1.0 / April 15, 2016
(3.6/5) (8)
Loading...

Description

Kada Vam najviše treba, tu smo uz Vas!Trebate obaviti neodložanpoziv, poslati SMS ili uspostaviti pozivi na račun pretplatnika BHMobile mreže, a nemate dovoljan iznos kredita i niste u mogućnostina redovan način dopuniti svoj ULTRA račun koristite usluge BHTelecoma namjenjene za neugodne situacije.SOS kredit - usluga kojaomogućava Ultra korisnicima ulazak u negativni saldo do iznosa - 2KM. Dopunite 2 KM, a platite kada budete u prilici. pay4me - uslugakoja omogućava Ultra korisnicima da iniciraju poziv na račun drugestrane (pretplatnici BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi daprihvati te troškove.Android aplikacija omogućava brže ijednostavnije korištenje gore navedenih usluga.When you need themost, here we are with you!You need to do the important call, sendSMS or make a call to the subscriber accountBH Mobile network, andyou do not have a sufficient amount of the loan and you are unableto make normal complement your ULTRA account using the services ofBH Telecom intended to unpleasant situations.SOS credit - a servicethat allows users to enter the ultra negative balance up to theamount - 2 KM. Fill 2 KM and pay when you get thechance. pay4me - a service that allows users to initiate Ultracall to account the other side (subscribers BH Mobile network) ifthe other party wants to accept these costs.Android applicationallows you to quickly and easily use the above services.

App Information BHT SOS4me

 • App Name
  BHT SOS4me
 • Package Name
  bhtsos.bhtelecom.ba.bhtsos
 • Updated
  April 15, 2016
 • File Size
  1.9M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  BH Telecom d.d. Sarajevo
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

BH Telecom d.d. Sarajevo Show More...

Moja webTV 5.3.3 APK
Live Kamere, Radio stanice - dostupne svima! Chromecast / GoogleCast podrška! Važno: da bi koristili TV kanale u sklopu servisamorate biti BH Telecom korisnik ili se registrovati na BH TelecomPortalu, sa aktiviranom uslugom Moja webTV - više detalja nawww.bhtelecom.ba/webtv.html. Aplikacija zahtjeva da unesete svojekorisničko ime i lozinku da bi koristili uslugu. Moja webTV jeoficijelna aplikacija za korištenje BH Telecom Moja webTV servisana vašem Android Tablet, Smartphone i Android TV uređaju. Važno:Servis je dostupan i putem 3G mreže BH Mobile ali uz troškoveprenosa podataka! Ako imate problema sa radom aplikacije probajteinstalirati neki od predloženih alternativnih video playera. MojawebTV je tu da vam korištenje servisa pojednostavi i učini bržim.Moja webTV se oslanja na mogućnosti video playera koji dolazi naVašem uređaju, te služi za brzo i jednostavno pokretanje gledanjaTV programa. Važne napomene: - Korištenje servisa se preporučujeputem WiFi konekcije za optimalne rezultate i kvalitet servisa -Korištenje servisa iz 3G mreže je onemogućeno. Ako ipak želitekoristiti servis i putem 3G mreže morate odabrati tu opciju upostavkama aplikacije. Korištenje servisa putem 3G mrežepodrazumijeva dodatne troškove - tj troškove transfera podatakaneophodnih za funkcionisanje servisa u 3G mreži. Za korištenjeaplikacije i gledanje videa preporučuje se uređaj sa procesoromradnog takta od minimalno 800Mhz.
Moja TV To GO 1.7.0 APK
MojaTV To Go je usluga/aplikacija koja korisnicima mobilne mreže BHTelecoma omogućuje realtime praćenje: - programskih sadržaja TVstanica - sadržaja reprodukovanog sa panoramskih kamera BH Telecomana Android Smartphone ili Tablet uređajima. Aplikacija MojaTV To Goomogućava sljedeće besplatne dodatne funkcionalnosti : - EPG(elektronski programski vodič) i - Podsjetnik (alarm putem mobilneaplikacije koji najavljuje početak određenog TV sadržaja). Naknadaza korištenje usluge (na mjesečnom ili na dnevnom nivou) senaplaćuje po priključku/broju na kojem je usluga aktivirana.Korištenje usluge je moguće putem WiFi konekcije (uz prijavukorisnika) kao i putem mobilnog interneta (3G). Mobilni internetsaobraćaj ostvaren iz BH Mobile mreže tokom korištenja usluge se nenaplaćuje. Za pregled video sadržaja moguće je koristiti internivideo player u aplikaciji, kao i externi player instaliran namobilnom uređaju. Za vise detalja o usluzi možete pogledati nawww.bhtelecom.ba MojaTV To Go is a service / application thatenable users to BH Telecom network allows real-time tracking: -Programming content of TV stations - Content reproduc withpanoramic cameras BH Telecom on Android smartphones or tabletdevices. Application MojaTV To Go provides the following freeadditional functionality: - EPG (electronic program guide) and -Reminder (alarm by mobile applications that heralds the start of aspecific TV content). The fee for using the service (on a monthlyor daily basis) is charged per connection / number on which theservice is activated. Using service is possible via a WiFiconnection (with user login) as well as through mobile internet(3G). Mobile Internet traffic generated from BH Mobile networkduring the service is free of charge. To view the video content ispossible to use the internal video player application, as well asan external player installed on your mobile device. For moredetails about the service can be viewed at www.bhtelecom.ba
MojaTV 3.14.1-GA_b58_29_03_2019 APK
MojaTV aplikacija za vaš android tablet ili smartphone donosi svesadržaje i sve servise na koje ste navikli pred velikim ekranom nasve vaše manje ekrane. Kako aktivirati? Prilikom prvog pokretanjaaplikacije neophodno je pridružiti vaš uređaj vašem MojaTVkorisničkom profilu! To će te uraditi uz pomoć daljinskogupravljača i autorizacijskog koda kojeg možete pronaći u postavkamavaše MojaTV usluge (STB uređaju): POSTAVKE -> DODACI ->AUTORIZACIJSKI KOD UREĐAJA. Deaktivaciju uređaja možete izvršitikroz samu aplikaciju ili korištenjem daljinskog upravljača naPOSTAVKAMA MojaTV usluge u dijelu UPRAVLJANJE UREĐAJIMA. Svikanali, svi vaši kupljeni filmovi u videoteci, mogućnostizakazivanja i pregleda snimljenih emisija, puni programski vodič,postavke - sve to je dostupno sada na vašem omiljenom uređaju iputem bilo kojeg internet pristupa. Važna napomena: - Servis neradi na modificiranim uređajima (na kojima je omogućen root pristupuređaju). - Korištenje aplikacije preko mobilnog interneta možegenerisati dodatne troškove. - Uslugu preko jednog MojaTV profilaje moguće aktivirati na tri uređaja istovremeno. - Naknada zakorištenje iznosi 3,50 KM mjesečno za svaki uređaj na kojem jeusluga aktivirana i srazmjerno se smanjuje ako servis nije aktivančitav mjesec. Za dodatna objašnjenja i informacije posjetite :http://www.mojatv.ba/mojatv-multiscreen.html Uživajte u svojimomiljenim sadržajima, sada na svim vašim uređajima.
Web SMS 1.0 APK
WEB SMS aplikacija omogućava svim registrovanim mobilnimkorisnicima BH Telecom-a brzo kreiranje i slanje SMS poruka premasvim mrežama unutar BiH.SMS poruke nije moguće slati prema mrežamaizvan BIH, kao ni prema brojevima Premium SMS usluge.Omogućeno jeslanje 5 besplatnih poruka dnevno (neiskorištene poruke ne mogu seprenositi na slijedeći dan), a svaka slijedeća poruka se naplaćujepo cjenovniku BH Telecom-a. Za rad aplikacije potreban je pristupinternetu (WiFi ili 3G). Svi korisnici koji pristupaju putem 3Gmreže su automatski prijavljeni sa svojim brojem mobilnog telefona,dok je putem WiFI mreže potrebna ručna prijava.Korisnici koji prviput pristupaju usluzi WEB SMS putem Android aplikacije, a daprehodno nisu izvršili registraciju na portal(https://bhmobile.bhtelecom.ba) potrebno je da istu izvrše upisomsvog mobilnog broja, nakon čega će sistem putem SMS porukedostaviti šifru za pristup.Web SMS application allows allregistered users of mobile BH Telecom quickly create and send textmessages to all networks in BiH.SMS messages can not be sent to thenetworks outside of Bosnia and Herzegovina, as well as to numbersPremium SMS services.It is possible to send 5 free per day (unusedmessages can not be transferred to the next day), and anysubsequent messages will be charged at the price list of BHTelecom.For the operation of the application needs access to theInternet (WiFi or 3G). All users who access through 3G networks areautomatically logged in with their mobile phone number while usinga WiFi network require manual registration.First-time access theservice via SMS WEB Android applications, and that transition didnot perform registration on the portal(https://bhmobile.bhtelecom.ba) it is necessary that the sameconduct by entering their mobile number, after which the system viaSMS messages to deliver code to access.
BH Telecom mCloud 2.0 APK
BH Telecom mCloud service offers cloudfilehosting for our customers. All BH Telecom users with oure-mailaddress will be able to use this service.NOTE: Service needs to be activated on Web Portal first anduserneeds to accept Terms and Conditions. After this, they areready touse it on Windows Phone.
BHT SOS4me 1.0 APK
Kada Vam najviše treba, tu smo uz Vas!Trebate obaviti neodložanpoziv, poslati SMS ili uspostaviti pozivi na račun pretplatnika BHMobile mreže, a nemate dovoljan iznos kredita i niste u mogućnostina redovan način dopuniti svoj ULTRA račun koristite usluge BHTelecoma namjenjene za neugodne situacije.SOS kredit - usluga kojaomogućava Ultra korisnicima ulazak u negativni saldo do iznosa - 2KM. Dopunite 2 KM, a platite kada budete u prilici. pay4me - uslugakoja omogućava Ultra korisnicima da iniciraju poziv na račun drugestrane (pretplatnici BH Mobile mreže) ukoliko druga strana želi daprihvati te troškove.Android aplikacija omogućava brže ijednostavnije korištenje gore navedenih usluga.When you need themost, here we are with you!You need to do the important call, sendSMS or make a call to the subscriber accountBH Mobile network, andyou do not have a sufficient amount of the loan and you are unableto make normal complement your ULTRA account using the services ofBH Telecom intended to unpleasant situations.SOS credit - a servicethat allows users to enter the ultra negative balance up to theamount - 2 KM. Fill 2 KM and pay when you get thechance. pay4me - a service that allows users to initiate Ultracall to account the other side (subscribers BH Mobile network) ifthe other party wants to accept these costs.Android applicationallows you to quickly and easily use the above services.
Stanje računa 3.4 APK
Stanje računa je usluga/aplikacija namjenjena korisnicima mobilnemreže BH Telecoma. Aplikacija Stanje računa omogućava sljedećefunkcionalnosti:Za POSTPAID korisnike: pregled trenutnog stanja naračunu, pregled prošlomjesečnog stanja na računu, informacije okorištenom paketu te postavljanje widget-a (internet ili telefonskisaobraćaj).Za PREPAID korisnike:pregled stanja na računu,informacije o korištenom paketu i widget (iznos kredita).Korištenjeusluge je moguće putem WiFi konekcije (uz prijavu korisnika) kao iputem mobilnog interneta (3G). Mobilni internet saobraćaj ostvareniz BH Mobile mreže tokom korištenja usluge se ne naplaćuje.Napomena: Prikazano stanje računa je obračunato bez PDV-a,informativnog je karaktera i ne može biti predmet za žalbu.Accountbalance is the service / application designed for users of mobilenetwork of BH Telecom. Application Account Balance provides thefollowing functionality:For postpaid customers: overview of thecurrent account balance, review last month's account balance,information relating to the package and set up the widget (internetor telephone communication).For prepaid users: review accountbalances, information relating to the package and the widget (theloan amount).The use of services is possible through a WiFiconnection (along with user login) as well as through mobileinternet (3G). Mobile Internet traffic generated from BH Mobilenetwork during the service is free of charge.Note: Displayedbalance is calculated excluding VAT, for information only and cannot be subject to appeal.
BH Telecom Lokator 1.0 APK
Aplikacija BH Telecom Lokator omogućava korisnicima da na brz ijednostavan način lociraju BH Telecom prodajne centre te dobijupotrebne informacije o adresi, radnom vremenu i kontakttelefonu.Putem ove aplikacije korisnicima je omogućen prikaz svihlokacija na kojima je omogućeno korištenje usluge OZone. UslugaOZone internet HotSpot vam omogućava brži pristup internetu namjestima javnog okupljanja.Sve što vam je potrebno za korištenjeusluge OZone Internet HotSpot je da posjedujete jedan od trenutnodostupnih mobilnih terminala: laptop, pocket PC, PDA ili smartphonekoji posjeduje integrisanu WLAN karticu, te SIM karticu BH Telecoma(prepaid ili postpaid).Preuzimanje aplikacije je besplatno, akorištenje iste zahtjeva podatkovni promet koji senaplaćuje.Application BH Telecom Locator allows users to quicklyand easily locate the way BH Telecom dealers and get the necessaryinformation about the address, opening hours and contactphone.Through this application users, you can view all thelocations where it is possible to use services of ozone. ServiceOZone internet HotSpot allows faster access to places of publicgathering.All you need to use the services of ozone InternetHotSpot is to own one of the currently available mobile terminals:laptop, pocket PC, PDA or smartphone that has integrated wirelessLAN card, and SIM card BH Telecom (prepaid or postpaid).Downloadingan application is free, but requires the use of the same datatraffic which is charged.
Loading...