2.80 / December 14, 2017
(5.0/5) (6)

Description

Backup eXpert jest platformą do tworzenia kopii zapasowych isynchronizacji danych online.Mobilna wersja aplikacji Backup eXpertpozwala zabezpieczać cenne dane na telefonie i tablecie, a takżesynchronizować dane pomiędzy nimi. Aplikacja dedykowana dlaużytkowników Chmury dla Firm Orange. Backup eXpert Mobile umożliwiałatwe wykonanie kopii zapasowych:- wiadomości SMS,- zdjęcia iobrazy,- video i filmy,- muzykę,- inne wybrane pliki.Co naswyróżnia?Nasza aplikacja mobilna jako jedyna na rynku w pełni dba obezpieczeństwo zapisywanych danych. Każdy plik, przed wysyłką naserwery Backup eXpert , zostaje zaszyfrowany już na urządzeniuużytkownika i w takiej formie zostaje przesyłany za pośrednictwembezpiecznego połączenia. Backup uruchamiany jest automatycznie,zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.Pliki na telefonie lubtablecie, które zostały przesłane z dowolnego urządzenia, możnaprzywrócić w każdej chwili. W tym przypadku pliki są deszyfrowanedopiero na urządzeniu użytkownika.Backup eXpert Mobile pozwala naautomatyczną synchronizację danych pomiędzy wszystkimiurządzeniami, dzięki temu wszystkie aktualne dokumenty mamy zawszeze sobą!Wybrane funkcje aplikacji to:- szyfrowanie plików przedwysyłką,- backup danych,- backup SMS,- harmonogram backup’u,-przywracanie danych z dowolnego urządzenia,- synchronizacja danychpomiędzy urządzeniami,- współdzielenie plików i tworzenie linkówpublicznych,Backup eXpert is a platform to backup and synchronizedata online.Mobile Backup application allows eXpert protectvaluable data on your phone and tablet, as well as synchronize databetween them. Application performance for users Clouds OrangeBusiness. EXpert Mobile Backup lets you easily back up:- SMS,-Photos and images- Video and movies- Music,- Other selectedfiles.What makes us different?We'll send you the only one on themarket fully ensures the security of stored data. Every file priorto shipment to eXpert Backup servers, is encrypted on the user'sdevice already and in this form is transmitted via a secureconnection. Backup starts automatically, according to the previoussettings.Files on your phone or tablet that has been transferredfrom any device, you can restore at any time. In this case thefiles are decrypted only at the user device.EXpert Mobile Backupallows automatic synchronization between all devices, thanks to allcurrent documents we have always with you!Selected features of theapplication include:- Encryption of files prior to shipment,-Backup data- Backup SMS,- Schedule backup,- Restore data from anydevice,- Synchronize data between devices,- Share files and createlinks public

App Information Backup eXpert dla Orange

Xopero Software Show More...

BackupExpert 2.85 APK
BackupExpert je služba pre bezpečné online zálohovanie asynchronizáciu dát. Mobilná verzia BackupExpert Vám umožnízálohovať, synchronizovať a zdieľať dáta na Vašom Android telefónealebo tablete s Vaším počítačom alebo notebookom. Na smartfónemôžte ľahko zálohovať: - SMS - kontakty - dokumenty - obrázky afotografie - hudbu a ďalšie vybrané súbory. Navyše, vďaka funkciisynchronizácie máte stále aktuálne údaje na vašom počítači,notebooku, mobile či tablete. Zálohované údaje zašifrujeme pred ichodoslaním na server. Ponúkame Vám maximálnu bezpečnosť zálohovanýchdát. Každý súbor je pred odoslaním na server šifrovaný priamo nazariadení používateľa, a v takej podobe ostáva aj uložený. Samotnýprenos dát je zabezpečený pomocou SSL pripojenia, ktoré sa využívaaj v internetbankingu. Navyše si môžete nastaviť automatickézálohovanie Vašich dôležitých dát. Službu poskytuje OrangeSlovensko a je dostupná pre podnikateľov a firmy. BackupExpert is aservice for secure online backup and data synchronization. Mobileversion BackupExpert you to backup, synchronize and share data onyour Android phone or tablet to your computer or laptop. On thesmartphone you can easily backup: - SMS - Contacts - Documents -Images and Photos - Music and other selected files. Moreover,thanks to the synchronization function you still have current dataon your computer, laptop, mobile or tablet.   Backed encryptdata before sending them to the server. We offer maximum securitybackup data. Each file before sending it to the server encrypteddirectly on the user device, and in such form also remains stored.The actual data transfer is secured using a SSL connection, whichis also used in internet banking. In addition, you can setautomatic backups of your important data. Service provided byOrange Slovakia and is available for entrepreneurs and companies.
Xopero Cloud 2.85 APK
T-Cloud Záloha je moderní zálohovací systém, který uchová vaše datav bezpečí před ztrátou notebooku, tabletu či telefonu. Zálohaprobíhá v intervalech, které si sami zvolíte. Obnova ze zálohyprobíhá tak, že si na nové zařízení pouze nainstalujete aplikaciT-Cloud Záloha, vyberete z jakého data má být záloha stažena zT-Cloudu, a vše již funguje automaticky. Přírůstkové zálohování naúrovni datových bloků šetří místo ve vyhrazeném prostoru T-Cloudutím, že detailně zkoumá změny v souborech, které zálohujete, aukládá pouze změny. U provedených záloh je možné se k předchozímverzím souboru vrátit, pokud by došlo k nechtěnému přepisu činapadení vašeho PC virem. T-Cloud Záloha pro jednotlivce T-CloudZáloha je k dispozici ve dvou verzích. T-Cloud Záloha projednotlivce je určena uživatelům preferující jednoduchost a bezpečísvých dat. T-Cloud Týmová Záloha Týmová Záloha je komplexnějšíaplikace. Vaše IT ocení i elegantní vyřešení zálohovací strategie,protože Týmová Záloha zálohuje i servery. V rámci této služby sdílívíce uživatelů jednu kapacitu, a tak můžete ještě efektivněji říditnákup potřebného prostoru. Týmová Záloha zároveň umožňuje nastavitpři instalaci vlastní heslo, kterým se poté pomocí algoritmu AES256 automaticky šifrují veškerá vaše data na zařízení ještě předodesláním do T-Cloudu, a proto se k datům nedostane ani T-Mobile.JAK SLUŽBA T-CLOUD Záloha ZLEPŠÍ VAŠE PODNIKÁNÍ - Budete mít kesvým datům přístup za všech okolností. Ztráta, odcizení anipoškození techniky už vás o ně nikdy nepřipraví ve chvíli, kdy jenejvíc potřebujete. - Ušetříte čas i peníze oproti tradičnímzpůsobům zálohování. Nemusíte dolovat data z poškozeného disku.Stačí na novém nainstalovat T-Cloud Zálohu a data obnovit. - Vašeknow-how zůstane jen vaše. Veškerý přenos do T-Cloudu je šifrovaný.Stejně tak veškerá data uložená v datovém centru jsou zašifrována.To znamená, že vaše data jsou chráněna v maximální možné míře. -Získáte efektivní nástroj pro sdílení dat. Vaši kolegové i obchodnípartneři budou mít jednoduchý přístup k informacím, které jimchcete poskytnout. - Ne všechny změny jsou k lepšímu. Díky tomu, žeaplikace zálohuje data v pravidelných intervalech, se můžete snadnovrátit ke starším verzím dokumentů. - T-Cloud záloha obsahuje ifunkci zvanou Aktovka. To je „disk“, který se Vám zobrazí vpočítači a ve které můžete mít uložené veškeré své rozpracovanédokumenty, smlouvy, prezentace, ceníky a další. Na těchto potémůžete pracovat ze všech svých zařízení. - Pokud budete chtítněkterou složku či soubor z aktovky sdílet se svými obchodnímipartnery či kolegy, jednoduše stačí vytvořit odkaz, který poslézeodešlete e-mailem. Když Váš partner na odkaz klikne uvidí aktuálnísdílený obsah. Nebudete proto muset posílat velké přílohy v mailu.T-Cloud Backup is an advanced backup system that keeps your datasafe from loss laptop, tablet or phone. The deposit occurs inintervals that you choose. Restoring from a backup is performed sothat a new device just install the application on T-Cloud backup,select what data should be downloaded from the backup T-Cloud, andeverything already works automatically. Incremental level backup ofdata blocks saves space in the designated area T-Cloud by examiningin detail the changes in the files that you are backing up, andstores only the changes. For advances can be made to previousversions of a file return, if there were to accidentallyoverwriting or infecting your PC virus. T-Cloud Backup forindividuals T-Cloud Backup is available in two versions. T-CloudBackup is intended for individual users prefer the simplicity andsecurity of their data. T-Team Cloud Backup The advance team ismore complex applications. Your IT will appreciate the elegantsolve your backup strategy, because Team Backup backs up theserver. Within this service, multiple users share one capacity, soyou can more effectively manage the purchase of necessary space.Team Backup also allows you to set your own password duringinstallation, which will then use the AES 256 algorithmautomatically encrypt all your data on the device before sending itto the T-Cloud, and therefore the data does not get or T-Mobile.HOW SERVICE T-Cloud Backup IMPROVE YOUR BUSINESS  - You'llhave access to your data at all times. Loss, theft or damage to theequipment you have never deprive them when you need them most. - Save time and money over traditional methods of backup. Youdo not have to mine data from a damaged disk. Just install the newT-Cloud backup and restore the data.  - Your know-how willonly yours. Any transfer to T-cloud is encrypted. Likewise, alldata stored in the data center are encrypted. This means that yourdata is protected to the maximum extent possible.  - You willget effective tool for data sharing. Your colleagues and businesspartners will have easy access to information that they want toprovide.  - Not all changes are for the better. Because theapplication backs up data at regular intervals, you can easilyrevert to the old versions of documents.  - T-Cloud backupincludes a feature called Briefcase. This is the "disk" which willappear on the computer and that you have saved all your unfinisheddocuments, contracts, presentations, price lists and more. On thesethen you can work on all your devices.    - If you wantany file or folder from his briefcase share with your businesspartners or colleagues, simply just create a link, which then sendan e-mail. When your partner clicks on the link to see the currentshared content. Therefore you will not have to send largeattachments in the mail.
Backup eXpert dla Orange 2.80 APK
Backup eXpert jest platformą do tworzenia kopii zapasowych isynchronizacji danych online.Mobilna wersja aplikacji Backup eXpertpozwala zabezpieczać cenne dane na telefonie i tablecie, a takżesynchronizować dane pomiędzy nimi. Aplikacja dedykowana dlaużytkowników Chmury dla Firm Orange. Backup eXpert Mobile umożliwiałatwe wykonanie kopii zapasowych:- wiadomości SMS,- zdjęcia iobrazy,- video i filmy,- muzykę,- inne wybrane pliki.Co naswyróżnia?Nasza aplikacja mobilna jako jedyna na rynku w pełni dba obezpieczeństwo zapisywanych danych. Każdy plik, przed wysyłką naserwery Backup eXpert , zostaje zaszyfrowany już na urządzeniuużytkownika i w takiej formie zostaje przesyłany za pośrednictwembezpiecznego połączenia. Backup uruchamiany jest automatycznie,zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.Pliki na telefonie lubtablecie, które zostały przesłane z dowolnego urządzenia, możnaprzywrócić w każdej chwili. W tym przypadku pliki są deszyfrowanedopiero na urządzeniu użytkownika.Backup eXpert Mobile pozwala naautomatyczną synchronizację danych pomiędzy wszystkimiurządzeniami, dzięki temu wszystkie aktualne dokumenty mamy zawszeze sobą!Wybrane funkcje aplikacji to:- szyfrowanie plików przedwysyłką,- backup danych,- backup SMS,- harmonogram backup’u,-przywracanie danych z dowolnego urządzenia,- synchronizacja danychpomiędzy urządzeniami,- współdzielenie plików i tworzenie linkówpublicznych,Backup eXpert is a platform to backup and synchronizedata online.Mobile Backup application allows eXpert protectvaluable data on your phone and tablet, as well as synchronize databetween them. Application performance for users Clouds OrangeBusiness. EXpert Mobile Backup lets you easily back up:- SMS,-Photos and images- Video and movies- Music,- Other selectedfiles.What makes us different?We'll send you the only one on themarket fully ensures the security of stored data. Every file priorto shipment to eXpert Backup servers, is encrypted on the user'sdevice already and in this form is transmitted via a secureconnection. Backup starts automatically, according to the previoussettings.Files on your phone or tablet that has been transferredfrom any device, you can restore at any time. In this case thefiles are decrypted only at the user device.EXpert Mobile Backupallows automatic synchronization between all devices, thanks to allcurrent documents we have always with you!Selected features of theapplication include:- Encryption of files prior to shipment,-Backup data- Backup SMS,- Schedule backup,- Restore data from anydevice,- Synchronize data between devices,- Share files and createlinks public
Xopero Mobile Backup - GET 15 GB FOR FREE! 2.80 APK
Ask yourself what happens if your phone gets damaged or stolenandall your data will get lost too? We know the answer. That’s whywegive you Xopero Mobile, encrypted mobile backup for yourAndroiddevices. Smartphones and tablets have become a central partof youreveryday life. You keep it nearbly to be in touch withbusinesspartners, friends and family. Always ready to check lateststockcharts and market news. Or simply to preserve allimportantmoments. Get 15 GB free space for your mobile backups!Just createan account in Xopero Cloudplatform:https://xopero.com/register.html! You can do it alsodirectly fromXopero Mobile Backup application. Back up everythingthat matterswith Xopero's best-in-class tools and see thedifference our backupsolution makes. Create an encrypted backup ofyour contacts,messages, images, photos, music, video files andmore. Maximize theprotection of your digital life with AES 256enctyption and yourown Private Key Encryption. You can sleepsoundly, because only youcan access your data. You can also restoreyour Android backups oniOS device and vice-versa. Xopero bringsenterprise-class backupsoftware features to your smart devices:Mobile Smart Recovery,encrypted backup, the Briefcase (encryptedsync & share tool),AES 256 algorithm protection, cross-platformcompatibility, accessand restoration of files backed up fromcomputers, mailboxes orservers and many more.
Loading...