1.0 / June 28, 2014
(4.4/5) (13)
Loading...

Description

BirdSounds Costa Rica Lite is a collection of 136 songs and callsof 30 bird species of Costa Rica.The BirdSounds Costa Rica Lite appoffers:• Sounds of 30 bird species of Costa Rica, recorded by PeterBoesman and others.• 136 tracks, including multiple songs and callsfor many species.• An attractive waveform display that showsprogress as the current track plays.• An easy search facility thatlets you rapidly find a species by any part of its name.• Easyaccess to the various birds categorized by group or by name.• Extrainformation for most tracks, including where and when the recordingwas made.• Four playback modes, including modes for playing orrepeating either a single track or all of the tracks for aspecies.• A customizable list of favorite species for quickaccess.• A list of the twenty most recently accessed species.OnceBirdSounds Costa Rica is installed, no internet connection isrequired for it to run.Recordings are drawn from the collection ofthe prominent field recordist Peter Boesman supplemented withrecordings of Dodge Engleman, Gunter De Smet, Andrew Spencer, KenAllaire, John V. Moore and others.BirdSounds Costa Rica Lite wascreated by BirdSounds.nl and programmed by Multi Software.For moreinformation about BirdSounds Costa Rica Lite please visitwww.birdsounds.nl or email support@birdsounds.nl.If you go birdingin Costa Rica this is a 'must have' app!

App Information BirdSounds Costa Rica Lite

 • App Name
  BirdSounds Costa Rica Lite
 • Package Name
  nl.BirdSounds.CostaRicaLite
 • Updated
  June 28, 2014
 • File Size
  7.1M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  BirdingApps
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Mondriaanlaan 37 6708 NE Wageningen The Netherlands
 • Google Play Link

BirdSounds Costa Rica Lite Version History

Select BirdSounds Costa Rica Lite Version :
 • 1.0 (5) - Latest Version
 • BirdSounds Costa Rica Lite 1.0 APK File

  Publish Date: 2016 /2/11
  Requires Android: Android 2.3.3+ (Gingerbread, API: 10)
  File Size: 7.1 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: ed2b413e3594a71292506b5975cd1cf61c2122d8
  APK Signature: c7cbd45ad1c2f0d963e3cf903dcd9ddd68cffbfb
 • BirdSounds Costa Rica Lite OBB Main File

  File Size: 58.5 MB
  Data: main
  Fetch Date: 2016/2/11
  File Sha1: d9c9e0734ce0b95bcb4955c40f2004d8eb591039

How to Install the OBB File (APK Expansion File)

 1. Firstly, Download APK file of the app BirdSounds Costa Rica Lite 1.0 for Android.
 2. Copy the APK file to your Android device's SD card and Install it. (Don't open it after installation)
 3. Download Obb files and copy the *.obb file named '' into the required location:
  /SDCARD/Android/obb/nl.BirdSounds.CostaRicaLite/
 4. The full/absolute path of the obb file should look like as the following (Case-sensitive):

  If there is no such location, you need to create the path or folder manually on your SD card.

BirdingApps Show More...

BirdSounds Costa Rica Lite 1.0 APK
BirdingApps
BirdSounds Costa Rica Lite is a collection of 136 songs and callsof 30 bird species of Costa Rica.The BirdSounds Costa Rica Lite appoffers:• Sounds of 30 bird species of Costa Rica, recorded by PeterBoesman and others.• 136 tracks, including multiple songs and callsfor many species.• An attractive waveform display that showsprogress as the current track plays.• An easy search facility thatlets you rapidly find a species by any part of its name.• Easyaccess to the various birds categorized by group or by name.• Extrainformation for most tracks, including where and when the recordingwas made.• Four playback modes, including modes for playing orrepeating either a single track or all of the tracks for aspecies.• A customizable list of favorite species for quickaccess.• A list of the twenty most recently accessed species.OnceBirdSounds Costa Rica is installed, no internet connection isrequired for it to run.Recordings are drawn from the collection ofthe prominent field recordist Peter Boesman supplemented withrecordings of Dodge Engleman, Gunter De Smet, Andrew Spencer, KenAllaire, John V. Moore and others.BirdSounds Costa Rica Lite wascreated by BirdSounds.nl and programmed by Multi Software.For moreinformation about BirdSounds Costa Rica Lite please visitwww.birdsounds.nl or email support@birdsounds.nl.If you go birdingin Costa Rica this is a 'must have' app!
BirdSounds Costa Rica 1.0 APK
BirdingApps
BirdSounds Costa Rica is a comprehensive collection of songs andcalls of birds of Costa Rica. It includes more than 2000 tracks for765 bird species. This app is the perfect complement to your paperfield guide to the birds of Costa Rica.The BirdSounds Costa Ricaapp offers:• Sounds of 765 bird species of Costa Rica, recorded byPeter Boesman and others.• Over 2000 tracks, including multiplesongs and calls for many species.• Over 15 hours of high qualitysounds, of which many are in stereo.• An attractive waveformdisplay that shows progress as the current track plays.• An easysearch facility that lets you rapidly find a species by any part ofits name.• Easy access to the various birds categorized by group orby name.• Extra information for most tracks, including where andwhen the recording was made.• Four playback modes, including modesfor playing or repeating either a single track or all of the tracksfor a species.• A customizable list of favorite species for quickaccess.• A list of the twenty most recently accessed species.OnceBirdSounds Costa Rica is installed, no internet connection isrequired for it to run. With about a gigabyte of sounds the app islarge, so please be patient downloading it from the Play Store. Ifyou have a slow internet connection downloading may take sometime!Recordings are drawn from the collection of the prominentfield recordist Peter Boesman supplemented with recordings of DodgeEngleman, Gunter De Smet, Andrew Spencer, Ken Allaire, John V.Moore and others.BirdSounds Costa Rica was created by BirdSounds.nland programmed by Multi Software.For more information aboutBirdSounds Costa Rica please visit www.birdsounds.nl or emailsupport@birdsounds.nl.If you go birding in Costa Rica this is a'must have' app!
BirdSounds Europe 2.3.8 APK
BirdingApps
Experience over 1900 high-quality sounds (song, call, alarm, etc.),covering 413 bird species of Europe. And more will follow! AppFeatures: favorites, recents, collections, search, sounds,waveforms, bird names in 24 different languages. Sounds and imageswere produced and selected by well-known bird professionals. Besure to check out our other apps! You will surely enjoy thefeatures and unique sound quality of this app! Note: Be carefulusing this app outdoors. Birds might react, not because they likeour app, but because they are agitated, thinking they hear acompetitor or predator nearby. Bird names are available in 24languages: English, French, German, Dutch, Italian, Spanish,Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Icelandic, Polish,Czech, Slovak, Slovenian, Hungarian, Russian, Chinese, Japanese,Estonian, Lithuanian, Latvian and Scientific.
Vogelzang 1.0.1 APK
BirdingApps
De app Vogelzang is speciaal ontwikkeld voor bij de VeldgidsVogelzang, uitgegeven door de KNNV Uitgeverij(http://www.knnvuitgeverij.nl). Hij bevat meer dan 500 geluiden(naast zang ook veel alarm-, contact-, vlucht- en bedelroepen) van200 vogelsoorten die in Nederland en in de meest bezochtevakantielanden van Europa voorkomen en met name opvallen door hungeluid.In de Veldgids Vogelzang worden de vogelgeluiden uitvoerigen overzichtelijk besproken. Diverse schema’s, sleutels,transcripties en sonogrammen zijn op een systematische wijzeuitgewerkt. De beschrijvingen en sonogrammen zijn in de meestegevallen gebaseerd op de geluiden die in de app zijn opgenomen,hetgeen boek en app tot een ideale combinatie maakt. Devogelsoorten zijn in de volgorde te zetten waarmee ze in deVeldgids Vogelzang zijn opgenomen. Dat is handig wanneer boek enapp naast elkaar worden gebruikt.Naast de Nederlandse naam wordt inde app elke soort getoond in een tweede, zelf in te stellen taal,hetgeen erg handig is bij een verblijf in het buitenland. Daarbijkan gekozen worden uit een lijst van 24 talen, waaronder dewetenschappelijke notatie.De laatste afgespeelde soorten komen ineen aparte lijst te staan en het is mogelijk een persoonlijke lijstmet favorieten bij te houden. Hiermee gaat het selecteren vanspecifieke soorten nog gemakkelijker en sneller.Het downloaden vande standaard-app met de geluiden van 15 vogelsoorten is gratis. Ookhet verkrijgen van de toegang tot de volledige lijst van 200vogelsoorten, kan kosteloos. Daarvoor voert u via de app uwe-mailadres in*), waarop u van KNNV Uitgeverij een code ontvangt.Deze code voert u vervolgens in de app in. Wilt u geen e-mailadresdoorgeven, dan zijn er twee mogelijkheden:1. U betaalt een bedragvan € 1,99 of2. U koopt niet de app Vogelzang, maar downloadt tegenbetaling van € 4,99 de uitgebreidere app BirdSounds Europe (1314geluiden van 356 vogelsoorten), waarvan de app Vogelzang isafgeleid.*) KNNV Uitgeverij kan uw e-mailadres gebruiken om u viamailings op de hoogte te houden van nieuwe uitgaven op het gebiedvan de natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder. Dezemailings kunt u te allen tijde stopzetten.The app Vogelzang isspecially designed for the Field Guide Vogelzang, published by thePublishing KNNV (http://www.knnvuitgeverij.nl).It contains morethan 500 sounds (besides singing too much alarm, contact, flightsbegging call) of 200 bird species in the Netherlands and the mostvisited holiday destinations in Europe and in particular stand outfor their sound.The Field Guide Vogelzang bird sounds are discussedand organized. Various diagrams, keys, transcriptions and sonogramsare developed in a systematic manner. The descriptions andsonograms are in most cases based on the sounds that are includedin the app, which book and app makes a perfect combination. Thebirds are put in the order in which they appear in the Field GuideVogelzang. This is useful book and app coexist.Besides the Dutchname is displayed any kind in the app in a second, even in languagesetting, which is very convenient if staying abroad. It can beselected from a list of 24 languages, including the scientificnotation.The last played species appear in a separate list and itis possible to keep a personal list of favorites. Allows theselection of specific species is even easier and faster.To downloadthe default app with the sounds of 15 birds is free. Also gainingaccess to the full list of 200 bird species, can charge. Before youenter the app your email address *) to which you will receive acode of KNNV Publisher. This code can then enter the app. Doyou want to add an email address, there are two possibilities:1.You pay an amount of € 1.99 or2. You do not buy the appVogelzang, but downloading a fee of € 4.99, the expanded app BirdSounds Europe (1314 sounds of 356 birds), the app Vogelzang isderived.*) KNNV Publisher may use your email address to you viamailings to keep abreast of new publications in the field of naturein general and birds in particular. These mailings can stop at anytime.
BirdSounds Europe 2.1.0 APK
BirdingApps
Experience over 1300 high-quality sounds(song,call, alarm, etc.), covering 356 bird species of Europe. Andmorewill follow!App Features: favorites, recents, search, sounds, bird names in24different languages.Sounds and images were produced and selected by well-knownbirdprofessionals. Be sure to check out our other apps! You willsurelyenjoy the features and unique sound quality of thisapp!Note: Be careful using this app outdoors. Birds might react,notbecause they like our app, but because they are agitated,thinkingthey hear a competitor or predator nearby.Bird names are available in 24 languages: English, French,German,Dutch, Italian, Spanish, Portuguese, Danish, Finnish,Norwegian,Swedish, Icelandic, Polish, Czech, Slovak, Slovenian,Hungarian,Russian, Chinese, Japanese, Estonian, Lithuanian, LatvianandScientific.
Loading...