1.2.0 / December 11, 2017
(3.0/5) (115)
Loading...

Description

Vem riktar sig Bostadsbidragsappen till?
Bostadsbidragsappen finns till för dig som har bostadsbidrag ochvill hålla koll på dina inkomster så att du inte tjänar mer än duskrev i ansökan.

Hur funkar den?
Du knappar in hur mycket du får tjäna under året enligt dittbeslut.
Sen knappar du in vilka inkomster du faktiskt har varjemånad.
Appen räknar sen ut och visar i en enkel stapel om du kommer tjänamer under året än det du skrev på din ansökan när du söktebostadsbidrag.
Om inkomsten är högre än du trodde kan du meddela oss det i tid såkan vi justera ditt bostadsbidrag och på så sätt kan du slippabetala tillbaka pengar senare.

Hur kommer jag igång?
Ladda ner appen och börja med att fylla i några av de uppgifter somstår i det beslut du fick hemskickat när du fickbostadsbidrag.
Sen kan du börja lägga in dina inkomster, antingen per månad ellerför hela året på en gång.

Måste jag logga in?
Nej, det krävs ingen inloggning för att använda appen.

Vem står bakom appen?
Försäkringskassan
Who isBostadsbidragsappen to?
Bostadsbidragsappen there for you as a housing allowance and wantto keep track of your income so that you do not earn more than youwrote in the application.
 
How does it work?
You simply enter how much you can earn during the year according toyour decision.
Then, enter the income you actually have every month.
The app then calculates and displays in a single bar if you willearn more this year than the one you wrote on your application whenyou searched for housing.
If income is higher than you thought, you can inform us on time sowe can adjust your housing allowance and in this way you can avoidhaving to pay back the money later.
 
How do I get started?
Download the app and start by filling in some of the informationlisted in the order you got sent home when you found housing.
Then you can start adding your earnings, either per month or forthe whole year at once.
 
Do I login?
No, it does not require a login to use the app.
 
Who is behind the app?
Social Insurance

App Information Bostadsbidrag

 • App Name
  Bostadsbidrag
 • Package Name
  se.forsakringskassan.android.bob
 • Updated
  December 11, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2.0
 • Developer
  Försäkringskassan
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Försäkringskassan Show More...

Mina Sidor 1.5.2 APK
Med Försäkringskassans app får du tillgång till Mina sidor i dinmobil och på din surfplatta. Här får du full koll på dina ärendenoch du kan även utföra en del av våra tjänster, exempelvis kan dusom förälder vabba snabbt och enkelt. Appen riktar sig till dig somprivatperson som vill kunna se status i dina ärenden hosFörsäkringskassan, se när pengarna kommer och läsa dinameddelanden, var du än befinner dig. För att få tillgång till allafunktioner i appen loggar du in med ett Mobilt BankID. • Vadinnehåller appen? Tjänster du kan använda utan Mobilt BankID: ◊Anmäl VAB (tillfällig föräldrapenning) ◊ Anmäl 10 dagar (tillfälligföräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption) ◊Sjukanmälan för arbetssökande. ◊ Spara dina favoriter. Barn ochvårdnadshavare Tjänster som kräver MobiltBankID: ◊ Ansök om VAB(tillfällig föräldrapenning) ◊ Se status i ärenden som handläggssamt beslutade ärenden i VAB-kalendern ◊ dela VAB-kalendern medvarandra ◊ Se meddelanden ◊ Se utbetalningar, preliminära, kommandeoch tidigare • Mobilt BankID – vad är det? Mobilt BankID är ene-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor. Med ett MobiltBankID kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter.För att kunna använda Mobilt BankID behöver du först göra tvåsaker. 1. Installera Mobilt BankID säkerhetsapp på din mobiltelefoneller surfplatta via Google Play. 2. Hämta ett Mobilt BankID på dininternetbank. Alla banker utfärdar ännu inte Mobilt BankID. För attse om du kan få Mobilt BankID via din bank sehttp://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/ With SocialInsurance app gives you access to My pages in your phone and onyour tablet. Here you get full control of your cases and you canalso perform some of our services, for example, you as a parentvabba quickly and easily. The app is intended for you as a privateperson who wants to see the status of your cases at the SocialInsurance Agency, see where the money will come and read yourmessages wherever you are. To access all features of the app, login with Mobile BankID. • What's in the app? Services you can usefree Mobile BankID: ◊ Sign VAB (temporary parental) ◊ Sign 10 days(temporary parental benefit in connection with childbirth oradoption) ◊ Notification of illness for job seekers. ◊ Save yourfavorites. Children and parents Services that require MobiltBankID:◊ Apply for VAB (temporary parental) ◊ View the status of caseshandled and resolved cases in the VAB calendar ◊ share VAB calendarwith each other See messages ◊ ◊ See payouts, preliminary, futureand past • Mobile BankID - what is it? Mobile BankID is anelectronic ID for mobile phones and tablets. With a Mobile BankIDyou can identify yourself and make electronic signatures. To useMobile Bank ID, you first need to do two things. 1. Install MobileBankID säkerhetsapp on your mobile phone or tablet via Google Play.2. Download the Mobile BankID on your internet. All banks issuingyet to Mobile BankID. To see if you can get Mobile BankID via yourbank to see http://support.bankid.com/sv/supportbankidcom/Mobil/
Bostadsbidrag 1.2.0 APK
Vem riktar sig Bostadsbidragsappen till?Bostadsbidragsappen finns till för dig som har bostadsbidrag ochvill hålla koll på dina inkomster så att du inte tjänar mer än duskrev i ansökan.Hur funkar den?Du knappar in hur mycket du får tjäna under året enligt dittbeslut.Sen knappar du in vilka inkomster du faktiskt har varjemånad.Appen räknar sen ut och visar i en enkel stapel om du kommer tjänamer under året än det du skrev på din ansökan när du söktebostadsbidrag.Om inkomsten är högre än du trodde kan du meddela oss det i tid såkan vi justera ditt bostadsbidrag och på så sätt kan du slippabetala tillbaka pengar senare.Hur kommer jag igång?Ladda ner appen och börja med att fylla i några av de uppgifter somstår i det beslut du fick hemskickat när du fickbostadsbidrag.Sen kan du börja lägga in dina inkomster, antingen per månad ellerför hela året på en gång.Måste jag logga in?Nej, det krävs ingen inloggning för att använda appen.Vem står bakom appen?FörsäkringskassanWho isBostadsbidragsappen to?Bostadsbidragsappen there for you as a housing allowance and wantto keep track of your income so that you do not earn more than youwrote in the application. How does it work?You simply enter how much you can earn during the year according toyour decision.Then, enter the income you actually have every month.The app then calculates and displays in a single bar if you willearn more this year than the one you wrote on your application whenyou searched for housing.If income is higher than you thought, you can inform us on time sowe can adjust your housing allowance and in this way you can avoidhaving to pay back the money later. How do I get started?Download the app and start by filling in some of the informationlisted in the order you got sent home when you found housing.Then you can start adding your earnings, either per month or forthe whole year at once. Do I login?No, it does not require a login to use the app. Who is behind the app?Social Insurance
Loading...