1.1 / January 23, 2018
(2.9/5) (11)

Description

The Birkie Events mobile app is the most complete guide for skiing,biking and running events hosted by the American BirkebeinerFoundation. It features live tracking of all participants, socialmedia integration, interactive course maps, photo filters/tags, andall information you need to navigate Birkie events. The AmericanBirkebeiner Ski Foundation is a non-profit organization founded in1984 with the mission of hosting the premier cross country ski racein the world, maintaining one of the nation’s premier recreationtrails, and promoting healthy lifestyles for people of all ages. Inaddition to hosting the flagship race, the American Birkebeiner,and the associated races, Kortelopet and Prince Haakon, thefoundation also hosts a Trail Run Festival, the world's largest FatBike race, and numerous other endurance events year round.AmericanBirkebeiner Ski Foundation is a membership organization which islead by a 13 member Board of Directors and a full time staff.Thisapp is powered by MYLAPS.This app may use your location even whenit isn’t open, which can decrease device battery life.

App Information Birkie Events

 • App Name
  Birkie Events
 • Package Name
  com.mylaps.eventapp.americanbirkebeinerskifoundation
 • Updated
  January 23, 2018
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  MYLAPS Experience Lab
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Overschiestraat 65 1062 XD Amsterdam The Netherlands
 • Google Play Link

MYLAPS Experience Lab Show More...

Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.6 APK
Hardlopen wordt nog leuker met de gratis Looptijden.nl app(verkozen tot 'sport app van het jaar'!). Met de Looptijden.nl appkun je heel eenvoudig je hardloop route opnemen op je Androidmobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid,de gelopen afstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Jekunt ook precies zien waar je bent via de GPS in je mobiel. Nadatje je tijd opgeslagen hebt kun je op Looptijden.nl ook je exacteroute terugkijken! Belangrijkste features: -Nederlandstaligeaudiocoaching -(Persoonlijke) hardloopschema's-live-tracking-Steltrainingsdoelen-ghost-running-actueel weerbericht-ondersteuningvoor hartslagmeter-levels en badges-tegelcoaching-Twitter enFacebook integratieDe basisfuncties in de app zijn gratis. Eenaantal extra functies maken onderdeel uit van het betaalde PlusPakket. Dit zijn o.a. ghost-running. trainingsdoelen enlive-tracking. Meten en delen van de route is gratis, evenalsNederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer- ofminuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl is deenige hardloopapp ter wereld met Nederlandstalige audiocoaching.Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (of minuut) eenupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Intervaltrainingen enhardloopschema's*Via de website van Looptijden.nl kun je zelf jeeigen intervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om deoefeningen uit te voeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeer informatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp van detegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortgang inhet Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen in hettegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je een nieuwetegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (Plus Pakket)*Stelje doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewensttijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laat vrienden,kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en jeaanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebook enTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zalde audiocoach je hiervan op de hoogte stellen.*Hartslagmeter*Koppelde Polar Bluetooth (smart) hartslagmeter aan deze app en meeteenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreide analyse vanje hartslag terugzien via de website. Inclusief onderverdeling inhartslagzones. Bestel de bijbehorende Polar Bluetooth hartslagbandvia de webshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralle details.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat dezeapp (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kunje ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijdenwelke binnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzichtvan alle hardloopwinkels in Nederland. Zo weet je precies waar jeterecht kunt voor goed advies over hardloopschoenen enkleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS in jemobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijkvan de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag je mobiel altijd ineen schouderband met de ontvanger naar boven en zorg dat jeeventuele task killers / managers uit hebt staan.*Support*Heb jeeen vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review, hierkunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op viade support opties op de website: www.looptijden.nl/supportTevredenover de Looptijden.nl app? Plaats een review, elke review helpt onsom de app verder te verbeteren!Running is even more fun with thefree app Looptijden.nl (voted "sports app of the year!). TheLooptijden.nl app you can easily record your running route on yourAndroid mobile. While running see (and hear) your direct yourspeed, distance and route and the number of calories consumed! Youcan also see exactly where you are using the GPS in your phone.After you save your time you can also look back on your exact routeLooptijden.nl!Main features:New Dutch-audio coaching- (Personal)hard running schedules-live tracking-Set Workoutgoals-ghost-running-actueel weather-support for Heart RateMonitor-levels and badges-tegelcoaching-Twitter And FacebookintegrationThe basic functions in the app are free. Some additionalfeatures make part of the paid Plus Package. These are inter aliaghost running. training goals and live tracking. Measuring andparts of the route is free, as an English audio coaching at everykilometer or minute crossing.* English audio coaching*Looptijden.nl is the only hardloopapp world with English audiocoaching. While running you will hear an update every kilometer (orminute) with your progress and speed.* Interval training and hardrunning schedules *You can compose your own interval trainingthrough the Looptijden.nl website or follow a hard runningschedule. Then you can use the app audio coaching to perform theexercises. See http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemasfor more information.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tilecoaching option you get during your training already hear yourprogress in Running Game. You hear your virtual progress in tilerankings and you also get a signal when you enter a new tile.*Training objectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goaland the app coaches you to it! Choose your desired time, distance,calories, speed, heart rate zone or the combination of distance andtime, and the audio coach will help you to achieve your goal!Withghost-running, you can select a previous time by yourself or afriend and then take here with that. You see move a ghost on themap where you should be. Can you stay for the ghost?* Live tracking(Plus Package) *Let friends and family directly watch with you andencourage you during workouts. They can encourage through Facebookand Twitter, and once you have the audio coach will you inform themreceive encouragement.* Heart Rate *Disconnect the Polar Bluetooth(smart) heart rate monitor on this app and simply measure yourheart rate. Afterwards you look back a comprehensive analysis ofyour heartbeat via the website. Including sections in target zones.Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt via thewebshop. See http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagbandfor full details.* Comprehensive racing and store information*Since this app (if any) is fully focused on the Dutch runners canalso find detailed contest information for competitions which takeplace soon.The app contains a handy overview of all running storesin the Netherlands. So you know exactly where you can go for goodadvice on running shoes and clothing.* About GPS reception *The appuses the GPS in your phone. The accuracy of the measurement islargely dependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalways mobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure you any task killers / managers have turned off.* Support*Have a question or a comment. Place this NOT a review, we can notrespond here. Daarentgen please contact us via the support optionson the website: www.looptijden.nl/supportSatisfied with theLooptijden.nl app? Post a review, each review will help us tofurther improve the app!
Entel 10 2.1 APK
Official app for Entel 10 at 26-11-1017 in LimaEsta aplicacióncontiene toda la información importante del evento y le permiterastrear la posición de los participantes en tiempo real durante elevento.This app is powered by MYLAPS.This app may use your locationeven when it isn’t open, which can decrease device battery life.
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3 APK
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heel eenvoudig jefietsroute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het fietsen,wielrennen of mountainbiken zie je direct je snelheid, de gefietsteafstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Ideaal voorwielrenners, mountainbikers en ook recreatieve fietsers!Fiets jeover een beklimming, dan meet de app automatisch jouw tijd voor dieklim en plaatst deze in het klassement. Zo kun je je eigen tijdvergelijken met die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen, ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebook integratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nlis de enige fietsapp met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdenshet fietsen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate tehoren met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelen enghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kiesvoor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatievan afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel tehalen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissen enfamilie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens hetfietsen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodraje een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan opde hoogte stellen. Noot: live-tracking maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polar bluetoothhartslagband (verkrijgbaar uit de webshop viahttp://www.fietstijden.nl/shop) aan de app en meet tijdens hetwielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreide analyse van dehartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter en Facebookintegratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook om jouwresultaten (automatisch) aan je vrienden te laten zien.*Virtuelevlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alle Nederlandsebeklimmingen en hun hoogteprofiel. Met de animatiefunctie kun jeover de beklimming 'vliegen' en zie je precies waar de stijlestukken zitten. Van elke beklimming kun je ook het klassementbekijken met de resultaten van andere wielrenners.*Uitgebreiderouteinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op deNederlands wielrenner is gericht kun je ook uitgebreiderouteinformatie vinden voor vele wielerroutes in Nederland. Zo kunje o.a. de reviewscore, de route en tijden van andere rennersbekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met je gratisfietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heel gemakkelijk al jesportieve prestaties volgen. Ook heb je er toegang tot je eigenblog en kun je uitgebreide statistieken terugzien van jouwprestaties. Verder kun je je uitrusting bijhouden en per geredentijd bijhouden met welke fiets je deze gereden hebt. Ten slotte kunje ook je gezondheid in de gaten houden door je gewicht, bloeddruk,hartslag en vetpercentage gedurende de tijd te volgen.*Support*Hebje een vraag of een opmerking. Laat het gerust weten maar plaatsdeze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neemdaarentgen gerust contact op via de support opties op de website:www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze app maaktgebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting isgrotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel.Sommige Android telefoons hebben helaas een slechte GPS ontvangeren hiermee kan dus ook geen nauwkeurige meting gemaakt worden.Draagje mobiel altijd in een schouderband of op je stuur met deontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers /managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nl app you can easilyrecord your cycle on your Android mobile. During cycling, cyclingor mountain biking you can immediately see your speed, distance andcycled the route and the number of calories!Ideal for cyclists,mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on a climb,then the app automatically measures your time for that climb andplaces them in the standings. So you can compare your time withthose of your friends and other cyclists.Key features: Dutch audiocoaching, training goals, ghost-cycling, live tracking, levels,interval training, support for heart rate monitor and Twitter andFacebook integration.* English audio coaching *Fietstijden.nl isthe only fietsapp with English audio coaching. While cycling youget every mile (or minutes) to hear your progress and speed with astatus update.* Training Goals and ghost-cycling *Set your goal andthe app will coach you there! Choose your desired time, distance,calories, speed, or the combination of distance and time and theaudio coach will help you to achieve your goal!With ghost-cyclingcan be a last time yourself or a friend select and then take upagainst here. You see a ghost on the map where you move should be.Can you stay for the ghost? Note: this is part of the paid PlusPackage.* Live tracking *Let friends and family directly watch itwith you and encourage you during cycling. They can cheer you onFacebook and Twitter and once you have received an encouragementwill notify you of this audio coach. Note: Live tracking is part ofthe paid Plus Package.* Heartbeat Band *Link your Polar Bluetoothheart rate belt (available from the webshop throughhttp://www.fietstijden.nl/shop) to the app and measure your heartrate during the race. Includes comprehensive analysis of heart ratezones in which you have trained.* Twitter and Facebook integration*On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect your profile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flight over Dutchclimbs *View all Dutch climbs and their height profile. Theanimation feature lets you climb on the "fly" and see exactly wherethe pieces are steep. Of every climb you can also view thestandings with the results of other cyclists.* Detailed routeinformation *Because this app (if any) on all the Dutch cyclistaims can find you comprehensive route information for many cyclingroutes in the Netherlands. So you can include the review score, theroute and times of other riders view.* Personal Fietstijden.nlprofile *With your free bike profile Fietstijden.nl you can easilytrack all your sports performance. You've got access to your ownblog and you can find comprehensive statistics look back on yourperformance.Furthermore, you can keep track of your equipment andmaintain a riding time with which bike you have ridden it.Finally,you can also keep an eye on your health by your weight, bloodpressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support *Doyou have a question or comment. Please let us know but NOT place wecan not respond. These in a review, here Daarentgen Please contactus via the support options on the website: www.fietstijden.nl /support* About GPS reception *This app uses the GPS in your mobile.The accuracy of the measurement is largely dependent on the qualityof the GPS in mobile. Some Android phones have unfortunately a poorGPS receiver and this can also be no accurate measurementmade.Always carry your mobile in a shoulder strap or you send tothe receiver up and make sure you can be. Any task killers /managers
MYLAPS US CuCo Active 2016 1.0 APK
Official app for MYLAPS US CUCO Active 2016 at1/25/2016 in CancunThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
LJ Maraton 2.2 APK
Ljubljana Marathon - 30/10/2016 in LjubljanaThe Ljubljana Marathonis a mammoth celebration of running participated by nearly 18,000runners from 40 countries.Ljubljana Marathon is getting morepopular every year and the number of participants is on theincrease. Also this year, competitors will be running a classicalmarathon (42 km), a half marathon (21 km) or various shorterrecreational races. All the races will be held within the widercity centre area. This app contains all important event informationand allows you to track the position of participants in real-timeduring the event.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
EDP Rock n Roll Madrid Maratón 3.3 APK
The EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2 mobile app poweredby Ibercaja and designed by MYLAPS is the most complete app for theultimate event experience. It features live tracking of allparticipants (without using their phones), social mediaintegration, interactive course maps, selfies and all informationyou need to know about the EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón &1/2.This app is powered by MYLAPS.This app may use your locationeven when it isn’t open, which can decrease device battery life.
Carmel Marathon 2.1 APK
Carmel Marathon - 4/18/2015 in Carmel, IndianaThe 5th Annual CarmelMarathon Weekend will offer a marathon, half marathon, marathonrelay, Horizon Bank 8K and the newly-added Stay Healthy HamiltonCounty 5K. All races utilize the same start and finish lineallowing spectators to see the opening ceremonies and start thencheer as they finish. Finishers for all events will receive acommemorative medal. The finish line DJ will keep the area hoppingwith the VIP area and Beer Garden within the finish line view.There is also the Center Green, a beautiful grassy area to stretchyour legs and relax just a few yards from the finish line area.Thisapp contains all important event information and allows you totrack the position of participants in real-time during theevent.Continued use of GPS running in the background candramatically decrease battery life.
Lincoln Marathon 2018 1.0 APK
Lincoln Marathon - 5/6/2018 in Lincoln, NebraskaSince 1978, thecity of Lincoln has held the Lincoln Marathon. Organized by theLincoln Track Club, marathon weekend has grown to include thousandsof runners, volunteers, sponsors and spectators which make this oneof the premiere events in the capitol city. Some of the 'littlethings' that make our event special include aid stations with lidsand straws; neighborhoods that actively participate by servingwater, gummie bears and jelly beans; local bands placed on thecourse to add motivation; and finishing on the 50-yard line ofMemorial Stadium. The Lincoln Marathon and Half Marathon is alsoone of the largest events in the nation put on completely byvolunteers – not a single person is paid to organize this event.Those on the Marathon Committee volunteer hundreds of hours to makesure this event is one of the best in the nation.We hope you willbe able to experience the Lincoln marathon weekend as either aparticipant, volunteer or spectator.This app contains all importantevent information and allows you to track the position ofparticipants in real-time during the event.This app is powered byMYLAPS.This app may use your location even when it isn’t open,which can decrease device battery life.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered