1.0.6 / February 3, 2016
(4.9/5) (9)
Loading...

Description

Bergingsfolder er ment som et hjelpemiddel for bilbergere.Deninneholder sikkerhetsregler for bruk av vinsj, gjøremål forfagansvarlig berging,samt tegn og signaler. Den inneholder også etutdrag av aktuelle lover ogforskrifter, tabeller og utregninger.Det er og bygd inn kalkulatorer for utregningav nødvendigtrekkraft, lastberegning i brille og stabilitet. Dissekalkulatorenegir en teoretisk verdi, og er å anse somveiledende.Salvage Folder is intended as an aid for bilbergere.Thecontains safety rules for use of the winch, chores for lecturersalvage,as well as signs and signals. It also contains an excerptof the relevant laws andregulations, tables and calculations. It isbuilt into and calculators for calculatingnecessary traction, loadcalculation spectacle and stability. These calculatorsprovides atheoretical value, and is regarded as indicative.

App Information Bergingsfolder

 • App Name
  Bergingsfolder
 • Package Name
  no.interaktiv07.interaktiv.bilberging
 • Updated
  February 3, 2016
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0.6
 • Developer
  07 Interaktiv as
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

07 Interaktiv as Show More...

Legemiddelhåndboka 2.0.1 APK
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonelleren terapirettet oppslagsbok om legemidlersombehandlingsalternativ.Den er spesielt beregnet på den allmennpraktiserende legeoginstitusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke erspesialist.Det er derfor lagt særlig vekt på å omtale tilstandersom primærtbehandles av disse legene, og hvor legemidlene har enviktig plassi behandlingen. Men også hyppig forekommende tilstandersom ikkekan behandles medikamentelt, omtales kortfattet.Sjeldneretilstander er bare gitt en orienterende omtale.Legemiddelhåndbok er synonymt med Legemiddelhandbok.
Ordna Forhold 1.1.2 APK
Ved å velge virksomheter med tariffavtale, er du med på skape enrettferdig bransje, der de som arbeider i virksomhetene får denlønna og rettighetene de har krav på.I appen finner du allevirksomheter som har en tariffavtale hos oss.By choosing businesseswith a collective agreement, you are helping create a fair trade,where those who work in the agencies receive the wages and rightsthey are entitled to.In the app you will find all businesses thathave a collective agreement with us.
Bergingsfolder 1.0.6 APK
Bergingsfolder er ment som et hjelpemiddel for bilbergere.Deninneholder sikkerhetsregler for bruk av vinsj, gjøremål forfagansvarlig berging,samt tegn og signaler. Den inneholder også etutdrag av aktuelle lover ogforskrifter, tabeller og utregninger.Det er og bygd inn kalkulatorer for utregningav nødvendigtrekkraft, lastberegning i brille og stabilitet. Dissekalkulatorenegir en teoretisk verdi, og er å anse somveiledende.Salvage Folder is intended as an aid for bilbergere.Thecontains safety rules for use of the winch, chores for lecturersalvage,as well as signs and signals. It also contains an excerptof the relevant laws andregulations, tables and calculations. It isbuilt into and calculators for calculatingnecessary traction, loadcalculation spectacle and stability. These calculatorsprovides atheoretical value, and is regarded as indicative.
Tannlegetidende 1.5.2 APK
Appen gir deg alt redaksjonelt innhold fra Den norsketannlegeforenings Tidendes papirutgave: Vitenskapelige artikler ogannet fagstoff, aktueltsaker, faste spalter, kommentarer og debattog medlemsinformasjon fra Den norske tannlegeforening. Den norsketannlegeforenings Tidende er både et odontologisk vitenskapeligtidsskrift og, redaksjonelt uavhengig, medlemsblad for Den norsketannlegeforening. Det utgis 11 nummer i året. Er du medlem iTannlegeforeningen kan du logge deg inn med samme brukernavn ogpassord som du benytter i medlemsportalen til Den norsketannlegeforening. Applikasjonen er designet for å gi best muligleseopplevelse på nettbrett og telefon. Fonter og design er valgtfor optimal utnyttelse. Det er anledning til å velge ulikebokstavstørrelser og nattmodus. Applikasjonen gir også anledningtil å bokmerke innhold du er spesielt interessert i. Du kan lese ogsøke i alle utgaver av Tidende tilbake til årgangen 2002. Fraårgangene 1997-2001 finnes innholdsfortegnelser og en begrenset delav innholdet. Når du har lastet ned applikasjonen vil nye utgaverbli varslet. Også som annonsemedium er appen en egenpubliseringsplattform. Appen inneholder produktannonser fraannonsører som har valgt å annonsere her, eventuelt i tillegg tilat de annonserer i Tidendes papirutgave. Stillingsannonser og andrerubrikkannonser som finnes i Tidendes papir- og nettutgave er ikkeinkludert i innholdet i appen. Har du tilbakemeldinger ellerspørsmål om applikasjonene, kontakt: [email protected] app provides all editorial content from The Norwegian DentalAssociation Tidendes print: Scientific articles and otherresources, current affairs, regular columns, commentary and debateand membership information from the Norwegian Dental Association.The Norwegian Dental Association Journal is both a dentalscientific journal and, editorially independent, membershipmagazine for the Norwegian Dental Association. It is published 11issues a year. Are you a member of Dental Association, you can login with the same username and password that you use in the memberportal to the Norwegian Dental Association. The application isdesigned to provide the best possible reading experience on tabletsand phones. Fonts and design is chosen for optimal utilization. Itis possible to select different letter sizes and night mode. Theapplication also provides the opportunity to bookmark content youare particularly interested in. You can read and search alleditions of Tidende back to vintage 2002. From 1997 to 2001vintages are tables of contents and a limited portion of thecontent. Once you've downloaded the app will new releases benotified. Also as an advertising medium is a separate apppublishing platform. The app includes product ads from advertiserswho have chosen to advertise here, possibly in addition to thatthey advertise in the Official Journal's print edition. Jobadvertisements and other announcements contained in the OfficialJournal print and online edition is not included in the contents ofthe app. If you have feedback or questions about applications,please contact: [email protected]
Loading...