1.0 / June 6, 2012
(3.8/5) (28)
Loading...

Description

BDN bústia és una aplicació per a dispositiusmòbils que permet als ciutadans enviar directament a l'ajuntamentdiversos tipus d'incidències que es puguin trobar a Badalona.

El ciutadà sabrà en tot moment l'estat en què es troba laincidència que ha enviat i rebrà una resposta directa del'ajuntament.

App Information BDN bústia

Ajuntament de Badalona Show More...

BDN bústia 1.0 APK
BDN bústia és una aplicació per a dispositiusmòbils que permet als ciutadans enviar directament a l'ajuntamentdiversos tipus d'incidències que es puguin trobar a Badalona.El ciutadà sabrà en tot moment l'estat en què es troba laincidència que ha enviat i rebrà una resposta directa del'ajuntament.
Botó Vermell Guàrdia Urbana 1.1 APK
Botó Vermell - Avís d’emergència discretGuàrdia Urbana Badalona és una aplicació mòbil que serveix perrealitzar un avís d’emergència discret a la Guàrdia Urbana deBadalona, per part del comerciants de la ciutat, mitjançant untelèfon mòbil.En aquest sentit, el projecte consisteix en dotar al comerciantque ho sol•liciti d’una eina àgil per tal de comunicar amb laGuàrdia Urbana en cas de tenir una necessitat urgent en el seunegoci mitjançant una aplicació mòbil molt simple.Aquesta epilació únicament la poden fer servir els comerciantsde la ciutat de Badalona amb local comercial a la ciutat queestiguin degudament registrats al sistema i acceptin les condicionsd’ús.Quan un comerciant necessita avisar de forma discreta a laGuàrdia Urbana, amb dos clicks al seu telèfon mòbil puguisol•licitar l’ajuda de la Guàrdia Urbana, aquest avís equival a lasol•licitud mitjançant qualsevol via d’un servei urgent de laGuàrdia Urbana, que es personarà en el negoci el més aviatpossible.Si un comerciant vol sol•licitar alta del servei “botó vermell”,ha de realitzar els següents passos:Pas 1: A través de la web municipal el comerciant realitzarà lapetició d’alta del servei mitjançant el tràmit electrònic designata l’efecte a la web municipal. El comerciant també es pot adheriral servei sol•licitant-lo a la corresponent patrulla de GuàrdiaUrbana de Barri.Pas 2: Un cop rebuda l’alta, la patrulla de barri de la GuàrdiaUrbana que li correspongui visitarà el comerç per tal de realitzaruna verificació física de les dades i el comerciant signarà lescondicions d’ús del servei. Així mateix, la patrulla de barri de laGuàrdia Urbana explicarà al titular de l’establiment –qui n’ésresponsable del bon ús– el detall del funcionament del servei irealitzarà una prova del servei, per tal d’assegurar-se quefunciona correctament.Pots trobar més informació i les condicions d’us visitawww.badalona.cat o pots trucar a la Guàrdia Urbana de Badalona.Red Button - Legaldiscrete Emergency Police Badalona is a mobile application used toperform an emergency warning discreet Police Badalona, ​​by themerchants of the city, using a mobile phone.In this sense, the project is to provide the trader who only •Ask a flexible tool to communicate with the local police in case ofan urgent need in your business using a simple mobileapplication.This epilation can use only the merchants of the city ofBadalona shop in the city that are duly registered with the systemand accept the terms of use.When a trader needs to discreetly notify the Police with twoclicks on your cell phone • can only ask the help of the localpolice, the legal equivalent of the sun • Application by any meansa service urgent Police, who are witnessing in business as soon aspossible.• If a trader wants to bid high single service "red button", youmust perform the following steps:Step 1: Using the web municipal trader held high service requestthrough the mail processed for the purposes designated in themunicipal website. The merchant can also join the service only •Applicant it to the appropriate Police District patrol.Step 2: Once discharged, patrol the neighborhood Policecorresponding trade visit to carry out a physical verification ofthe data and the dealer sign the terms and conditions of service.Also, the neighborhood patrol Police tell the owner of theproperty, who is responsible for the proper functioning of use-breakdown service and a test of the service, to make sure it workscorrectly.You can find more information and the terms of usewww.badalona.cat visit or you can call the Police Badalona.
Badalona - On puc votar? 1.2.3 APK
Ajuntament de BadalonaAplicació per a la consulta del darrer cens electoral a laciutatde Badalona.Servei gratuït ofert per l'Ajuntament de Badalona.Badalona City CouncilApplication for the last electoral consultation in the cityofBadalona.Free service offered by the city of Badalona.
Badalona shopping 1.0 APK
Aplicación móvil de comercios de la ciudaddeBadalona - Ayuntamiento de BadalonaCon esta aplicación podrás consultar los comercios de laciudadde Badalona, saber cuál tienes cerca, filtrar por latipología decomercio que buscas incluso ver que ofertas tienedisponible esecomercio.Mobile applicationstoresin the city of Badalona - Badalona City CouncilWith this application you can check the shops in the townofBadalona, ​​you know what about, filter by the type of businessyouare looking even see that you have available such tradedeals.
Badalona - Agenda Cultural 2.0.0 APK
Amb l'App Agenda Cultural podràs estar al dia de totselsesdeveniments a Badalona. També demanar cita prèvia iregistrar-teals teus esdeveniments culturals favorits.
Loading...