se● Miniklubb App – uppgifter med rim, matematik, engelska, klockansamt färgerna● Lär dig engelska med Miniklubb*● Lär dig rimma med Miniklubb*● Lär dig klockan med Miniklubb*● Lär dig färgerna med Miniklubb*● Lär dig färgerna med Miniklubb** Inkluderad i Miniklubb-appenSUPPORT & FEEDBACKTack för att du valt Miniklubb- appar! Vi hoppas att du har lustatt skriva en kort rescension här i Google Play! Om du har någrafrågor eller vill ge oss feedback, så är du mycket välkommen atthöraav dig, då det hjälper oss i arbetet med att att ta fram de bästaapparna för barn. Skriv till oss på admin@miniklubb.se.Mycket nöje!MiniklubbGo on a fishing trip withthe pelican Peter and count how many scrumptious fish you can catch- and eat! ABOUT THE GAME"Learn to count with the Mini Club" is a simple and fun app that isdesigned for children between 4 and 7 years.Your children are guided into the world of mathematics in a fun andinteractive way while learning tocount on the plus and minus data. FEATURES● Over 100 sample calculation● Swedish speech - all the game's characters speak Swedish● Developed in collaboration with parents, teachers andchildren● Child-friendly interface makes the app easy to understand● Super stylish and evocative - there has been much emphasis onexpression, sound and music SAFE FOR YOUR CHILD● Children Hedged - your child can not accidentally happen to buysomething● No advertisements - there is no trepartsreklam● Does not require Internet - can be played, for example, car orholiday homes WHAT'S MINI CLUB?Mini club is a great educational game on Swedish high quality thatcombines serious learning with play.Mini club is available as online on the website: www.miniklubb.seand now also as a number of apps. On miniklubb.se can your childlearn the alphabet, words, rhymes, mathematics, English, clock andshapes and colors. The following mini club games are: ● Mini Club Online - visit Miniklubb.se● Mini Club App - data with rhymes, mathematics, English, and watchthe colors● Learn English with Mini club *● Learn to rhyme with Mini club *● Learn the clock with Mini club *● Learn colors with the Mini club *● Learn colors with the Mini club * * Included in the Mini club app SUPPORT & FEEDBACKThank you for choosing Mini club-apps! We hope you have the urge towrite a short rescension here in Google Play! If you have anyquestions or want to give us your feedback, so please feel free tohearof you, then it will help us in the task of producing the best appsfor kids. Write to us at admin@miniklubb.se. Have fun!Mini club
Miniklubb Lite 2.4.2 APK
Divine
Miniklubb er et læringsspill med norsk tale ogav høy kvalitet som forbinder seriøs innlæring med lek. Spillet erfull av fantasifulle oppgaver - utviklet i samarbeid med foreldre,pedagoger og Nationalt Videnscenter for Læsning (DK). Miniklubbfungerer som et godt supplement til undervisningen i skolen ellersom hjelp til en bra skolestart.Miniklubb finnes som online spill på Miniklubb.no og nu også somapp til Android. Miniklubb-appen inneholder et utvalg av de mangeskoleoppgavene, som finnes i online-spillet. Oppgavene i appen ertilpasset skjermen på Android og derfor greie at navigere i. IMiniklubb finnes det alltid masse med oppgaver på forskjelligenivåer så ditt barn til enhver tid utfordres og samtidig kan kjennesig flink.OPPGAVER I APPEN● Lær å regne (gratis)Følg med på fisketur med pelikanen Peter og se hvor mange fisk derefår med hjem til kveldsmaten!Inneholder mer enn 100 regnestykker med både pluss og minus● Lær å rime (kjøpes seperat)Svøm inn i Rime-piratenes sunkne båt – der finner du den gamleboken full av rimInneholler 65 rim-ord, som kan sammensettes til over 100 rim● Lær klokken (kjøpes seperat)Besøk de kule Tids-krabbene og lær deg klokkenInneholder oppgaver med hele timer, halve timer, kvarter ogminutter● Lær engelsk (kjøpes seperat)Kaptain Hvalross har landet med sitt luftskip og han har kuffertenfull av engelske ordInneholder 70 engelske ord og illustrasjoner● Lær fargene (kjøpes seperat)Fargelegg og sett klistremerker på søte og morsomme bilder sammenmed det enøyde tentakkelmonsteretInneholder 9 flotte motiverGJELDENDE FOR MINIKLUBB● Norsk tale – alle figurer i spillet snakker norsk● Utviklet i samarbeid med foreldre, pedagoger og NationeltVidenscenter for læsning (DK)● Barnevennlig brukergrensesnitt som gjør appen veldig enkel åbruke● Alle oppgavene inneholder tre vanskelighetsgrader, og barnetbelønnes med medaljer● Stemningsfull og flott! Vi har lagt vekt på å utvikle et spillder detaljene - uttrykk, lyd og musikk lyfter opplevelsenSIKKERHET FOR DITT BARN● Barnesikring – i våre spill kan barnet ditt ikke foreta kjøp påegen hånd● Ingen reklamer – her finnes ingen 3. parts reklamer● Krever ikke oppkkopling til internettet - derfor kan ditt barnspille i for eksempel bilen eller på hyttaHJELP OG KUNDETJENESTEVi tar gjerne imot dine kommentarer, ris og ros på admin@miniklubb.noGod fornøyelse!MiniklubbMini club is a learninggame with Norwegian voice and high-quality connecting seriouslearning through play. The game is full of imaginative exercises -developed in partnership with parents, educators and a NationalVidenscenter for reading (DK). Mini club serves as a goodcomplement to teaching in school or to help a good school.Mini club is available as an online game at Miniklubb.no and nowalso as App for Android. Mini club app contains a selection of themany school tasks, which are found in the online game. The tasks inthe app is custom screen on Android and therefore thing thatnavigate. In Mini club there are always lots of tasks at differentlevels so your child at any time challenged and simultaneously canrecognize themselves clever.TASKS IN THE APP● Learn to count (free)Follow along on a fishing trip with Peter the pelican and see howmany fish you get home for supper!Contains more than 100 math problems with both plus and minus● Learn to rhyme (purchased separately)Swim into Rime-pirates' sunken boat - there you'll find the oldbook full of rhymesInneholler 65 rim words, which can be combined to more than 100rim● Learn at (purchased separately)Visit the cool Time crabs and learn clockContains tasks with full hours, half hours, quarters andminutes● Learn English (purchased separately)Kaptain Walrus landed with his airship and he has kufferten full ofEnglish wordsContains 70 English words and illustrations● Learn colors (purchased separately)Colorize and set stickers on cute and funny images with theone-eyed tentakkelmonsteretContains 9 great designsAPPLICABLE FOR MINI CLUB● Norwegian speech - all characters in the game speaksNorwegian● Developed in collaboration with parents, educators and NationeltVidenscenter for reading (DK)● Friendly user interface makes the app very easy to use● All tasks includes three difficulty levels, and the child isrewarded with medals● Evocative and great! We have focused on developing a game inwhich the details - expression, sound and music LYFT experienceSAFETY FOR YOUR CHILD● Child safety - in our games, your child may not make purchases ontheir own● No commercials - here are no 3rd party ads● Requires no oppkkopling to the Internet - so your child can playin such car or at workHELP AND CUSTOMER SERVICEWe welcome your comments, criticism and praise in admin@miniklubb.noGood luck!Mini club
Loading...