2.0.0 / February 24, 2016
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Cette application, destinée aux installateursdes solutions thermiques Bosch et e.l.m. leblanc, vous permet dedéclarer vos installations directement depuis votre mobile, où quevous soyez. L’application se synchronise automatiquement avec votreespace personnel sur le site www.degreplus.fr.

Lors de votre première connexion, vous devrez vous connecteravec vos identifiants Degré +. Vous aurez ensuite accès àl’historique de vos installations et vos points et pourrez faire denouvelles déclarations de solutions thermiques Bosch et e.l.m.leblanc.

Vous pouvez aussi faire des déclarations sur site même sanscapter de réseau. L’application synchronisera les informations avecvotre compte Degré+ dès lors que vous l'ouvrirez ensuite dans unezone captant du reseau wi-fi connu ou un signal 3G, vous permettantainsi d’accéder à internet.

This application, forinstallers of thermal solutions Bosch and elm leblanc, allows youto declare your facility directly from your mobile wherever youare. The application automatically synchronizes with your personalspace www.degreplus.fr site.

When you first log in, you'll need to login with yourcredentials Degree +. You will then have access to the history ofyour facilities and your points and can make new statements thermalsolutions Bosch and elm the white.

You can also make statements on the site even without capturingnetwork. The application synchronizes the information with youraccount Degree + when you then open in an area capturing thewireless network known or 3G signal, allowing you to access theinternet.

App Information Bosch ProDeclare

 • App Name
  Bosch ProDeclare
 • Package Name
  com.bosch.tt.elm.prodeclare
 • Updated
  February 24, 2016
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Bosch Thermotechnik GmbH
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
  Visit website Email florence.drouault@fr.bosch.com
  Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar
 • Google Play Link

Bosch Thermotechnik GmbH Show More...

Nefit Easy APK
De slimste thermostaat die verder gaat. Altijden overal controle over uw verwarming.Met de Nefit Easy app bedient u supereenvoudig uw Nefit ModuLineEasy kamerthermostaat op afstand. Thuis vanuit uw luie stoel, ofwaar dan ook ter wereld. De temperatuur verhogen of verlagen kanzowel met de Easy thermostaat aan de muur, als op afstand, met deEasy app.Nefit Easy maakt het makkelijk:- Snel en eenvoudig een dag- of weekprogramma instellen voor uwverwarming- Het gasverbruik van uw cv-installatie bekijken en vergelijken metvoorgaande periodes- Waar u ook bent, altijd direct een melding als uw verwarminguitvalt- Met een druk op de knop de foutgegevens doorsturen naar uwinstallateur- Uw installateur heeft de mogelijkheid om op afstand service teverlenen- Bediening met meerdere smart devices- Alle vrijheid: géén contract, géén abonnement- (Gratis) updates met extra functies- Veilig: gegevens worden opgeslagen in uw Easy thermostaat en/ofin uw smart device niet op een centrale server.Nefit Easy app heeft de volgende functies (kijk voor meerinformatie op www.nefit.nl/easy):- Bediening op afstand- Instellen klokprogramma- Diagnose en service op afstand- Eco indicatie stimuleert energiezuinig verwarmen- Aanwezigheidsdetectie* op basis van smartphone(s)- Weersafhankelijk regelen: overal in huis een comfortabeletemperatuur (controleer of uw cv-installatie hiervoor geschiktis)- Openhaardfunctie: andere vertrekken blijven warm als de openhaard brandt- Extra klokprogramma: handig bij meerdere gebruikers metverschillende dagindelingen- Grafische weergave gasverbruik: maakt energie besparen leuker enmakkelijker **- Douchetimer: bespaar energie door de doucheduur in te stellen viade app (controleer of uw cv-toestel hiervoor geschikt is)- Warmwaterbespaarprogramma: eigen warmwaterklokprogramma in testellen- Op elk gewenst moment warmwaterbewaarfunctie aan en uit kunnenzetten- Demo mode- Storingsmelding via pushbericht- eService, verleen uw servicemonteur via internet toegang tot uwcv-toestel voor diagnose op afstand- Wachtwoord veranderen vanuit de app zonder de Easy teresetten* let op: voor het gebruik van aanwezigheidsdetectie is hetnoodzakelijk dat mobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen, eventueelgebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uw toestel ditondersteunt.** Het gasverbruik wordt opgeslagen als Easy voorzien is vanfirmware versie 02.13.00 (uitgerold Mei 2014). Easy doet dagelijkseen firmware update check. Als u net een nieuwe Easy heeftaangesloten dan zal die binnen enkele dagen automatischgeactualiseerd zijn.Geplande gratis updates (kijk voor meer informatie enbeschikbaarheid op www.nefit.nl/easy):- Zelflerend klokprogramma: Easy gaat uw gebruikspatroon onthoudenen stelt zichzelf in op de voor u optimale combinatie van comforten energiebesparing.- Aanvullende aanwezigheidsdetectie (i.c.m. klokprogramma)Compatibiliteit- Nefit Easy is geschikt voor Nefit cv-toestellen en toestellen vanandere fabrikanten. Kijk op www.nefit.nl/easy of uw cv-toestelgeschikt is voor deze thermostaat, eventueel i.c.m. een Nefit EasyConnect adapter.- De aanwezigheidsdetectie gebruikt de standaard locatiegegevensvan uw device. Op sommige devices werkt de locatiebepaling nietaltijd goed, of wordt de huidige locatie niet doorgegeven. In datgeval zal de aanwezigheidsdetectie niet goed functioneren.let op: voor het gebruik van aanwezigheidsdetectie is hetnoodzakelijk dat mobiel internet/3G en Wi-Fi continu ingeschakeldblijven.Locatiebepaling dient aan te staan in de instellingen, eventueelgebruikt u de locatiemodues->accubesparing als uw toestel ditondersteunt.The smartest thermostatthat goes. Anytime, anywhere control over your heating.The Nefit Easy app you operate your super easy Nefit ModuLine Easyroom thermostat remotely. Home from your couch, or anywhere in theworld. Increase or decrease the temperature can be done with theEasy thermostat on the wall, and remote, with the Easy app.Nefit Easy makes it easy:- A daily or weekly program set up quickly and easily for yourheating- Monitor the gas consumption of your heating system and compare itwith previous periods- Wherever you are, always instant notification if your heaterfails- With the push of a button, the error data forwarding to yourinstaller- The installer has the ability to provide remote service- Operation with multiple smart devices- All freedom: no contract, no subscription- (Free) updates with additional features- Secure: Data is stored in your Easy thermostat and / or in yoursmart device is not on a central server.Nefit Easy app has the following features (for more information onwww.nefit.nl/easy):- Remote- Set clock program- Diagnosis and remote service- Eco indicator encourages energy-efficient heating- Presence detection * based smartphone (s)- Weather-compensated control: anywhere in your home a comfortabletemperature (make sure your heating system is suitable for thispurpose)- Fireplace mode: other rooms stay warm as the fire burns- Extra time program: useful when multiple users with differentdaily schedules- Graphical representation gas consumption: saving energy is easierand more fun **- Shower Timer Save Energy (make sure your boiler is suitable forthis) by setting the app via the shower duration- Save Water Program: own water clock program set- Water retention function and can turn at any time- Demo mode- Error message via push message- EService, grant your service technician over the internet toaccess your boiler for remote diagnostics- Change password from the app without resetting the Easy* Note: the use of presence detection, it is necessary that mobileInternet / 3G and Wi-Fi remain set.Localization must be enabled in the settings, if you use thelocatiemodues-> battery savings if your device supportsit.** The gas is stored as Easy has firmware version 02:13:00 (rolledMay 2014). Easy does a daily firmware update check. If you havejust joined a new Easy then that will be automatically updatedwithin a few days.Planned free updates (for more information and availability onwww.nefit.nl/easy):- Self-learning time programs: Easy does your usage patternremembered and adjusts itself to your optimal combination ofcomfort and energy savings.- Additional presence detection (ICM clock program)Compatibility- Easy Nefit suitable for Nefit devices and devices from othermanufacturers. Visit www.nefit.nl/easy whether your boiler issuitable for this thermostat, sometimes in combination a Nefit EasyConnect adapter.- Presence detection uses the default location data from yourdevice. On some devices, the localization does not always workproperly, or the current location is not passed. In that case, thepresence detection will not function properly.note: for the use of presence detection, it is necessary thatmobile Internet / 3G and Wi-Fi remain set.Localization must be enabled in the settings, if you use thelocatiemodues-> battery savings if your device supportsit.
Worcester Wave APK
Worcester Wave – smart control for heating andhot waterThe Wave is a smart, internet-connected programmable control forcentral heatingand hot water which can be operated using this app.After installation this app can also be used in demonstration mode,without access to the internet, a Wave controller or a WorcesterGreenstar boiler, to showcase the extensive features and simplicityof use.Simple to useThe Wave’s intuitive and modern design ensures it is very simple tooperate using either its in-built touchscreen or the app.• Supplied with a pre-set programme that can then be easilymodified to suit your requirements.• The Wave features a ‘holiday programme’, requiring just a startand finish date.• An installation and operating manual is provided with eachcontrol and there are links to number of helpful videos within thisapp that provide further details on specific functions.Simply smarterThe Wave’s innovative programming enables it to have an‘intelligent conversation’ with the boiler enabling energyefficiency features including:• Load and weather compensation which allows the boiler to adaptits operation, to achieve optimum efficiency, whist stillmaintaining the level of heating comfort required. This can helpreduce fuel bills.• Unlike most other smart heating controls, the Wave can alsoprogramme the hot water settings, providing additional energysavings and comfort.• Charts of heating and hot water usage so the homeowner can easilyidentify where potential savings could be made.Want a Worcester Wave connected to control your heating?To take smarter control of your heating, first check if yourWorcester, Bosch Group Greenstar boiler is compatible with the Waveby visiting worcester-bosch.co.uk/waveTo purchase a Wave contact a heating engineer, and a list ofWorcester accredited heating engineers can be found atworcester-bosch.co.uk/findaninstaller or using the Worcester, BoschGroup app.The heating engineer can install the Wave. It only requires a2-core wire connection between the control and the boiler; allother connections are via the Wi-Fi network.
EasyControlPro 1.4 APK
Sie möchten die Heizungsanlagen Ihrer Kundenimmer im Blick haben? Die Buderus App EasyControlPRO unterstütztSie effizient in Ihrem Tagegeschäft und fördert Ihr Service- undWartungsgeschäft. Schnell und sicher auch von unterwegs!Erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden und steigern Sie dieeigene Effizienz durch konkrete Informationen aus der Anlage fürdetailliertere Einsatzplanung und schnellere Reaktionszeiten.- An bevorstehende Wartungstermine werden Sie rechtzeitig erinnert,dadurch haben Sie eine bessere Koordination IhrerWartungstermine.- Schnelle und kostenoptimierte Behebung von Störungen – noch bevorIhre Kunden es bei der Wohlfühlwärme bemerken.- Der „Rund um die Uhr Service“ bedeutet mehr Sicherheit für Sieund Ihren Kunden.Folgende Bedienungs- und Servicefunktionen stehen zurVerfügung:- Anlagen- und Betriebszustände aller Anlagen im Überblick- Übersicht der wichtigsten Monitorwerte- Anlagenparameter (Systemzeit / Sommer-/Winter-Umschaltschwelle /Auslegungstemperatur der Heizkreise) aus der Ferne optimieren- Anlageninformationen als Fotos, Notizen und Sprachmemosablegen- Direkte Navigation zu Ihrem nächsten KundenterminDie Bedienung ist dank intuitivem Menü besonders einfach. Derkennwortgeschützte Zugang gewährleistet dabei ein hohes Maß anSicherheit.Zum Kennenlernen der App und deren Möglichkeiten können bis zu zweiAnlagen, wie z.B. Ihre eigene Anlage, kostenfrei verbunden werden.Der Zugriff auf bis zu 50 weitere Anlagen ist in der App buchbar(kostenpflichtig).Technische Voraussetzungen der Anlagen:- ein Regelsystem Logamatic EMS mit RC30 / RC35 (ab Produktionsjahr2003) oder- ein Regelsystem Logamatic EMS plus mit RC300 (ab Produktionsjahr2012).Zur Kommunikation benötigen Sie:- Wärmeerzeuger mit integrierter IP-Schnittstelle oder- ein Gateway Logamatic web KM200 zur Kommunikation mit derHeizungsanlage.- Vorhandenes LAN Netzwerk (Router mit einem freien RJ45Anschluss)- Der Anlagenbetreiber muss für die Fernüberwachung seiner Anlagedurch Sie mittels App EasyControlPRO seine Zustimmung geben.Weiterhin kann er für den erweiterten Fernzugriff auf die Anlagedurch Sie mittels EasyControl ebenfalls die Freigabeerteilen.- Die Zustimmungen werden einfach mittels App EasyControl durch denAnlagenbetreiber erteilt.- Android Betriebssystem ab Version 2.3.3Hinweise:Es können zusätzliche Kosten für die Internetverbindung entstehen,eine Internet Flatrate wird daher empfohlen.Funktionserweiterungen der App erfordern die Aktualisierung derSoftware auf dem Gateway. Zum Aktualisieren lassen Sie das Gatewayfür mindestens 24h mit dem Internet verbunden.In vereinzelten Fällen werden Monitor-Daten aktuell noch nicht oderfalsch angezeigt. Dieses Problem wird mit einem Update derGatewaysoftware beseitigt (in Vorbereitung).Für die sehr detaillierten Feedbacks zu unserer App BuderusEasyControlPRO möchten wir uns bedanken. Dadurch können wir weitereProduktentwicklungen anstoßen.Eine einfache Anleitung mit weiteren Informationen zum erstmaligenEinbinden einer Anlage finden Sie unter dem Feld"Entwicklerwebseite" oder auf www.buderus.de/ecpBenötigen Sie unsere Unterstützung wenden Sie sich bitte anapp@buderus.deHinweis: In vereinzelten Fällen werden Monitor-Daten aktuell nochnicht oder falsch angezeigt. Dieses Problem wird mit einem Updateder Gatewaysoftware beseitigt (in Vorbereitung).You want the heatingsystems of your customers always have in mind? The BuderusEasyControlPRO app helps you efficiently in your daily business andpromoting your service and maintenance business. Quick and safewhile on the go!Increase customer satisfaction and increase their own efficiencythrough concrete information from the plant for detailed schedulingand faster response times.- An upcoming maintenance dates can be reminded in time, so youhave a better coordination of your maintenance schedule.- Fast and cost-effective troubleshooting - even before yourcustomers notice it at the cozy warmth.- The "Round the clock service" means more security for you andyour customers.The following operating and service functions are available:- Plant and operating conditions of all systems at a glance- Overview of the main monitor values- Optimize system parameters (system time / summer / winterchangeover threshold / design temperature of the heating circuits)from a distanceStore system information as photos, notes and voice memos -- Direct navigation to your next customer appointmentThe operation is very easy with an intuitive menu. Thepassword-protected access guarantees while maintaining a high levelof security.To get to know the app and its capabilities, up to two systems,such as Your own system, are connected for free. Access to up to 50other plants in the App booking (extra charge).Technical requirements of equipment:- A Logamatic EMS with RC30 / RC35 (from production year 2003)or- A Logamatic EMS plus with RC300 (from production year2012).To communicate you need:- Heat generator with integrated IP interface or- A gateway Logamatic web KM200 for communication with the heatingsystem.- Existing LAN network (router with an available RJ45connector)- The operator shall provide for remote monitoring of itsinvestment by you using App EasyControlPRO his consent.Furthermore, he may grant to the plant by means of Easy Control youalso release for the extended remote access.- The approvals are simply given by means of app Easy control bythe plant operator.- Android OS version 2.3.3Hints:You may incur additional costs for the Internet connection, anInternet flat rate is recommended.Extended functionality of the app require updating the software onthe gateway. To upgrade, you can be the gateway for at least 24connected to the Internet.In isolated cases, monitor data currently displayed incorrectly ornot yet. This problem is an update of the gateway softwareeliminates (in preparation).For the very detailed feedback regarding our App BuderusEasyControlPRO we would like to thank. This enables us to furtherproduct developments abut.A simple guide with further information for the initial integrationof a system, see the box "Developer's website" orwww.buderus.de/ecpThey need our support, please contact app@buderus.deNote: In rare cases, monitor data are still missing or incorrectdate. This problem is an update of the gateway software eliminates(in preparation).
Home 3.1.5 APK
JunkersHome is an app with comprehensivefunctions for remote control of your heating system via theInternet – from temperature control to display the output of asolar thermal system. Simple to operate, secure in application andenormously convenient.An overview of the most important functions:- change of room temperature: Each time you press the "+"- or "-"button, you move the set value for the current room temperatureone-half degree higher or lower.- change of operating mode: Individual buttons allow you to changequickly between operation mode auto and the different manual modesheating, energy-saving and frost- change of clock program of your heating system: You can quicklyand conveniently set the switching times and the desired operatingmode for each individual day of the week.- change of the temperature level: You can easily change thetemperature levels for the operating modes. Just call up"Temperature Level" in Settings, where you can set the temperaturelevels for the heating, energy-saving and frost operatingmodes.- solar thermal system output: JunkersHome creates an overview ofthe cumulative kilowatt hours produced by your solar thermal system– for the day or the last month.- fault messages: With them, you can quickly and easily identifyfaults in your heating system. JunkersHome also tells you what todo to repair the fault.To use JunkersHome, you need:- a heating system with controller compatible withJunkersHome- communication module MB LAN (gateway) for communication betweenthe network and heating control unit- an existing LAN network (router with a free RJ45connection)- internet access for your router to reach your heating system froma location outside the house- App JunkersHome- Android smartphone with operating system version 4.0.3 or higherand a minimum resolution of 320 * 480 Pixel (Only devices with frommanufacturer released operation systems will be supported)The following controllers with a production date from September2008 or later are JunkersHome-compatible if they are connected tothe Junkers 2-wire bus for heating systems:- room temperature controller FR 100, FR 120- outside temperature-dependent controller FW 100, FW 120, FW 200or FW 500- remote control FB 100Note: There may be additional costs for the Internet connection; anInternet flat rate is recommended.Note: Feature updates also require an update of the gatewayfirmware. Please connect your gateway to the internet for at least24 hour.You can determine which controller your heating system is equippedwith from your system's technical documents, or ask your Junkersheating system specialist.Additional functions are in preparation. We are looking forward tohearing from you.
EasyCheck 1.4.1 APK
Die Anwendung richtet sich anBuderus-Fachkunden. EasyCheck ist nur für authentifizierte Anwenderverfügbar und benötigt Login Informationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenEasyCheck ist die digitale Checkliste für das Beratungsgesprächbeim Endkunden. Die App mit Foto und Notizfunktion stellt sicher,dass Handwerkspartner alle wichtigen Daten und Informationen zumGebäude sowie zum Heizungsraum aufnehmen können. Ergänzend zu derCheckliste können Zeichnungen und Skizzen wie auf einem Notizblockeingegeben werden. Sie bilden die Grundlage für eine gute Beratungund ein solides Angebot.Die aufgenommenen Daten können in Projekten auf der Appverwaltet und bearbeitet werden. Für die Weiterbearbeitung undAngebotserstellung können die Informationen per Mail exportiertwerden.The application is aimedat Buderus trade customers. Easy Check is available only toauthenticated users and requires login information.Information on the authentication to use the app, please visitthe following page:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenEasy Check is the digital checklist for consultation by the endcustomer. The app with photo and note function ensures that tradepartners can record all important data and information on thebuilding and the boiler room. In addition to the checklist drawingsand sketches can be entered as on a notepad. They form the basisfor good advice and a solid offer.The recorded data can be managed and processed in projects onthe app. For further processing and quoting the information can beexported via email.
Buderus EasyMode 3.11.4-RELEASE_PUBLISHING APK
Buderus Logamatic TC 100 – smart control for heating and hot waterThe Buderus Logamatic TC 100 is an internet-connected programmablesmart thermostat for heating and hot water system control, whichcan be operated using the app EasyMode. Once installing the appEasyMode, there is the option to run the app in demo mode, withoutaccess to the internet, a Buderus Logamatic TC 100 or a Buderusappliance, to showcase the extensive features and simplicity ofuse. Simple to use The Buderus Logamatic TC 100's intuitiveoperation and modern design ensures it is very simple to operateusing either its built-in touch-screen or the app EasyMode. •Supplied with a pre-set schedule that can then be easily modifiedto fit your needs. • The Buderus Logamatic TC 100 features a‘vacation mode’, requiring just a beginning and end date. • Aninstallation and operation manual is provided with each BuderusLogamatic TC 100 and there are helpful videos within the appEasyMode that provide further detail on specific functions. Simplysmarter The Buderus Logamatic TC 100’s advanced programming via theapp EasyMode enables it to have an ‘intelligent conversation’ withthe boiler to take advantage of features which help improve energyefficiency, such as: • Load and weather compensation which reducethe boiler water temperature to help further increase efficiency,while also increasing user comfort. • Unlike other smart heatingcontrols, the Buderus Logamatic TC 100 can also control yourdomestic hot water settings, helping provide additional energysavings and comfort. • Visual representation of gas usage data canhelp you easily identify where potential savings could be made.Want a Buderus Logamatic TC 100 for your home? To take smartercontrol of your heating, first check if your Buderus boiler iscompatible with the Buderus Logamatic TC 100 by visiting our website. The Buderus Logamatic TC 100 only requires a 2- wireconnection between the control and the boiler; all otherconnections are made via the Wi-Fi network.
EasyInspect 1.1.2 APK
Buderus EasyInspect: Die App der Easy Toolboxfür Inbetriebnahme und WartungDie Anwendung richtet sich an Buderus-Fachkunden. EasyInspectist nur für authentifizierte Anwender verfügbar und benötigt LoginInformationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.de/fachkundenSie möchten alle Ihre Inbetriebnahmen und Wartungen für Heizkessel,Wärmepumpen und Solaranlagen einfach, schnell und vollständigdokumentieren? Dabei kann Ihnen die App EasyInspect helfen! Hiermitkönnen Sie:Die zu Ihrem Buderus Wärmeerzeuger passenden Protokolle indigitalisierter Form einfach über hinterlegte Checklistenausfüllen, mit Fotos ergänzen und den entsprechenden Aufträgenzuordnen. Über die Unterschriftsfunktion bestätigt der Kunde dieausgeführten Arbeiten.Die schnelle Anzeige von Fehlercodes in Klartext erspartaufwändiges Suchen, vereinfacht und beschleunigt dieStörungsbeseitigung.Alle Daten, die bisher auf Papier notiert wurden, können Sie nuneinfach, leserlich und zeitsparend in der App eintragen, speichern,sortieren und bei Bedarf per Mail versenden.Ihre VorteileKein Suchen der jeweils benötigten Protokolle mehr nötig, einfachüber die gewünschte Tätigkeit z.B. Wartung, Gerät auswählen undschon haben Sie die richtige Unterlage zur Hand, die Ihnen dasProtokollieren ganz einfach macht.Bereits vorhandene Protokolle der Anlage eines Kunden z.B. derletzten Wartungen, sind mobil aufrufbar. Damit haben Sie immer alleInformationen zur Anlage dabei und sind jederzeit informiert, ohneganze Kundenordner mitnehmen zu müssen.Sie können bestimmte Betriebszustände, z.B. Fehler oderVerschmutzungen der Anlagen auch ganz einfach durch Fotosdokumentieren, so behalten Sie den Überblick und können zu einemspäteren Zeitpunkt auf Ihre Anlagendokumentation zugreifen, mobiloder im Büro.Die durchgeführten Arbeiten und Leistungen können von Ihrem Kundengleich über die praktische Unterschriftenfunktion auf dem Tabletbestätigt werden. Die Protokolle können per mail versandt oder alspdf in Ihrer Heizungsbauer-Software archiviert werden.Als Zusatzfunktion erhalten Sie durch die Eingabe des vom Gerätangezeigten EMS-Fehlercodes sofort eine Klartextanzeige mitBeschreibung von Fehlerbild und dazu gehörigen Lösungswegen. Diesspart Zeit, vermeidet lästiges Suchen in Papierunterlagen oderAnrufe beim Service und erhöht Ihre Kompetenz beim Kunden.Buderus EasyInspect: Theapp Easy Toolbox for commissioning and maintenanceThe application is aimed at Buderus trade customers. EasyInspectis available only for authenticated users and requires logininformation.Information about the authentication to use the app, please visitthe following page: www.effizienzhaus-online.de/fachkundenYou want all your commissioning and maintenance of boilers, heatpumps and solar systems easily, quickly and fully documented? Itcan help you get the app EasyInspect! This allows you to:The matching your Buderus heat generator protocols in digital formfill simply deposited checklists, complete with photos and assignthe appropriate orders. About the signature function the customerconfirms the work performed.The rapid display of error codes in plain text saved any searchesand simplifies and accelerates troubleshooting.All data have been recorded on paper, you can now easily legibleand time saving app in the app store, organize, and send it bymail, if necessary.Your benefitsNo need to search each of the protocols needed more needed, justabove the desired activity, for example, , Select Maintenanceequipment and you have the right pad on hand to give you thelogging easy.Existing protocols of the system, for example, a customer the lastmaintenance, are mobile accessible. So you always have all theinformation to the system and are informed at all times withouthaving to carry all customers folder.You can set certain operating conditions, such as Error orcontamination of the equipment and easily documented by photographsso you can keep track of and can access at a later date on yoursystem documentation, mobile or in the office.The work performed and services can be confirmed by your customersthe same on the practical function signature on the tablet. Thelogs can be sent by mail or archived as pdf in your heatingengineer Software.As an additional feature, you receive by entering the deviceindicated by the EMS error codes immediately a plain text displaywith description of fault pattern and corresponding solution paths.This saves time, avoids the hassle of searching in paper documentsor calls to the service and increase your skills with thecustomer.
EasySelect 1.4.5 APK
Die Anwendung richtet sich an BuderusFachkunden. EasySelect ist nur für authentifizierte Anwenderverfügbar und benötigt Login Informationen.Informationen über die Authentifizierung zur Nutzung der Apperhalten Sie auf der folgenden Seite:www.effizienzhaus-online.deEasySelect ist eine App zur schnellen und einfachen Auswahl derbenötigten Komponenten einer ausgewählten Heizanlage. Vor Ort kannder Heizungsfachmann die konfigurierten Systeme undAnlagenkomponenten direkt über den Buderus Onlineshop bestellen.Auch die Weitergabe der Artikelliste in eine Handwerkersoftware istmit EasySelect umgehend möglich. Durch Beantwortung weniger Fragenlassen sich automatisch die jeweils passenden Komponenten anzeigen/ konfigurieren und deren System-Hydrauliken anzeigen. AuchZubehörartikel wie zusätzliche Heizkreise oder Abgaskomponentenwerden automatisiert für das gewählte Heizsystem zur Auswahlangezeigt. Basis für die App ist der Buderus Katalog „Systeme undPakete“.The application is aimedat Buderus trade customers. Easy Select is available only toauthenticated users and requires login information. Information on the authentication to use the app, please visit thefollowing page: www.effizienzhaus-online.de EasySelect is an app for quick and easy selection of the requiredcomponents of a selected heating system. The heating engineer canorder the configured systems and system components directly fromthe Buderus Online Shop Locally. The dissemination of the ProductList in an artisan software is immediately available with EasySelect. By answering a few questions can be automatically matchingcomponents View / configure and view their system hydraulics. Alsoaccessories such as additional heating circuits or exhaustcomponents are automatically selected for the heating system aredisplayed for selection. Basis for the app is the Buderus catalog"systems and packages."
Loading...