/ March 12, 2019
(3.6/5) (1,044)

Description

With the mybpaid application of bpost you can anytime &anywhere: • View your current balance of your active bpaid prepaidcard • View your transactions of the past 13 months • Find thenearest post office in Belgium • Consult useful informationrelating to the use of your bpaid card (loss, theft, FAQ ...) Withthe prepaid bpaid card of bpost you don’t need a credit card tomake online purchases. You reload your card whenever you want andyou set the amount depending on your budget. • Buy online withoutcredit card • Take advantage of the large network where MasterCardis accepted • Pay safely • Keep your budget under control The bpaidcard is available in every Belgian post office.

App Information bpaid

bpost Show More...
bpaid APK
bpost
With the mybpaid application of bpost you can anytime &anywhere: • View your current balance of your active bpaid prepaidcard • View your transactions of the past 13 months • Find thenearest post office in Belgium • Consult useful informationrelating to the use of your bpaid card (loss, theft, FAQ ...) Withthe prepaid bpaid card of bpost you don’t need a credit card tomake online purchases. You reload your card whenever you want andyou set the amount depending on your budget. • Buy online withoutcredit card • Take advantage of the large network where MasterCardis accepted • Pay safely • Keep your budget under control The bpaidcard is available in every Belgian post office.
bpost Mobile Postcard 6.3.5 APK
bpost
With Mobile Postcard, you can send real personalised postcardsfeaturing photos or a video from your smartphone or tablet. Weprint them and send them anywhere in the world. Celebrations,holidays or special occasions - what could be more fun than gettinga personalised postcard from a friend, colleague or family member?It’s very easy to use! You’re all set in just a few taps. • Photocard or video card? Simply select the type of card you want tosend. • Record a video or select one from the video library on yourdevice. You can edit your video to make an even stronger emotionalimpact (maximum length 60 seconds). • Add one or more photos fromyour photo library. • Personalise with stickers or a specialbackground, filter or text. • Tap your message • Fill out the nameand address of your recipients. • Send! Your card is printed onhigh-quality paper in postcard format and sent to your recipientsanywhere in the world.
bpost 2.4.0 APK
bpost
Deze officiële toepassing van bpost werdontwikkeld om het u makkelijk te maken waar u ook bent. Ze isvolstrekt gratis en maakt het mogelijk om:- het dichtstbijzijnde postkantoor of PostPunt op een kaart terugte vinden- te achterhalen welke diensten elk verkooppunt precies te biedenheeft en wanneer het geopend is- de dichtstbijzijnde rode brievenbus en de lichtingsuren op tezoeken- de tarieven voor briefwisseling, aangetekende zendingen en pakjeste berekenen- pakjes of aangetekende zendingen die u hebt verstuurd of zalontvangen via bpost ("Push berichten") op te volgen waarbij u destreepjescode met het fototoestel van uw smartphone kanscannen- een Belgische postcode op basis van een gemeente op te zoeken ofeen gemeente op basis van de postcode- onze "klantendienst" te raadplegen waar u het antwoord op devaakst gestelde vragen kan vinden (FAQ) of rechtstreeks contact opte nemen met één van onze specialisten- een tweede aanbieding van uw aangetekende zendingen / pakjes tevragen- uw verhuisdienstcontract aan te passen- de contactgegevens van uw favoriete uitgevers op te zoeken- …Al deze lokalisatiediensten zijn voorhanden op basis van waar uzich nu bevindt, een adres of een postcode in België.The official applicationof bpost has been developed to make it easy to make wherever youare. She has been totally free and makes it possible to:- On a map to find the nearest post office or Postpunt back- To find out what services each outlet has to offer and exactlywhen it is opened- Locate the nearest red mailbox and the lighting hours- To calculate the rates for letters, registered mail andparcels- Parcels or registered mail that you have sent or will receive bybpost ("push messages") to follow where you can scan the bar codewith the camera of your smartphone- Whether a Belgian zip code from a municipality to a municipalitybased on the zip code- To see where you can find (FAQ) or contact one of our specialistsdirectly answer the most frequently asked questions our "customerservice"- A second offer from your registered mail / parcels to ask- Customize your relocation service contract- To search for the contact details of your favoritepublishers- ...All these location services are available based on where you arenow, an address or a postal code in Belgium.
bpost4me 3.0.2 APK
bpost
Download bpost4me en raadpleeg op elk moment uw agenda, uwvakantiebalansen, het laatste HR- en bedrijfsnieuws eninformatie..... Naast het raadplegen van informatie kunt u met dezeapp ook uw afwezigheid in geval van ziekte melden en uw medischattest rechtstreeks naar HRCC sturen. Andere toepassingen zullenvolgen. Download bpost4me and consult your calendar, your holidaybalances, the latest HR and company news and information at anytime ..... In addition to consulting information, you can also usethis app to report your absence in the event of illness and to sendyour medical certificate directly to Send HRCC. Other applicationswill follow.
My bpost 2.7.0 APK
bpost
Download My bpost and track all of your parcels in one app. Thatalso applies to parcels from PostNL, DHL, DPD and all othercarriers. Indispensable for online shoppers. The most completetrack & trace app for your smartphone. Track & Trace -Track and trace all of your parcels Delivery Preferences - Not athome? Let us know where we can deliver Stay informed - Receivestatus notifications Push Notifications – Allow or blocknotifications for each parcel Automatic - bpost parcels are addedautomatically in the app Unlimited - Track an unlimited amount ofparcels
Loading...