1.1 / February 26, 2017
(5.0/5) (39)
Loading...

Description

The story of bird:
After valentine day, he and his girlfriend are in the state"wedon't anymore". So he was very sad and depressed. Bird 3310 (3310ringtone bird ), a floppy bird, now to become a lonely bird. Hewasflying in despair. He had to overcome many obstacles,skyscrapers,horrific thunderstorms. Let's help him overcome thispain.
Let's go.

This game has simple gameplay, funny animations but very hard togetthe high score. You will love this addicting bird 3310 game.Becareful the clouds with lightning ( 3 different power types)andhigh buildings.

Download & play classic 3310 games now?
We glad to hear feedback from you.

App Information Bird 3310

 • App Name
  Bird 3310
 • Package Name
  com.vtrogame.bird_3310
 • Updated
  February 26, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Vtro Studio
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

Vtro Studio Show More...

3310 Classic Ringtone & Ringtone Maker 2.3.2 APK
Vtro Studio
3310 Ringtones classic havana is a Free Ringtones for all androidsmartphone mobile device. The best of original old classic havanaringtones, 3310 ringtones, old phone ringtones to remember classictechnology all have in this ringtones. Get the old classic Nokiaringtone that you like to remember havana time , a nostalgiaforever, enjoy with your family and friends and remember the lovelyand funny golden time.🏆Wow, this classic ringtones - ringtonesmaker app has been got over 700,000 downloads and 98% positivefeedback.🏆Are you looking for free ringtones for Android or bestringtones? Are you bored with your free ringtones and wantsomething special? Here you can download the free ringtones,original classic ringtones, 3310 ringtones, old phone ringtones foryour phone.This app brings to you old classic ringtone that youlove and best ringtone maker - mp3 cutter.📢 Features: - Bestclassical ringtones for Nokia - Ringtone maker, mp3 cutter, mp3splitter- Free recorder that you can record, edit, cut the voicerecorded and set as free ringtones- High quality classic ringtones,phone ringtones, old phone ringtones remix, top 100 ringtones- Easyto use to set Ringtones, SMS Ringtones ( SMS notification) andAlarm ringtone with nice user interface.- All free ringtones.- Itcan be used without internet after downloaded.🎵 Features will beupdated - Galaxy s7 ringtone- Galaxy s8 ringtones- Galaxy a5, a7ringtones- phone 7 ringtone- Mixed ringtone- Baby laughingringtone- Hip-hop ringtone- Ringtones for Xiaomi- Ringtones forOppo- Live WallpaperYou do not need a ringtone download to createfree ringtones. This free ringtone maker app will help you easilyto set ringtone, notification, alarm, assign ringtone to contact.Ringtone is compatible with most devices of Android smartphoneversions, such as Samsung Galaxy S8 or galaxy edge , and the S9 /S9+, S8 / S8+/ S8 Edge / A7 / A5 Note S3, HTC, Moto X, SamsungGalaxy S8 , Google Nexus 5, nexus6, nexus9 LG G2 and Sony Xperia,HTC,6S, Samsung Galaxy S8 S4 S5 S6 S8 Plus, Galaxy S8 Edge, LG G3G4 G5, Huawei Mate 7 and Mate 9 , nokia 3310, nokia 3310+, nokia 8,nokia 6 ..... and other devices .Let's start download this freehavana classic ringtones and enjoy now. If you have problemsinstalling or using the application, contact the team by e-mail:vtrostudio@gmail.com
Đại Bi : Chú Đại Bi, Nhạc thiền thư giãn Kinh Phật 4.0 APK
Vtro Studio
Bạn muốn trì niệm Chú Đại Bi nhưng gặp khó khăn, hãy kiên nhẫn vàthành tâm trì niệm. Ứng dụng mong muốn mang đến phương tiện chongười học Phật Giáo - Kinh phật một công cụ hữu ích để trì tụng CHÚĐẠI BI ( chu dai bi ) hiệu quả. Ai thường trì niệm Chú Đại Bi sẽđược công đức vô lượng, giải trừ nghiệp chướng và tâm bình an. Tínhnăng ứng dụng: - Kinh Chú Đại Bi: hỗ trợ Trì Tụng Chú Đại Bi hiệuquả, có thể thiết lập trì 3 biến, 5 biến, 7 biến, 21 biến hoặc vôhạn. - Audio Trì Chú Đại Bi do Sư trì tụng ( kinh chú đại bi mp3 -chú đại bi 21 biến ) - Nhạc Chú Đại Bi êm diệu sâu lắng ( chú đạibi mp3 - nhạc chú đại bi mp3) - Nhạc Thiền Thư giãn: giúp bạn Thiềnthư giãn, relaxing nhẹ nhàng. Tính năng này sử dụng Offline, khôngcần đến Internet. - Công cụ hỗ trợ quản lý việc cần phải làm trongngày ( To Do List - Task Management ) - Công cụ nhắc nhở công việchàng ngày như: Thiền, Yoga, Trì Chú, Tụng Kinh.. hàng ngày ( AlarmList ) ( Nghe kinh phat, kinh phat online, kinh phat mp3, tung kinhphat, kinh sam hoi, niem phat, Kinh phat, kinh phat mp3, kinh phatgiao, doc kinh, niem phat, nghe kinh phat) Nếu ứng dụng hữu ích,hãy CHIA SẺ thông tin cho cộng động Phật tử được biết Cảm ơn - A DiĐà Phật GHI CHÚ: Ứng dụng hoàn toàn FREE, không sử dụng bất kỳthông tin cá nhân người dùng. Tuy nhiên Ứng có nhúng Quảng Cáo đểcó kinh phí hỗ trợ đội ngũ Phát triển ứng dụng. Mong quý vị thôngcảm. Mọi góp ý xin gửi về Email : vtrostudio@gmai.com Kinh Chú ĐạiBi Quán Thế Âm Bồ Tát - Chu dai bi Quan The Am Bo Tat ==== CHU DAIBI ==== Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam môhắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thướcbát ra da 4. Bồ Đề tát đỏa bà da 5. Ma ha tát đỏa bà da 6. Ma ha calô ni ca da 7. Án 8. Tát bàn ra phạt duệ 9. Số đát na đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da 11.Bà lô kiết đế thấtPhật ra lăng đà bà 12.Nam mô na ra cẩn trì 13.Hê rị, ma ha bàn đasa mế 14.Tát bà a tha đậu du bằng 15.A thệ dựng 16.Tát bà tát đa(Na ma bà tát đa) 17.Na ma bà dà 18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê 20.Lô ca đế 21.Ca ra đế 22.Di hê rị 23.Ma ha bồđề tát đỏa 24.Tát bà tát bà 25.Ma ra ma ra 26.Ma hê ma hê rị đàdựng 27.Cu lô cu lô yết mông 28.Độ lô độ lô phạt xà da đế 29.Ma haphạt xà da đế 30.Đà ra đà ra 31.Địa rị ni 32.Thất Phật ra da 33.Giára giá ra 34.Mạ mạ phạt ma ra 35.Mục đế lệ 36.Y hê di hê 37.Thất nathất na 38 A Ra sâm Phật ra xá lợi 39.Phạt sa phạt sâm 40.Phật raxá da 41.Hô lô hô lô ma ra 42.Hô lô hô lô hê rị 43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị 45.Tô rô tô rô 46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ 47.Bồ đà dạ bồđà dạ 48.Di đế rị dạ 49.Na ra cẩn trì 50.Địa rị sắc ni na 51.Ba dạma na 52.Ta bà ha 53.Tất đà dạ 54.Ta bà ha 55.Ma ha tất đà dạ 56.Tabà ha 57.Tất đà du nghệ 58.Thất bàn ra dạ 59.Ta bà ha 60.Na ra cẩntrì 61.Ta bà ha 62.Ma ra na ra 63.Ta bà ha 64.Tất ra tăng a mục khêda 65.Ta bà ha 66.Ta bà ma ha a tất đà dạ 67.Ta bà ha 68.Giả kiếtra a tất đà dạ 69.Ta bà ha 70.Ba đà ma kiết tất đà dạ 71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ 73.Ta bà ha 74.Ma bà rị thắng yết radạ 75.Ta bà ha 76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 77.Nam mô a rịda 78.Bà lô kiết đế 79.Thước bàn ra dạ 80.Ta bà ha 81.Án. Tất điệnđô 82.Mạn đà ra 83.Bạt đà gia 84.Ta bà ha. ***Nam Mô Quan Thê Âm BôTát*** Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua PhậtQuán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu,415 chữ. You want to recite the Great Compassion Mantra but havetrouble, be patient and be mindful of mindfulness. The desiredapplication provides the means for Buddhist learners - Buddhistscriptures to be a useful tool to recite the Great BI (cycle)effectively. Those who often recite the Great Compassion Mantrawill receive immeasurable merit, liberation of karma and peace ofmind. Application features: - Great Compassion Sutra: effectivelysupports Great Compassion Recitation, can set up 3 variables, 5variables, 7 variables, 21 variables or infinite. - Great AudioRecitation by Master reciting (great sutra - the great song 21) -Great music of great compassion (great music mp3 - great music mp3)- Relaxing Meditation Music: help you relax, relax gently. Thisfeature uses Offline, does not need Internet. - Tools to manage theneed to do in the day (To Do List - Task Management) - Dailyreminder tool such as: Zen, Yoga, Tri Chunh, Tung Kinh .. daily(Alarm List) (Listen to business, online business, mp3, business,business, online, business, mp3, business, business, science,listen to the Bible) If the application is useful, SHAREinformation for the known Buddhist community Thanks - AmitabhaBuddha NOTES: Application is completely FREE, do not use anypersonal user information. However, Ung has embedded Ads to supportthe Application Development team. Hope you sympathize. Anysuggestions please send to Email: vtrostudio@gmai.com Kinh Chu DaiBi The Bodhisattva Avalokitesvara Bodhisattva - The Quan Bo Am TheTat Bo ==== CHU DAI BI ==== Thien thu heavenly label great mindball la la ni 1. The male pattern of malignant skin in the skin 2.Male skin tissue 3. The lizardwoman inserts the bowl on the skin 4.Bodhi slapped her skin 5. Ma ha slapped her skin 6. Ma ha ca ni caca 7. Sentence 8. Slapping a penalty 9. Great number 10. Malemodels all over the skin 11. The lot of Buddha slipped off Buddha'ssoles to the momentum of her grandmother 12. Male models arecarefully maintained 13. Desperate, ma ha discuss with me 14. Givea lady a pardon 15. A construction 16. She slaps a lot (Na ma maslaps) 17. The old lady 18. Penalty for getting a good pass 19.n. Agrandmother 20.Locations 21. Take the stand 22. I am very sad 23.Maha Bodhi slapped red 24. She slapped her 25.Ma out 26. The ghost isvery strong 27. The backpack plot is butt 28. The level of lots offine leather 29.Ma ha punish the skin 30. Da out momentum 31.Di nini 32. No Buddha to skin 33. Price out 34. Pleased to punish ghosts35. The item is original 36. Y hey 37. Very na na 38 A Buddhistginseng out relics 39. The fine punishment 40. Buddha came out withskin 41. Lottery 42. Lottery hissed 43. Let me out 44. It's all bad45. Checkered syrup 46. ​​Bodhicitta 47. The momentum of the daisystomach 48. Great feeling 49. Take care 50. Idyllic ni na 51.Ba mana 52. Ms. ha 53. All momentum 54. Grandma ha 55.Ma ha all da da56. Grandma ha 57. All momentum 58. No table 59. Ms. ha 60. Takecare 61. Grandma ha 62.Ma out na 63. My grandmother ha 64. Increasean item to prevent skin 65. Grandma ha 66. The ghost lady is a soul67. My grandmother ha 68. Make sure you have a good feeling 69.Grandma ha 70.Ba da ma ky all da da 71. Grandma ha 72. Keep up themomentum 73. Grandma ha 74. Her grandmother won the list 75. Mygrandmother ha 76. South Korea has a large skin 77. South Korea isa skin 78. Lottery tycoon 79. Table size 80. Grandma ha 81. Allelectric appliances 82. Draw out momentum 83. The momentum tablet84. Grandma ha. *** The Male Goddess of the Bodhisattva *** Thename of this sutta is the Great Compassionate Buddha's Mind and theBuddha's Avalokiteshvara. Shortly called Uncle Bi. The GreatCompassion uncle is 84 verses, 415 words.
Massager Vibration App : for women & girls 4.3.3 APK
Vtro Studio
🥕Do you need a vibration app? You need a vibrating massage? Thisapp is for you! This is a simulated vibrating app. It turns yourphone into a strong vibration massage machine. You can also relaxand sleep with natural sounds, music for meditation, white noiseand relaxations. It is very simple, easy to use with nice userinterface. 🍌 Functions: - Body parts massage - Relaxing whereverthat you want - Sleeping with nature sounds, sleepy sounds such as:rain sounds, rain & thunder sound, sea waves sound, birdsinging and much more... - White noise sound player with timer canwork as sleep app 🍆 How can it work: - Vibrate the phoneconstantly, constant vibration - Vibrate the phone for a long time,long vibrations - Vibrate the phone intermittent vibration rhythm -Nature sounds will give you a relaxing moment and a deep sleep -White noise sounds will help you meditate easily Notice: thestrength of the vibration depends on the hardware on your device 😍Who can use it? Massager Vibration App for women & girls can beused for all age groups, all genders, women's massage machine. Itwill help you relax, relieve pain, fast fall asleep and have greatmoments. 👉Note: Vibrate app massager use for relaxing andentertainment purpose only. It is only complementary solution, nota substitute for professional massage equipment. Using applicationswith long time could affect device hardware, as well as the batterylife of the device. ❤ Hope you enjoy vibration app massager. Wethank you for reviews/comments, Share with your friends thisvibrate app and help us to improve your experience!
Strongest Vibrator 1.7 APK
Vtro Studio
This is simulator application strong vibrator massage machine. Itturns your phone into a strong massage with strong vibration.Others app's name maybe calls: vibrator for girls, vibrator forwomen. Functions: - Face massage - Head massage ( help reliefheadache and relaxing) - Body parts massage - Relaxing with strongvibrations wherever that you want - Stress relief - Pain reliefOperation modes: - Timer mode with adjustable vibration strength -Continuous operation mode with the strongest vibration When shouldyou use this app: - Back pain - Headache - After long meditationtime with feeling tired legs - Whatever you want This is thestrongest vibrator massage apps that you can try to use. It issimple, easy to use, nice interface. Strong vibrator massagemachine application can be used for girls, man, children andwhoever. It will help you relax, relieve pain and have greatmoments. Note: Keep calm down - Strong vibrator massage applicationis like a simulator on the phone, the strength of vibration dependson your phone. Try it out now and enjoy. Glad to hear feedback fromyou. Email: vtrostudio@gmail.com Thanks!
Reading Light 1.1.5 APK
Vtro Studio
Reading Light is a simple flashlight for reading ( night light forreading ). You can turn your phone into a compact screen flashlighteasily by one touch. This app uses the light of phone's screen andit doesn't need camera's LED which helps save energy. You can readyour favorite books in bed every night. Features:- Does not requirespecial authorization- Do not use the camera LED lights, energysaving- No ads on the screen when reading lights operation-Adjustable screen color and brightness- Compact and easy to use-For phone and tablet, regardless of the display resolutionFunctions: - Reading light- Book light- LED Night light- Night modelight- Baby night light- Color flashlightThis app gives you a toolto support the passion of reading. Don't hesitate, download"Reading Light" for now and enjoyWe are very happy to receivefeedback from you.Thanks.----------------------------
Handy Flashlight 1.2 APK
Vtro Studio
Handy flashlight 2017 is simple and helpful flashlight app ( LEDtorch flashlight). This application that turns your phone’s LEDflash into a super bright flashlight that you control with a simplestep!With a simple and easy to use interface, handy flashlightprovides 3 lighting modes using your camera’s LED light. It alsoincludes an adjustable screen light that you can easilycustomize.Two light sources: - Camera LED light ( LED torch )-Color screen light with adjustable color screenFour bright modes:-Always On- Flashing (with 2 kinds of frequency)- SOS signal withsound effect for warning- Color screen lightFunctions:- Lightingflashlight- Book reading lamp- Light colors- Bed lamp- WarninglightNote: the brightness of the handy flashlight depending on yourphone.We happy hear feedback from you!Thanks!
Book Light 1.2 APK
Vtro Studio
You want to read favorite books at nights but have no book lights,no problem, you just only use this Book Light app as a readinglight. It's a simple and helpful app for you. This app also usesfor book readers in bedrooms or while traveling at nights withoutbed lamp.This Book Light app helps you in reading books at night.You can adjust screen light to any size. It helps controlbrightness and saves battery on some screens (it can save batteryon some screen types like AMOLED and OLED).Very effective whenusing this app on large screen mobiles and tablet, to reducelight.Useful in controlling lighting on large screens, readingbooks while traveling, etc.Features:- Easy to use and niceinterface- Adjustable color screen light with colors that canprotect your eyes- Adjustable brightness of screen- No Ads onlighting screen.- No require special permissions when install thisappBook Light is a simple reading light that you shouldtry.Download for now and enjoy. We glad to hear feedback fromyou!Thanks!
Rat prank 1.5 APK
Vtro Studio
Are you boring? Let's try this rat prankappand get more fun with your friends.Function:- Create funny moments with friends- Joking whoever you wantHow to play:1. Open Rat Prank app and give the phone to your friends2. Let your friends open the gift box ( the scary rat in thisgiftbox )3. The scary rat will appear and break the screenand.....enjoy(Imagine your friends will be scared, so fun...haha). You willhavefunny moments with your friends.Rat prank is scary joke game (scary prank game). Pleaseconsidercarefully before joking!Try it out. We glad to hear feedback from you.Email:vtrostudio@gmail.comThanks!Related works:anti rat prankscall pranksphone pranksanimal pranksfunny animals prankshort prank
Loading...