1.2 / December 30, 2015
(3.3/5) (21)

Description

Fever Checker Prank is actually a prank application whichcalculates your body temperature. Prank and make fun with yourfriends. Download the app and try to calculate your bodytemperature by touching the device screen with your finger. The appwill let you know if have fever. Have fun!

App Information Best Fever Checker Prank

 • App Name
  Best Fever Checker Prank
 • Package Name
  gr.apphillgr.byteoidofehavreekprxoiph
 • Updated
  December 30, 2015
 • File Size
  3.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  apphill apphill.gr
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
  Θεσσαλονίκη 56224
 • Google Play Link

apphill apphill.gr Show More...

Σωστό ή Λάθος Κουιζ Γνώσεων 3.0 APK
Το ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για να δοκιμάσετεευχάριστα τις γνώσεις σας σε διαφορετικές κατηγορίες όπως,γεωγραφία, ιστορία, μουσική, σινεμά κ.α. Η εφαρμογή υποστηρίζειsingle player mode αλλά και παιχνίδι για δύο παίκτες για να παίξειςμε τους φίλους σου. Πολλές ερωτήσεις για να μην βαρεθείτε αλλά καινα βελτιώσετε τις γνώσεις σας με διασκεδαστικό τρόποπαίζοντας.Προσπάθησε να βρεις ποιές από αυτές μοιάζουν να είναισωστές ή και λάθος. Αν σου αρέσουν τα παιχνίδια και τα κουιζγνώσεων κατέβασε και δοκίμασε την εφαρμογή. Κατέρριψε γνωστούς καιάγνωστους μύθους απλά παίζοντας. Καλή διασκέδαση!The RIGHT WRONG isa fun game to fun test your knowledge in different categories suchas geography, history, music, movies etc. The application supportssingle player mode and two player game to play with your friends.Many questions do not get bored and to improve your knowledge in afun way paizontas.Prospathise to find which of these seem to beright or wrong. If you like games and quizzes knowledge got andtested the application. Broke known and unknown myths simplyplaying. Have fun!
ΛΕΞΕΙΣ ΤΑΜΠΟΥ 1.3 APK
Τώρα ήρθε το νέο παιχνίδι που θα τρελάνει την παρέα..Ένα από τα πιόγνωστά παιχνίδια λέξεων. Οι λέξεις Ταμπου είναι μια εκδοχή τουγνωστού παιχνιδιού λέξεων. Χωριστείτε σε ομάδες, περιγράψτε τηνλεξη στους συμπαίκτες σας... και κερδίστε πόντους! Προσοχή!! Μηνπείτε τις λέξεις Ταμπου! Περιγράψτε την λέξη που σας δίνετε όσο πιοσύντομα μπορείτε, χωρίς να αναφέρετε τις απαγορευμένες λέξεις ή ναχρησιμοποιήσετε μορφασμούς και κινήσεις!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ο αντίπαλοςπου στέκετε δίπλα σας ενώ περιγράφετε, καραδοκεί!! Η επιλογή πάσοσας επιτρέπει να αγνοήσετε την τρέχουσα κάρτα και να προχωρήσετεστην επόμενη. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα συγκεντρώσει τουςπερισσότερους πόντους. Αφηστε την φαντασία σας ελεύθερη και καλήδιασκέδαση!Now came the new game will be crazy to parea..Ena of themost known word games. The taboo words is a version of the famousword game. Split into groups, describe the word to your teammates... and earn points! Attention!! Do not tell the taboowords!Describe the word you are given as soon as possible, withoutmention of banned words or use facial expressions and movements !!WARNING !!! The opponent standing next to you while you describe,lurking !! The choice pass allows you to ignore the current cardand proceed to the next. Winning team is the one that scores themost points.Leave your imagination and have fun!
TRUE FALSE BATTLES 1.0 APK
Take the battle and increase your general knowledge about strangefacts and myths. Have fun with your friends and learn all the crazytruths. Which one is true and which one is false? Everything ispossible in this quiz. Good Luck!
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ QUIZ 1.0 APK
Η Εφαρμογή αινίγματα και γρίφοι είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδιεπίλυσης γρίφων. Σκέψου και προσπάθησε να λύσεις σωστά όλους τουςγρίφους του παιχνιδιού. Κάθε φορά σου δίνονται 12 γράμματα όπουπρέπει να βρεις ποια από αυτά είναι τα σωστά που δίνουν την λύση.Απαντώντας σωστά κερδίζεις περισσότερα coins που θα σε βοηθήσουν νατερματίσεις το παιχνίδι. Σε κάθε γρίφο θα έχεις και μια βοηθητικήλέξη για να φτάσεις πιο εύκολα στη λύση. Προσπάθησε να βρεις τησωστή λέξη. Εάν δυσκολευτείς, χρησιμοποίησε τις βοήθειες που σουδίνονται. Σκέψου και προσπάθησε να λύσεις τους γρίφους! Καλήδιασκέδαση.The Application riddles and puzzles are a fun puzzlesolving game. Think and try to solve all the puzzles correctly inthe game. Each time you are given 12 letters where you have to findwhich ones are right that give the solution. Responding properlyearn more coins that will help you finish the game. In each puzzle,and you will have an auxiliary word to get easier to solve. Try tofind the right word. If you find difficulty, using the hints givenyou. Think and try to solve the puzzles! Have fun.
Best Fever Checker Prank 1.2 APK
Fever Checker Prank is actually a prank application whichcalculates your body temperature. Prank and make fun with yourfriends. Download the app and try to calculate your bodytemperature by touching the device screen with your finger. The appwill let you know if have fever. Have fun!
ΛΟΛ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1.2 APK
Υπάρχουν βέβαια και trivia ερωτήσεις με τιςπιο απίθανες απαντήσεις!Οι κροκόδειλοι ανήκουν πιο κοντά στην οικογένεια των πτηνών παράστην οικογένεια των ερπετών. Σωστό ή Λάθος;Βλέπετε ποδόσφαιρο; Το πιο πιθανό να σας ρωτήσουμε για τον πρώτοξάδερφο του Πίου!Σημαντικό: Μη βιαστείτε να μας πείτε ότι έχουμε λάθη στιςαπαντήσεις!Οι απαντήσεις ενδέχεται να σας εκπλήξουν αλλά είναι 100% αληθινέςκαι αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής έρευνας.Υποστηρίζεται η δυνατότητα να παίξετε μόνοι σας ή με πραγματικόαντίπαλο.Ετοιμαστείτε για πολλά omg και 3 LoL γιατί οι απαντήσεις τωνερωτήσεων… θα σας τρελάνουν!Καλή διασκέδαση και προσοχή! Είναι εθιστικό!There are of coursetrivia questions with the most amazing answers!The crocodiles are closer to birds than in the family of reptiles.Right or wrong;Watching football? Most likely to ask you for the first cousinPius!Important: Do not rush to tell us that we have mistakes in theresponses!The answers may surprise you but it is 100% real and are thesubject of extensive scientific research.Supports the ability to play alone or with a real opponent.Get ready for many and omg 3 LoL because of questions answers ...will drive you crazy!Have fun and attention! It's addictive!
ΒΡΕΣ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ 1.7 APK
Εξάσκησε το μυαλό σου με μία συλλογή από διαφορετικούς γρίφους πουκαλείσαι να λύσεις παίζοντας δωρεάν από το κινητό σου. Περισσότεροιαπό 150 γρίφοι και αινίγματα για να σκεφτείς και να βρεις την σωστήαπάντηση. Σκέψου έξυπνα και φτιάξε την λέξη με τα πιθανά γράμματαπου σου δίνονται.Με κάθε σωστή λέξη που σχηματίζεις κερδίζειςδιαμάντια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη συνέχεια για να πάρειςτις βοήθειες που σου δίνονται. Βρες τις απαντήσεις και στους 150γρίφους, κέρδισε περισσότερα διαμάντια και τερμάτισε το παιχνίδι.Καλή διασκέδαση.Έξυπνοι Γρίφοι & Αινίγματα με λύσειςΣχημάτισετην σωστή λέξη της απάντησηςΒρες όλους τους γρίφους και κέρδισεΝέοquiz αινιγμάτωνSharpen your mind with a collection of differentpuzzles that you are invited to play free solutions from yourmobile phone. More than 150 puzzles and riddles to think and findthe right answer. Think smart and do-word on the possible lettersgiven to you.With each correct word you form winning diamonds thatyou can use then to get the support given to you. Find the answersand 150 puzzles, won more diamonds and finished the game. Havefun.Intelligent Puzzles & Riddles with solutionsHe formed theword right of replyFind all the puzzles and winNew quiz riddle
Tabu Wörtern 1.0 APK
Jetzt ist die neue Spiele, das sich verruckt machen .. DieTabu-Worter ist eine Version des beruhmten Wortspiel. Aufgeteilt inGruppen, beschreiben das Wort zu Ihrem Teamkollegen ... und Punktesammeln! Achtung !! Sie nicht die Tabu-Worter sagen!Beschreiben Siedas Wort, das Sie so schnell wie moglich gegeben werden, ohneErwahnung von verbotenen Worter oder Mimik und Bewegungen verwenden!! ACHTUNG !!! Der Gegner neben Ihnen stehen, wahrend Siebeschreiben, lauern !! Die Wahl Pass konnen Sie die aktuelle Kartezu ignorieren und zum nachsten gehen. Siegerteam ist derjenige, derdie meisten Punkte erzielt.Lassen Sie Ihre Fantasie und Spa?haben!Now the new games, make yourself crazy .. The taboo commonwhich is a version of the famous word game. Divided into groups,describe the word to your teammates ... and earn points! Caution !!Do not taboo common to say!Describe the word that you be given assoon as possible, without the use of prohibited mention of words orfacial expressions and movements !! WATCH OUT !!! The opponents arebeside you while you describe lurking !! Choosing Pass you canignore the current map and go to the next. Winning team is the onewho scores the most points.Let your imagination and Spa? have!
Loading...