1.0 / September 5, 2013
(1.0/5) (2)
Loading...

Description

★ Bogstavskolen træner bogstavernes form ogskriveretning.

★ Indholdet, herunder bogstavernes form og skriveretning, erudarbejdet af erfarne dansklærere.

Bogstavskolen giver mulighed for:
--------------------------------------------------
• at træne skrivevejene
• at skrive selvstændigt efter skriveprikker
• at skrive frit
• lære bogstavernes placering i bogstavhuset
• at træne øje/hånd koordination
• at træne finmotorik
• at lære både store og små bogstaver

Appen bygger på 4 niveauer:
1. Former
2. Bogstaver
3. Alfabetet
4. Skriv selv

FREMGANGSMÅDE:
---------------------------------
Det er vigtigt at barnet arbejder i kronologisk rækkefølge. Startderfor med Former. Først når barnet kan formerne, kan der arbejdesvidere med bogstaverne. Når barnet kan bogstaverne, kan derarbejdes videre med at sætte alfabetet sammen.

Endelig kan barnet applicere hele træningen på niveau 4: “Skrivselv”. Dette niveau er det ultimative mål for barnet. Detindeholder et “bogstavhus”, hvor barnet kan skrive frit. Her eraltså en mulighed for at vise at træningen har båret frugt! Bed fxbarnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billede afdet. Kamera-knappen i programmet gemmer automatisk et billede tilfoto-albummet. Herefter kan børnene på skift vises deres billederfor hinanden.


1. FORMER
--------------------
Her skal barnet lære de gængse former, der ligger til grund for atkunne skrive bogstaverne. Barnet træner øje/hånd koordination ogfinmotorik, når de enkelte former skal tegnes. I bonusrunden skalbarnet vise at det kan genkende formerne.

2. BOGSTAVER
-------------------------
Hvert bogstav vises i et bogstavhus. Træningen og læringen foregårpå følgende måde:
1. Barnet skriver et bogstav, mens skrivevejen vises.
2. Barnet skriver et bogstav, uden at skrivevejen vises.
3. Bonus-niveau - hvor barnet skal genkende bogstavet.

3. ALFABETET
------------------------
Der vises små sekvenser af bogstaver på skærmen, hvor et bogstav erudeladt. Det er nu barnets opgave at indsætte det korrekte bogstavi sekvensen.
* Vokaler er røde, og konsonanter er blå.
* Bonus-niveau - hvor hele alfabetet skal sorteres.

4. SKRIV SELV
-------------------------
Nu har barnet trænet og lært former, bogstaver og alfabetet, og deter nu tid til at skrive frit! Dette niveau indeholder etbogstavhus, hvor barnet kan skrive frit og øve sig på at sættebogstaverne sammen til ord.

Her er en mulighed for at vise at træningen har båret frugt! Bedfx barnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billedeaf det. Kamera-knappen i programmet tager automatisk et billede oggemmer det i foto-albummet. Herefter kan børnene på skift visesderes billeder for de andre i klassen.

★ Letter School coachliterally the form and writing direction.

★ Content, including letter the form and writing direction, areprepared by experienced Danish teachers.

Letter School allows:
--------------------------------------------------
• to train post roads
• to write independently by writing dots
• to write freely
• learn the letters location in the literal house
• to train eye / hand coordination
• to train fine motor skills
• learn both uppercase and lowercase letters

The app is based on four levels:
1 Forms
2 Letters
3 The alphabet
4 Write yourself

PROCEDURE:
---------------------------------
It is important that the child works in chronological order. Starttherefore forms. Only when the child, the shapes, you can work onwith the letters. When the child the letters can work is continuingto put the alphabet together.

Finally, the child applicere entire workout at Level 4: "Writeyourself". This level is the ultimate goal for the child. Itcontains a "bogstavhus" where the child can write freely. Here,then, an opportunity to show that training has paid off! Bed eg thechild to write a letter or letters and take a picture of it. Camerabutton in the program automatically saves a picture to the photoalbum. Then the children in turn displayed their images of eachother.


1 FORMS
--------------------
Here, the child must learn the conventional forms the basis forbeing able to write letters. Barnet trainer eye / hand coordinationand fine motor skills when the individual forms must be signed. Inthe bonus round, the child must show that it can recognizeshapes.

2 LETTERS
-------------------------
Each letter is displayed in a bogstavhus. The training and learningtakes place as follows:
1 The child writes a letter while writing the way appears.
2 The child writes a letter, without typing the path appears.
3 Bonus level - where the child will recognize the letter.

3 Alphabet
------------------------
There appears small sequences of letters on the screen where aletter is omitted. It is now child's job to insert the correctletter in the sequence.
* Vowels are red and consonants are blue.
* Bonus level - where the entire alphabet to sort.

4 WRITE ITSELF
-------------------------
Now, the child is trained and learned forms, letters and alphabet,and it is now time to write freely! This level contains abogstavhus where the child can write freely and practice of puttingletters together to form words.

Here is an opportunity to show that training has paid off! Bedeg the child to write a letter or letters and take a picture of it.Camera button in the program automatically takes a picture andsaves it in the photo album. Then the children in turn displayedtheir pictures for the others in the class.

App Information Bogstavskolen

 • App Name
  Bogstavskolen
 • Package Name
  com.lingapps.lettertracing
 • Updated
  September 5, 2013
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Wizkids
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  $3.36
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email app-support@lingapps.dk
  Vallensbæk Torvevej 9 DK-2620 Albertslund
 • Google Play Link

Wizkids Show More...

AppWriter Pro 1.0 APK
Wizkids
AppWriter is the first text editor for Androidto offer users of all ages with reading and writing disabilites thenecessary tools for unlocking a world of information.AppWriter is packed with incredible assistive features. Alltools and features are seamlessly integrated and comprise contextbased word suggestions, text-to-speech and a PDF reader.READ ALOUD--------------------High quality synthetic voices ensure a great user experience.Different reading strategies cover many of the typical usecases.Choose between different reading strategies:• Read from cursor position• Read selection of text• Read sentence by sentence• Read words as you typeStunning visual tools even highlight the text as it is beingread aloud.WORD PREDICTION-----------------------------AppWriter contains a word prediction feature. Word predictionenables you to develop your writing skills by providing the toolsto construct sentences with ease. Context based word suggestionswill allow you to produce high quality work and reduce the time ittakes to do so.AppWriter predicts the word you want to use next. This meansthat you will be less likely to make grammatical or spellingerrors.Word prediction is available with the ability to hear each wordbefore selection.Word prediction can be used with or without auto-space after apredicted word, and it can be shown in the text or just above thekeyboard.LANGUAGES--------------------AppWriter comes with three free languages. Choose between AmericanEnglish, Australian English, British English, Danish, Dutch,French, German and SpanishPDF READER--------------------You can open a PDF file directly in AppWriter and have it readaloud. Words will be highlighted directly in the PDF file as theyare being read.PROFILE--------------We introduce a unique profile.● If you create a new profile in AppWriter, you get access toyour own user dictionary, read aloud features and phoneticspelling.● An active internet connection is required to create aprofilel● When you are online, your profile will automatically sync toAppWriter Cloud.● Your Profile is always accessible from any device withAppWriter installed. As long as you have internet connection, youcan log out of AppWriter on one device and log in to AppWriter onanother device, and your profile will then automaticallysynchronize your dictionary and your phonetic spelling to thatdevice. If you are not online, changes to your profile willsynchronize when you are online again.If you already have a user profile from AppWriter Cloud orAppWriter on the iPad, you can use the same profile here.MANAGE DOCUMENTS----------------------------------How do you manage the created documents? They can be sent asemails, copied to clipboard for use in another app, send directlyas a tweet or to Facebook or send it as text messages.ABOUT APPWRITER-----------------------------AppWriter is an all-in-one assistive technology tool. AppWriter isavailable on many different platforms and devices, and the uniqueuser profile follows the user across all devices and platforms.
Bogstavskolen 1.0 APK
Wizkids
★ Bogstavskolen træner bogstavernes form ogskriveretning.★ Indholdet, herunder bogstavernes form og skriveretning, erudarbejdet af erfarne dansklærere.Bogstavskolen giver mulighed for:--------------------------------------------------• at træne skrivevejene• at skrive selvstændigt efter skriveprikker• at skrive frit• lære bogstavernes placering i bogstavhuset• at træne øje/hånd koordination• at træne finmotorik• at lære både store og små bogstaverAppen bygger på 4 niveauer:1. Former2. Bogstaver3. Alfabetet4. Skriv selvFREMGANGSMÅDE:---------------------------------Det er vigtigt at barnet arbejder i kronologisk rækkefølge. Startderfor med Former. Først når barnet kan formerne, kan der arbejdesvidere med bogstaverne. Når barnet kan bogstaverne, kan derarbejdes videre med at sætte alfabetet sammen.Endelig kan barnet applicere hele træningen på niveau 4: “Skrivselv”. Dette niveau er det ultimative mål for barnet. Detindeholder et “bogstavhus”, hvor barnet kan skrive frit. Her eraltså en mulighed for at vise at træningen har båret frugt! Bed fxbarnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billede afdet. Kamera-knappen i programmet gemmer automatisk et billede tilfoto-albummet. Herefter kan børnene på skift vises deres billederfor hinanden.1. FORMER--------------------Her skal barnet lære de gængse former, der ligger til grund for atkunne skrive bogstaverne. Barnet træner øje/hånd koordination ogfinmotorik, når de enkelte former skal tegnes. I bonusrunden skalbarnet vise at det kan genkende formerne.2. BOGSTAVER-------------------------Hvert bogstav vises i et bogstavhus. Træningen og læringen foregårpå følgende måde:1. Barnet skriver et bogstav, mens skrivevejen vises.2. Barnet skriver et bogstav, uden at skrivevejen vises.3. Bonus-niveau - hvor barnet skal genkende bogstavet.3. ALFABETET------------------------Der vises små sekvenser af bogstaver på skærmen, hvor et bogstav erudeladt. Det er nu barnets opgave at indsætte det korrekte bogstavi sekvensen.* Vokaler er røde, og konsonanter er blå.* Bonus-niveau - hvor hele alfabetet skal sorteres.4. SKRIV SELV-------------------------Nu har barnet trænet og lært former, bogstaver og alfabetet, og deter nu tid til at skrive frit! Dette niveau indeholder etbogstavhus, hvor barnet kan skrive frit og øve sig på at sættebogstaverne sammen til ord.Her er en mulighed for at vise at træningen har båret frugt! Bedfx barnet om at skrive et eller flere bogstaver og tage et billedeaf det. Kamera-knappen i programmet tager automatisk et billede oggemmer det i foto-albummet. Herefter kan børnene på skift visesderes billeder for de andre i klassen.★ Letter School coachliterally the form and writing direction.★ Content, including letter the form and writing direction, areprepared by experienced Danish teachers.Letter School allows:--------------------------------------------------• to train post roads• to write independently by writing dots• to write freely• learn the letters location in the literal house• to train eye / hand coordination• to train fine motor skills• learn both uppercase and lowercase lettersThe app is based on four levels:1 Forms2 Letters3 The alphabet4 Write yourselfPROCEDURE:---------------------------------It is important that the child works in chronological order. Starttherefore forms. Only when the child, the shapes, you can work onwith the letters. When the child the letters can work is continuingto put the alphabet together.Finally, the child applicere entire workout at Level 4: "Writeyourself". This level is the ultimate goal for the child. Itcontains a "bogstavhus" where the child can write freely. Here,then, an opportunity to show that training has paid off! Bed eg thechild to write a letter or letters and take a picture of it. Camerabutton in the program automatically saves a picture to the photoalbum. Then the children in turn displayed their images of eachother.1 FORMS--------------------Here, the child must learn the conventional forms the basis forbeing able to write letters. Barnet trainer eye / hand coordinationand fine motor skills when the individual forms must be signed. Inthe bonus round, the child must show that it can recognizeshapes.2 LETTERS-------------------------Each letter is displayed in a bogstavhus. The training and learningtakes place as follows:1 The child writes a letter while writing the way appears.2 The child writes a letter, without typing the path appears.3 Bonus level - where the child will recognize the letter.3 Alphabet------------------------There appears small sequences of letters on the screen where aletter is omitted. It is now child's job to insert the correctletter in the sequence.* Vowels are red and consonants are blue.* Bonus level - where the entire alphabet to sort.4 WRITE ITSELF-------------------------Now, the child is trained and learned forms, letters and alphabet,and it is now time to write freely! This level contains abogstavhus where the child can write freely and practice of puttingletters together to form words.Here is an opportunity to show that training has paid off! Bedeg the child to write a letter or letters and take a picture of it.Camera button in the program automatically takes a picture andsaves it in the photo album. Then the children in turn displayedtheir pictures for the others in the class.
Loading...