M12 / March 16, 2014
(3.4/5) (171)
Loading...

Description

Bakusiowi Ninja to niesamowicie wciągającagraakcji dla najmłodszych. Aplikacja ta swoją prostotą, bezwątpieniapodbije serce niejednego malucha. Bajkowy, owocowy światzachowanyw japońskiej stylistyce oferuje dwa tryby gry: normalny inaczas.
W pierwszym trybie na ekran wlatują różnego rodzaju owocenaprzemian z niezdrową żywnością, a zadaniem gracza jestprzecinanieruchem palca niczym samurajskim mieczem tylko zdrowejżywności. Zakażdy przecięty owoc, gracz nagradzany jest punktami.Żeby jednaknie było za łatwo, za każdą przeciętą niezdrową żywność,grającytraci kolejne próby dalszej rozgrywki. Co jakiś czas pojawiasięrównież serek „Bakuś”, którego przecięcie daje bonuszwiększającyprzez 5 sekund wartość zdobywanych punktów ażdwukrotnie. Graczprzegrywa, gdy straci wszystkie przyznane mu„życia”.
Gra na czas różni się tym, że nie wlatuje już niezdroważywność,gracz nie traci "żyć", a gra kończy się dopiero poupływiewyznaczonego czasu. Celem tego trybu jest uzyskanie jaknajwiększejilości punktów.
Wszystkie osiągnięcia Maluchów trafiają do rankingu zapisanymwpamięci urządzenia, w którym mogą konkurować zinnymigraczami.
Niezastąpiona rozrywka połączona z zachętą dla dzieci dojedzeniazdrowych produktów, to najlepszy wybór Rodzica na grę dlaswojejpociechy!
Gotowy podjąć wyzwanie? Świat ninja na Ciebie czeka!
Bakusiowi Ninja isanincredibly addicting action game for kids. This application isitssimplicity, no doubt conquer the heart of many atoddler.Fairytale, fruity world preserved in a Japanese style gameofferstwo modes: normal and on time.
In the first mode, the screen fly into different kinds offruitalternating with unhealthy food, and the task of the playeriscutting movement of the finger like a samurai sword onlyhealthyfood. For each cut fruit, the player is rewarded withpoints. Inorder, however, it was not too easy, for each intersectedjunkfood, playing loses another attempt to further play. From timetotime there is also cheese "Bakuś" whose intersection givesthebonus increases by 5 seconds until the value of pointscoringtwice. A player loses, he loses all awarded him the"life".
Playing time is different in that it does not already unhealthyfoodenters, the player does not lose its "live", and the game endsafterthe specified time. The purpose of this mode is to get asmanypoints.
Puppies get all the achievements ranking stored in thedevicememory, which can compete with other players.
Invaluable entertainment combined with an incentive for childrentoeat healthy food, is the best choice for a game of Parent foryourcomfort!
Ready for the challenge? Ninja world is waiting for you!

App Information Bakusiowi Ninja

Bakoma Show More...

Wyspa Skarbów Mar31 APK
Bakoma
Wyspa Skarbów to nowa, wciągająca grazręcznościowa, w której wykorzystasz super moce Bakusiowychpostaci!Graj, używaj SUPERMOCY i osiągaj jak najlepsze wyniki!Na każdym poziomie wybierz swojego ulubionego Super Bohatera,dzięki któremu jak najszybciej pokonasz przeszkody. KażdySuperBakuś ma inną moc i tylko od Ciebie zależy, której z nichużyjesz. Super Żabka posiada moc elastyczności! Zwija się w kulkę, którąmożesz wystrzelić z procy! Super Hipcio jest bardzo silny dzięki temu taranuje wszystkieprzeszkody! Super Tygrysek ma moc latania i zrzucania bomb. Dzięki latającejdesce dostanie się tam, gdzie żaden inny Bakuś nie może! Super Piesek używa mocy umysłu i potrafi sprawić, że dowolnyelement znika z planszy!Używaj Supermocy swoich ulubionych Super Bohaterów, by rozbićbańki z literkami B,A,K,U,Ś w środku. Zrób to jak najszybciej,wykorzystując w tym celu jak najmniej ruchów, by przejść dokolejnego etapui zdobyć mnóstwo punktów. Za każdym razem zastanów się, który SuperBohater sprawi, że na danej planszy rozbijesz jak najwięcej baniekna raz.Wyspa Skarbów to gra, która rozwija logiczne myślenie. Dziękimiłej dla oka grafice oraz relaksującej muzyce, to wspaniałarozrywka, która zachwyci dzieci w każdym wieku!Już teraz zwiedź Wyspę Skarbów i pobijaj rekordy!Treasure Island is a new,addictive arcade game in which will use super powers Bakusiowychform!Play, use superpowers and produce a best results!On each level you select your favorite Super Hero, so that assoon as possible defeat obstacles. Each has a different powerSuperBakuś and only up to you which one you use.  Super Frog has the power of flexibility! Curls up into a ball,you can shoot with a slingshot! Super Hipcio is very strong thanks rams all the obstacles! Super Tiger has the power to fly and bomb dropping. With theflying board to get there, where no other Bakuś can not! Super Dog Using the Force of mind and can make any itemdisappears from the board!Używaj super powers of their favorite Super Heroes, to break thebubble with scribbles B, A, K, U, Ś in the middle. Do it as soon aspossible, using the least possible moves to move to the nextstageand gain a lot of points. Every time you think that the Super Heromake to the board and break as many bubbles at a time.Treasure Island is a game that develops logical thinking. Withpleasant to the eye graphics and relaxing music is greatentertainment that will delight children of all ages!Already, tour the Treasure Island and Beat records!
Tapety animowane Bakuś 2 5.1 APK
Bakoma
Zaproś Super Bakusie w postacianimowanychtapet na telefon lub tablet.Sprawdzaj regularnie – nowe tapety już niebawem.Invite Super Bakusieinthe form of animated wallpapers on your phone or tablet.Stay tuned - new wallpapers soon.
Geografia z Bakusiami APR24 APK
Bakoma
Geografia z Bakusiami to niesamowiciewciągająca gra dla całej rodziny, doskonały sposób na naukę poprzezzabawę. Aplikacja swoją prostotą oraz barwną kolorystyką bezwątpienia podbije serce niejednego dziecka. Gra podzielona jest na5 różnych gier: Flagi, Państwa, Miasta Europy, Miasta Polski orazWojewództwa. Każda kategoria posiada poziom łatwy i trudny. Poziomłatwy pozostawia dłuższy czas odpowiedzi na pytanie. Poziom trudnyprzeznaczony jest dla bardziej doświadczonych graczy, który jużpoznali odpowiedzi.- gra Flagi, polega na dopasowaniu lub podaniu nazwyprezentowanej flagi,- gra Państwa polega na wskazaniu odpowiedniego państwa nakonturowej mapie Europy,- gra Miasta Europy polega na wskazaniu miejsca położeniamiejscowości na konturowej mapie Europy,- gra Miasta Polski polega na wskazaniu miejsca położeniamiejscowości na mapie Polski,- w grze Województwa gracz ma za zadanie wskazanie odpowiedniegowojewództwa na mapie Polski.Wszystkie wyniki dzieciaków trafiają do ogólnego rankingu gry,dzięki czemu będą mogły między sobą konkurować. Jest toniezastąpiona rozrywka połączona z nauką. Poznawanie flag, krajów istolic nigdy nie było tak proste. To najlepszy wybór dla rodzica,który dba o rozwój intelektualny swojego dziecka.Gotowi podjąć wyzwanie? Świat geografii z Bakusiami zaprasza dowspólnej zabawy!Geography of Bakusiami isan incredibly addictive game for the whole family, a great way tolearn through play. The application for its simplicity and vividcolors without a doubt conquer the heart of many a child. The gameis divided into 5 different games: Flags, States, Cities of Europe,Polish Cities and provinces. Each category has a level of easy anddifficult. Level easy to leave a long time to answer the question.Difficult level is designed for more experienced players whoalready know the answers.- Flags game is to fit or specify the name of the presentedflag,- Your game is to point to the appropriate state contour map ofEurope,- European City game consists in indicating the location of thevillage on a contour map of Europe,- Polish Town game consists in indicating the location of the townon the map Polish,- Region player in the game is to identify the appropriate provinceon the map Polish. All kids go to the general ranking of the game, so you will be ableto compete with each other. It is indispensable entertainmentcombined with science. Get flags, countries and capitals has neverbeen so easy. This is the best choice for a parent who cares abouttheir child's intellectual development. Ready for the challenge? World geography of Bakusiami invites youto have fun!
Salon Piękności OCT30 APK
Bakoma
Świetna gra dla dziewczyn, w którejmożeszpoczuć się jak stylistka! Twoim zadaniem będzie stworzeniepostacilaleczki, wybór odpowiedniej fryzury, makijażu i ubioru.Kolory iwzory na poszczególnych elementach garderoby mogą byćdowolniezmieniane. Istnieje kilkaset kombinacji, dlatego wszystkieTwojewirtualne klientki na pewno będą zadowolone!Na koniec zrób zdjęcie swojej laleczki i prześlij do konkursuzapomocą aplikacji! Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody!Przebieg konkursu możesz śledzić na naszym profilu naFacebooku:https://www.facebook.com/BakusieGreat game for girlsinwhich you can feel like a stylist! Your task will be to createtheform of dolls, choosing the right hairstyle, makeup andclothing.The colors and patterns on various parts of clothing canbe freelychanged. There are hundreds of combinations, because allof yourvirtual clients are sure to be happy!At the end take a picture of your doll and send it to thecontestusing the application! Waiting for you prizes!The competition can be followed on our Facebook page: https://www.facebook.com/Bakusie
Budzik 7 zbóż 1.0 APK
Bakoma
Masz dość irytujących budzików,któresprawiają, że już od rana tracisz dobry nastrój? Budzik 7 zbóżtoinnowacja wśród aplikacji! Każdego dnia delikatnie obudziCięprawiąc Ci do ucha komplementy zalotnym głosem PanaJęczmienia.Dodatkowo, po każdej pobudce sympatyczne Kłosiakipodzielą się zTobą poradą dotyczącą zdrowego stylu życia, pomagającCi w tensposób utrzymać doskonałą formę. Tak dbają o Ciebie pełneziarnazbóż!Tired of theannoyingalarm clocks that make you lose from morning good mood?Alarm Clock7 cereals are among the innovation application! Everyday you wakeup gently in your ear Paying lip complimentsflirtatious voice ofthe Lord Barley. In addition, after everymotive nice Kłosiakishare with you the advice on healthy lifestyle,helping you in thisway to maintain perfect form. So take care ofyour wholegrains!
Bakusiowi Ninja M12 APK
Bakoma
Bakusiowi Ninja to niesamowicie wciągającagraakcji dla najmłodszych. Aplikacja ta swoją prostotą, bezwątpieniapodbije serce niejednego malucha. Bajkowy, owocowy światzachowanyw japońskiej stylistyce oferuje dwa tryby gry: normalny inaczas.W pierwszym trybie na ekran wlatują różnego rodzaju owocenaprzemian z niezdrową żywnością, a zadaniem gracza jestprzecinanieruchem palca niczym samurajskim mieczem tylko zdrowejżywności. Zakażdy przecięty owoc, gracz nagradzany jest punktami.Żeby jednaknie było za łatwo, za każdą przeciętą niezdrową żywność,grającytraci kolejne próby dalszej rozgrywki. Co jakiś czas pojawiasięrównież serek „Bakuś”, którego przecięcie daje bonuszwiększającyprzez 5 sekund wartość zdobywanych punktów ażdwukrotnie. Graczprzegrywa, gdy straci wszystkie przyznane mu„życia”.Gra na czas różni się tym, że nie wlatuje już niezdroważywność,gracz nie traci "żyć", a gra kończy się dopiero poupływiewyznaczonego czasu. Celem tego trybu jest uzyskanie jaknajwiększejilości punktów.Wszystkie osiągnięcia Maluchów trafiają do rankingu zapisanymwpamięci urządzenia, w którym mogą konkurować zinnymigraczami.Niezastąpiona rozrywka połączona z zachętą dla dzieci dojedzeniazdrowych produktów, to najlepszy wybór Rodzica na grę dlaswojejpociechy!Gotowy podjąć wyzwanie? Świat ninja na Ciebie czeka!Bakusiowi Ninja isanincredibly addicting action game for kids. This application isitssimplicity, no doubt conquer the heart of many atoddler.Fairytale, fruity world preserved in a Japanese style gameofferstwo modes: normal and on time.In the first mode, the screen fly into different kinds offruitalternating with unhealthy food, and the task of the playeriscutting movement of the finger like a samurai sword onlyhealthyfood. For each cut fruit, the player is rewarded withpoints. Inorder, however, it was not too easy, for each intersectedjunkfood, playing loses another attempt to further play. From timetotime there is also cheese "Bakuś" whose intersection givesthebonus increases by 5 seconds until the value of pointscoringtwice. A player loses, he loses all awarded him the"life".Playing time is different in that it does not already unhealthyfoodenters, the player does not lose its "live", and the game endsafterthe specified time. The purpose of this mode is to get asmanypoints.Puppies get all the achievements ranking stored in thedevicememory, which can compete with other players.Invaluable entertainment combined with an incentive for childrentoeat healthy food, is the best choice for a game of Parent foryourcomfort!Ready for the challenge? Ninja world is waiting for you!
SuperBakusie 2014-08-28 APK
Bakoma
Zapełnij lodówkę Bakusiami zanim obudząsiędzieciaki! :)SuperBakusie to nowa, wciągająca gra, w której poruszasz siępocałym mieszkaniu, napotykając przeszkody, które musiszprzeskoczyć,ominąć lub... usunąć używając swojej supermocy.Każdy SuperBakuś ma inną moc i biegnie po innym pokoju.* Wciel się w wybranego Super Bohatera (aż pięć postacidowyboru).* Zbieraj owoce, by zdobywać punkty.* Zbieraj literki aby osiągnąć supermoc!* Zbieraj opakowania Bakusia i dostarcz je do lodówki -zdobędzieszextra punkty!* Przebieraj SuperBakusie w różne kolorowe kostiumy.SuperBakusie to świetna przygoda! Graj, zdobywaj supermoceiosiągaj najlepsze wyniki!Fill the fridgebeforeBakusiami wake up the kids! :)SuperBakusie is a new addictive game in which you move aroundtheapartment, encountering obstacles that you have to jump, skipor ...remove using his superpowers.Each SuperBakuś has a different power and runs the other room.* Take on the selected Super Hero (up to five characterstochoose from).* Collect fruits to earn points.* Collect letters to achieve superpower!* Collect Bakusia packaging and deliver them to the fridge - yougetextra points!* Change your clothes SuperBakusie in various colorfulcostumes.SuperBakusie a great adventure! Play, gain superpowersandproduce a best results!
Geografia z Bakusiami 2 2.0.0 APK
Bakoma
Geografia z Bakusiami toniesamowiciewciągająca gra dla całej rodziny, doskonały sposób nanaukę poprzezzabawę. Aplikacja swoją prostotą oraz barwnąkolorystyką bezwątpienia podbije serce niejednego dziecka. Grapodzielona jest na5 różnych gier: Flagi, Państwa, Miasta Europy,Miasta Polski orazWojewództwa. Każda kategoria posiada poziom łatwyi trudny. Poziomłatwy pozostawia dłuższy czas odpowiedzi napytanie. Poziom trudnyprzeznaczony jest dla bardziej doświadczonychgraczy, który jużpoznali odpowiedzi.- gra Flagi, polega na dopasowaniu lub podaniunazwyprezentowanej flagi,- gra Państwa polega na wskazaniu odpowiedniego państwanakonturowej mapie danego kontynentu,- gra Miasta Europy polega na wskazaniu miejscapołożeniamiejscowości na konturowej mapie Europy,- gra Miasta Polski polega na wskazaniu miejscapołożeniamiejscowości na konturowej mapie Polski,- w grze Województwa gracz ma za zadanie wskazanieodpowiedniegowojewództwa na mapie Polski.Wszystkie wyniki dzieciaków trafiają do ogólnego,wewnętrznegorankingu gry, dzięki czemu rodzeństwo lub rówieśnicybędą moglimiędzy sobą konkurować. Jest to niezastąpiona rozrywkapołączona znauką. Poznawanie flag, krajów i miast nigdy nie byłotak proste.To najlepszy wybór dla rodzica, który dba o rozwójintelektualnyswojego dziecka.Gotowi podjąć wyzwanie? Świat geografii z Bakusiami zapraszadowspólnej zabawy!Geography of Bakusiamianincredibly addictive game for the whole family, a great waytolearn through play. Application of its simplicity and vividcolors,without a doubt, win the heart of many a child. The game isdividedinto 5 different games: Flags, Member, European cities,PolishCities and Region. Each category has a level of easy anddifficult.Level easy leaves a long time to answer the question. Theleveldifficult is for more experienced players who already knowtheanswer.- Flags game, is to match or pass the namespresentedflags,- Your game is to point to the appropriate state contour map ofthecontinent,- Cities of Europe game consists in indicating the location ofthevillage on a contour map of Europe,- Polish Cities game consists in indicating the location ofthevillage on a contour map of Polish,- Region in the game the player is to identify theappropriateprovince on the map Polish. All the kids go to the general internal ranking of the game,sosiblings or peers will be able to compete with each other. Itisirreplaceable entertainment combined with science. Exploringflags,countries and cities has never been so easy. This is thebestchoice for a parent who cares about the intellectualdevelopment ofyour child.Ready to take the challenge? World geography of Bakusiamiinvitesyou to have fun!
Loading...