1.0 / March 22, 2016
(5.0/5) (3)

Description

- Welcome to the Bomb Trick game.
- Become a great hero to save the world.
- Super challenging, but fun for any age!
* The terrorists appeared in the city and now they threatenentirepopulation. Act as a defender of the people. Use quantumweapons ofhigh level to eliminate nuclear weapons. Become the mostcourageousand fearless hero! After all, soon as you are capableprotect thecity from offenders!

App Information Bomb Trick

Loading...

vnmacstudio Show More...

Love Status 1.2 APK
vnmacstudio
Spice up your love life with great lines! Love quotes and statusare the messages that embrace a lovely collection of words thatwill spice up your love even more. There are many good ways to showyour love ,but the love quotations are the only effective way thatcan communicate your feelings even better. All in Love Status.
Tuyệt Sát Cờ Tướng 1.1 APK
vnmacstudio
"Tuyệt Sát Cờ Tướng" có chứa các kỹ thuật chiếu tuyệt sát, cáchtính nước đi, kết thúc ván cờ nhanh nhất."Excellent Chinese ChessAttack" contains great reference monitoring techniques, how tocalculate moves, the game ends quickly.
Angry Insect Killer 1.5 APK
vnmacstudio
- Kill insect with your finger.- Great game for everyone.- Severalinsect to kill.- Don't touch the butterfly. This is a game for antibug by using smartphones. Kill insects varies to gain score point.Rare insects give more score points. Do not forget volume up yourdevice to hear sound is designed specifically. Challenge yourfriends! and enjoy it on your smartphones... win medals and be thebest among your friends!Let's kill flies, mosquitoes, cockroaches... obnoxious bugs in your life with Angry Insect Killer.
Chess Traps 1.1 APK
vnmacstudio
Chess trappings can effectively exploit the opponent's mistakes.
Flap ZicZac 1.3 APK
vnmacstudio
Just tap the screen to change the direction of the ball. How farcan you go on Flap ZicZac?I'm not a naughty circle as you think!I'm just a happy circle, flying joyfully around my beautifulcolorful female neighbors... My name is Flap ZicZac, but you cancall me with a name that you feel lovely!
Bomb Trick 1.0 APK
vnmacstudio
- Welcome to the Bomb Trick game.- Become a great hero to save the world.- Super challenging, but fun for any age!* The terrorists appeared in the city and now they threatenentirepopulation. Act as a defender of the people. Use quantumweapons ofhigh level to eliminate nuclear weapons. Become the mostcourageousand fearless hero! After all, soon as you are capableprotect thecity from offenders!
Trung Cục Cờ Tướng 1.1 APK
vnmacstudio
Trung cục chính là thời điểm để các kỳ thủ tha hồ chìm đắm trong sựsáng tạo say mê để thể hiện tài năng và khí chất của mình.Trung cụclà giai đoạn cao trào và phức tạp nhất trong 1 ván cờ đòi hỏi ngườichơi luôn luôn phải vận động trí óc,luôn so sánh,tính toán,cânnhắc,phán đoán kết hợp sự linh mẫn của bản thân để cảm nhận cụcthể,đánh giá hình cờ và đưa ra những quyết định kịp thời.Vì vậyviệc học tập,nâng cao và đúc kết kinh nghiệm trong tác chiến ởTrung cục chính là yếu tố then chốt nhất để nâng cao tài nghệ chơicờ của người chơi,qua đó có thể cải thiện đáng kể trình độ hiệnthời của bản thân mà vươn lên 1 tầm cao mới.Giai đoạn trung cục ,song phương tranh chiếm ưu thế , bao gồm chiến thuật: Phế quântranh tiên, Phế quân công sát, Phế quân dẫn ly, Phế quân gây tắcnghẽn …Trung cục cờ tướng được tham khảo từ Giáo trình cao cấp cờTướng của đặc cấp đại sư Vương Gia Lương hợp soạn cùng Lý TrungKiện, các nguồn tài liệu trên youtube, web ...Central Office is thetime for the spoiled players immersed in the charm for creativetalent and his temperament.Central Office is the climax stage andmost complex in 1 game requires players must always mobilize minds,always compare, calculate, weigh, judge combines the flexibility ofself-introspection to feel specifically and evaluation flag andmake timely decisions.So learning, improving and accumulateexperiences in combat in the Middle Office is a key factor toimprove chess skill of the player, which can significantly improvethe current level of 1 itself which rose to new heights.StageMiddle Office, bilateral competition prevails, including tactics:Discarded military first painting, scrap the military police,military Scrap lead glass, bronchial congestion ...CentralDepartment of chess are referenced from senior curriculum General'sSpecial chess masters level Gia Luong Vuong Trung Kien Ly inconjunction with, the source material on youtube, web ...
Status Hay, Buon, Lang man 1.4 APK
vnmacstudio
Status hay, status buồn, lãng mạn thể hiện những tâm tư, tình cảmkhó diễn đạt thành lời. Hy vọng những Status hay, status buồn, lãngmạn về tình yêu sẽ giúp phản ánh tâm trạng của bạn.Các trang mạngxã hội như Facebook, Zalo đã không còn xa lạ với các bạn trẻ hiệnnay. Mặc dù đây chỉ là một cuộc sống ảo nhưng nhiều khi lại là nơiđược nhiều người tìm đến để trút dòng tâm sự, hay một tâm trạnghiện tại của mình khi không thể diễn tả bằng lời.Với chức năng chiasẻ, những status được nhắn gửi trên Facebook có thể chủ nhân đangmuốn gửi gắm thông điệp đến bạn bè hay thậm chí người yêu của mìnhnhững tâm tư tình cảm đang muốn thổ lộ, nhưng nhiều khi đó chỉ làmột cảm xúc nhất thời và chúng ta đơn giản chỉ muốn viết lại thaycho dòng nhật ký.Or status, status sad, romantic expressingthoughts, feelings difficult to express in words. Hopefully theStatus or, status sad, romantic love will reflect your mood.Socialnetworking sites like Facebook, Zalo was no stranger to the youthtoday. Although this is only a virtual life, but sometimes is wheremany people come to pour the center line, or your current mood asindescribable in words.With sharing, the status is on Facebook cansend private owners're sending the message to your friend or evenyour lover is the emotional mind wants to confess, but sometimesthat's just a most emotional time and we simply want to rewrite thelog line instead.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered