1.4 / September 11, 2018
(4.1/5) (18908)
Loading...

Description

Become the ultimate bridge constructor in this super addictiveBridge Building Brain Teaser! If you have ever wondered how theybuild all those awesome Bridges, you now have a chance to takematters into your hands and build one for yourself! Discover 4fantastic locations in this super realistic building simulator:Sunny Coast, Frozen Arctic, Wild West and the Infernal Volcano andget 3 stars in all of them. Use variety of building materials toraise your construction: Cables, Wood and Steel; but remember tostay within the budget. Other than that, you’re only limited byyour imagination! Build your bridge as sturdy and efficient aspossible and see if you can get the perfect solution in thisphysics puzzle. If you feel like more challenge, we’ve prepared thehard mode, in which you’ll have to prove your architectural,construction and building genius. If you’re looking for a morerelaxed game play - try an easy mode that gives you a bigger budgetand stronger parts. Download now and prove that you're the bestconstructor! Game features: - tons of addictive levels - beautifulgraphics - mind bending puzzles - fantastic locations - spectaculareffects - super realistic physics

App Information Bridge Builder Simulator

 • App Name
  Bridge Builder Simulator
 • Package Name
  pl.aidemmedia.BridgeBuilder
 • Updated
  September 11, 2018
 • File Size
  82M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Aidem Media
 • Installs
  1,000,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Bridge Builder Simulator Version History

Select Bridge Builder Simulator Version :
 • 1.1 (21)
 • 1.1 (21)
 • 1.1 (21)
 • 1.1 (21)
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2015 /12/12
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /3/14
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /4/30
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e
 • Bridge Builder Simulator 1.1 APK File

  Publish Date: 2017 /5/7
  Requires Android: Android 3.0+ (Honeycomb, API: 11)
  File Size: 27.7 MB
  Tested on: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  File Sha1: 53a2cdfcd7aeaa753c8411645a912e7a84d631a5
  APK Signature: 9578e04f1a397a3ed07efad73cc63e191c065f0e

Aidem Media Show More...

Bridge Builder Simulator 1.4 APK
Aidem Media
Become the ultimate bridge constructor in this super addictiveBridge Building Brain Teaser! If you have ever wondered how theybuild all those awesome Bridges, you now have a chance to takematters into your hands and build one for yourself! Discover 4fantastic locations in this super realistic building simulator:Sunny Coast, Frozen Arctic, Wild West and the Infernal Volcano andget 3 stars in all of them. Use variety of building materials toraise your construction: Cables, Wood and Steel; but remember tostay within the budget. Other than that, you’re only limited byyour imagination! Build your bridge as sturdy and efficient aspossible and see if you can get the perfect solution in thisphysics puzzle. If you feel like more challenge, we’ve prepared thehard mode, in which you’ll have to prove your architectural,construction and building genius. If you’re looking for a morerelaxed game play - try an easy mode that gives you a bigger budgetand stronger parts. Download now and prove that you're the bestconstructor! Game features: - tons of addictive levels - beautifulgraphics - mind bending puzzles - fantastic locations - spectaculareffects - super realistic physics
Miasto SeKretów 1.4 APK
Aidem Media
Polska wersja językowa."Miasto SeKretów jest niezwykle imponujące przezdopracowanyświat, płynne animacje 3D i udźwiękowione dialogi." -iPadModo"... na poziomie filmu Pixara... Duże słowa jak na grę naiOS,ale gra jest tak dobra." - GamingBits"Zupełnie niespodziewanie, Aidem Media dostarczyło nam jednąznajlepszych gier przygodowych jakie widziałem naurządzeniumobilnym" - TouchMyAppsPierwszy epizod dostępny w aplikacji jest darmowy, aby zagraćwpozostałe cztery, wystarczy oglądać filmy reklamowe,instalowaćinne darmowe aplikacje. Dodaliśmy również możliwośćtradycyjnegozakupu pozostałych epizodów.Wybierz opcję, najbardziej odpowiednią dla Ciebie.Chcesz poznać naszego Kreta? Jeśli skończyłeś już rozbijaćpościanach ptasie móżdżki, zejdź pod ziemię w przygodowej grzeMiastoSeKretów. Zdolność logicznego myślenia i rozwiązywaniazagadekwymagane, włącz mózg i udowodnij że możesz stawać w szrankizkretem pod ziemią.Odkryj świat rewolucji, tajemnic i przygody, znajdź wskazówkiirozwiąż łamigłówki, by zdemaskować złowrogi spisek! BohaterskipiesReksio i kret Kretes nie uratują miasta Pokopane bezCiebie.Miasto SeKretów to klasyczna gra przygodowa typu "PointandClick" przedstawiona w pięknej, ręcznie rysowanejgrafice,warstwowych tłach i trójwymiarową obsadą, z w pełniudźwiękowionymidialogami.Ponad milion sprzedanych gier. Reksio i Kretes po latachprzygódw całej Europie debiutują na Androidzie. Uwielbiamydostarczaćrozrywkę i jesteśmy pewni, że aideMMedia to palindrom,którypokochacie.Gra może być bardziej wymagająca od egzaminu na studia iniewiadomo czy nie będziesz potrzebował pomocy znajomych,albojakiegoś małego dziecka.Lepsze od testu IQ, sprawdź czy odkryjesz ten złowieszczyspisekprzed Twoimi znajomymi. Powodzenia!aideMMedia - najzabawniejszy palindrom na świecie!Proszę śmiało kontaktować się z [email protected]śliutknąłeś lub masz jakieś problemy z grą.Czas na rewolucję!Uwagi:* Przed zakupem kredytów proszę wyłączyć programy blokującereklamytypu AdFree.* Jasność można dostosować w ustawieniach urządzenia wraziekonieczności.* Jeśli przechylanie urządzenia nie przesuwa wózka dosortowaniaśmieci, sprawdź czy orientacja ekranu nie jestzablokowana.Polish language version."City of Secrets is very impressive by the refined world,smooth3D animations and voiced dialogs." - IPadModo"... At the Pixar film ... Big words for a game on iOS, butthegame is so good." - GamingBits"Quite unexpectedly, Aidem Media has provided us with one ofthebest adventure game I've ever seen on a mobile device"-TouchMyAppsThe first episode is available in the application is free toplayin the remaining four, just watch the commercials, installotherfree apps. We also added the possibility of a traditionalpurchasethe remaining episodes.Select the option most suitable for you.Want to know our Crete? If you are done with the break downthewalls of bird brains, get off the ground in an adventure game,Cityof Secrets. The ability to think logically and solvepuzzlesrequired, turn on the brain and prove you can stand head toheadwith a mole underground.Discover the world of revolution, mystery and adventure,findclues and solve puzzles to uncover a sinister plot! The heroicdogRex and the mole Kretes Pokopane not save the city withoutyou.City of Secrets is a classic adventure game "Point andClick"presented in a beautiful hand-drawn graphics, backgroundsandthree-dimensional layered cast, fully udźwiękowionymidialogue.More than a million games sold. Rex and Kretes after yearsofadventures across Europe debut on Android. We love toprovideentertainment and we are confident that this palindromeaideMMediayou will love.The game can be more challenging than the exam for college anddonot know whether you will need the help of friends, or asmallchild.Better than the IQ test, make sure you discover thesinisterconspiracy against your friends. Good Luck!aideMMedia - the funniest palindrome in the world!Please feel free to contact with [email protected] ifyouget stuck or have any problems with the game.Time for a revolution!Remarks:* Before buying credits please disable any ad-blockingtypeAdFree.* Brightness You can adjust the device settings if necessary.* If you tilt the device does not move to sort garbage truck,makesure the screen orientation is not locked.
City of Secrets 2 Episode 1 1.3 APK
Aidem Media
City of Secrets 2: Episode 1 is the sequel to the original game,appreciated worldwide by gamers and reviewers, the game thatsuccessfully refreshed the classic adventure game genre, conveyingit to the touchscreen devices. Simple, intuitive controls, designedfor touchscreen devices. Carefully designed, hand-drawnbackgrounds. All dialog lines voiced. Two difficulty settings, forboth the experienced and beginner players. A challenging adventureenriched by logical challenges. Usually, a dangerous and perilousadventure hides behind a completely innocent beginning. A beginningthat doesn't mention anything about a giant worm, dangerous cookingrecipes, the common people fighting the oppressive regime,rebelling workers and trade unions. Nor does it mention a strangesalesman that forgoes the career of a dark god to start his ownfish stand business. An innocent beginning doesn't say anythingthat could be linked to words like danger, trouble or threat. It'sjust the way with all those adventures, it seems they have nothingbetter to do than just render a man's... animal's... mole's... lifeunpleasant. Moles the Mole, a not-so-bright and nice hero, but ahero nonetheless, will have the questionable opportunity todiscover what fate has in store for him. One night, closer tomorning than evening, Moles has been brutally awakened by scarynoises. Fear tightened it's icy grip on Moles' heart and just whenour hero was about to execute a tactical withdrawal, the mysterysolved itself - with a terrifying series of noises, our hero's mostimpressive muscle was demanding a night snack. Unfortunately, theproblem with adventure games is that nothing's ever easy in them.The fridge is empty, the designer didn't draw a larder and thewriter already had an idea how to complicate the hero's life. Nowthat's an innocent beginning, if I've ever seen one. And you knowwhat's the usual deal with those innocent beginnings. This game wastested on animals. They didn't like it and went away. This game wastested on testers. Nobody asked them if they wanted to do it andthey couldn't get away. City of Secrets 2 has been divided into 4closely-tied episodes. Next episodes coming soon! At least... wehope so.
Rybka MiniMini poznaje świat 1.1 APK
Aidem Media
APLIKACJA BEZPŁATNA ZAWIERA TYLKO JEDNĄAKTYWNĄ ZABAWĘ. POZOSTAŁE 8 ZABAW MOŻNA DOKUPIĆ W APLIKACJI.Rybka MiniMini poznaje świat –to szereg gier i zabaw mających nacelu mądre, bezpieczne i ciekawe zorganizowanie czasu dziecka.Priorytetem jest dobra zabawa, dawanie radości i poczucia sukcesu,a dodatkowo, niejako przy okazji, dziecko uczy się i ćwiczy wieleważnych umiejętności, takich jak liczenie, porównywanie czyorientacja w przestrzeni.Gry zostały przygotowane na trzech poziomach trudności, nakażdym z nich dziecko ma kilka przykładów do wyboru.Wszystkie gry zostały pomyślane w taki sposób, aby mogli z nichskorzystać także rodzice przedszkolaków przygotowujących się dorozpoczęcia nauki szkolnej. W ramach tzw. gotowości szkolnej,przyszły pierwszoklasista powinien przejawiać taki poziom rozwojuumysłowego, emocjonalnego i społecznego, który umożliwi mu podjęcieszkolnych obowiązków i wyzwań.Dzieciom życzymy dobrej zabawy, a rodzicom… spokoju.Przekonajcie się!PiłkaPod tym symbolem znajdują się zabawy, których głównym elementemjest zestaw niekompletnych ilustracji. Zadaniem dziecka jest jeprawidłowo uzupełnić. Kształtują prawidłowe postrzeganie ipercepcję wzrokową, czyli takie działanie oka, które jest kluczowew nauce czytania, liczenia, pisania.KolejkaTo zestaw prostych zabaw, niepostrzeżenie wprowadzających malucha wświat pisania. Aby nauczyć się trudnej sztuki kreślenia ciągówliter, pisania wyrazów i tekstów, trzeba najpierw opanowaćumiejętność kreślenia linii w ograniczonym obszarze oraz kreśleniaw określonym kierunku. Po opanowaniu tych umiejętności droga dopisania jest już dużo prostsza.Świnka-skarbonkaTo prosta recepta na pierwsze spotkania malucha z matematyką.Zestaw zabaw tyle, ile... ułatwi umiejętność przeliczania,rozumienie faktu, że wynik liczenia nie zależy od kolejnościliczonych elementów, rozumienie zbiorów, porównywanie liczebnościelementów zbiorów, znajomość liczebników itp. Świnka-skarbonkasprawi, że dziecko polubi liczenie.LalaGra to zestaw zabaw takie samo?, gdzie kluczowe jest rozpoznanie wzbiorze podobnych elementów takiego samego obrazka jak zadanywzorzec. Dla młodszych dzieci przykłady są łatwiejsze, a dlastarszych – wzrasta ilość różnicujących detali oraz skomplikowanieobrazka.Zabawy te kształtują percepcję wzrokową, czyli takie działanie oka,które jest kluczowe w nauce czytania, liczenia, pisania.MiśTa gra to prosty przepis na nauczenie dziecka różnicowaniapodobnych elementów i układania ich według zadanej instrukcji.Dziecko zdobędzie także umiejętność określania podstawowych cechprzedmiotów, np. mały, duży, niski, wysoki itp. Dodatkowym, ukrytymwalorem, jest nabywana przy okazji umiejętność rozpoczynaniazadania od lewej strony – kluczowa przy nauce czytania i pisania, atakże w kształtowaniu orientacji w przestrzeni i schemacie własnegociała.AutoPod tym symbolem znajdują się zabawy, których głównym elementemjest kształtowanie umiejętności rozpoznawania konturu przedmiotu.Dzięki temu dziecko ćwiczy prawidłowe postrzeganie i percepcjęwzrokową, czyli takie działanie oka, które jest kluczowe w nauceczytania, liczenia, pisania.BalonikTo zestaw klasycznych zabaw memo, znanych każdemu dziecku. Pomagakształcić m.in. pamięć ikoniczną, wzrokową i krótkotrwałą, ćwiczyteż refleks oraz umiejętność nazywania.Wraz z każdym poziomem wzrasta ilość elementów spośród którychdziecko dobiera pary.PajacTu ukryty jest zestaw zabaw typu znajdź różnice. Poszczególneplansze przestawiają po dwa obrazki – pozornie takie same, jednakróżniące się szczegółami. Zadaniem dziecka jest te różnice odnaleźći zaznaczyć. Zadanie takie ćwiczy głównie spostrzegawczość ikoncentrację.Przybory do kolorowaniaDo dyspozycji dziecka są konturowe ilustracje oraz interaktywnekredki, którymi można pokolorować obrazek. W tej części zabawdziecko uczy się rozpoznawania kolorów, nazywania elementów, atakże ćwiczy precyzję.FREE APPLICATION INCLUDESONLY ONE ACTIVE FUN. OTHER PLAYS 8 can be purchased in APPLICATION.Fish MiniMini know the world-a series of games and activitiesaimed at the smart, safe and interesting time to organize a child.The priority is to have fun, giving a sense of joy and success, andin addition, by the way, the child learns and practices a lot ofimportant skills such as counting, comparing and orientation inspace.Games were prepared at three levels of difficulty, for eachchild has a few examples to choose from.All games are designed in such a way as to be able to use themas parents of preschoolers preparing to start school. In theframework of the so-called. school readiness, future freshmanshould exhibit a level of mental, emotional and social development,which will enable him to take school responsibilities andchallenges.Children wish you good fun, and the parents ... alone. Convinceyourself!BallUnder this symbol are fun, whose main element is a set ofincomplete illustration. The task of the child is eating properlysupplemented. Correct shape perception and visual perception, thatsuch action of the eye, which is crucial in science literacy,numeracy, writing.QueueThis set of simple playground, imperceptibly introducing a toddlerin the world of writing. To learn the difficult art of drawingstrings of letters, writing words and texts, you must first masterthe ability to plot lines in a limited area and the plot in aspecific direction. Once you have mastered these skills the waywriting is now much easier.Piggy BankThis is a simple recipe for the first meeting of a toddler withmathematics. Set play as much as ... the ability to facilitate theconversion, the understanding of the fact that the counting resultdoes not depend on the order of counting elements, comprehensioncollections, comparing the number of elements of sets, knowledge ofnumerals, etc. piggy bank will make the child likes counting.DollThe game is set play the same?, Where the key is the recognition ofa set of similar items of the same image as the given pattern. Foryounger children are easier examples, and for the elderly -increasing the number of differentiating detail and complexity ofthe image.Fun shape the visual perception, that such action of the eye, whichis crucial in science literacy, numeracy, writing.BearThis game is a simple recipe to teach the child to differentiatesimilar items and placing them according to preset instructions.The child gets the ability to determine the basic characteristicsof objects, such as small, large, low, high, etc. An additional,hidden advantage is acquired by the way the ability to start thetask from the left side - essential when teaching reading andwriting, as well as in shaping the orientation in space andschedule your own body.CarUnder this symbol are fun, whose main element is the development ofthe ability to recognize the contour of the object. As a result,the child is practicing the correct perception and visualperception, that such action of the eye, which is crucial inscience literacy, numeracy, writing.The balloonThis set of classic playground memo, known to every child. It helpsto educate include iconic memory, visual, and short-lived,practiced too reflexes and the ability to name.With each level increases the number of elements from which thechild selects the pair.ClownHere is a set of hidden playground type find differences. Theindividual boards are switching the two images - apparently thesame, but differ in details. The task of the child is thesedifferences to find and select. Such a task is practicing mainlyobservation and concentration.Instruments for coloringAvailable to the child are contoured images and interactivecrayons, which can color the picture. In this part of the play thechild learns to recognize colors, naming elements, as well aspracticing precision.
City Of Secrets 1.6 APK
Aidem Media
With over a million sales on otherplatforms,Mr Moles now debut on Android.English language version."... best adventure games I’ve ever seen on the iDevice"-TouchMyApps"City of Secrets is utterly impressive with itspolishedpresentation, fluid 3D animations, and full voiceovers."-iPadModoWant to see my Mole? If you're tired of hammering birdbrainsagainst the wall, go underground in the tap adventure game,City ofSecrets. Requires logic and puzzle solving skills so turnyourbrain back on and prove you know your head from a Mole intheground.Enter a brilliant high definition world of revolution,mystery,and adventure as you pull together the clues and solvepuzzles touncover the sinister plot. Get it on the tablet for thevivid bigscreen impact.The hero's – Rex, the dog, and Mr. Moles - well of course -themole, can't save Poco Pane without you.City of Secrets is a classical point and click adventuregamepresented with beautiful hand drawn art, layered backgroundsand a3D character cast, fully spoken throughout.After sales of over a million games, Rex and Mr. Moles havebeenon adventures across the World for many platforms! They arenowmaking their debut globally on Android. We love to entertainandare confident that aideMMedia is one palindrome you willinstantlylove.The game can be tougher than your college entrance exam anditisn’t clear yet if you will need help from your friends orsomelittle kid to solve the sinister plot.There are several methods in the game to point players intheright direction such as a notebook containing a list ofcompletedand 'to-do' tasks - and a hint system giving a writtenclue for thenext most important task if you really get stuck.Better than an IQ test, challenge your friends to see whocansolve the sinister plot first. Good luck.Please contact us at [email protected] if you get stuckorwith any issues.Notes:* Brightness can be adjusted in your device 'Settings'ifnecessary.* If your device won't tilt to sort the trash, make sure thescreenorientation is not locked.
Reiner Knizia's Skyline Free 1.4 APK
Aidem Media
Clear and easy-to-understand rules.An addictive challenge for all logic puzzle lovers.56 challenging levels, divided into 4 categories.Reiner Knizia and Aidem Media, to celebrate the upcoming releaseof City of Secrets 2, present to you Skyline. A new and refreshededition of the popular board game, designed to fit the style of theCity of Secrets.The City of Secrets has more secrets and hidden places thananyone could have imagined. Deep inside the bowels of the Earth, inan abandoned mine, there is a very old and, one has to admit,pretty well-designed gate. Behind it lies... well, that's the heartof the problem actually - nobody knows what the aforementioned gateguards, because a security-crazed ancient builder decided to secureit with a multi-leveled puzzle. Face the ancient challenge and seewhat tasks await you in the City of Secrets 2!This product was not tested on animals. During the productionprocess, no sweet potatoes were injured, nor any other funnyvegetable... neither a fruit... OK, we admit: someone was hurt -one coder had a runny nose, a very irritating one.
Reiner Knizia's Skyline 1.1 APK
Aidem Media
Clear and easy-to-understand rules.An addictive challenge for all logic puzzle lovers.56 challenging levels, divided into 4 categories.Reiner Knizia and Aidem Media, to celebrate the upcoming releaseof City of Secrets 2, present to you Skyline. A new and refreshededition of the popular board game, designed to fit the style of theCity of Secrets.The City of Secrets has more secrets and hidden places thananyone could have imagined. Deep inside the bowels of the Earth, inan abandoned mine, there is a very old and, one has to admit,pretty well-designed gate. Behind it lies... well, that's the heartof the problem actually - nobody knows what the aforementioned gateguards, because a security-crazed ancient builder decided to secureit with a multi-leveled puzzle. Face the ancient challenge and seewhat tasks await you in the City of Secrets 2!This product was not tested on animals. During the productionprocess, no sweet potatoes were injured, nor any other funnyvegetable... neither a fruit... OK, we admit: someone was hurt -one coder had a runny nose, a very irritating one.
Reiner Knizia's Deck Buster 1.2 APK
Aidem Media
Deck Buster is ideal for fans of card gamesand logical challenges. Simple rules are a perfect starting pointfor this new and intriguing game by master game designer ReinerKnizia.At first glance, the task appears simple: place the cards tobuild strong card combinations, and with a touch of luck you willprogress.The number of cards, however, is limited, so they must be placedvery carefully to score as many points as possible and to earn asmany bonus cards as possible.The game can be played in two different modes: Deckbuster 32 isplayed with a short deck of 32 cards. Deckbuster Wild is playedwith a full deck of 52 cards, but all 2’s are Jokers.There are 59 achievements waiting to be conquered, andleaderboards for the best players to compete for the top spots!In DeckBuster 100 you can play through 100 precious cards to tryand get the highest score you can. How far can you go?!
Loading...