1.0.2 / February 20, 2016
(4.0/5) (1)

Description

Bird Names is an dictionary app for bird namesin the world. In 20 different languages will Bird Names make yourbirding trip much easier! Bird Names is also made so the user couldmake corrections in the app and send it to the cloud so it will beavailable for other users.

The app contains the following languages:Latin, Chinese, Czech,Dutch, Spanish, Portuguese, Italian, Estonian, French, German,Slovakian, Danish, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Hungarian,Japanese, Finnish.

As user you could search in all languages at once, this makes iteasy to find a name of a certain species.

App Information Bird Names

 • App Name
  Bird Names
 • Package Name
  se.appallan.birdnames
 • Updated
  February 20, 2016
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  appallan.se
 • Installs
  1 - 5
 • Price
  $2.30
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email hello@appallan.se
  Otterslätt 215 47493 ELLÖS Sweden
 • Google Play Link
appallan.se Show More...
Bird Names 1.0.2 APK
appallan.se
Bird Names is an dictionary app for bird namesin the world. In 20 different languages will Bird Names make yourbirding trip much easier! Bird Names is also made so the user couldmake corrections in the app and send it to the cloud so it will beavailable for other users.The app contains the following languages:Latin, Chinese, Czech,Dutch, Spanish, Portuguese, Italian, Estonian, French, German,Slovakian, Danish, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Hungarian,Japanese, Finnish.As user you could search in all languages at once, this makes iteasy to find a name of a certain species.
Gästhamnen–svenska gästhamnar 1.0 APK
appallan.se
Gästhamnen innehåller alla uppgifter till degästhamnar som finns i Sverige. Appen innehåller kontaktuppgiftertill Hamnkapten etc., för att ni skall kunna förboka plats i deenskilda hamnarna som erbjuder denna service. Ni får uppgifter omdet aktuella läget i de hamnar som finns, samt prisnivå. Där finnsockså uppgifter om samhällsfunktioner i närheten, som t exrestauranger, vårdcentral, apotek, systembolag etc.- Direktkoppling till Hamnkaptenens telefon och mail finns iappen (premium).- Appen visar er de 30 närmsta gästhamnar och med dessinformation.- Du kan även enkelt söka hamnar var som helst i Sverige och klickapå aktuella hamnar för att få fram all tillgängliginformation- Appen innehåller uppgifter som pris, position, sjökortsnummer förhamnen, hamndjup, Hur många platser som finns, samt hur förtöjningsker.- Du kan läsa vilka faciliteter som finns, t ex landström,drivmedel, vatten, dusch, båtlyft/varv, tvättmaskin, bad, läkare,tandläkare etc., inom en radie av en kilometer runt hamnen. Allt dubehöver för att kunna planera ditt besök!- Här finns också information om vilka affärer som finns inärheten.- För den hungrige finns givetvis även information om derestauranger som finns i närheten samt länkar till att boka bord påden restaurang som blir ditt val (premium).Ni som har gått upp alldeles för tidigt på er korta semester föratt skynda till nästa hamn bara för att säkra en hamnplats förnatten kan nu lugnt sova kvarNi som vill ha lite bättre framförhållning och planera semester ochde stopp ni vill göra längs våra kuster…Ni som behöver ta reda på vad som finns att göra eller om ni kanköpa er medicin i nästa gästhamn…Gästhamnen den perfekta appen för er – all information på sammaställe – bara ett knapptryck bort.The guest marina includesall the information to the guest harbors available in Sweden. Theapp contains contact details for the Harbour Master, etc., that youmay be able to pre-book a place in the individual ports that offerthis service. You will get information about the current situationin the ports available, as well as pricing. There is alsoinformation about public services in the vicinity, such asrestaurants, medical center, pharmacy, liquor etc.- Direct connection to the Port Captain's phone and email are inthe app (the premium).- The app shows you the 30 nearest marinas and with itsinformation.- You can also search easily end up anywhere in Sweden and click onthe relevant ports to obtain all available information- The app contains information such as price, location, chartnumbers for port, harbor deep, how many sites there are, and howthe mooring takes place.- You can check out which facilities there, such as shore power,fuel, water, showers, boat lift / rev, washing machine, bath,doctors, dentists, etc., within a radius of one kilometer aroundthe harbor. All you need to plan your visit!- There is also information about the shops that are nearby.- For the hungry there is of course also information about therestaurants that are nearby and links to booking a table at therestaurant that is your choice (the premium).Those of you who have gone up too early in your short vacationto rush to the next port just to secure a berth for the night cannow sleep calmly leftThose of you who want a little more foresight and planningvacations and the stop you want to do along our coasts ...Those of you who need to find out what to do or if you can buy yourmedicine at the next marina ...The guest harbor is the perfect app for you - all information inone place - just one touch away.
Kontrollanten 1.1.1 APK
appallan.se
Är du också trött på de dyrakollektivtrafikspriserna? Kanske har du ibland åkt kollektivt utanatt betala då du helt enkelt inte haft pengar, eller laddning påditt resekort? Appen Kontrollanten, möjliggör för resenärerna attrapportera biljettkontrollanternas arbete till alla andramedresenärer.Att använda appen är enkelt, välj vilken region du vill få larmifrån. Uppdatera listan, får du inga larm - finns det ingautskickade inom de närmsta två timmarna.* Sitter du på bussen och ser kontrollant, knacka då på ”Larma”mata in vilken linje, samt hållplats där kontrollant stiger på samtstiger av bussen, på detta sätt kan vi tillsammans kartläggakontrollanternas arbete!* I listan med larm, ser vi linjenummer, vi ser tid sedan larmetskickades, påstigningshållplats samt avstigningshållplats (iVERSALER).Ju fler användare appen får desto bättre resultat blir det! Delagärna med dig av Kontrollanten till dina nära och kära.Are you also tired of theexpensive public transport prices? Perhaps you have sometimes gonecollectively without paying then you simply have not had the money,or charge on your travel card? The app verifier, enabling travelersto report the ticket inspectors' work to all other fellowtravelers.Using the app is simple, select the region you want to get alarmoff. Update the list, you get no alarm - no messengers within thenext two hours.* Are you sitting on the bus and sees controller, then tap on"Alarm" enter the line, and stop where controller on rise and riseof the bus, in this way, together we can map the inspectors'work!* In the list of alarms, we see the line numbers, we see time sincethe alarm was sent, boarding stop and disembarking stop (inUPPERCASE).The more users app, the better the results will be there! Pleaseshare of the verifier to your near and dear ones.
Loading...