1.2 / October 13, 2014
(4.6/5) (20)
Loading...

Description

Den här appen utvecklas inte längre. Kolla in appen Bibelstundistället, den innehåller allt som den här appen innehåller, ochmer!This app is no longer developed. Check out the app Bible Whileinstead, it contains everything that this app contains, and more!

App Information Bibeln idag

 • App Name
  Bibeln idag
 • Package Name
  se.fjellandermedia.bibelnidag
 • Updated
  October 13, 2014
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Fjellander Media
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Memoargatan 6, lgh 1503 422 42 Hisings Backa
 • Google Play Link

Fjellander Media Show More...

Folkbibeln 101.5.8 APK
Med Bibeln i mobilen har du alltid nära till Guds ord! Jesus säger:"De ord som jag har talat till er är Ande och liv" (Joh 6:63). •Gratis - tipsa dina vänner! • Läs offline utan datatrafik • Lyssnapå uppläsning, även med bakgrundsmusik • Sök på ord eller verser •Följ vår bibelläsningsplan eller kyrkoårets texter • "Vad sägerBibeln" - om livets olika situationer • Lär känna Gud utifrån hansord Svenska Folkbibeln är en texttrogen bibelöversättning tillmodern svenska. Med mer än en halv miljon i tryck sedan 1996 harFolkbibeln varit till välsignelse för många. Hösten 2014 kommerdessutom den efterlängtade Folkbibeln -14, grundligt reviderad ochmoderniserad utifrån grundtexten. Vi hoppas att vår app ska blitill glädje och välsignelse även för dig! With Bible Mobile you arealways close to the word of God! Jesus says, "The words I havespoken to you are spirit and life" (John 6:63). • Free - tell yourfriends! • Read offline with no data traffic • Enjoy reading, evenwith background music • Search for words or verses • Follow ourbible reading plan, or church year texts • "What does the Bible" -on various life situations • Get to know God from His Word SwedishPeople's Bible is a text faithful translation of the Bible intomodern Swedish. With more than half a million in print since 1996,the NIV has been a blessing to many. In the autumn of 2014,moreover, the highly anticipated James Version -14, thoroughlyrevised and modernized based on the original text. We hope our appwill be a joy and blessing for you too!
Kyrkoåret 200.0.8 APK
Kyrkoåret är en app som hjälper dig att hålla reda på Svenskakyrkans sön- och helgdagar under året. Kyrkoåret öppnas alltid påden helgdag som är aktuell just nu. Appen har också en kalender därdu kan kolla in alla kyrkoårets dagar. Kyrkoårsappen visarinformation om helgdagarna: temat, Dagens böner, aktuellabibeltexter, vilken liturgisk färg den har och hur man kan smyckakyrkan med ljus och blommor. För varje helgdag finns också enpsalmvers från psalmboken som passar för just den dagens tema.Kyrkoåret kan fungera som en billig och smidig ersättare förDagboken och Kyrkoårets gudstjänster. Den passar såväl anställda ikyrkan som förtroendevalda, kyrkvärdar och vanligagudstjänstdeltagare. Med Kyrkoåret behöver du inte längre slå uppsöndagens texter längst bak i psalmboken. Nu har du allt bara tvåklick bort! Vi som gör Kyrkoåret heter Anton Malmquist och GabrielFjellander och vi är studenter och programmerare uppvuxna i Växjöstift som nu bor i Göteborg. Vi har tillsammans flera decennier avkyrkogångserfarenhet och har själva slagit upp söndagar iEvangelieboken hundratals gånger. Vi hoppas att den här appen skakunna komma till nytta även för dig! Hör gärna av dig om du harfrågor eller funderingar.The church year is an app that helps youkeep track of the Swedish Church Sundays and public holidays duringthe year. The church year is always opened on the holiday that iscurrent right now. The app also has a calendar where you can checkout all the ecclesiastical year days. Kyrkoårsappen displaysinformation about the holidays: the theme, Daily prayers, relevantBible passages, the liturgical color it has and how to decorate thechurch with candles and flowers. For each holiday is also a hymnfrom the hymnal that suits the theme of the day.Church year canserve as a cheap and easy replacement of the journal and churchyear religious service. It is suitable for employees of the churchas trustees, ushers and ordinary worshipers.The church year, you nolonger look up Sunday's texts at the back of the hymnal. Now youhave everything just two clicks away!We are doing church yearcalled Anton Malmquist and Gabriel Fjellander and we are studentsand programmers bred in Växjö diocese who now lives in Gothenburg.Together we have decades of church-time experience and havethemselves beaten up Sunday in the Gospels hundreds of times. Wehope that this app will be able to come in handy for you! Pleasecontact us if you have questions or concerns.
Bibeln idag 1.2 APK
Den här appen utvecklas inte längre. Kolla in appen Bibelstundistället, den innehåller allt som den här appen innehåller, ochmer!This app is no longer developed. Check out the app Bible Whileinstead, it contains everything that this app contains, and more!
Tidegärden 4.0.9 APK
Du har med denna app alltid med dig Tidegärden i din telefon ellersurfplatta. När som helst, i säkerhetskön på flygplatsen, i bilen(såvida inte det är du som kör), på lunchrasten eller itandläkarens väntrum kan du ta upp din telefon eller läsplatta ochbe enligt den mångtusenåriga tidebönstraditionen och tillsammansmed miljontals människor över hela jorden (varav många bersamtidigt som dig). Starta appen och du får direkt upp en tidebönsom passar för dagen och stunden. Du kan också välja fritt mellanbönerna om du vill be någon annan bön. Appen innehåller också flerasmarta funktioner, såsom möjlighet att schemalägga notiser sompåminner dig att be, lägga in egna böneämnen och anpassabönetiderna. Du kan också ge pengar till välgörande ändamål direkti appen. Appen bygger på den ekumeniska Tidegärden - Kyrkansdagliga bön, som gavs ut på Arcus förlag 1995. I förordet till denstår det: "I denna anda anbefaller vi gemensamt denna bok till brukbland alla svenskspråkiga kristna. Vi gör det med apostelns ord(Rom 15:5 f): 'Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er enigaefter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herreJesu Kristi Gud och Fader'." undertecknat av Gunnar Weman,dåvarande ärkebiskop i Svenska kyrkan, Hubertus Brandenburg,dåvarande biskop för Romersk-katolska kyrkan i Sverige, KristerAndersson, dåvarande missionsföreståndare för SvenskaMissionsförbundet och Walter Persson, f.d. missionsföreståndare förSvenska Missionsförbundet. With this app you always have with youthe tidings in your phone or tablet. At any time, in the securityqueue at the airport, in the car (unless you are driving), on thelunch break or in the dentist's waiting room, you can pick up yourphone or tablet and pray according to the millennial time-prayertradition and with millions of people all over the world ( many ofwhom pray at the same time as you). Start the app and you get upstraight to a time prayer that fits for the day and time. You canalso choose freely between the prayers if you want to pray foranother prayer. The app also includes several smart features, suchas the ability to schedule notices that remind you to ask, insertyour own prayer topics and customize the prayer times. You can alsogive money for charitable purposes directly in the app. The app isbased on the ecumenical Tidagärden - The Church's Daily Prayer,which was published on Arcus publisher in 1995. In the preface toit it says: "In this spirit, we jointly recommend this book for useby all Swedish-speaking Christians. We do so with the words of theapostle (Rom. 15: 5 f):" May the God of endurance and consolationagree with the will of Christ Jesus, that you all with one willpraise the God and Father of our Lord Jesus Christ "." signed byGunnar Weman, then Archbishop of the Swedish Church, HubertusBrandenburg, then bishop of the Roman Catholic Church in Sweden,Krister Andersson, then missionary director of the SwedishMissionary Union and Walter Persson, ex. mission director of theSwedish Missionary Union.
Liftari 1.1.01 APK
Liftari on nuorten oma raamatunlukuopas. Se auttaalukemaanRaamattua säännöllisesti ja myös ymmärtämään lukemaansa.Jokapäivälle on oma raamatunkohta ja siihen liittyvätiivisselitysteksti. Raamatun kirjoja luetaankokonaisuuksina.Sunnuntaisin pohditaan kirkkovuoden mukaisiaraamatunkohtia.Tämänsovelluksen kautta saat Liftarin lukuohjelmanraamatunkohdat jaselitystekstit kätevästi puhelimellesi.Liftari-lehden neljänkuukauden mittaisesta päivittäisestälukuohjelmasta näkyysovelluksessa aina kahden viikon tekstitkerrallaan.Raamattupiirimateriaali, palstat ja haastattelutilmestyvät vainLiftari-lehdessä.Liftarin tekstejä kirjoittaa isojoukkosuomalaisia nuorisotyöntekijöitä, nuorisopastoreitajaraamatunopettajia eri seurakunnista ja järjestöistä. OpaskuuluuAgricola-opintokeskuksen materiaaliin ja sitäjulkaiseeRaamatunlukijain Liitto ry.A hitchhiker is a young privateBiblereading guide. It helps to read the Bible regularly and alsotounderstand the reading. Every day has its own passage andtheassociated tight explanatory text. Books of the Bible isreadentities. On Sundays, discusses the scriptures in accordancewiththe church year.Through this application, you will getthehitchhiker's reading program scriptures, and legend convenienceofyour phone. Liftari magazine-scale four months of dailyreadingprogram appears within the application every two weeks ofthe textsat a time. Bible study materials, forums and interviewswill onlyappear Liftari magazine.The hitchhiker texts write a biggroup ofFinnish youth workers, nuorisopastoreita and Bible teachersinvarious churches and organizations. Guide includes AgricolaStudyCentre material and it will release RaamatunlukijainAssociation.
Loading...