1.0 / January 20, 2016
(1.0/5) (1)

Description

Givet sæt af koordinater er det muligtatberegne BestFit for en linie, flade, kugle, cirkel og cylinder.Vibruger Least Squares Solutions til at finde et megetpræcisresultat.
Given the setofcoordinates, it is possible to calculate BestFit a line,flat,ball, circle and cylinder. We use Least Squares Solutions tofind avery accurate result.

App Information BestFit

 • App Name
  BestFit
 • Package Name
  com.le34.bestfit
 • Updated
  January 20, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Landinspektørfirmaet LE34 A/S
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email info@bestfit.dk
  Landinspektørfirmaet LE34 Energivej 34 2750 Ballerup Danmark +45 7733 2222 T +45 7733 2299 F
 • Google Play Link

Landinspektørfirmaet LE34 A/S Show More...

Assens Borgertip 2.13.3 APK
Assens Borgertip er en indberetningsservice i lommeformat. Brugdenne app til nemt og enkelt at indberette skader og andre forholdpå kommunale arealer direkte til Miljø & Natur og Vej &Trafik, Assens Kommune. Du starter applikationen ved at klikke påikonet og derefter kan du på en liste vælge imellem forskelligetyper af indberetninger fx: - Vejareal: hul i vejen - Fortov: løsefliser - Cykelsti: hul i stien - Byudstyr: skader på pullert, hegn,lysmast, cykelstativ, bænk, affaldsspande m.m. - Beplantning:påkørsel af vejtræer, knækkede grene - Andet vedrørende grønneområder: bjørneklo på kommunale arealer, bede, græs, legepladser,grusstier, gadekær, branddamme Assens Kommune udarbejder enklimatilpasningsplan. Har du oplevet oversvømmelser på fx egengrund, vej eller andre steder, vil det være en god hjælp til voreskortlægning, at du udpeger lokaliteten. Benyt voresindberetningsservice ”Assens Borgertip”. Her kan du udpege steder ikommunen, hvor du har oplevet særlige problemer med oversvømmelse.Til indberetningen kan du skrive en kommentar og tilføje et billedeaf problemet. Herefter vil din position blive vist på et kort. Nuhar du mulighed for at angive problemets nøjagtige position ved atflytte et sigtekorn til det sted, hvor du har observeret problemet.Dernæst bliver din indberetning sendt til Assens Kommune, somhurtigst muligt vil behandle dit tip. Under ”Mine Tips” kan du sestatus på din indberetning, og du kan følge med i Assens Kommuneshåndtering af indberetningen. Dertil kommer, at kommunen kan givedig besked, når problemet enten er udbedret eller afvist. Opretterdu en profil under ”Min profil”, vil du automatisk være logget ind,næste gang du vil indberette et tip. Dine personlige oplysninger iprofilen vil kun blive brugt, hvis Assens Kommune har brug foryderligere oplysninger vedrørende din indberetning. AssensBorgertip er udgivet af Assens Kommune i samarbejde med GIS34. Påwww.assens.dk kan du finde mere information om Miljø & Natur ogVej & Trafik. Assens Borgertip is a reporting service in yourpocket. Use this app to easily and simply to report injuries andother conditions in communal areas directly to the Environment& Natural Roads and Traffic, Assens Municipality. You start theapplication by clicking on the icon and then you can on a listchoose from different types of alerts such as: - Ground area:pothole - Pavement: loose tiles - Bike path: hole in the path -Urban equipment: damage to the bollard, fence, light pole, bikerack, bench, trash cans etc. - Planting: impact of street trees,broken branches - Other for green areas: hogweed on municipal land,pray, grass, playgrounds, gravel paths, pond, water points AssensMunicipality shall prepare a climate change adaptation plan. Haveyou experienced flooding on such own land, road or elsewhere, itwill be a great help to our survey, you designate site. Use ourreporting service "Assens Borgertip". Here you can designate placesin the municipality where you have experienced particular problemswith flooding. To alert you write a comment and add a picture ofthe problem. After that, your position will be shown on a map. Nowyou have the option to specify the problem exact position by movinga crosshair to the place where you have observed the problem. Next,your report sent to Assens Municipality, as soon as possible willtreat your tip. Under "My Tips" you can check the status of yourreport, and you can follow Assens Municipality's handling of thereport. In addition, the municipality can notify you when theproblem is either repaired or rejected. Creates a profile under "MyProfile", you will automatically be logged in the next time youwant to report a tip. Your personal information in your profilewill only be used if Assens Municipality need further informationregarding your submission. Assens Borgertip is published by AssensMunicipality in cooperation with GIS34. On www.assens.dk you canfind more information about Environment & Natural Roads andTraffic.
Tipsa Kommunen 2.14.0 APK
Felanmälan gör du när du uppmärksammar något som inte uppfyller sintilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll pågrund av skador. Till din felanmälan kan du lämna en kommentar, taett foto med din smartphone och markera platsen för din observationi en karta. En felanmälan orsakar inte nödvändigvis en omedelbaråtgärd. Vi prioriterer det ”Felanmälan” vi tar emot, och anpassartill den dagliga driften. Exakt vad kommunen ansvarar för beror påvad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens,Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din felanmälangäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi attkontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter.
dk.borgertip.ishoj 2.13.3 APK
Ishøj Borgertip gør det nemt og enkelt at indberette skader ogandre forhold på kommunens arealer, som bør udbedres. IshøjBorgertip bliver i første omgang kun brugt internt i Ishøj kommune,men der vil på sigt blive åbnet op for at borgerne kan fortageindberetninger direkte til kommunen, som beskre-vet nedenfor. Trykpå "Borgertip" på forsiden for at indberette et tip, og du vilblive guidet igennem. Du ville her kunne vælge imellem en rækkeforskellige typer af indberetninger til eksempelvis: - Affald(henkastet affald, affaldsbeholder osv.) - Graffiti - Grønneområder (Manglende pleje, slåning og klipning osv.) - Park ogbyudstyr (Fejl på inventar, skilte, springvand osv.) - Veje ogstier (Manglende fejning eller huller i vej osv.) Tilindberetningen kan du skrive en kommentar, og tage et billede afdet med din smartphone. Herefter vises din position på et kort, ogdu har mulighed for at flytte et sigtekorn til præcis det sted hvordu har observeret skaden. Derefter sendes hele din indberetning tilkommunen som herefter vil undersøge skaden. Under Mine Tips kan duse status på dine indberetninger og følge med i kommunenshåndtering af skaden. Kommunen har mulighed at sende dig en beskedog kan angive når skaden enten er afvist eller udbedret. For atkunne anvende BorgerTip, skal du oprette en profil med dinekontaktoplysninger. Pro-filoprettelsen starter første gang duanvender applikationen, herefter er du logget ind næste gang duskal indberette et tip. Dine personlige oplysninger vil ikkeanvendes i andre sammenhænge. Oplysningerne anvendes blot så vi kankomme i kontakt med dig, hvis vi har brug for yderligereoplysninger ved dit tip. Foruden det, vil vi garantere os atindberetninger-ne er seriøse. Minimumskrav: Android smartphone 2.3med internet, GPS, og evt. kamera. Har du yderligere spørgsmål tilBorgerTip applikationen, kan du kontakte Ishøj Kommune. IshøjBorgertip makes it easy and simple to report injuries and otherconditions in local areas that should be addressed. Ishøj Borgertipwill initially only used internally in Ishøj, but there willeventually be opened up to allow citizens to subside reportsdirectly to the municipality, as described below.   Press"Borgertip" on the front to report a tip, and you will be guidedthrough. You would here be able to choose from a variety ofdifferent types of reports, for example: - Waste (garbage dumps,waste container, etc.) - Graffiti - Green areas (Lack of care,mowing and trimming, etc.) - Park and street furniture (Error onfurniture, signs, fountains, etc.) - Roads and paths (Missingsweeping or holes in the road, etc.) To alert you can post commentsand take a picture of it with your smartphone. This will displayyour position on a map, and you have to move a crosshair to theexact spot where you have observed the damage. Then send yourentire submission to the municipality who will then examine thedamage. Under My Tips you can see the status of your reports andfollow the municipality's handling of the injury. The municipalityhas the opportunity to send you a message and can indicate when thedamage is either rejected or repaired. In order to use BorgerTip,create a profile with your contact information. Pro-filoprettelsenstarts the first time you use the application, then you are loggedin the next time you need to report a tip. Your personalinformation will not be used in other contexts. This information isused only so that we can get in touch with you if we needadditional information by your tip. In addition, we will guaranteeus that reports-ne is serious. Minimum Requirements: Android 2.3smartphone with Internet, GPS, and possibly. camera. If you havefurther questions about BorgerTip application, please contact IshøjMunicipality.
Furesø Borgertip 2.10.0 APK
Furesø Borgertip gør det nemt og enkelt at indberette skader ogandre forhold på kommunens arealer, som bør udbedres. Tryk på"Opret tip" på forsiden og du vil blive guidet igennem.Du kan hervælge imellem en række forskellige typer af indberetninger someksempelvis: - Affald (henkastet affald, affaldsbeholdere på grønneområder osv.)- Graffiti - Veje og stier (Manglende belysning,fejning eller huller i vej osv.) Til indberetningen kan du skriveen kommentar og tage et billede med din smartphone.Herefter visesdin position på et kort, og du har mulighed for at flytte etsigtekorn til præcis det sted, hvor du har observeret skaden.Derefter sendes hele din indberetning til kommunen, som hereftervil undersøge skaden. Under Mine Tips kan du se status på dineindberetninger og følge med i kommunens håndtering af skaden. Forat kunne anvende BorgerTip, skal du oprette en profil med dinekontaktoplysninger. Profiloprettelsen starter, første gang duanvender applikationen, og herefter er du logget ind, når du skalindberette et tip. Dine personlige oplysninger vil ikke anvendes iandre sammenhænge. Oplysningerne anvendes kun, så vi kan komme ikontakt med dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger veddit tip. Minimumskrav: Android baseret Smartphone med internet, GPSog evt. kamera og android version 2.3 Har du yderligere spørgsmåltil BorgerTip applikationen, kan du kontakte Furesø Kommune.FuresoBorgertip makes it easy and simple to report injuries and otherconditions in local areas that should be addressed.Press the"Create tip" on the front and you will be guided through.Here youcan choose from a number of different types of alerts such as:-Waste (garbage dumps, waste containers on green areas, etc.)-Graffiti- Roads and paths (Lack of lighting, sweeping or holes inthe road, etc.)To post a report, you can add a comment and take apicture with your smartphone.This will display your position on amap, and you have the ability to move a crosshair to the exact spotwhere you have observed the damage. Then send your entiresubmission to the municipality, which will then investigate theclaim.Under My Tips you can see the status of your reports andfollow the municipality's handling of the injury.In order to useBorgerTip, create a profile with your contact information. Profilecreation starts the first time you use the application, and thenyou are logged in when you need to report a tip. Your personalinformation will not be used in other contexts. The information isused only so that we can get in touch with you if we needadditional information by your tip.Minimum System Requirements:Android based smartphone with Internet, GPS and possible. cameraand android version 2.3If you have further questions BorgerTipapplication, please contact Fureso Municipality.
GIS34 Snerydning 1.7 APK
GIS34 Snerydning er et værktøj, der rummer enrække funktioner til nemt og effektivt at registrere ogadministrere vintertjenestens arbejde.Værktøjet indeholder to moduler: En app til mobile enheder, dermedbringes i køretøjet samt et online administrationsmiljø.Dermed giver GIS34 Snerydning dig mulighed for at aktivere ogdeaktivere ruter, og samtidig se præcis, hvor mandskabet befindersig. På den måde har du hele tiden et overblik over den samledesnerydning, hvilket sætter dig i stand til løbende at reagere påændringer i vejr og prioriteringer.Overblik og administrationMed GIS34s online administration er det nemt at holde overblik overvinterbekæmpelsen. Ruter kan aktiveres og deaktiveres oginformationerne sendes direkte ud til i app’en til den udførendemedarbejder. Arbejdet kan hele tiden følges via funktionen ”Livesnerydning”, hvor det altid er muligt at få et opdateret overblikover hvilke køretøjer, der er på vejene, og hvor de befinder sig.Med det indbyggede filter- og rapportværktøj er det nemt at førestatus med det udførte arbejde.DokumentationGIS34 Snerydning sikrer dokumentation af kørsler, responstider ogtidsforbrug, hvormed rapportfunktionen også er velegnet somfaktureringsgrundlag, når der benyttes eksterneentreprenører.Gennem systematiske registreringer af snerydningsarbejdet skabesoverblik over den daglige drift, så det altid er muligt atprioritere indsatsen ud fra ressourcer og budget.GIS34 Snow is a tool thatoffers numerous functions to easily and efficiently record andmanage winter service work. The tool includes two modules: An app for mobile devices carried onthe vehicle as well as an online administration environment. In so doing, GIS34 Snow you to enable and disable routes, and lookexactly where the crew find themselves. That way you have all thetime an overview of the total snow removal, which enables you tocontinuously respond to changes in weather and priorities.Overview and AdministrationWith GIS34s online administration, it is easy to keep an overviewof winter fighting. Routes can be activated and deactivated and theinformation is sent directly to the app for the executive employee.The work can be constantly monitored via the "Live snow", where itis always possible to get an updated overview of the vehicles onthe roads, and where they are located. With the built-in filter andreporting tool it is easy to lead status with the workperformed. DocumentationGIS34 Snow ensure documentation of runs, response times and time atwhich the report function is also suitable as billing basis whenusing external contractors. Through systematic records of snow removal work alignment of thedaily operation, so it is always possible to prioritize effortsbased on resources and budget.
dk.borgertip.ikastbrande 2.13.3 APK
Velkommen til Ikast-Brande Kommunes APP til brug for BorgerTip. Vivil gerne have du melder ind til os når du ser noget der ikke ersom det skal være på veje og stier samt i de grønne områder. Meddin hjælp kan vi gøre tingene endnu bedre. God fornøjelse medIkast-Brande BorgerTip og tak for hjælpen Welcome to BrandeMunicipality APP for use BorgerTip. We want you to report to uswhen you see something that is not as it should be on roads andpaths as well as in the green areas. With your help, we can makethings even better.    Enjoy Brande BorgerTip and thanksfor the help
Vildsvin 2.10.0 APK
Hvis du har set vildtlevende vildsvin eller tegn på vildtlevendevildsvin, kan du indberette det her.Vildsvinet forsvandt fraDanmark for 200 år siden. Siden da har der kun været få beretningerom vildsvin, som er vandret fra Tyskland og ind i Sønderjylland. Atder sker indvandring af vilde dyr fra Tyskland, viste bl.a. ulven iNationalpark Thy i efteråret 2012. Ligeledes er mårhundenindvandret fra Tyskland.Et tidligere forskningsprojektkonkluderede, at der kun var lidt skov i Sønderjylland, hvilketbegrænser muligheden for at etablere en større bestand af vildsvin.Otte år efter dette forskningsprojekt vil vi gerne belyse, om vihavde ret eller ej. Vi vil derfor kortlægge, om der er kommetfritlevende vildsvin til Danmark – og i givet fald hvor de findes,og hvor mange der er.Det sker i et projekt i samarbejde mellemKøbenhavns Universitet og Landbrug & Fødevarer. Vi vil derforbede lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis deser – eller har set - fritle-vende vildsvin eller tegn på vildsvini Danmark samt hvor i landet, det er sket. Hvad bliverindberetningerne brugt til?Indberetningerne vil blive brugt til atkortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig.Indberetnings-værktøjet er tilgængeligt for alle.Projektet udføresaf landskabsforvalterstuderende Astrid Moltke som led i hendesspeciale. Øvrige pro-jektdeltagere er Henrik Vejre, Institut forGeovidenskab og Naturforvaltning, og Søren Saxmose Nielsen,Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet samtLisbeth Harm Nielsen og Lis Alban fra Landbrug og Fødevarer. Foryderligere information kontaktes Astrid Moltke Jordtoprettip@lf.dkIf you have seen wild boar or signs of wild boar, youcan report it here.Wild boar disappeared from Denmark 200 yearsago. Since then, there have been few reports of wild boar migratedfrom Germany into Jutland. That happens migration of wild animalsfrom Germany showed particular wolf in Thy National Park in thefall of 2012. Likewise, the raccoon dog immigrated from Germany.Anearlier research project concluded that there was a little forestin southern Jutland, which limits the possibility of establishing agreater population of wild boar. Eight years after this researchproject we want to investigate whether we were right or not. Wewill therefore identify whether there have been free-living wildboar for Denmark - and if so, where they exist and how many thereare.It happens in a project in collaboration between the Universityof Copenhagen and the Danish Agriculture and Food.We therefore asklandowners, of users and citizens to report if they see - or seen -fritle-turn wild boar or signs of wild boar in Denmark and where inthe country it has happened.What are the reports used for?Thereports will be used to identify where any wild pigs have foundthemselves. Reporting tool is available to all.The project carriedout by landscape manages student Astrid Moltke as part of herthesis. Other pro-jektdeltagere Henrik Vejre, Department of EarthScience and Nature Management, and Soren Saxmose Nielsen,Department of Animal Sciences, University of Copenhagen and LisbethHarm Nielsen and Lis Alban of Agriculture and Food.For furtherinformation please contact Astrid Moltke Jordt oprettip@lf.dk
Ballerup Borgertip 2.2 APK
Ballerup Borgertip gør det nemt og enkelt atindberette skader og andre forhold på kommunens arealer, som børudbedres.Tryk på "Borgertip" på forsiden for at indberette et tip, og duvil blive guidet igennem.Du kan her vælge imellem en række forskellige typer afindberetninger til eksempelvis:- Affald (henkastet affald, affaldsbeholder osv.)- Graffiti- Grønne områder (Manglende pleje, slåning og klipning osv.)- Park og byudstyr (Fejl på belysning, inventar, skilte, springvandosv.)- Veje og stier (Manglende belysning, fejning eller huller i vejosv.)Til indberetningen kan du skrive en kommentar, og tage et billedeaf det med din smartphone.Herefter vises din position på et kort, og du har mulighed for atflytte et sigtekorn til præcis det sted hvor du har observeretskaden. Derefter sendes hele din indberetning til kommunen somherefter vil undersøge skaden.Under Mine Tips kan du se status på dine indberetninger og følgemed i kommunens håndtering af skaden. Kommunen har mulighed atsende dig en besked og kan angive når skaden enten er afvist ellerudbedret.Du kan oprette en profil med dine kontaktoplysninger. Oplysningerneanvendes blot så vi kan komme i kontakt med dig, hvis vi har brugfor yderligere oplysninger ved dit tip. Dine personlige oplysningervil ikke anvendes i andre sammenhænge.Minimumskrav: Android baseret Smartphone med internet, GPS, ogevt. kamera og android version 4.0Har du yderligere spørgsmål til BorgerTip applikationen, kan dukontakte Ballerup Kommune.Ballerup Borgertip makesit easy and simple to report injuries and other conditions in themunicipal areas, which should be remedied.Press "Borgertip" on the front to report a tip and you will beguided through.Here you can choose from a variety of types of reports, forexample:- Waste (garbage dumps, waste container, etc.).- Graffiti- Gardens (Lack of care, mowing and trimming, etc.).- Park and street furniture (Error in lighting fixtures, signs,fountains, etc.).- Roads and paths (lack of lighting, sweeping or holes in the road,etc.).To alert you can post a comment and take a picture of it with yoursmartphone.This displays your location on a map, and you have the ability tomove a crosshair to the exact spot where you have observed thedamage. Then sent throughout your report to the local authoritywhich will then examine the damage.Under My Tips you can see the status of your alerts and follow themunicipality's handling of the damage. The municipality has theability to send you a message and can indicate when the damage iseither rejected or repaired.You can create a profile of your contact information. Theinformation is used only so we can get in touch with you if we needadditional information at your tip. Your personal information willnot be used in other contexts.Minimum Requirements: Android-based smartphone with internet,GPS, and possibly. camera and android version 4.0If you have further questions BorgerTip application, contact theMunicipality of Ballerup.
Loading...