1.1 / August 29, 2016
(4.0/5) (6)
Loading...

Description

Barenbrug Sidekick is een app voor elke grasprofessional. Metgemakkelijk toegankelijke informatie biedt de app informatie vooraanleg en onderhoud van een perfecte grasmat. De app is gratis,eenvoudig in het gebruik en werkt ook offline, waardoor u hem ookzonder internet op locatie kunt gebruiken.De kwaliteit van degrasmat bepaalt u aan de hand van foto’s van twee parameters, hetaantal open plekken en het aandeel (on)gewenste grassen in uwgrasmat.Voor het onderhoud biedt de app advies over een passendemethode en eventueel te gebruiken graszaadmengsels. De app biedtook adviezen ter voorkoming of bestrijding van onkruiden, plagen ofziekten.Wilt u tenslotte weten welke grassen zich in uw grasmatbevinden? De app heeft een handige tool om grassen snel engemakkelijk te herkennen.Barenbrug Sidekick is an app for eachgrass professional. With easily accessible information the appprovides information for construction and maintenance of a perfectpitch. The app is free, easy to use and also works offline, so youcan use it without internet on site.The quality of the turfdetermines on the basis of photographs of two parameters, thenumber of open spaces and the share (un) desired grasses in yourlawn.For maintaining the app offers advice on a suitablemethodology and possibly use grass seed mixtures. The app alsoprovides advice to prevent or control of weeds, pests ordiseases.Would you finally know which grasses are in your turf? Theapp has a handy tool to identify grasses quickly and easily.

App Information Barenbrug Sidekick

 • App Name
  Barenbrug Sidekick
 • Package Name
  nl.barenbrug.sidekick
 • Updated
  August 29, 2016
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Barenbrug Holland BV
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Statonsstraat 40, 6516AB, Nijmegen
 • Google Play Link

Barenbrug Holland BV Show More...

Barenbrug Graslandapp 1.0.2 APK
De informatie in deze app voor melkveehouders helpt u bij hetverhogen van de drogestof opbrengst van uw grasland; 14.000 kg /hais mogelijk. U hebt hiervoor drie modules; graslandbeoordeling,graslandmanagement en graszaad-mengselkeuze. De kwaliteit van uwgrasland bepaalt in hoge mate de potentiële drogestof opbrengst.Hoe beoordeelt u kwaliteit? Aan de hand van foto’s in de appbepaalt u welke grassoorten voorkomen in uw grasland. Het aandeelgoede grassen in het grassenbestand, de hoeveelheid kweek en hetoppervlak aan open plekken in het perceel zijn parameters voor dekwaliteit. Hiermee wordt het advies bepaald en weergegeven in deapp. Onderhoud van het grasland verlengt de duurzaamheid De appbiedt waardevolle tips voor goed graslandmanagement. Kort en bondigadvies over bestrijding en preventie van onkruiden, ziektes enplagen, het verhogen van het eiwitgehalte, stimuleren van snellehergroei en nog veel meer. De optimale graszaad mengselkeuze wordtbepaald door verschillende omstandigheden en toepassingen waaronderherinzaai of doorzaai, grondsoort, natte of droge gronden, beweidenof maaien. Ook specifieke eisen voor de kwaliteit van ruwvoer ofgrasland beïnvloeden de graszaadkeuze; denk aan smakelijkheid voorbetere opname, voederwaarde, betere structuurwaarde van gras ompensverzuring te voorkomen. In de app zijn veel keuzemogelijkhedenuitgewerkt waarmee u de optimale keuze voor uw bedrijfssituatiemaakt. The information in this app for dairy farmers helps you inincreasing the solids of your pasture yield; 14,000 kg / ha ispossible. You can use either three modules; grassland assessment,grassland management and grass seed mixture choice. The quality ofyour pasture largely determines the potential yield of dry matter.How do you assess quality? Using photos in the app you determinewhich grasses found in your pasture. The proportion of good grassesin the grasses file, the amount of culture and the surface of openspots in the plot are quality parameters. The opinion is determinedand displayed in the app. Maintenance of grassland extends thedurability The app provides valuable tips for good pasturemanagement. Concise advice on control and prevention of weeds,pests and diseases, increasing the protein content, stimulate rapidregrowth and more. The optimal choice of grass seed mixture isdetermined by various circumstances and applications includingreseeding or overseeding, mowing. Soil, wet or dry soils, grazingor Also specific requirements for the quality of roughage andpasture grass seed influence the choice; think of palatability forbetter absorption, nutritional value, better value structure ofgrass to prevent acidosis. Are many choices in the app developedthat makes the best choice for your situation.
GREENSTAR Grundfutterapp 1.0 APK
Die Informationen in dieser App für Milchviehhalter helfen Ihnen,den Ertrag und die Qualität Ihres Grünlandes zu steigern. Es stehendrei Module zur Verfügung; Grünlandbeurteilung, Grünlandmanagementund Produktauswahl.Die Qualität Ihres Grünlandes bestimmtmaßgeblich den potenziellen Trockenmasseertrag. Wie bewerten Siedie Qualität? Mit Hilfe der Bilder in der App können Sie dieGrassorten in Ihrem Grünland bestimmen. Der Anteil guter Gräser imGräserbestand, der Anteil an Quecke und die Gesamtfläche der Lückender Parzelle sind qualitätsrelevante Parameter. Mit diesenParametern wird eine Empfehlung ermittelt und in der App angezeigt.Pflege verlängert den dauerhaften Erhalt des Grünlandes. Die Appbietet wertvolle Tipps für ein gutes Grünlandmanagement: kurze undprägnante Empfehlungen zur Bekämpfung und Vorbeugung vonUnkräutern, Krankheiten und Schädlingen, zur Erhöhung desEiweißgehaltes, zur Stimulierung des schnellen Nachwachsens undvieles mehr.Die optimale Wahl der Grünlandmischung wird durchverschiedene Bedingungen und Anwendungen, wie z. B. Neueinsaat oderNachsaat, Bodenart, feuchte oder trockene Böden, Beweidung oderSchnittnutzung, bestimmt. Die Wahl des Grassaatgutes wird außerdemdurch die spezifischen Anforderungen an die Qualität desGrundfutters oder des Grünlandes beeinflusst. Anforderungen sind z.B. die Schmackhaftigkeit für eine bessere Aufnahme, der Futterwertund ein besserer Strukturwert des Grases, um Pansenazidose zuverhindern. In der App sind viele Wahlmöglichkeiten ausgearbeitet,mit denen Sie die optimale Wahl für Ihren Betrieb treffenkönnen.The information in this app for dairy farmers will help youto increase the yield and quality of your grassland. There arethree modules available; Grassland evaluation, grassland managementand product selection.The quality of your grassland largelydetermines the potential dry matter yield. How do you rate thequality? With the help of the images in the app, you can determinethe types of grass in your pasture. The proportion of good grassesin the grass stock, the proportion of couch grass and the totalarea of ​​the plot holes are quality-related parameters. With theseparameters, a recommendation is determined and displayed in theapp. Care will increase the long-term conservation ofgrassland. The app provides valuable tips for a good grasslandmanagement: concise recommendations to combat and prevent weeds,pests and diseases, to increase the protein content, to stimulatethe rapid regrowth and more.The optimal choice of grassland mix is​​determined by various conditions and applications such. Asreseeding or overseeding, soil type, wet or dry soils, grazing orcutting experience. The choice of grass seed is also affected bythe specific requirements on the quality of ground chuck orgrassland. Requirements are for. B. palatability for a betterrecording, the feed value and a better value structure of the grassto prevent rumen acidosis. The app many choices are in place,allowing you to make the best choice for your property.
Barenbrug Appli’ Herb 1.0.0 APK
La qualité de vos prairies a une influence importante sur lerendement de vos récoltes. Pour l’améliorer il vous suffit desuivre les recommandations proposées dans le module diagnosticprairie. Il repose sur l’évaluation visuelle de la proportion debonnes graminées plus trèfles, la quantité de mauvaises herbesprésentes et une estimation des trous dans vos prairies. L’objectifest de vous fournir un conseil adapté à chaque type de situation.Lechoix des espèces à implanter et le mode d’implantation estdépendant de nombreux facteurs. Notre module implantation de laprairie vous apporte les recommandations nécessaires dans le choixde la technique de semis à utiliser : la renovation aprèsdestruction ou et le regarnissage ou sursemis. Enfin, une gammeriche et variée de variétés Barenbrug vous est proposée selon vosbesoins.L’entretien des prairies est essentiel pour prolonger leurlongévité. Appli’Herb vous offre de nombreux conseils en terme degestion de vos prairies. Claires et précises, nos informations vousguideront dans le contrôle des mauvaises herbes, des ravageurs etdes maladies; dans la gestion des repousses, d’une mauvaiseinstallation ou encore des dégâts liés à la sécheresse. Biend’autres thématiques sont abordées!The quality of your meadows hasan important influence on the yield of your crops. To improvesimply follow the recommendations proposed in the meadow diagnosticmodule. It is based on visual assessment of the proportion of goodover clover grass, the amount of weeds present and estimated holesin your pastures. The objective is to provide advice tailored toeach type of situation.The choice of species to implant and implantmode is dependent on many factors. Our grassland implantationmodule provides you with the necessary recommendations in choosingthe planting technique to use: after the destruction or renovationand relining or overseeding. Finally, a rich and varied range ofvarieties Barenbrug is offered as needed.The maintenance ofgrasslands is essential to prolong their longevity. Appli'Herboffers many tips in terms of managing your grasslands. Clear andprecise, our information will guide you in control of weeds, pestsand diseases; in the management of volunteers, improperinstallation or drought-related damage. Many other themes areaddressed!
Barenbrug Sidekick 1.1 APK
Barenbrug Sidekick is een app voor elke grasprofessional. Metgemakkelijk toegankelijke informatie biedt de app informatie vooraanleg en onderhoud van een perfecte grasmat. De app is gratis,eenvoudig in het gebruik en werkt ook offline, waardoor u hem ookzonder internet op locatie kunt gebruiken.De kwaliteit van degrasmat bepaalt u aan de hand van foto’s van twee parameters, hetaantal open plekken en het aandeel (on)gewenste grassen in uwgrasmat.Voor het onderhoud biedt de app advies over een passendemethode en eventueel te gebruiken graszaadmengsels. De app biedtook adviezen ter voorkoming of bestrijding van onkruiden, plagen ofziekten.Wilt u tenslotte weten welke grassen zich in uw grasmatbevinden? De app heeft een handige tool om grassen snel engemakkelijk te herkennen.Barenbrug Sidekick is an app for eachgrass professional. With easily accessible information the appprovides information for construction and maintenance of a perfectpitch. The app is free, easy to use and also works offline, so youcan use it without internet on site.The quality of the turfdetermines on the basis of photographs of two parameters, thenumber of open spaces and the share (un) desired grasses in yourlawn.For maintaining the app offers advice on a suitablemethodology and possibly use grass seed mixtures. The app alsoprovides advice to prevent or control of weeds, pests ordiseases.Would you finally know which grasses are in your turf? Theapp has a handy tool to identify grasses quickly and easily.
Loading...