1.2 / November 3, 2016
(3.0/5) (2)

Description

In this game, you try to be an Australianhunter by using a boomerang to hunt animals. You will throw theboomerang to the bird flying on the sky.
Touch the kid to throw the boomerang. It will return the kid handafter turn one round.
If it hit, the bird will fall down, you get one score. If the birdfly through five times and you can’t hit, game over.
It will be easy if you choose right time to throw.
It will be difficult if you are hasty and you will miss the birdbefore the eyes of the Koala.
Try this game to save your high score as record.

App Information Boomerang Hunter

 • App Name
  Boomerang Hunter
 • Package Name
  m.e.myboomerang
 • Updated
  November 3, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  lasotuvi
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

lasotuvi Show More...

Bình giải Tử vi 2.2 APK
lasotuvi
Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự độngđể tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạnđến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bàithập dụ, các cách số. Đây là phần mềm tử vi đầy đủ tính năng nhấtcho điện thoại đi động.Software retrievehoroscopes, with automatic commentary to consult, assist save listwith arbitrary number. Taking due to monthly, annual backup andextensive additional documentation about astrology, all gatherexample, the digital divide. This software is full featuredhoroscope for mobile phones.
Tinh bàn huyền không 2.4 APK
lasotuvi
Huyền không từng được coi là bí truyền, nhưnghiện nay nó đã được phổ biến và là phái phong thủy rất được coitrọng. Phần mềm này an tinh bàn huyền không và thêm các luận giảitinh quyết về các cặp sao sơn hướng để tham khảo.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, an tinh bàn, sửa, xóa dữliệu.Để sử dụng được la bàn, điện thoại của bạn cần có cảm biến từ vàkết nối internet.Huyen not once consideredesoteric, but now it has been common and is seconded feng shui arehighly valued. This security software is not mystical crystal tableand more refined interpretation of the pair decided to paint guidefor reference.Can save data to the list, crystal desk Security, edit, deletedata.To use the compass, your phone needs to have magnetic sensors andan internet connection.
2016 Predict Horoscope 1.3 APK
lasotuvi
Want to know something about your life in thisyear ?If a computer can defeat a man in chess, it can predict somethingabout your life in future. This horoscope base on 110 stars fromEastern mystery.If there are two conflict information, it's nomal, no one have allgood or bad news.You can save data for any one you like, or hate, and easy to loadpredict information, change or delete data.Here are some information about this horoscope:Chinese astrology is based on the traditionalastronomy andcalendars. The development of Chinese astrology is tied to that ofastronomy, which came to flourish during the Han Dynasty(2ndcentury BC to 2nd century AD).Chinese astrology has a close relation withChinese philosophy(theory of the three harmony, heaven, earth and water) and uses theprinciples of yin and yang and concepts that are not found inWestern astrology, such as the wu xing teachings, the 10 Celestialstems, the 12 Earthly Branches, the lunisolar calendar (mooncalendar and sun calendar), and the time calculation after year,month, day and shichen (時辰).According to Chinese astrology, a person's destiny can bedetermined by the position of the major planets at the person'sbirth along with the positions of the Sun, Moon, comets, theperson's time of birth, and zodiac Sign. The system of thetwelve-year cycle of animal signs was built from observations ofthe orbit of Jupiter (the Year Star; simplified Chinese:岁星;traditional Chinese: 歳星; pinyin: Suìxīng). Following the orbitof Jupiter around the sun, Chinese astronomers divided thecelestial circle into 12 sections, and rounded it to 12 years (from11.86). Jupiter is associated with the constellation Sheti(simplified Chinese: 摄提; traditional Chinese: 攝提- Boötes) and issometimes called Sheti.A system of computing one's fate and destiny based on one'sbirthday, birth season, and birth hours, known as Zi Wei Dou Shu(simplified Chinese: 紫微斗数; traditional Chinese: 紫微斗數;pinyin:zǐwēidǒushù), or Purple Star Astrology, is still used regularly inmodern-day Chinese astrology to divine one's fortune. The 28Chinese constellations, Xiu (Chinese: 宿; pinyin: xìu), are quitedifferent from Western constellations. For example, the Big Bear(Ursa Major) is known as Dou (Chinese: 斗; pinyin: dǒu); the belt ofOrion is known as Shen (simplified Chinese: 参; traditional Chinese:參; pinyin: shēn), or the "Happiness, Fortune, Longevity" trio ofdemigods. The seven northern constellations are referred to as XuanWu (Chinese: 玄武;pinyin: xúanwǔ). Xuan Wu is also known as thespirit of the northern sky or the spirit of Water inTaoismbelief.In addition to astrological readings of the heavenly bodies, thestars in the sky form the basis of many fairy tales. For example,the Summer Triangle is the trio of the cowherd (Altair), theweaving maiden fairy (Vega), and the "tai bai" fairy (Deneb). Thetwo forbidden lovers were separated by the silvery river (the MilkyWay). Each year on the seventh day of the seventh month in theChinese calendar, the birds form a bridge across the Milky Way. Thecowherd carries their two sons (the two stars on each side ofAltair) across the bridge to reunite with their fairy mother. Thetai bai fairy acts as the chaperone of these two immortallovers.
Tử vi 2 1.2 APK
lasotuvi
Lá số tử vi truyền thống có hơn 100 sao, nhưng thực ra những saoquyết định cát hung của lá số lại không nhiều đến như vậy. Chúngchỉ bao gồm 14 chính tinh, lục cát, lục sát, tứ hóa, các sao Lộctồn, Thiên mã. Nếu chỉ an sao theo cách truyền thống bạn sẽ dễ bịrối mắt trước quá nhiều sao phụ không có tính chất quyết định. Phầnmềm này sẽ an ra lá số có đủ 110 sao và thêm chức năng rút gọn chỉcòn hiển thị các sao quan trọng cho dễ xem, dễ đánh giá.Ngoài ra các cung cũng sẽ có can cung đi kèm để thuận tiện hơn chonhững ai dùng cách xem theo Tứ hóa của Bắc phái.Lịch phần mềm vẫn từ năm 5000 trước công nguyên đến 20000 sau côngnguyên, có sửa một số lỗi đổi lịch của phần mềm an sao tử vi đãpost trước đó.
Tử vi 3 1.1 APK
lasotuvi
Lấy lá số tử vi truyền thống gồm 12 cung, rút gọn lá số chỉcònnhững sao quan trọng, lưu dữ liệu vào danh sách.Gethoroscopes traditional supply 12, stripped the leaves of justhowimportant data stored on the list.
An sao tử vi 1.2 APK
lasotuvi
An sao tử vi, lưu các lá số với số lượng tùy ý. Có thể thêm,xóa,sửa lá số đã lưu. Lịch phần mềm từ năm 5000 trước công nguyênđến20000 sau công nguyên. Năm 0 là năm 1 trước công nguyên, vậynếulấy lá số cho người sinh trước công nguyên thì phải trừ đi 1năm.Ví dụ người sinh năm 8 TCN thì nhập năm sinh là -7.Anastrology star, save the leaves of arbitrary numbers. Canadd,delete, edit the saved card. Calendar software from the year5000BC to 20000 BC. Year 0 is year 1 BC, so if the student leavestheBC must subtract 1 year. For example, people born in 8 BC, theyearof birth is entered -7.
Tổng_hợp 1.8 APK
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình,hà lạc, quẻ lưu niên thái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tử vi có thểphóng to từng cung cho dễ xem, có sao lưu niên, tính hạn đến tháng.Tử bình có biểu đồ tỷ lệ phần trăm ngũ hành. Hà lạc có quẻ tùychọn, thêm nạp giáp để tính vượng suy hào chủ, xem động tĩnh thếứng. Quẻ lưu niên thái ất có thể xem đến hạn ngày. Quỷ cốc có thểchọn cặp can năm, can ngày tùy ý. Tuy gộp 5 loại ứng dụng vào nhưngphần mềm rất nhẹ, chạy nhanh và chính xác.Synthesis 5 softwareconsists of the horoscope, prisoner, Galaxy peanuts, perennialhexagram Land Status and clause cup. Horoscopes can enlarge eachprovide for easy viewing, older backups, as due to month. Meanelectronic chart percentages Five Elements. Ha communicate withhexagram optional extra armor for calculating load loss prosperoushome, see how the application statically. Land Status Que perennialcan see their maturity date. Devils mugs can select five pairscourage, courage arbitrary date. Although gross 5 types ofapplications on the software but very light, fast andaccurate.
Tổng hợp 1.0 APK
lasotuvi
Tổng hợp 5 phần mềm lý số gồm tử vi, tử bình, hà lạc, quẻ lưuniênthái ất và quỷ cốc toán mệnh. Tất cả chỉ trong một file càiđặt. Cóthể lưu dữ liệu vào danh sách với số lượng tùy ý. Lịch phầnmềm từnăm 5000 trước công nguyên đến năm 20000 sau công nguyên. Nếuđươngsố sinh trước công nguyên thì phải thêm dấu - vào trước nămsinh vàgiảm đi 1 năm, ví dụ sinh năm 8 TCN thì nhập là -7.Synthesisof some 5 software includes horoscopes, electroniccomment, Galaxypeanuts, perennial state hexagram Land and clausecup full. All inone file to install. Can save data to a list ofarbitrary numbers.Calendar software from the year 5000 BC until theyear 20000 BC. Ifthe number of BC students must add mark - in frontof birth anddecreased 1 year, for example, born in 8 BC, the entryis -7.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.