2.0.0 / March 27, 2018
(3.0/5) (8)

Description

Nadat het programma is geïnstalleerd is de gratis app'Oefenspellen' met 25 spellen direct te gebruiken. Deze app geefteen goed beeld van de mogelijkheden van het programma en is meteenleerzaam voor de beginnende bridger.Daarnaast is er de serieProgress+ Deel 1 tot en met Deel 4.Deze apps zijn bedoeld voor debridgers die hun bieden en af- en tegenspel willen verbeteren. Jewordt bod voor bod en slag voor slag begeleid. Op deze manier wordtop een leuke en leerzame manier het gehele spel gespeeld. Kies jeniet de beste speelwijze dan word je hier op geattendeerd en erwordt uitgelegd waarom er een betere speelwijze is. Leerzamer kanniet!Alle spellen zijn voorzien van deskundig commentaar van oudwereldkampioen Berry Westra.Progress+ Deel1 tot en met Deel4 isinteractief oefenmateriaal bij de leermethode "Leer Bridge metBerry Westra".Voor de meer gevorderde bridgers zijn er de apps'Progress' en 'Analyse Technieken'.De app 'Analyse Technieken'bevat 120 spellen (60 spellen om af te spelen en 60 spellen omtegen te spelen) van Berry Westra. De spellen in deze app trainende gebruiker in het stellen van de juiste vragen bij het maken vaneen speelplan of het plannen van een verdediging. Zodra je het spelgaat spelen wordt je gevraagd een inschatting te maken van deverdeling van de punten bij de niet zichtbare handen.Vervolgenskrijg je een aantal vragen die je op dat specifieke spel de juisteweg wijzen naar een succesvol speelplan. Na afloop van ieder spelkrijg je een uitgebreide uitleg waarin Berry aangeeft welkedenkwijze je moest volgen om tot alle juiste conclusies te komen.Deapp 'Bieden met vijfkaart hoog' behandelt de theorie achter hetsteeds populairder wordende vijfkaarthoog systeem. Dit programmabevat 200 spellen die je kunt bieden volgens dit systeem. Er komendiverse onderwerpen aan bod. Je kunt b.v. kiezen voor de antwoordenop de 1-openingen, de 2-over-1 biedverlopen en de competitievebiedverlopen. Extra aandacht wordt uiteraard besteed aan de1-klaver opening aangezien die gebaseerd kan zijn op een doubleton.Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen hoeveelklaveren de openaar daadwerkelijk heeft.Er is een uitgebreidesysteemkaart in het programma opgenomen waarin wordt uitgelegd watde biedafspraken zijn die gehanteerd moeten worden als je'vijfkaart hoog' speelt. In de competitieve biedverlopen komt 'DeWet' vaak aan bod. Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om tepassen of door te bieden eenvoudiger.Alle behaalde resultatenworden bijgehouden. Op een eenvoudige en overzichtelijke manierwordt een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft in devorderingen.Om het programma te spelen is een internet verbindingniet nodig.Bridge Beter is een uitgave van AlphaBridge,HazerswoudeAfter the program is installed is to use the free app'Practice Play' 25 games straight. This app gives a good idea of​​the possibilities of the program and is immediately instructivefor beginners bridge player.In addition, there is the seriesProgress + Part 1 to Part 4.These apps are meant for the bridgeplayers who offer their distance and want to improve and to play.You will bid for bid and knock guided for stroke. In this way,played the entire game in a fun and educational way. Choose not thebest way of playing you will be here explains alerted and why isthere a better way of playing. Instructive can not!All gamesfeature expert commentary from former world champion BerryWestra.Progress + Part1 to deel4 is interactive tutorials in thelearning method "Learn Bridge with Berry Westra."For the moreadvanced bridge players there are the apps' Progress' and 'AnalysisTechniques.The app 'Analysis Techniques "includes 120 games (60games to play and 60 games to play against) Berry Westra. The gamesin this app to train the user to ask the right questions whenmaking a game plan or plan a defense. Once you start playing thegame you are asked to estimate the distribution of points in theinvisible hands.Then you get some questions that show you the rightway on that particular game to a successful game plan. After eachgame you get a detailed explanation in which Berry indicates themindset you had to follow in order to reach all the rightconclusions.The app "Bidding five-card majors' deals with thetheory behind the increasingly popular five card major system. Thisprogram includes 200 games you can offer according to this system.Several topics. You can, for example Choose the answers to thefirst openings, the 2-on-1 offer expired and the competitivebidding expired.Extra attention is paid, of course, to the 1-cloveropening since they may be based on a doubleton. Explaining how youcan read the bidding how many clubs, the actual opener.It containsan extensive system map in the program that explains what thebidding arrangements are to be used as your "five-card majors'play.enters the competitive bidding often expired 'The Law'discussed. With this tool, the decision to apply or by providingeasier.All results are tracked. In a simple and clear way presentsan overview that provides insight into the claims.To play theprogram is an internet connection is not required.Better Bridge ispublished by Alpha Bridge, Hazerswoude

App Information Bridge Beter

 • App Name
  Bridge Beter
 • Package Name
  eu.bridgesoftware.bridgebeterios
 • Updated
  March 27, 2018
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.0.0
 • Developer
  Marcel Hofstede
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Card
 • Developer
  Koninginnelaan 48, 2275 CM Voorburg, Nederland
 • Google Play Link
Marcel Hofstede Show More...
Bridge Beter 2.0.0 APK
Nadat het programma is geïnstalleerd is de gratis app'Oefenspellen' met 25 spellen direct te gebruiken. Deze app geefteen goed beeld van de mogelijkheden van het programma en is meteenleerzaam voor de beginnende bridger.Daarnaast is er de serieProgress+ Deel 1 tot en met Deel 4.Deze apps zijn bedoeld voor debridgers die hun bieden en af- en tegenspel willen verbeteren. Jewordt bod voor bod en slag voor slag begeleid. Op deze manier wordtop een leuke en leerzame manier het gehele spel gespeeld. Kies jeniet de beste speelwijze dan word je hier op geattendeerd en erwordt uitgelegd waarom er een betere speelwijze is. Leerzamer kanniet!Alle spellen zijn voorzien van deskundig commentaar van oudwereldkampioen Berry Westra.Progress+ Deel1 tot en met Deel4 isinteractief oefenmateriaal bij de leermethode "Leer Bridge metBerry Westra".Voor de meer gevorderde bridgers zijn er de apps'Progress' en 'Analyse Technieken'.De app 'Analyse Technieken'bevat 120 spellen (60 spellen om af te spelen en 60 spellen omtegen te spelen) van Berry Westra. De spellen in deze app trainende gebruiker in het stellen van de juiste vragen bij het maken vaneen speelplan of het plannen van een verdediging. Zodra je het spelgaat spelen wordt je gevraagd een inschatting te maken van deverdeling van de punten bij de niet zichtbare handen.Vervolgenskrijg je een aantal vragen die je op dat specifieke spel de juisteweg wijzen naar een succesvol speelplan. Na afloop van ieder spelkrijg je een uitgebreide uitleg waarin Berry aangeeft welkedenkwijze je moest volgen om tot alle juiste conclusies te komen.Deapp 'Bieden met vijfkaart hoog' behandelt de theorie achter hetsteeds populairder wordende vijfkaarthoog systeem. Dit programmabevat 200 spellen die je kunt bieden volgens dit systeem. Er komendiverse onderwerpen aan bod. Je kunt b.v. kiezen voor de antwoordenop de 1-openingen, de 2-over-1 biedverlopen en de competitievebiedverlopen. Extra aandacht wordt uiteraard besteed aan de1-klaver opening aangezien die gebaseerd kan zijn op een doubleton.Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen hoeveelklaveren de openaar daadwerkelijk heeft.Er is een uitgebreidesysteemkaart in het programma opgenomen waarin wordt uitgelegd watde biedafspraken zijn die gehanteerd moeten worden als je'vijfkaart hoog' speelt. In de competitieve biedverlopen komt 'DeWet' vaak aan bod. Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om tepassen of door te bieden eenvoudiger.Alle behaalde resultatenworden bijgehouden. Op een eenvoudige en overzichtelijke manierwordt een overzicht gepresenteerd dat inzicht geeft in devorderingen.Om het programma te spelen is een internet verbindingniet nodig.Bridge Beter is een uitgave van AlphaBridge,HazerswoudeAfter the program is installed is to use the free app'Practice Play' 25 games straight. This app gives a good idea of​​the possibilities of the program and is immediately instructivefor beginners bridge player.In addition, there is the seriesProgress + Part 1 to Part 4.These apps are meant for the bridgeplayers who offer their distance and want to improve and to play.You will bid for bid and knock guided for stroke. In this way,played the entire game in a fun and educational way. Choose not thebest way of playing you will be here explains alerted and why isthere a better way of playing. Instructive can not!All gamesfeature expert commentary from former world champion BerryWestra.Progress + Part1 to deel4 is interactive tutorials in thelearning method "Learn Bridge with Berry Westra."For the moreadvanced bridge players there are the apps' Progress' and 'AnalysisTechniques.The app 'Analysis Techniques "includes 120 games (60games to play and 60 games to play against) Berry Westra. The gamesin this app to train the user to ask the right questions whenmaking a game plan or plan a defense. Once you start playing thegame you are asked to estimate the distribution of points in theinvisible hands.Then you get some questions that show you the rightway on that particular game to a successful game plan. After eachgame you get a detailed explanation in which Berry indicates themindset you had to follow in order to reach all the rightconclusions.The app "Bidding five-card majors' deals with thetheory behind the increasingly popular five card major system. Thisprogram includes 200 games you can offer according to this system.Several topics. You can, for example Choose the answers to thefirst openings, the 2-on-1 offer expired and the competitivebidding expired.Extra attention is paid, of course, to the 1-cloveropening since they may be based on a doubleton. Explaining how youcan read the bidding how many clubs, the actual opener.It containsan extensive system map in the program that explains what thebidding arrangements are to be used as your "five-card majors'play.enters the competitive bidding often expired 'The Law'discussed. With this tool, the decision to apply or by providingeasier.All results are tracked. In a simple and clear way presentsan overview that provides insight into the claims.To play theprogram is an internet connection is not required.Better Bridge ispublished by Alpha Bridge, Hazerswoude
Bergen Bridge 2.1.0 APK
When you are playing the deal but don’t play or defend perfectly,you will get a message explanation what you should have done. Youalso have the option to let the program ask you questions about theplay. Every bridge player should ask these questions themselvesbefore playing a card. By answering the questions you will learnthe best approach. Once you are used to asking yourself these typeof questions, you will have made a big step in improving your playand becoming a better opponent.The bidding system is based onStandard American. However, the auction is always provided for youso this program is appropriate for all playersTo use the app, nointernet connection is needed.About Marty BergenMarty is a U.S.bridge teacher/player/author. He is a ten-time national championand ACBL Grand Life Master and World Bridge Federation WorldInternational Master. He retired from active competition in 1993 toconcentrate on teaching and writing. He was recently voted to bethe 22 most influential person in the history of bridge. Marty hasbeen a columnist in the monthly ACBL Bridge Bulletin since 1976. Hehas also written 69 bridge books; two of which won the ABTA BridgeBook of the Year award. Points Schmoints!: Bergen's Winning BridgeSecrets in 1996 and Declarer Play the Bergen Way in 2005.Wins-North American Bridge Championships (10) - Pan-American MaccabiGames (1) - Cavendish Invitational Teams (1)- CavendishInvitational Pairs (2)- Goldman Pairs (1)Second-place finishes-North American Bridge Championships (10)- United States BridgeChampionships (1)- Cavendish Invitational Teams (1)
Bied met Berry 1.3.0 APK
Op speelse manier wordt je biedkennis getoetst aan de hand van intotaal 700 spellen. Je kunt de handen bieden volgens het door BerryWestra geadviseerde biedverloop of je kunt een biedwedstrijd spelenwaarbij je op elk spel een score krijgt. Na afloop van het spelkrijg je via een instructief commentaar te zien hoe de hand volgensBerry had moeten worden geboden. Het is alsof Berry je bij de handneemt zodat je spelenderwijs je biedkennis vergroot.Ook voor demeer gevorderde bridger, die zijn eigen biedsysteem heeft, is diteen erg leerzaam programma. Bied de handen volgens je eigen systeemen laat je partner de handen ook eens bieden. Zitten jullie wel opdezelfde lijn? Ook kun je de spellen bijvoorbeeld een paar maandenlater weer bieden en vergelijken met de eerdere biedingen. Heb jeweer hetzelfde geboden? Hoe systeemvast ben je?Ongetwijfeld zal hetleiden tot veel interessante gesprekken met je partner.Oudwereldkampioen Berry Westra is DE bridge goeroe van Nederland.Ditprogramma is een uitgave van Bridge Beter.In a playful way youtested offers knowledge on the basis of a total of 700 games. Youcan offer the hands according to the bidding advised by BerryWestra or you can play a bidding contest in which you get a scoreon each game. After the game you get to see through an instructivecommentary how the hand should have been given according to Berry.It's like Berry takes you by the hand so that you increaseplayfully offers you knowledge.For the more advanced bridge player,who has his own bidding system, this is a very instructive program.Offer the hands according to your system and let your partner evenoffer hands. you are well on the same line? Also, you can forexample, the games offer a few months later and compare it with theprevious bids. Do you back the same commandments? The systemdetermines are you?No doubt it will lead to many interestingconversations with your partner.Former world champion BerryWestra's THE bridge guru Netherlands.This program is a publicationof Better Bridge.
Bid with Bergen 1.0.0 APK
"Bid with Bergen" is an innovative, instructive and convenient funway for players of all levels to improve your bidding andpartnership. It provides an opportunity to bid 150 pairs of handswith a partner and/or on your own and to get immediate expertfeedback on how you did and suggestions on how you could do evenbetter. No matter where you are or how much time you have, it is aperfect way to spend that time with your favorite game.You arewelcome to use your own bidding methods. Regardless of theconventions you use, as always, the key to your success will beyour bidding judgment.After you finish an auction, you will see atable with the possible contracts and the score for each contract(from 0 to 10). You will also see Marty's suggested auction, andmost importantly, his evaluation of the hands and recommendationson the best way to handle them. All your auctions and scores aresaved and can be viewed later.When bidding with a partner, youshould review the auction and objectively discuss it. You'll beamazed as to how much this approach can improve your partnership.In fact, this is exactly what expert pairs do to improve theirpartnership.It is human nature to focus on your score and how wellyou did or didn't do. Of course, for players who are interested inlearning and improving, we strongly suggest that you always readthe analysis and reflect as well. Good results are nice; but thebottom line is striving to be a better bidder.Whether originallybidding with or without a partner, it is recommended that you bidthe hands again on your own months later. You will find that notonly did you score better, but more importantly, you'll feel a lotmore confident in KNOWING how to proceed.The program does not needan internet connection.About Marty BergenMarty is a U.S. bridgeteacher/player/author. He is a ten-time national champion and ACBLGrand Life Master and World Bridge Federation World InternationalMaster. He retired from active competition in 1993 to concentrateon teaching and writing. He was recently voted to be the 22 mostinfluential person in the history of bridge. Marty has been acolumnist in the monthly ACBL Bridge Bulletin since 1976. He hasalso written 69 bridge books; two of which won the ABTA Bridge Bookof the Year award. Points Schmoints!: Bergen's Winning BridgeSecrets in 1996 and Declarer Play the Bergen Way in 2005.Wins-North American Bridge Championships (10) - Pan-American MaccabiGames (1) - Cavendish Invitational Teams (1)- CavendishInvitational Pairs (2)- Goldman Pairs (1)Second-place finishes-North American Bridge Championships (10)- United States BridgeChampionships (1)- Cavendish Invitational Teams (1)
Robson Part 4 1.0.0 APK
"Robson Part 4" will handle another 5 key topics of the renownedand wonderful game of bridge. It contains instructive meaterialfrom the game's top player-teacher-writer Andrew Robson.In aninteractive way, you learn the theory behind each topic (DuplicatePairs Tactics, Bidding Big Hands, Competitive Bidding, Endplay andSqueeze, Counting and Card Placement), often doing some interactivequizzes. Complete deals, which you have a change to play, are thenplayed and explained by Andrew."Robson Part 1, 2 and 3" will handlethe remaining 15 topics (Bidding as Opener, Responder and FSF,Overcall, Opening Lead, Finesse, Double, Defence, Signal andDiscard, Stayman and Transfer, Rules, Acronyms and Ditties,Decaring Notrump Contracts, Declaring Trump Contracts, Weak Two,Slam, Hand Evaluation and the LTC)With this program you not onlywill further your understanding of the specific topic, you willlalso learn more about the beauty of the game in general.The programincludes a free demo so you can see the program and experience howit works.Andrew Robson is Britain's No 1 player/teacher/writer. Aformer World and European champion, Andrew runs the famous AndrewRobson Bridge Club in South West London with over 2500 members. Seewww.andrewrobson.co.ukA mainstay of the English team for over 25years, Andrew has won the World Junior Championships, the EuropeanChampionships and was the first Briton to win an American major. Hehas reached the semi-finals and quarterfinals (twice) in the WorldChampionships and won the major domestic events many times. Andrewwrites an acclaimed daily Bridge column for The Times, weekly forCountry Life magazine and Money Week, and monthly for The Oldie.Andrew travels round the country giving Master Classes and leadingBridge Day in aid of Charity. He was awarded the OBE – for servicesto Bridge and Charity in the 2013 New Year’s Honours List. He isrenowned for the clarity of his teaching and writing. You don’tneed an internet connection to use this program.
Robson Part 1 1.0.0 APK
"Robson Part 1" will handle 5 key topics of the renownedandwonderful game of bridge. It contains instructive material fromthegame's top player-teacher-writer Andrew Robson.In aninteractiveway, you learn the theory behind each topic (Bidding asOpener,Responder and FSF, Overcall, Opening Lead, Finesse), oftendoingsome interactive quizzes. Complete deals, which you have achangeto play, are then played and explained by Andrew."Robson Part2, 3and 4" will handle the remaining 15 topics (Double, Defence,Signaland Discard, Stayman and Transfer, Rules, Acronyms andDitties,Decaring Notrump Contracts, Declaring Trump Contracts, WeakTwo,Slam, Hand Evaluation and the LTC, Duplicate Pairs Tactics,BiddingBig Hands, Competitive Bidding, Endplay and Squeeze,Counting andCard Placement)With this program you not only willfurther yourunderstanding of the specific topic, you willl alsolearn moreabout the beauty of the game in general.The programincludes a freedemo so you can see the program and experience howit works.AndrewRobson is Britain's No 1 player/teacher/writer. Aformer World andEuropean champion, Andrew runs the famous AndrewRobson Bridge Clubin South West London with over 2500 members.Seewww.andrewrobson.co.ukA mainstay of the English team for over25years, Andrew has won the World Junior Championships, theEuropeanChampionships and was the first Briton to win an Americanmajor. Hehas reached the semi-finals and quarterfinals (twice) inthe WorldChampionships and won the major domestic events manytimes. Andrewwrites an acclaimed daily Bridge column for The Times,weekly forCountry Life magazine and Money Week, and monthly for TheOldie.Andrew travels round the country giving Master Classes andleadingBridge Day in aid of Charity. He was awarded the OBE – forservicesto Bridge and Charity in the 2013 New Year’s Honours List.He isrenowned for the clarity of his teaching and writing. Youdon’tneed an internet connection to use this program.
Beginning Bridge 1.0.0 APK
‘Beginning Bridge’ consists of 60 carefully constructed deals, eachillustrating a specific lesson with many interactive exercises.Beginning Bridge really does start at the very beginning, assumingno knowledge whatsoever. Work methodically through the exercises,follow the recommended play of the deal, then try to play the dealyourself. By the end of the program, you’ll know all the basicmoves to play a decent game.We would strongly recommend that theless experienced user buys Beginning Bridge before moving on to the20-bridge lesson series, using the lessons assimilated as aplatform to greater things.The program includes a free demo so youcan see the program and experience how it works.Andrew Robson isBritain's No 1 player/teacher/writer. A former World and Europeanchampion, Andrew runs the famous Andrew Robson Bridge Club in SouthWest London with over 2500 members. See www.andrewrobson.co.ukAmainstay of the English team for over 25 years, Andrew has won theWorld Junior Championships, the European Championships and was thefirst Briton to win an American major. He has reached thesemi-finals and quarterfinals (twice) in the World Championshipsand won the major domestic events many times. Andrew writes anacclaimed daily Bridge column for The Times, weekly for CountryLife magazine and Money Week, and monthly for The Oldie. Andrewtravels round the country giving Master Classes and leading BridgeDay in aid of Charity. He was awarded the OBE – for services toBridge and Charity in the 2013 New Year’s Honours List. He isrenowned for the clarity of his teaching and writing. You don’tneed an internet connection to use this program.
Robson Part 3 1.0.0 APK
"Robson Part 3" will handle another 5 key topics of the renownedandwonderful game of bridge. It contains instructive meaterialfrom thegame's top player-teacher-writer Andrew Robson.In aninteractiveway, you learn the theory behind each topic (DecaringNotrumpContracts, Declaring Trump Contracts, Weak Two, Slam,HandEvaluation and the LTC), often doing some interactivequizzes.Complete deals, which you have a change to play, are thenplayedand explained by Andrew."Robson Part 1, 2 and 4" will handletheremaining 15 topics (Bidding as Opener, Responder andFSF,Overcall, Opening Lead, Finesse, Double, Defence, SignalandDiscard, Stayman and Transfer, Rules, Acronyms andDitties,Duplicate Pairs Tactics, Bidding Big Hands, CompetitiveBidding,Endplay and Squeeze, Counting and Card Placement)With thisprogramyou not only will further your understanding of the specifictopic,you willl also learn more about the beauty of the gameingeneral.The program includes a free demo so you can see theprogramand experience how it works.Andrew Robson is Britain's No1player/teacher/writer. A former World and European champion,Andrewruns the famous Andrew Robson Bridge Club in South WestLondon withover 2500 members. See www.andrewrobson.co.ukA mainstayof theEnglish team for over 25 years, Andrew has won the WorldJuniorChampionships, the European Championships and was the firstBritonto win an American major. He has reached the semi-finalsandquarterfinals (twice) in the World Championships and won themajordomestic events many times. Andrew writes an acclaimed dailyBridgecolumn for The Times, weekly for Country Life magazine andMoneyWeek, and monthly for The Oldie. Andrew travels round thecountrygiving Master Classes and leading Bridge Day in aid ofCharity. Hewas awarded the OBE – for services to Bridge and Charityin the2013 New Year’s Honours List. He is renowned for the clarityof histeaching and writing. You don’t need an internet connectionto usethis program.
Loading...