4.5.6 / November 17, 2017
(3.7/5) (3)
Loading...

Description

Welkom bij de app van de Protestants Christelijke Beatrixschool.Via deze app blijft u op de hoogte van alle informatie over onzeschool. Het motto dat we voeren en waar we ons op de Beatrixschoolhard voor willen maken is: Elk kind heeft recht op dat onderwijsdat het nodig heeft!!!Wij vragen u om de push berichten wel teaccepteren, want op deze manier blijft u nog beter en sneller op dehoogte van alle ontwikkelingen van uw kinderen en onze school. Wijbeloven u niet onnodig lastig te vallen.- Snel & makkelijkcontact- Agenda voor alle schoolevenementen- Push berichten voorhet laatste nieuws- Bekijk onze nieuwsbrief- Vind alle belangrijkeschooldocumenten- En nog veel meer...Welcome to the app'sProtestant Christian Beatrix School. Through this app will keep youinformed of all information about our school.The motto that wecarry and where we want to make us hard on the Beatrix Schoolis:Every child has the right to education it needs !!!We ask you tohave to accept the push messages, because in this way you stay evenbetter and faster informed of all the developments of your childrenand our school. We promise not to unnecessarily harass.- Fast &easy contact- Agenda for all school events- Push messages for thelatest news- View our newsletter- Find all the important schooldocuments- And much more ...

App Information Beatrixschool Rijssen

 • App Name
  Beatrixschool Rijssen
 • Package Name
  com.app_beatrixsch.layout
 • Updated
  November 17, 2017
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  4.5.6
 • Developer
  APPelit B.V.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

APPelit B.V. Show More...

Receipt scanner 1.3 APK
APPelit B.V.
The one and only receipt scanner, brought to you by APPelit.Available in three languages: Dutch, English and German. No morefussing around with your receipts and purchase-proof. Keep youradministration tidy and neat! Also, you don't need to think aboutwhen the garanty of your product expires, because you can fill thatin the specifications.The receipt scanner is not only suited forreceipts, but also for garanty-proof, other purchase-papers andvaluable documents.The receiptscanners offers the possibility toshare a receipt through e-mail, with (for example) your accountant.Quick, easy and tidy...What are you waiting for? Download andinstall. It's free!! Have fun!!* Bug notice: it may occur that apicture must be taken twice or that when the camera is turned(after taking the picture) the receipts isn't processed properly.Solution: before taking the picture, put yout camera in the rightmodus (landscape or horizontal). We are working on it!
De Triangel 4.5.8 APK
APPelit B.V.
“De Triangel” is een christelijke basisschool. Dit betekent dat wijals schoolteam werken in de geest van de bijbel. Alle leerkrachtenvan de school hebben bewust gekozen om aan een christelijkebasisschool te werken. Op onze school hechten we aan een uitdagendeen veilige leeromgeving.Leerlingen worden dagelijks uitgedaagd omnieuwe dingen te ontdekken, waardoor ze kunnengroeien."TheTriangle" is a Christian school. This means that we, as school workin the spirit of the Bible. All teachers at the school havedeliberately chosen to work in a Christian school. At our school weattach to a challenging and safe learning environment.Students arechallenged every day to discover new things, so they canto grow.
Camperplaatsen 4.5.5 APK
APPelit B.V.
Camperplaatsen app met meer dan 10.000 geselecteerde camperplaatsenin Europa. Online op de kaart bij u in de omgeving en in een lijstook online. Daarnaast heeft de app een handige camper tracker, triptips, aanbevolen bedrijven en reviews. Hebt u interesse om tussenonze aanbevolen bedrijven te staan, neem dan nu contact met ons opvia het contactformulier in de app. Downloaden dus. Het is GRATIS!-Camperplaatsen in heel Europa- Aanbevolen bedrijven- CamperTracker- Reviews: deel uw ervaring van een camperplaats- Trip Tips:niet meer nadenken waar u naartoe moet!- Camper Nieuws-Nieuwsbrief- Aanmelden van nieuwe of ontbrekende camperplaatsen- Enmeer...Campers app with more than 10,000 selected camper in Europe.Online on the map in your area and a list online. In addition, theapp has a handy motorhome tracker, trip tips, featured companies,and reviews.Are you interested to stand between our recommendedcompanies, please contact us now using the contact form in the app.Download so. It's FREE!- Campers across Europe- Recommendedbusinesses- Camper Tracker- Reviews: Share your experience of amotorhome- Trip Tips: Do not think where to go!- Camper News-Newsletter- Sign of new or missing camper pitches- And more ...
Honkbal Scorekaart 1.410 APK
APPelit B.V.
Dé app om uw honkbal score bij te houden. Houd alle statistiekenvan uw favoriete honkbalwedstrijd makkelijk en snel bij en gebruikdeze voor latere evaluatie van het spel. Met één druk op de knopkunt u de scores delen. Opnieuw beginnen? Geen probleem. U kunt metéén klik de scores resetten en opnieuw beginnen.Welke honkbalscores kunt u bijhouden:- Pitches- Hits- Singles- Doubles- Triples-HomerunsProbeer het nu, het is gratis!Deze app wordt u aangebodendoor www.appelit.comThe app to keep track of. Your baseball scoreKeep all statistics of your favorite baseball game easily at anduse it for later evaluation of the game. With the press of a buttonyou can share the scores. Start again? No problem. You can resetthe scores with one click and start again.Which baseball scores youcan track:- Pitches- Hits- Singles- Doubles- Triples- Home RunsTryit now, it's free!This app is brought to you by www.appelit.com
GA Eagles Watcher 4.5.9 APK
APPelit B.V.
Met de gratis app van GA Eagles Watcher blijf je altijd op dehoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste statistiekenrondom GA Eagles. Wij bezoeken wedstrijden, trainingen eninterviewen spelers en clubmensen, al deze informatie delen wij inde applicatie van GAE Watcher. Download de app en mis niets meervan je favoriete voetbalclub.With the free app GA Eagles Watcheralways keep you up to date on the latest news and key statisticssurrounding GA Eagles. We visit competitions, training andinterviewing players and club people, we all share this informationin the application of GAE Watcher. Download the app and missnothing of your favorite football club.
Constantijnschool 4.5.4 APK
APPelit B.V.
Hartelijk welkom bij ons op de Constantijnschool! In deze app vindtu veel informatie over het onderwijs en de activiteiten op onzeschool. Ook vindt u naast een actuele agenda, allerlei nieuwsitemsen een fotoalbum van elke groep.Download nu en blijf voortaan nogbeter en sneller op de hoogte van alles omtrent onze school. Doormiddel van push berichten kunnen wij u voortaan directer benaderen!- Snel en eenvoudig contact- Agenda- Nieuwsbrief- Laatste nieuws-Informatie over onze school- En meer...Welcome to us at theConstantine School! In this app you will find lots of informationon education and activities at our school. You will also find nextto a current schedule, all kinds of new items and a photo album ofeach group.Download now and stay now even faster and betterinformed about everything about our school. Through push messageswe can now access directly!- Quick and easy contact- Agenda-Newsletter- Latest news- Information about our school- And more ...
Van Otten 1.0.1 APK
APPelit B.V.
Patissier en Broodspecialist van Otten, een begrip in Enter, Goor,Rijssen, Almelo en wijde omgeving. Van Otten bakt dagelijks diversebrood- en banketspecialiteiten voor particulieren, horeca- enandere bedrijven. In een modern ingericht bedrijf bereidenvakbekwame medewerkers de meest heerlijke soorten brood, de mooistetaarten en lekkerste koekjes voor u, vers uit de oven! Patissier enbroodspecialist van Otten is in 2006 uitgeroepen tot bakkerij vanhet jaar en in 2009 ontvingen zij twee sterren.Patissier andBroodspecialist Otten, a household name in Enter, Goor, Rijssen,Almelo and surrounding area. Otten various bakes daily bread andpastry specialties for individuals, catering and other businesses.In a modern business professional staff prepare the most deliciousbreads, cakes and the most delicious cookies for you, fresh fromthe oven! Patissier and bread specialist Otten was named in 2006 tobakery of the year and in 2009 they received two stars.
OnzeVeluwe 1.0.3 APK
APPelit B.V.
Onze Veluwe. Leuk voor hen die er wonen, op vakantie gaan of gewoonwat hebben met de Veluwe.Our Veluwe. Nice for those who live there,go on vacation or just have some of the Veluwe.
Loading...