3.0.2 / April 29, 2016
(4.0/5) (1)

Description

Met Beeldschermboek kunt u gemakkelijk uw digitale leerboekengebruiken. U ziet in één oogopslag welke leerboeken u vanUitgeverij Deviant kan gebruiken. De leerboeken kunnen ook offlinegebruikt worden.Eigenschappen:- Al uw digitale leerboeken zijnbeschikbaar op uw Android tablet - Bladeren, in- en uitzoomen,allemaal zoals je op een tablet kunt verwachten - Personaliseer enverrijk uw leerboek: maak aantekeningen en bewaar ze. U kunt uwaantekeningen daarna bekijken, bijwerken en weer opslaan op uw PC,Mac en tablet.With Display Book, you can easily use your digitaltextbooks. You can see at a glance what textbooks you can usePublisher Deviant. The textbooks can also be usedoffline.Characteristics:- All your digital textbooks are availableon your Android tablet- Browse, zoom, all as you expect on atablet- Personalize and enrich your textbook: make notes and savethem. You can then view your notes, update and save it again onyour PC, Mac or tablet.

App Information Beeldschermboek

 • App Name
  Beeldschermboek
 • Package Name
  nl.deviant.ts.StudieReader
 • Updated
  April 29, 2016
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0.2
 • Developer
  Three Ships
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Three Ships Show More...
YouDipity 3.20.0 APK
Three Ships
Take YouDipity with you: the YouDipity app gives you one touchaccess to the world of YouDipity. All you need is a (free)YouDipity account. Features • All your Dipities now available onyour Android tablet • Browse, zoom in and out, all as you canexpect on a tablet • Take notes and store them with the Dipity. Youcan view your notes, edit or add new notes. Notes are storedonline, so you can view them both on the web and on your tablet.
cumlaude Learning 3.2.44 APK
Three Ships
Met de cumlaude Learning app krijg je op tablet of smartphonetoegang tot de cumlaude Learning omgeving van jouw organisatie. Deapp geeft op smartphones toegang tot Agenda, Postkantoor,Activiteiten, Nieuws, Studieroutes (courses), Projecten, Portfolioen Begeleiden (alleen voor gebruikers met de juiste permissies). Optablets kun je vrijwel alle functionaliteit van cumlaude Learninggebruiken, inclusief het downloaden en offline bekijken vanstudiematerialen zoals e-Books. The cumlaude Learning app you geton tablet or smartphone access cumlaude learning environment ofyour organization. The app gives smartphones access to Calendar,Office, Activities, News, Study Routes (courses), Project,Portfolio and Supervision (only for users with the appropriatepermissions). On tablets, you can use almost all the functionalityof cumlaude Learning, including downloading and offline studymaterials such as e-Books.
Three Ships N@Tschool! 2.3 APK
Three Ships
Met de Three Ships N@Tschool! app krijg je op tablet of smartphonetoegang tot de Three Ships Leerplatform omgeving van jouworganisatie. De app geeft op smartphones toegang tot Agenda,Postkantoor, Activiteiten, Nieuws, Studieroutes (courses),Projecten, Portfolio en Begeleiden (alleen voor gebruikers met dejuiste permissies). Op tablets kun je vrijwel alle functionaliteitvan het Three Ships Leerplatform gebruiken, inclusief hetdownloaden en offline bekijken van Silverpoint e-Books.The ThreeShips N @ Tschool! app you get on tablet or smartphone to accessthe Three Ships learnplatform environment of your organization. Theapp gives smartphones access to Calendar, Office, Activities, News,Study Routes (courses), Projects, Portfolio and Guiding (only userswith the appropriate permissions). On tablets, you can usevirtually all the functionality of the Three Ships LearningPlatform, including downloading and offline viewing Silverpointe-Books.
Silverpoint Kiosk 2.2.1 APK
Three Ships
This App gives you one touch access to the Books made with theSilverpoint authoring tool. All you need is an account, which youwill get from Three Ships.
Silverboard 2.0.2.0 APK
Three Ships
Met de Silverboard app kun je voortaan zeer eenvoudig digitaleversies van de schoolboeken van uitgeverij die Keure en uitgeverijPlantyn bekijken die je via een aangekochte Knooppuntcode hebtgeactiveerd. Je hebt hiervoor een Knooppunt account nodig, en deactivatiecode die je van de uitgeverij kreeg na aankoop van jedigitale uitgave. KENMERKEN - Al onze digitale schoolboeken uitKnooppunt zijn beschikbaar op je Android tablet - Bladeren, in- enuitzoomen, allemaal zoals je op je tablet kunt verwachten -Personaliseer en verrijk je schoolboek: maak aantekeningen enbewaar ze. Je kunt jouw aantekeningen daarna bekijken, bijwerken enweer opslaan op je PC, Mac en tablet.The Silver Board app you cannow easily digital versions of the textbooks of publishing Keureand publishing Plantyn view that you purchased through a node codeactivated.You must have an account to Node, and the activation codeyou received after the purchase of the publishing of your digitaledition.FEATURES- All our digital textbooks from Node are availableon your Android tablet- Scroll, zoom in and out, as all you canexpect on your tablet- Personalize and enhance your textbook: takenotes and save them. You can then view your notes, updating andsaving it on your PC, Mac or tablet.
BoekTweePuntNul 3.2.14 APK
Three Ships
Neem de BoekTweePuntNul-publicaties als ‘Leren in de 21e eeuw’,‘CodeKlas’, ‘HandBoekTweePuntNul’ en natuurlijk ‘BoekTweePuntNulv3’ nu overal mee naar toe. Via onze app kan je al onze boeken alsebook downloaden en lezen wanneer het jou uitkomt, op al jedevices. De app is ook beschikbaar iOS, Android en Windows, en opje PC via de webbrowser. BoekTweePuntNul is een jonge innovatieveuitgeverij, ontstaan uit het boek BoekTweePuntNul. Aan de laatsteeditie van dat boek over web 2.0, social media en tools schreven173 co-auteurs mee. De visie van BoekTweePuntNul is dan ookco-creatief uitgeven: samen inspireren we elkaar en de lezers vanonze boeken en apps.Meer informatie en een overzicht van debeschikbare publicaties vind je ophttps://e.boektweepuntnul.nl/.Take BoekTweePuntNul publications as"Learning in the 21st Century," "Class Code", "HandBoekTweePuntNul'and of course' BoekTweePuntNul v3 'is now everywhere. With our appyou can download all our books as an ebook and read it at yourconvenience, on all your devices. The app is also available on iOS,Android and Windows and your PC using the Webbrowser.BoekTweePuntNul is a young innovative publishing company,created from the book BoekTweePuntNul. At the last edition of thatbook about web 2.0, social media and tools written 173 co-authorsnote. The vision of BoekTweePuntNul therefore spend co-creative:together we inspire each other and to the readers of our books andapps.More information and a list of available publications can befound on https://e.boektweepuntnul.nl/.
Beeldschermboek 3.0.2 APK
Three Ships
Met Beeldschermboek kunt u gemakkelijk uw digitale leerboekengebruiken. U ziet in één oogopslag welke leerboeken u vanUitgeverij Deviant kan gebruiken. De leerboeken kunnen ook offlinegebruikt worden.Eigenschappen:- Al uw digitale leerboeken zijnbeschikbaar op uw Android tablet - Bladeren, in- en uitzoomen,allemaal zoals je op een tablet kunt verwachten - Personaliseer enverrijk uw leerboek: maak aantekeningen en bewaar ze. U kunt uwaantekeningen daarna bekijken, bijwerken en weer opslaan op uw PC,Mac en tablet.With Display Book, you can easily use your digitaltextbooks. You can see at a glance what textbooks you can usePublisher Deviant. The textbooks can also be usedoffline.Characteristics:- All your digital textbooks are availableon your Android tablet- Browse, zoom, all as you expect on atablet- Personalize and enrich your textbook: make notes and savethem. You can then view your notes, update and save it again onyour PC, Mac or tablet.
Loading...