1.05 / August 21, 2015
(4.5/5) (2)

Description

Är du kund hos Boo Energi? Ladda nedappenenergiinfo™ för att se din förbrukning direkt i mobilen. Dennaappger dig möjlighet att genom enkla grafer och diagram följadinenergiförbrukning per månad, dygn och timme!

Genom energiinfo™ kan du även:
- Följa din elförbrukning
- Se information om aktuella fakturor
- Se kontaktuppgifter till ditt energibolag
- Se energiförbrukning för flera olika anläggningar

energiinfo™ tillhandahåller information som får digattreflektera över din förbrukning: hur ser min förbrukning ut idagijämförelse med föregående år? Vilka tider på dygnet förbrukarjagsom mest energi? Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessafrågorger dig ökad kunskap och insikt vilket hjälper dig tilleneffektiviserad och minskad energiförbrukning!

Att komma igång:
1. Ladda ner appen till din Smartphone
2. Logga in genom att använda dig av samma inloggningsuppgiftersomnär du loggar in till energiinfo™ på webben.

Are you a customer ofBooEnergy? Download the app Energy Info ™ to see yourconsumptiondirectly on your mobile. This app gives you the optionof usingsimple graphs and charts to track your energy usage permonth, dayand hour!

Through energy-info ™, you can also:
- Monitor your electricity consumption
- See information on current invoices
- See the contact information for your energy
- See the power consumption of several different facilities

Energy Info ™ provide information that will make you reflectonyour consumption: how does my consumption out today incomparisonto last year? What times of day that I consume the mostenergy?What caused this increase in consumption? These questionswill giveyou more knowledge and insight which will help you to makemoreefficient and reduce energy consumption!

To get started:
1. Download the app for your Smartphone
2nd Sign in using your same login information to log intoenergyinfo ™ on the web.

App Information Boo Energi - energiinfo™

Svenska Energigruppen Show More...
Ale El 1.02 APK
Du som är kund hos Ale El kan ladda ner appen och följa din egenelanvändning timme för timme med dagliga uppdateringar. För dig somhar valt att bli avräknad per timme, får du även full koll påmorgondagens elpriser genom tydliga grafer och varningar för högtelpris. Du kan även se dina elräkningar.Användarnamnet är dittkundnummer och lösenordet är siffrorna i ditt Anl ID. Uppgifternahittar du på din faktura från Ale El.You, as a customer of AleElectricity can download the app and follow your own electricityuse hourly with daily updates. For those of you who have chosen tobe deducted by the hour, you also get full control of tomorrow'selectricity prices by clear graphs and warnings of high prices. Youcan also see your utility bills.The username is your customernumber and password are digits of your Cooperative ID. Details canbe found on your invoice Ale El.
Ale El 1.02 APK
Du som är kund hos Ale El kan ladda ner appen och följa din egenelanvändning timme för timme med dagliga uppdateringar. För dig somhar valt att bli avräknad per timme, får du även full koll påmorgondagens elpriser genom tydliga grafer och varningar för högtelpris. Du kan även se dina elräkningar. Användarnamnet är dittkundnummer och lösenordet är siffrorna i ditt Anl ID. Uppgifternahittar du på din faktura från Ale El.
Degerfors Energi - energiinfo™ 2.0 APK
Är du kund hos Degerfors Energi? Ladda ned appen energiinfo™ föratt se din förbrukning direkt i mobilen. Denna app ger digmöjlighet att genom enkla grafer och diagram följa dinenergiförbrukning per år, månad, dygn och timme! Genom energiinfo™kan du även: - Följa din elförbrukning - Se information om aktuellafakturor - Se kontaktuppgifter till ditt energibolag - Seenergiförbrukning för flera olika anläggningar energiinfo™tillhandahåller information som får dig att reflektera över dinförbrukning: hur ser min förbrukning ut idag i jämförelse medföregående år? Vilka tider på dygnet förbrukar jag som mest energi?Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessa frågor ger dig ökadkunskap och insikt vilket hjälper dig till en effektiviserad ochminskad energiförbrukning! Att komma igång: 1. Ladda ner appen tilldin Smartphone 2. Logga in genom att använda dig av sammainloggningsuppgifter som när du loggar in till energiinfo™ påwebben.
Boo Energi - energiinfo™ 1.05 APK
Är du kund hos Boo Energi? Ladda nedappenenergiinfo™ för att se din förbrukning direkt i mobilen. Dennaappger dig möjlighet att genom enkla grafer och diagram följadinenergiförbrukning per månad, dygn och timme!Genom energiinfo™ kan du även:- Följa din elförbrukning- Se information om aktuella fakturor- Se kontaktuppgifter till ditt energibolag- Se energiförbrukning för flera olika anläggningarenergiinfo™ tillhandahåller information som får digattreflektera över din förbrukning: hur ser min förbrukning ut idagijämförelse med föregående år? Vilka tider på dygnet förbrukarjagsom mest energi? Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessafrågorger dig ökad kunskap och insikt vilket hjälper dig tilleneffektiviserad och minskad energiförbrukning!Att komma igång:1. Ladda ner appen till din Smartphone2. Logga in genom att använda dig av samma inloggningsuppgiftersomnär du loggar in till energiinfo™ på webben.Are you a customer ofBooEnergy? Download the app Energy Info ™ to see yourconsumptiondirectly on your mobile. This app gives you the optionof usingsimple graphs and charts to track your energy usage permonth, dayand hour!Through energy-info ™, you can also:- Monitor your electricity consumption- See information on current invoices- See the contact information for your energy- See the power consumption of several different facilitiesEnergy Info ™ provide information that will make you reflectonyour consumption: how does my consumption out today incomparisonto last year? What times of day that I consume the mostenergy?What caused this increase in consumption? These questionswill giveyou more knowledge and insight which will help you to makemoreefficient and reduce energy consumption!To get started:1. Download the app for your Smartphone2nd Sign in using your same login information to log intoenergyinfo ™ on the web.
Filipstad - energiinfo™ 2.0 APK
Är du kund hos Filipstad Energinät? Ladda ned appen energiinfo™ föratt se din förbrukning direkt i mobilen. Denna app ger digmöjlighet att genom enkla grafer och diagram följa dinenergiförbrukning per år, månad och dygn! Genom energiinfo™ kan duäven: - Följa din elförbrukning - Se information om aktuellafakturor - Se kontaktuppgifter till ditt energibolag - Seenergiförbrukning för flera olika anläggningar energiinfo™tillhandahåller information som får dig att reflektera över dinförbrukning: hur ser min förbrukning ut idag i jämförelse medföregående år? Vilka tider på dygnet förbrukar jag som mest energi?Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessa frågor ger dig ökadkunskap och insikt vilket hjälper dig till en effektiviserad ochminskad energiförbrukning! Att komma igång: 1. Ladda ner appen tilldin Smartphone 2. Logga in genom att använda dig av sammainloggningsuppgifter som när du loggar in till energiinfo™ påwebben.
com.energiinfo.lidkoping2 2.0 APK
Är du kund hos Lidköping Elnät? Ladda ned appen energiinfo™ för attse din förbrukning direkt i mobilen. Denna app ger dig möjlighetatt genom enkla grafer och diagram följa din energiförbrukning perår och månad! Genom energiinfo™ kan du även: - Följa dinelförbrukning - Se information om aktuella fakturor - Sekontaktuppgifter till ditt energibolag - Se energiförbrukning förflera olika anläggningar energiinfo™ tillhandahåller informationsom får dig att reflektera över din förbrukning: hur ser minförbrukning ut idag i jämförelse med föregående år? Vilka tider pådygnet förbrukar jag som mest energi? Vad orsakade denna ökadeförbrukning? Dessa frågor ger dig ökad kunskap och insikt vilkethjälper dig till en effektiviserad och minskad energiförbrukning!Att komma igång: 1. Ladda ner appen till din Smartphone 2. Logga ingenom att använda dig av samma inloggningsuppgifter som när duloggar in till energiinfo™ på webben.
Sala-Heby Energi - energiinfo™ 2.0 APK
Är du kund hos Sala-Heby Energi? Ladda ned appen energiinfo™ föratt se din förbrukning direkt i mobilen. Denna app ger digmöjlighet att genom enkla grafer och diagram följa dinenergiförbrukning per år, månad, dygn och timme! Genom energiinfo™kan du även: - Följa din el- och fjärrvärmeförbrukning - Seinformation om aktuella fakturor - Se kontaktuppgifter till dittenergibolag - Se energiförbrukning för flera olika anläggningarenergiinfo™ tillhandahåller information som får dig att reflekteraöver din förbrukning: hur ser min förbrukning ut idag i jämförelsemed föregående år? Vilka tider på dygnet förbrukar jag som mestenergi? Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessa frågor ger digökad kunskap och insikt vilket hjälper dig till en effektiviseradoch minskad energiförbrukning! Att komma igång: 1. Ladda ner appentill din Smartphone 2. Logga in genom att använda dig av sammainloggningsuppgifter som när du loggar in till energiinfo™ påwebben.
BTEA - energiinfo 1.06 APK
Är du kund hos Bergs Tingslags Elektriska AB? Ladda ned appenenergiinfo™ för att se din förbrukning direkt i mobilen. Denna appger dig möjlighet att genom enkla grafer och diagram följa dinenergiförbrukning per månad och dygn!Genom energiinfo™ kan duäven:- Följa din elförbrukning - Se information om aktuellafakturor- Se kontaktuppgifter till ditt energibolag- Seenergiförbrukning för flera olika anläggningarenergiinfo™tillhandahåller information som får dig att reflektera över dinförbrukning: hur ser min förbrukning ut idag i jämförelse medföregående år? Vilka tider på dygnet förbrukar jag som mest energi?Vad orsakade denna ökade förbrukning? Dessa frågor ger dig ökadkunskap och insikt vilket hjälper dig till en effektiviserad ochminskad energiförbrukning!Att komma igång:1. Ladda ner appen tilldin Smartphone2. Logga in genom att använda dig av sammainloggningsuppgifter som när du loggar in till energiinfo™ påwebben.
Loading...