5.0 / August 26, 2016
(4.7/5) (24)
Loading...

Description

Bhakti Patham digital way to the spiritualworld, introducing world's 1st mobile app with 10,000+ Sakaladevata stotras in 10+ Languages. sakala devata stotra ratna malika,Digital sign of Hindu culture and tradition.

Available in below Languages:

1.తెలుగు (Telugu)
2. देवनागरी (Devanagari)
3. English (English)
4. தமிழ் (Tamil)
5. ಕನ್ನಡ (Kannada)
6. മലയാളം ( Malayalam)
7. ગુજરાતી (Gujarati)
8. ਗੁਰੁਮੁਖੀ (Gurumukhi)
9. বাঙ্গালী (Bengali)
10. ଓଡିୟା (Odiya)
11. and adding more...

Availbale in below Stotra Categories:

Aapada uddaraka stotram
Adharvashirsham
Aksharamala
Aksharamalika namavali
Ashta vimshati
Ashtakam
Ashtottara Shatanamavali
Ashtottara shatanama stotram
Bhagavad gita
Bhujanga prayatha ashtakam
Bhujanga prayatha stotram
Bhujanga stotram
Chalisa
Dandakam
Dashakam
Dhyanam
Dwadasha akshara
Dwadashanama
Eka sloki
Gadyam
Gayatri
Ghanapatham
Gita
Harathi
Hrudaya stotram
Hrudayanamavali
Karavalambam
Kavacham
Keerthana
Khadgamala stotram
Kshamapana stotram
Laghunyasam
Lahari
Mahimna stotram
Malamantrah
Manasa pooja
Mangala ashtakam
Mangala charanam
Mangala shasanam
Mantra manjari
Mantram
Nakshatramala stotram
Nakshatramalika stuti
Nama mala stotram
Namaskaram
Namavali
Navamanimala
Navaratna mala
Nirnayah
Other
Padyam
Pancha ratnam
Pancha vimshati
Panchakam
Panchashati
Prapatti
Prardhana
Raksha stotram
Rudram namakam chamakam
Runa vimochaka
Sahasranama stotram
Sahasranamavali
Sapta sloki
Saptashati
Shadakshari
Shatakam
Shatanama stotram
Shatkam
Shatpadi
Shodashanama stotram
Shodashanamavali
Slokam
Smaranam
Stavah
Stavarajah
Stotram
Stuti
Suktam
Suprabhatam
Sutrani
Tandava stotram
Trishati
Upanishath
Vajra kavacham
Vandanam
Varnamala stotram
and adding more...

App Information Bhakti Patham

Ultra Links Softwares Show More...

Bhakti Patham 5.0 APK
Bhakti Patham digital way to the spiritualworld, introducing world's 1st mobile app with 10,000+ Sakaladevata stotras in 10+ Languages. sakala devata stotra ratna malika,Digital sign of Hindu culture and tradition.Available in below Languages:1.తెలుగు (Telugu)2. देवनागरी (Devanagari)3. English (English)4. தமிழ் (Tamil)5. ಕನ್ನಡ (Kannada)6. മലയാളം ( Malayalam)7. ગુજરાતી (Gujarati)8. ਗੁਰੁਮੁਖੀ (Gurumukhi)9. বাঙ্গালী (Bengali)10. ଓଡିୟା (Odiya)11. and adding more...Availbale in below Stotra Categories:Aapada uddaraka stotramAdharvashirshamAksharamalaAksharamalika namavaliAshta vimshatiAshtakamAshtottara ShatanamavaliAshtottara shatanama stotramBhagavad gitaBhujanga prayatha ashtakamBhujanga prayatha stotramBhujanga stotramChalisaDandakamDashakamDhyanamDwadasha aksharaDwadashanamaEka slokiGadyamGayatriGhanapathamGitaHarathiHrudaya stotramHrudayanamavaliKaravalambamKavachamKeerthanaKhadgamala stotramKshamapana stotramLaghunyasamLahariMahimna stotramMalamantrahManasa poojaMangala ashtakamMangala charanamMangala shasanamMantra manjariMantramNakshatramala stotramNakshatramalika stutiNama mala stotramNamaskaramNamavaliNavamanimalaNavaratna malaNirnayahOtherPadyamPancha ratnamPancha vimshatiPanchakamPanchashatiPrapattiPrardhanaRaksha stotramRudram namakam chamakamRuna vimochakaSahasranama stotramSahasranamavaliSapta slokiSaptashatiShadakshariShatakamShatanama stotramShatkamShatpadiShodashanama stotramShodashanamavaliSlokamSmaranamStavahStavarajahStotramStutiSuktamSuprabhatamSutraniTandava stotramTrishatiUpanishathVajra kavachamVandanamVarnamala stotramand adding more...
BhaktiPatham 5.0 APK
Bhakti Patham digital way to the spiritualworld, introducing world's 1st mobile app with 10,000+ Sakaladevata stotras in 10+ Languages. sakala devata stotra ratna malika,Digital sign of Hindu culture and tradition.Available in below Languages:1.తెలుగు (Telugu)2. देवनागरी (Devanagari)3. English (English)4. தமிழ் (Tamil)5. ಕನ್ನಡ (Kannada)6. മലയാളം ( Malayalam)7. ગુજરાતી (Gujarati)8. ਗੁਰੁਮੁਖੀ (Gurumukhi)9. বাঙ্গালী (Bengali)10. ଓଡିୟା (Odiya)11. and adding more...Availbale in below Stotra Categories:Aapada uddaraka stotramAdharvashirshamAksharamalaAksharamalika namavaliAshta vimshatiAshtakamAshtottara ShatanamavaliAshtottara shatanama stotramBhagavad gitaBhujanga prayatha ashtakamBhujanga prayatha stotramBhujanga stotramChalisaDandakamDashakamDhyanamDwadasha aksharaDwadashanamaEka slokiGadyamGayatriGhanapathamGitaHarathiHrudaya stotramHrudayanamavaliKaravalambamKavachamKeerthanaKhadgamala stotramKshamapana stotramLaghunyasamLahariMahimna stotramMalamantrahManasa poojaMangala ashtakamMangala charanamMangala shasanamMantra manjariMantramNakshatramala stotramNakshatramalika stutiNama mala stotramNamaskaramNamavaliNavamanimalaNavaratna malaNirnayahOtherPadyamPancha ratnamPancha vimshatiPanchakamPanchashatiPrapattiPrardhanaRaksha stotramRudram namakam chamakamRuna vimochakaSahasranama stotramSahasranamavaliSapta slokiSaptashatiShadakshariShatakamShatanama stotramShatkamShatpadiShodashanama stotramShodashanamavaliSlokamSmaranamStavahStavarajahStotramStutiSuktamSuprabhatamSutraniTandava stotramTrishatiUpanishathVajra kavachamVandanamVarnamala stotramand adding more...
Loading...