1.1 / April 18, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Независимо дали сте претърпели щета на автомобила си в следствие надупка или искате да съобщите за опасни участъци на пътя, нашетаорганизация ще ви помогне. Крайно време е за всички отговорнишофьори плащащи винетки и данъци, някой да поеме отговорност защетите нанесени поради лошо поддържана пътна мрежа. Време е да сеобединим и да подадем юридически обосновани жалби и да поискамекомпенсация.

App Information BEZ DUPKI

 • App Name
  BEZ DUPKI
 • Package Name
  com.bez.dupki
 • Updated
  April 18, 2016
 • File Size
  9.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Blago.k86
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Blago.k86 Show More...

BEZ DUPKI 1.1 APK
Blago.k86
Независимо дали сте претърпели щета на автомобила си в следствие надупка или искате да съобщите за опасни участъци на пътя, нашетаорганизация ще ви помогне. Крайно време е за всички отговорнишофьори плащащи винетки и данъци, някой да поеме отговорност защетите нанесени поради лошо поддържана пътна мрежа. Време е да сеобединим и да подадем юридически обосновани жалби и да поискамекомпенсация.
Бъди Човек 1.3 APK
Blago.k86
Здравейте приятели,Здравейте хора с големи сърца,Организираме ден вподкрепа на българския пенсионер, демонстрация на уважение исъпричастност към тежката им съдба. Само за първите 48 часа отсъздаването на събитието имаме над 3 600 човека, присъединили секъм него!**************** ЗА ИДЕЯТА *****************1.КАКВО?Организира се ден, в който да се ДАРИ топла и вкусна вечеряили просто от сърце да се напазаруват и дарят най-необходимитепродути за един възрастен човек в нужда. 2. КОГА?21 декември 2014 –само няколко дни преди Коледа, когато всички трябва да покажатдобрина, за да се организира една масова приятна изненада. 4. КАКСЕ ПРОЦЕДИРА?Според проведените анкети и мнения, 70% от участващитев инициативата познават бедни пенсионери, на които биха искали дапомогнат. Поговорете с тях, вижте от какво имат нужда. Напазрувайтеим най-необходмото като пакет храна ( например: брашно; олио;захар; консерви или бркани с - грах, зелен боб, домати; пиле;леща;боб; ориз и др. ), добавете при възможност една топла вечеря .Направете вашата изненада на 21.12 . Посетете ги в дома им,занесете им даровете, поговорете с тях. Според 60% от анкеттиранитевъзрастни хора, най-приятната им изненада би била някой да сепоинтересува от тях, да ги попита „ Как сте? Как живеете?„ . Некавсеки посвети минутка внимание на възрастен човек! - Не познаватетакива? Пишете в групата на събитието от вашия град/село. Или внай-лошия случай - имате цял месец да намерите. Просто се огледайтепред супермаркета или пощата. 5. КОЙ ГО ОРГАНИЗИРА?Всеки човек сесамоорганизира. Според проучването на всеки 10 човека - 8 познаватбеден пенсионер в нужда. До 20.11 ще се създадат събития за всекиград, в който всички ще имате възможност да се групирате и заеднода направим 21 декември в ден , почитащ пенсионерите в нужда. - Незабравяйте да пробвате контакт с местните супермаркети и фирмивносители или производили, за подкрепа. Винаги биха ви далиотстъпка за такава инициатива.6. ИМА ЛИ ФИНАНСИРАНЕ?Нямафинансиране. Всеки сам финансира своята инициатива. Който желае иима възможност, може да помогне на един или повече хора. На местнониво, може да се организира локално събиране на средства идоброволци да раздадат храна от името на заети хора – дарители. 7.ЗАЩО САМО КЪМ ПЕНСИОНЕРИТЕ? Таргет групата ще бъдат крайнонуждаещите се български пенсионери. Представете си какво е даоцеляваш едва със 155 лева на месец. Те са крайно недостатъчни вдекемврийския месец и този жест на толерантност и уважение къмвъзрастните е въпрос на лична отговорност. 8. ЗАЩО В ЕДИН ДЕН ИКЪДЕ ? Идеята е да се направи в цяла България в един ден и всичкида спазят една дата и сроден тип на събитието. Има ден на детето,ден на жената... но няма ден на българския пенсионер. ЗАЩО НЕ?Искаме да покажем уважение и признателност. Ние сме хора и имамедобри сърца, мислим, че трябва всички да се подкрепяме взаимно запо-добър живот в България. 9. КОЙ НЕ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?МОЛИМ, нитоедна политическа партия да не участва!Няма как да позволим еднотакова истинско, благородно събитие да се превърне в безплатен ПРна политици. Всеки който участва, участва като индивид и гражданин,по собствена преценка, и напълно БЕЗКОРИСТНО. 10. ЗАЩО НЯМАФИНАНСИРАНЕ И ДАРЕНИЯ?Няма да можем само за месец да направимцялата структурна организация на действащите лица, дасистематизираме дарените финансови средства, да закупим тоновепродукти и да ги раздадем на всеки един /става дума за няколкодесетки хиляди пакета и огромната им логистика из цялата страна/.Както и за да не се занимаваме ние с пари, получаването,разпределянето и отчитането им, решихме, че ще е най-добре, поне затова наше първо /но не последно/ дело, нещата да седецентрализират.Hello friends,Hello people with big heartsOrganizeday in support of Bulgarian pensioner demonstration of respect andsympathy for their plight.Only for the first 48 hours of creatingthe event we have over 3600 people that joined him!********************************* ABOUT THE IDEA1. WHAT?Organized day to donatewarm and delicious dinner or just a heart to do the shopping anddonate much needed items to an elderly person in need.2.WHEN?December 21, 2014 - just days before Christmas, when allshould show kindness to organize a massive surprise.4. WHATHAPPENS?According to surveys and opinion, 70% of participants inthe initiative known poor pensioners who would like to help. Talkto them, see what they need. Napazruvayte their most improvementsneeded as a package of food (eg flour, oil, sugar, canned or brkaniwith - peas, green beans, tomatoes, chicken, lentils, beans, rice,etc.), If possible, add a warm dinner. Make your surprise of 21.12.Visit them at their home, take their gifts, talk withthem.According to 60% of ankettiranite elderly, the most pleasantsurprise them would be someone inquired of them, ask them, "How areyou? How do you live? ".Let every moment devote attention toadult!- Do not know any? Send a group event in your town / village.Or in the worst case - you have a month to find. Just look aroundat the supermarket or the post office.5. Who organizes it?Everyoneself-organize. According to the survey of 10 people - eight knownpoor pensioner in need. To 20:11 will create events for each cityin which everyone will have the opportunity to group together tomake December 21 a day honoring retirees in need.- Do not forget totry contact with local supermarkets and companies importing orderivative support. Always would have given you a discount for suchan initiative.6. THERE FUNDING?There is no financing. Everyonefinance his initiative. Willing and able, can help one or morepeople. At the local level, can be organized local fundraising andvolunteers to distribute food on behalf of busy people - donors.7.WHY ONLY TO PENSIONERS?The target group will be extremely needyBulgarian pensioners. Imagine what it is to survive only 155 levper month. They are insufficient in the December month and thisgesture of tolerance and respect for the elderly is a matter ofpersonal responsibility.8. WHY IN ONE DAY AND WHERE?The idea is todo all over Bulgaria in a day and all to meet a similar date andtype of event. There is Children's Day, Women's Day ... but no dayof Bulgarian pensioner.Why not? We want to show respect andappreciation. We are human beings and we have good hearts, thinkthat we must all support each other for a better life inBulgaria.9. WHO CAN PARTICIPATE?PLEASE, no political party can notparticipate!We can not allow such a true, noble event to become afree PR politicians. Everyone involved, participate as anindividual citizen, in its sole discretion, and completelyselfless.10. WHY NO FINANCING AND DONATIONS?Not only for the monthwe do all structural organization of actors, to systematize thedonated funds to buy tons of products and distribute them to each /talking about tens of thousands of packages and their immenselogistics throughout the country /. And lest we deal with moneyreceipt, allocation and reporting them, we decided it would bebest, at least on our first / last but not / work, things todecentralize.
Outsource.bg 1.2 APK
Blago.k86
What we aim for with this app is to provide a portal to theoutsourcing industry in Bulgaria as well as the world, highlightingtrends and news and sharing useful videos and trainings.Moreover,we’re constantly expanding the portal to include a list of alloutsourcing companies in Bulgaria together with intro videos ofthem as well as the skillsets they’re looking for in potentialemployees.If you’re a company in the outsourcing industry inBulgaria – contact us in order to get you posted on the site (it isand will be totally free).If you’re looking for a job in theoutsourcing industry you can get a good overview from our portaland also ask questions to fellow members in the forum to getsupport.If you’re an academy or university providing trainings youcan contact us to get your courses posted on our portal for membersto enroll.If you’re a company in the outsourcing industry in theEU, you can contact us to discover more about opportunities foroutsourcing in Bulgaria.If you’re an association with interest inthe business we’re open to partnerships in various areas – contactus.What we aim for with this app is to provide a portal to theoutsourcing industry in Bulgaria as well as the world, highlightingtrends and news and sharing useful videos and trainings.Moreover,we're constantly expanding the portal to include a list of alloutsourcing companies in Bulgaria together with intro videos ofthem as well as the skillsets they're looking for in potentialemployees.If you're a company in the outsourcing industry inBulgaria - contact us in order to get you posted on the site (it isand will be totally free).If you're looking for a job in theoutsourcing industry you can get a good overview from our portaland also ask questions to fellow members in the forum to getsupport.If you're an academy or university providing trainings youcan contact us to get your courses posted on our portal for membersto enroll.If you're a company in the outsourcing industry in theEU, you can contact us to discover more about opportunities foroutsourcing in Bulgaria.If you're an association with interest inthe business we're open to partnerships in various areas - contactus.
Цветен дом 1.4 APK
Blago.k86
Цветен дом - списанието за дома, семейството и жената. Сапликацията за Android OS можете да четете най-новите публикации,без да има нужда да влизате в страницата. Чети, харесвай, споделяйи коментирай с едно докосване.Color home - the magazine for home,family and the woman.With application for Android OS, you can readthe latest posts without having to log into the page.Read, like,share and comment with one touch.
Creative VIsion 1.0 APK
Blago.k86
Сватбена агенция Creative Vision - www.creative-vision.bgWeddingAgency Creative Vision - www.creative-vision.bg
Loading...