5.3 / August 3, 2018
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Balca Anaokulu Veli Bilgilendirme Programı – VeliSistemiAnaokulumuzile velilerimiz arsında online köprü kuran mobiluygulamamız,velilerimizin kendi çocuklarının bilgilerine hızlı birşekildeulaşmasını sağlamaktadır. Velilerimiz çocuğunun yemeklistesi, aylıkprogram, bülten gibi bilgi amaçlı bilgilerineulaşabildiği gibi,çocuğunun görsellerine de ulaşabilmektedir.Ayrıca kurumla veöğretmeniyle mesajlaşarak anında bilgi sahibiolabilmektedir.BalcaAnaokulu Veli Bilgilendirme Programı -Öğretmen SistemiUygulamamızöğretmenlerimizle velilerimiz arasındahızlı bilgi paylaşımınısağlayarak zamandan tasarruf yapmasınınyanında velilerimizedoyurucu ve hızlı bilginin ulaşmasınısağlamaktadır.Öğretmenlerimizveliye anlık çektiği görselleriçocuğun velisine hemen yollayarak oanın yaşamasını sağlamaktadır.Ayrıca velilerimize çocukların öğünöğün yedikleri yemekbilgilerini, ilaç takibi bilgisinidegönderebilmektedir.Öğretmenlerimiz veliyle anlık mesajlaşarakbilgiakışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzuntelefongörüşmelerini azaltarak verimli zamankullanımısağlanmaktadır.Balca Kindergarten Parent InformationProgram -Parents SystemIn our kindergarten parents with online arsbridgingour mobile app provides our reach parents quickly totheirchildren's information. Parents of children with foodlists,monthly programs, such as contact information for theinformationbulletin is also available on the children of today. Inaddition toexchanging messages with a dry and teachers can haveimmediateinformation.Balca Kindergarten Parent Information Program- TeacherSystemOur next application to save time by providingquickinformation sharing between our parents, our teachers providethehearty and quick information reaching our parents.Ourteacherssnapshot images taken by the child's parents immediatelysent toparents by providing it to live in the moment. In addition,parentsof our children's meals meals they eat food information, thedrugcan also send follow-up information.Our teachers canprovideinstant information flow exchanging messages with velor.Thus,efficient use of time by reducing unnecessary long phone callsareprovided.

App Information Balca Anaokulu

PANORAMA AJANS Show More...

Mobildiri Veli 0.0.7 APK
Mobildiri Veli Bilgilendirme Programı..Anaokulu ile veli arsında online köprü kuran Mobildiri, velininkendi çocuğunun bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşmasınısağlamaktadır. Veli çocuğunun yemek listesi, aylık program, bültengibi bilgi amaçlı bilgilerine ulaşabildiği gibi, çocuğununresimlerine de ulaşabilmektedir. Ayrıca kurumla ve öğretmeniylemesajlaşarak anında bilgi sahibi olabilmektedir.Çocuklarının sağlık durumları takibinde ilaç bilgisi ve verilişsaat, dozaj bilgisini okul öncesi kuruma online yollayabilmektedir.İlaç verildiğinde veliye ilaç verildiğine dair bilgi mesajıylagelmektedir.Gelişme çağındaki çocukların yemek takibini yapmak her veliistemektedir. Mobildiri sabah, öğle, ikindi vakitlerinde çocuklarınnasıl yemek yediği ile ilgili bilgiyi de veliye sunmaktadır.Mobile Parent InformationProgram ..Kindergarten parents headaches with the Bridging the onlineMobile, providing the parents to reach quickly the information oftheir child. Menu of parental child-month program, as it can accessfor information, such as information bulletins are also availableat pictures of children. In addition to exchanging messages with adry and teachers can have instant information.Children's health status and delivery time of follow-up druginformation, dosage information can be sent online pre-schoolinstitution. When administered post information that comes with themedicine given to parents.To keep up with the growing children eat every parent wants. Mobilemorning, noon and afternoon time information about how theirchildren eat that also offers to parents.
Mobildiri 5.1.3 APK
Mobildiri Veli Bilgilendirme Programı - Veli SistemiAnaokulu ileveli arsında online köprü kuran Mobildiri, velinin kendi çocuğununbilgilerine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Veliçocuğunun yemek listesi, aylık program, bülten gibi bilgi amaçlıbilgilerine ulaşabildiği gibi, çocuğunun resimlerine deulaşabilmektedir. Ayrıca kurumla ve öğretmeniyle mesajlaşarakanında bilgi sahibi olabilmektedir.Çocuklarının sağlık durumlarıtakibinde ilaç bilgisi ve veriliş saat, dozaj bilgisini okul öncesikuruma online yollayabilmektedir. İlaç verildiğinde veliye ilaçverildiğine dair bilgi mesajıyla gelmektedir.Gelişme çağındakiçocukların yemek takibini yapmak her veli istemektedir. Mobildirisabah, öğle, ikindi vakitlerinde çocukların nasıl yemek yediği ileilgili bilgiyi de veliye sunmaktadır.Mobildiri Veli BilgilendirmeProgramı - Öğretmen SistemiMobildiri öğretmenle veli arasında hızlıbilgi paylaşımını sağlayarak zamandan tasarruf yapmasının yanındaveliye doyurucu ve hızlı bilginin ulaşmasını sağlamaktadır.Öğretmenveliye anlık çektiği fotoğrafları çocuğun velisine hemen yollayarako anın yaşamasını sağlamaktadır. Ayrıca veliye çocukların öğün öğünyedikleri yemek bilgilerini, ilaç takibi bilgisini degönderebilmektedir.Öğretmen veliyle anlık mesajlaşarak bilgiakışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzun telefongörüşmelerini azaltarak verimli zaman kullanımısağlanmaktadır.Mobile Parent Information Program - ParentsSystemArs parents in the preschool online Bridging Mobile,providing the parents to reach quickly the information of theirchild. Parents of the children's menu, monthly programs, such ascontact information for the information bulletin is also availableon the picture of the child. In addition to exchanging messageswith a dry and teachers to be able to have instantinformation.Children's health status and delivery time of follow-updrug information, dosage information can be sent online pre-schoolinstitution. When administered post information that comes with thegiven parent drug.Developments in the age of the children eat everyparent wants to keep track of. Mobile morning, noon and afternoontime information about their children how to eat it also offers toparents.Mobile Parent Information Program - Teacher Systemamongparents to teach mobile next to save time by providing fastinformation sharing, provide the parents reach a satisfactory andrapid knowledge.Teachers photographs taken immediately by sendinginstant parents to ensure that the child's parents are living themoment. In addition, parents of children eating their meal mealmeal information, the drug can also send follow-upinformation.Teachers can provide instant information flowexchanging messages with velor. Thus, efficient use of time byreducing unnecessary long phone calls are provided.
Foto Biometrik 1.0.2 APK
Zaman kaybetmeden, uygulamamız üzerinden fotoğraflarınızı çekipbize gönderin. 24 saat içinde resimleriniz biometrik standartlarauygun halde yapılıp adresinize postaya verelim. Ekonomik birşekilde biometrik fotoğraflarınızı yaptırmış olun.Biometrikfotoğraflar yeni çıkan kanuna göre kimlik, ehliyet, vize, pasaportgibi işlemlerde zorunlu hale getirilmiştir. Studyo aksu yıllarıntecrübesi ile mobil ortamda çektiğiniz fotoğrafları biometrikyaparak sizlere gönderiyor. Zaman kaybetmek istemeyenler, yaşlıinsanlarımızı studyolara götürmek zahmeti yaşamak istemeyenler,pratik ve ekonomik bir şekilde fotobiometrik'ten işlemleriniyaptırabilir.Daha fazla bilgi için www.fotobiometrik.com sitemiziziyaret edebilirsiniz.Without losing time, send us your photos pullout our application. Email your photos to your address within 24hours to let you make the appropriate state to biometricstandards.Be that make your biometric photos in an economicalmanner.Biometric identification photographs by emerging laws,licenses, visas, passports were made compulsory in the process.Studio Aksu years of experience with the photos you take in themobile environment is sending to you by biometrics.do not want towaste time, do not want to take the trouble to live in our studio,older people can make their transactions from fotobiometrikpractical and economical manner.Www.fotobiometrik.co you can visitour website for more information.
Mobildiri Yönetici 2.0 APK
Mobildiri yönetim, kurumların veri girişleri yaptıkları vemobildiri sistemini yönettikleri yönetim sayfasına girmenizisağlar. Mobildiri yöneticilerin daha rahat sistemi takip etmeleriamacıyla mobil platforma taşınmıştır.Bu uygulama sayesinde yönetimegelen mesajlar, verilmeyen ilaçlar, mobildiri tarafından yapılanduyurulardan anında haberdar olabileceksiniz.Mobile management,mobile data entry they made and the institutions they manage toadministration page allows you to enter the system. In order tofollow more relaxed system of the mobile manager is moved to themobile platform.With this message from management applications, notgiven drugs, you will be aware of the announcement made by themobile.
MasalBildiri 5.1.3 APK
MasalBildiri Veli Bilgilendirme Programı – VeliSistemiAnaokulumuzile velilerimiz arsında online köprü kuran mobiluygulamamız,velilerimizin kendi çocuklarının bilgilerine hızlı birşekildeulaşmasını sağlamaktadır. Velilerimiz çocuğunun yemeklistesi,aylık program, bülten gibi bilgi amaçlı bilgilerineulaşabildiğigibi, çocuğunun görsellerine de ulaşabilmektedir.Ayrıca kurumla veöğretmeniyle mesajlaşarak anında bilgisahibiolabilmektedir.MasalBildiri Veli Bilgilendirme Programı -ÖğretmenSistemiUygulamamız öğretmenlerimizle velilerimiz arasındahızlıbilgi paylaşımını sağlayarak zamandan tasarruf yapmasınınyanındavelilerimize doyurucu ve hızlı bilgininulaşmasınısağlamaktadır.Öğretmenlerimiz veliye anlık çektiğigörselleriçocuğun velisine hemen yollayarak o anın yaşamasınısağlamaktadır.Ayrıca velilerimize çocukların öğün öğün yedikleriyemekbilgilerini, ilaç takibi bilgisinidegönderebilmektedir.Öğretmenlerimiz veliyle anlık mesajlaşarakbilgiakışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzuntelefongörüşmelerini azaltarak verimli zamankullanımısağlanmaktadır.masalbildir the Parent Information Program- ParentsSystemIn our kindergarten parents with online ars bridgingourmobile app provides our reach parents quickly to theirchildren'sinformation. Parents of children with food lists, monthlyprograms,such as contact information for the information bulletinis alsoavailable on the children of today. In addition toexchangingmessages with a dry and teachers can haveimmediateinformation.masalbildir the Parent Information Program -TeacherSystemOur next application to save time by providingquickinformation sharing between our parents, our teachers providethehearty and quick information reaching our parents.Ourteacherssnapshot images taken by the child's parents immediatelysent toparents by providing it to live in the moment. In addition,parentsof our children's meals meals they eat food information, thedrugcan also send follow-up information.Our teachers canprovideinstant information flow exchanging messages with velor.Thus,efficient use of time by reducing unnecessary long phone callsareprovided.
Uğur Böceğim Anaokulu 5.1.3 APK
Uğur Böceğim Anaokulu Veli Bilgilendirme Programı –VeliSistemiAnaokulumuz ile velilerimiz arsında online köprü kuranmobiluygulamamız, velilerimizin kendi çocuklarının bilgilerinehızlı birşekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Velilerimiz çocuğununyemeklistesi, aylık program, bülten gibi bilgi amaçlıbilgilerineulaşabildiği gibi, çocuğunun görsellerine deulaşabilmektedir.Ayrıca kurumla ve öğretmeniyle mesajlaşarak anındabilgi sahibiolabilmektedir.Uğur Böceğim Anaokulu Veli BilgilendirmeProgramı -Öğretmen SistemiUygulamamız öğretmenlerimizle velilerimizarasındahızlı bilgi paylaşımını sağlayarak zamandan tasarrufyapmasınınyanında velilerimize doyurucu ve hızlı bilgininulaşmasınısağlamaktadır.Öğretmenlerimiz veliye anlık çektiğigörselleriçocuğun velisine hemen yollayarak o anın yaşamasınısağlamaktadır.Ayrıca velilerimize çocukların öğün öğün yedikleriyemekbilgilerini, ilaç takibi bilgisinidegönderebilmektedir.Öğretmenlerimiz veliyle anlık mesajlaşarakbilgiakışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzuntelefongörüşmelerini azaltarak verimli zamankullanımısağlanmaktadır.Ladybugs My Kindergarten Parent InformationProgram- Parents SystemIn our kindergarten parents with onlinearsbridging our mobile app provides our reach parents quickly totheirchildren's information. Parents of children with foodlists,monthly programs, such as contact information for theinformationbulletin is also available on the children of today. Inaddition toexchanging messages with a dry and teachers can haveimmediateinformation.Ladybugs My Kindergarten Parent InformationProgram -Teacher SystemBesides making our application saves time byenablingrapid information sharing between our parents, our teachersprovidethe hearty and quick information reaching our parents.Ourteacherssnapshot images taken by the child's parents immediatelysent toparents by providing it to live in the moment. In addition,parentsof our children's meals meals they eat food information, thedrugcan also send follow-up information.Our teachers canprovideinstant information flow exchanging messages with velor.Thus,efficient use of time by reducing unnecessary long phone callsareprovided.
Papatya Anaokulu 5.1.3 APK
Özel Papatya Anaokulu Veli Bilgilendirme Programı –VeliSistemiAnaokulumuz ile velilerimiz arsında online köprü kuranmobiluygulamamız, velilerimizin kendi çocuklarının bilgilerinehızlı birşekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Velilerimiz çocuğununyemeklistesi, aylık program, bülten gibi bilgi amaçlıbilgilerineulaşabildiği gibi, çocuğunun görsellerine deulaşabilmektedir.Ayrıca kurumla ve öğretmeniyle mesajlaşarak anındabilgi sahibiolabilmektedir.Özel Papatya Anaokulu Veli BilgilendirmeProgramı -Öğretmen SistemiUygulamamız öğretmenlerimizle velilerimizarasındahızlı bilgi paylaşımını sağlayarak zamandan tasarrufyapmasınınyanında velilerimize doyurucu ve hızlı bilgininulaşmasınısağlamaktadır.Öğretmenlerimiz veliye anlık çektiğigörselleriçocuğun velisine hemen yollayarak o anın yaşamasınısağlamaktadır.Ayrıca velilerimize çocukların öğün öğün yedikleriyemekbilgilerini, ilaç takibi bilgisinidegönderebilmektedir.Öğretmenlerimiz veliyle anlık mesajlaşarakbilgiakışını sağlayabilmektedir. Böylece gereksiz uzuntelefongörüşmelerini azaltarak verimli zamankullanımısağlanmaktadır.Private Daisies Kindergarten ParentInformationProgram - Parents SystemIn our kindergarten parents withonline arsbridging our mobile app provides our reach parentsquickly to theirchildren's information. Parents of children withfood lists,monthly programs, such as contact information for theinformationbulletin is also available on the children of today. Inaddition toexchanging messages with a dry and teachers can haveimmediateinformation.Private Daisies Kindergarten ParentInformation Program- Teacher SystemBesides making our applicationsaves time byenabling rapid information sharing between ourparents, ourteachers provide the hearty and quick informationreaching ourparents.Our teachers snapshot images taken by thechild's parentsimmediately sent to parents by providing it to livein the moment.In addition, parents of our children's meals mealsthey eat foodinformation, the drug can also send follow-upinformation.Ourteachers can provide instant information flowexchanging messageswith velor. Thus, efficient use of time byreducing unnecessarylong phone calls are provided.
Günışığı Anaokulu 11.181105 APK
Günışığı Anaokulu Veli Bilgilendirme Programı - Öğretmen SistemiUygulamamız öğretmenlerimizle velilerimiz arasında hızlı bilgipaylaşımını sağlayarak zamandan tasarruf yapmasının yanındavelilerimize doyurucu ve hızlı bilginin ulaşmasını sağlamaktadır.Öğretmenlerimiz veliye anlık çektiği görselleri çocuğun velisinehemen yollayarak o anın yaşamasını sağlamaktadır. Ayrıcavelilerimize çocukların öğün öğün yedikleri yemek bilgilerini, ilaçtakibi bilgisini de gönderebilmektedir. Öğretmenlerimiz veliyleanlık mesajlaşarak bilgi akışını sağlayabilmektedir. Böylecegereksiz uzun telefon görüşmelerini azaltarak verimli zamankullanımı sağlanmaktadır. Daylight Kindergarten Parent InformationProgram - Teacher System Our next application to save time byproviding quick information sharing between our parents, ourteachers provide the hearty and quick information reaching ourparents. Our teachers snapshot images taken by the child's parentsimmediately sent to parents by providing it to live in the moment.In addition, parents of our children's meals meals they eat foodinformation, the drug can also send follow-up information. Ourteachers can provide instant information flow exchanging messageswith velor. Thus, efficient use of time by reducing unnecessarylong phone calls are provided.
Loading...