1.2.3 / August 29, 2016
(4.7/5) (1)

Description

Containing 100s of medical illustrations, the BSC patient educationapp is a unique visual aid that helps health care professionalsenhance the quality of conversations with their patients. Eachclinical situation is presented in a well-structured manner withsimple illustrations, icons and short supporting texts. With thebuilt-in drawing mode you can make your own drawings on top of theapp's illustrations. The BSC app: • shortens consultation time •improves doctor-to-patient discussions • enhances the patients'healthcare experience • increases adherence to treatment and hasbeen designed to tackle your biggest every-day problems withpatient education. Simplicity and Structure To every patient aconsult is a very stressful situation in which his/her capabilityto absorb information is very limited. That's why our materialsexcel in presenting each clinical situation as simply as possible,with plenty of high-quality yet simple-to-understand illustrationsthat adequately support your explanation but leave out anyunnecessary complications. Time The constant time-pressure youexperience in today's health care, with seemingly never-endinglines of patients and overfilled waiting rooms, doesn't mean youneed to skip patient education altogether. The clever structure ofour materials, with illustrations, icons and short support texts,coupled with the app's extreme ease-of-use makes that you can giveyour patients the explanations they deserve within a minute or two.Modesty We believe that the patient should concentrate to what youhave to say, rather than being daunted and distracted by thespectacular technological wizardry of the iPad. Our apps behave asmodest as possible, so that you can use the app in the way it ismeant: as a welcome tool to support your story and get your messageacross in as short as possible time. Currently, the cardiologyatlas contains the following topics: Structure and function of theheart Cardiac investigations Ambulatory blood pressure monitoringHypertension Hypertension - Complications Smoking cessationOverweight Hyperlipidemia I - LDL Hyperlipidemia II – triglyceridesCardiovascular disease - Risk assessment Women and cardiovasculardisease (CVD) Atherosclerosis Atherothrombosis Coronary heartdisease, angina pectoris Heart attack - risk factors Heart attackLife after heart attack Balloon dilatation, bypass operationPeripheral vascular disease Cerebrovascular disease (Carotidstenosis) Stroke Cardiac arrhythmias Ablation PacemakerDefibrillator-Implantation (ICD) Heart valve replacementEndocarditis Myocarditis Pericarditis Cardiomyopathy Heart failure(cardiac insufficiency) Vein thrombosis

App Information BSC, Phone App

 • App Name
  BSC, Phone App
 • Package Name
  pl.com.ex.atlas.pub72
 • Updated
  August 29, 2016
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.2.3
 • Developer
  The Patient Education Institute
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  The Patient Education Institute ul. Rozbrat 32 lok. 15 00-429 Warszawa Polska
 • Google Play Link
The Patient Education Institute Show More...
Ćwiczenia w RZS - smartfon 1.2.3 APK
Rehabilitacja w chorobach reumatycznych to wyjątkowy materiałedukacyjny dla pacjentów i ich rodzin, prezentujący ćwiczeniarehabilitacyjne w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Aplikacjapowstała na zlecenie firmy Roche.Z przyjemnością oferujemy Państwubroszurę rehabilitacyjną w formie bezpłatnej aplikacji na tablety,która stanowi wyjątkowy materiał edukacyjny dla pacjentów zreumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i ich rodzin. Leczenie RZSpowinno być kompleksowe. Oprócz leczenia farmakologicznego ważnymelementem terapii jest rehabilitacja. Leczenie usprawniające opierasię głównie na kinezyterapii, czyli leczeniu ruchem i powinno byćindywidualnie dostosowane do stanu klinicznego pacjenta. Aplikacjazawiera krótki opis choroby (objawy, etiologię, leczenie) orazszereg ćwiczeń usprawniających w reumatoidalnym zapaleniu stawów. W3 sekcjach pokazane są: ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczeniarąk oraz ćwiczenia stóp. Każde ćwiczenie zaprezentowane jest zapomocą ilustracji pokazującej jak je wykonać oraz krótkiego opisukrok po kroku. Przygotowaliśmy 27 ćwiczeń ogólnousprawniających, 14ćwiczeń rąk oraz 10 ćwiczeń dla stóp. Każde ćwiczenie ma swójnumer, dzięki czemu będzie Ci łatwiej wrócić do ulubionychpowtórzeń. Dzięki łatwej nawigacji możesz przejść do kolejnegoćwiczenia przechodząc do następnego slajdu przez przesuwanie ekranuw lewo (swipowanie) lub wybierając numer ćwiczenie ze spisu treściw menu górnym. Aplikacja powstała na zlecenie firmy Roche. Jest toelektroniczna wersja drukowanej broszury edukacyjnej „Rehabilitacjaw chorobach reumatycznych”.Rehabilitation in rheumatic diseases isa unique educational material for patients and their families,presenting the rehabilitation exercises in rheumatoid arthritis(RA). The application was commissioned by Roche.We are pleased tooffer you a brochure rehabilitation in the form of a free app fortablets, which is a unique educational material for patients withrheumatoid arthritis (RA) and their families. RA treatment shouldbe complex. In addition to pharmacological treatment therapy is animportant part of rehabilitation. Rehabilitation treatment ismainly based on physiotherapy, namely the treatment of movement andshould be individually tailored to the patient's clinicalstatus. The application includes a brief description of thedisease (symptoms, etiology, therapy) and a number of exercises toimprove in rheumatoid arthritis. The three sections are shown:ogólnousprawniające exercise, exercise your hands and feetexercise. Each exercise is presented by way of illustration showinghow to do and a short description step by step. We have preparedogólnousprawniających 27 exercises, 14 exercises of hands and 10exercises for the feet. Each exercise has its own number, soit will be easier to go back to your favorite repetitions. With itseasy navigation, you can go to the next exercise by going to thenext slide by sliding the screen to the left (swipowanie) or bydialing the exercise of the table of contents in the topmenu. The application was commissioned by Roche. This is anelectronic version of the printed educational brochure"Rehabilitation in rheumatic diseases."
Bariatria 1.2.3 APK
Aplikacja została zaprojektowana, aby rozwiązywać największecodzienne problemy lekarzy związane z edukacją pacjentów, którzybędą poddani operacji zmniejszania żołądka. Otyłość została uznanaprzez Światową Organizację Zdrowia pierwszą, globalną epidemią XXIwieku! Otyłość jest przyczyną wielu chorób towarzyszących, któreobniżają jakość życia i to życie skracają. Współcześnie jedynąskuteczną metodą leczenia otyłości jest leczenie operacyjne.Materiał otrzymał rekomendację SEKCJI CHIRURGII METABOLICZNEJ IBARIATRYCZNEJ TOWARZYSTWA CHIRURGÓW POLSKICH.Aplikacja jestwyjątkową pomocą wizualną, która pomaga pracownikom służby zdrowiapoprawić jakość rozmów z pacjentami. Każda sytuacja kliniczna jestprzedstawiona w dobrze zorganizowany sposób z prostymiilustracjami, ikonami i krótkim pomocniczym tekstem dla lekarza.Dzięki opcji rysowania lekarz może robić własne rysunki/oznaczeniana każdej stronie w aplikacji.Aplikacja Bariatria:• skraca czaskonsultacji,• poprawia kontakt lekarz-pacjent,• zwiększa zaufaniepacjenta do opieki zdrowotnej,• zwiększa zrozumienie pacjenta dlastosowanej procedury.Prostota i uporządkowanieDla każdego pacjentakonsultacja z lekarzem to bardzo stresująca sytuacja, w którejzdolność pacjenta do absorbowania informacji jest bardzoograniczona. W związku z tym stworzyliśmy aplikację, któradoskonale prezentuje każdą sytuację kliniczną, w bardzo prostysposób, z dużą ilością wysokiej jakości rysunków, łatwych dozrozumienia. Nasza aplikacja doskonale uzupełni wyjaśnienia każdegolekarza i nie pozostawi żadnych niejasności.CzasPresja czasu wdzisiejszej opiece zdrowotnej z niekończącymi się kolejkami i pełnąpoczekalnią nie oznacza, że trzeba zaprzestać edukacji pacjentów.Przemyślana struktura aplikacji z ilustracjami, ikonami i krótkimpomocniczym tekstem, w połączeniu z niezwykle łatwą w użyciunawigacją sprawi, że lekarze mogą dać swoim pacjentom w ciąguminuty lub dwóch proste wyjaśnienia, na którezasługują.ProstotaPacjent powinien skoncentrować się na tym, colekarz ma do powiedzenia, a nie być rozpraszany przez krzykliwetechnologie współczesnych tabletów, dlatego nasza aplikacja jestprosta i stonowana, dzięki czemu lekarz może wykorzystać ją jakopomocnicze narzędzie, które uzupełni jego wyjaśnienia i pomożeprzekazać pacjentom najważniejsze wiadomości w możliwie najkrótszymczasie.Zagadnienia w aplikacji:1 Otyłość2 Indeks BMI3 Budowaanatomiczna przewodu pokarmowego4 Przygotowanie chorego dooperacji5 Rękawowa resekcja żołądka – ogólnie6 Rękawowa resekcjażołądka – operacja7 Operacja gastric bypass8 Operacja mini gastricbypass9 Opaska żołądkowa10 Korzyści z operacji11 Sprzęt używanypodczas zabiegów bariatrycznych12 Balon żołądkowy13 Powikłania14Jak się zachować po operacji bariatrycznej po wypisie zeszpitala?15 Dieta po operacji16 Styl życiaProjekt zrealizowany przywspółpracy z Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Keywords:bariatria,operacja, operacja bariatryczna,operacjebariatryczne,otyłość,nadwaga,edukacja,edukacja pacjentów,edukowaniepacjentów,indeks BMI,BMI,resekcja żołądka,rękawowa resekcja,gastricbypass,mini gastric bypass,opaska żołądkowa,balon żołądkowy
Uroonkologia 1.2.2 APK
Edukacyjna aplikacja firmy IPSEN, posiadająca kilkadziesiątilustracji medycznych, jest wyjątkową pomocą wizualną, która pomagapracownikom służby zdrowia poprawić jakość rozmów z pacjentami.Każda sytuacja kliniczna jest przedstawiona w dobrze zorganizowanysposób z prostymi ilustracjami, ikonami i krótkim pomocniczymtekstem dla lekarza.Dzięki opcji rysowania lekarz może robić własnerysunki/oznaczenia na każdej stronie w aplikacji.Aplikacja:• skracaczas konsultacji,• poprawia kontakt lekarz-pacjent,• zwiększazaufanie pacjenta do opieki zdrowotnej,• zwiększa zrozumieniepacjenta dla stosowanej terapii.Aplikacja została zaprojektowana,aby rozwiązywać największe codzienne problemy lekarzy związane zedukacją pacjentów onkologocznych.Prostota i uporządkowanieDlakażdego pacjenta konsultacja z lekarzem to bardzo stresującasytuacja, w której zdolność pacjenta do absorbowania informacjijest bardzo ograniczona. W związku z tym stworzyliśmy aplikację,która doskonale prezentuje każdą sytuację kliniczną, w bardzoprosty sposób, z dużą ilością wysokiej jakości rysunków, łatwych dozrozumienia. Nasza aplikacja doskonale uzupełnia wyjaśnieniakażdego lekarza i nie pozostawi żadnych niejasności.CzasPresjaczasu w dzisiejszej opiece zdrowotnej z niekończącymi się kolejkamii pełną poczekalnią nie oznacza, że trzeba zaprzestać edukacjipacjentów. Przemyślana struktura aplikacji z ilustracjami, ikonamii krótkim pomocniczym tekstem, w połączeniu z niezwykle łatwą wużyciu nawigacją sprawi, że lekarze mogą dać swoim pacjentom wciągu minuty lub dwóch proste wyjaśnienia, na którezasługują.ProstotaPacjent powinien skoncentrować się na tym, colekarz ma do powiedzenia, a nie być rozpraszany przez krzykliwetechnologie współczesnych tabletów, dlatego nasza aplikacja jestprosta i stonowana, dzięki czemu lekarz może wykorzystać ją jakopomocnicze narzędzie, które uzupełni jego wyjaśnienia i pomożeprzekazać pacjentom najważniejsze wiadomości w możliwie najkrótszymczasie.Zagadnienia:Anatomia i czynność układu moczowegoRak gruczołukrokowego – klasyfikacja TNMRak gruczołu krokowego – skalaGleasonaPrzegląd opcji terapeutycznych w leczeniu raka gruczołukrokowegoLeczenie hormonalne ILeczenie hormonalne IITerapiaradioizotopowa i immunoterapiaChemioterapia – możliwościleczeniaTerapia izotopamiRak pęcherza moczowego – klasyfikacjaTNMNienaciekający rak pęcherza moczowego (Ta, Tis, T1) –leczenieLeczenie operacyjne – cystektomiaOdprowadzenie moczu pocystektomiiRak nerki – stopnie zaawansowaniaRak nerki – leczeniemiejscoweRak nerkowokomórkowy – biologia nowotworuRaknerkowokomórkowy – mechanizm działania lekówRak jądraRak jądra –leczenieRak prąciaRak prącia – leczenieChemioterapia – działanianiepożądaneRadioterapiaBadania kliniczneRadioterapia – powikłaniapopromienneLeczeniewspomagająceonkologia,uroonkologia,rak,nowotwor,rak prostaty,rakpecherza moczowego,rak pecherza,rak nerki,rak pracia,rak jadra,rakjader,leczenie,terapia,terapiaizotopami,radioterapia,chemioterapiaIpsen's educationalapplication, which has dozens of medical illustration, is a uniquemeans of a visual that helps healthcare professionals improve thequality of conversations with patients. Each clinical situation ispresented in a well organized manner with simple illustrations,icons and short sub-text to the physician.The option of drawing thedoctor may do their own drawings / markings on each page in theapplication.Application:• quick consultation,• improves thedoctor-patient contact,• increases patient confidence inhealthcare• increase the understanding of the patient for thetherapy applied.The application has been designed to solve thebiggest daily problems related to education of doctorsonkologocznych patients.Simplicity and orderingFor each patientconsultation with a doctor is a very stressful situation in which apatient's ability to absorb information is very limited. Thereforewe have created an application that looks great every clinicalsituation, in a very simple way, with plenty of high-qualitydrawings that are easy to understand. Our application perfectlycomplements explanations of each doctor and do not leave anyambiguity.TimeTime pressure in today's healthcare with endlessqueues and a full waiting room does not mean you have to stoppatient education. The clever application framework withillustrations, icons and short sub-text, combined with an extremelyeasy to use navigation makes that doctors can give their patientswithin a minute or two simple explanations that theydeserve.SimplicityThe patient should concentrate on what the doctorhas to say, and not to be distracted by flashy technology of moderntablet, which is why our application is simple and toned down sothe doctor can use it as an ancillary tool to supplement hisexplanation and will help give patients the most important news inthe shortest possible time.Issues:Anatomy and function of theurinary tractProstate cancer - TNMProstate cancer - GleasonscaleViewed treatment options for prostate cancerHormone therapyIHormone therapy IIRadionuclide therapy andimmunotherapyChemotherapy - Treatment OptionsTherapyisotopesBladder Cancer - TNMNienaciekający bladder cancer (Ta, Tis,T1) - treatmentSurgical treatment - cystectomyUrinary diversionfollowing cystectomyKidney cancer - skill levelsKidney Cancer -local treatmentRenal cell carcinoma - cancer biologyRenal cellcarcinoma - the mechanism of drug actionTesticular cancerTesticularcancer - treatmentPenile CancerCancer of the penis -treatmentChemotherapy - side effectsRadiotherapyClinicaltestsRadiotherapy - radiation complicationsAdjunctivetherapyoncology, uroonkologia, cancer, tumor, prostate cancer,bladder cancer, bladder cancer, kidney, cancer of the penis,testicular cancer, testicular cancer, treatment, therapy, therapywith isotopes, radiotherapy, chemotherapy
Cardiology Patient Atlas 1.1.0 APK
Containing 100s of medical illustrations, thepatient-education-institute app is a unique visual aid that helpshealth care professionals enhance the quality of conversations withtheir patients. Each clinical situation is presented in awell-structured manner with simple illustrations, icons and shortsupporting texts.With the built-in drawing mode you can make yourown drawings on top of the app's illustrations.The PatientEducation Institute app:• shortens consultation time• improvesdoctor-to-patient discussions• enhances the patients' healthcareexperience• increases adherence to treatmentand has been designedto tackle your biggest every-day problems with patienteducation.Simplicity and StructureTo every patient a consult is avery stressful situation in which his/her capability to absorbinformation is very limited. That's why our materials excel inpresenting each clinical situation as simply as possible, withplenty of high-quality yet simple-to-understand illustrations thatadequately support your explanation but leave out any unnecessarycomplications.TimeThe constant time-pressure you experience intoday's health care, with seemingly never-ending lines of patientsand overfilled waiting rooms, doesn't mean you need to skip patienteducation altogether. The clever structure of our materials, withillustrations, icons and short support texts, coupled with theapp's extreme ease-of-use makes that you can give your patients theexplanations they deserve within a minute or two.ModestyWe believethat the patient should concentrate to what you have to say, ratherthan being daunted and distracted by the spectacular technologicalwizardry of the iPad. Our apps behave as modest as possible, sothat you can use the app in the way it is meant: as a welcome toolto support your story and get your message across in as short aspossible time.QualityThe materials offered by The Patient EducationInstitute have enjoyed an undiminishing popularity amongst healthcare professionals for more than 30 years and are co-developed withand endorsed by many medical associations worldwide. They areavailable as printed atlas, app and software for Windows andMac-PCs.Currently, the cardiology atlas contains the followingtopics:Structure and function of the heartCardiacinvestigationsAmbulatory blood pressuremonitoringHypertensionHypertension - ComplicationsSmokingcessationOverweightHyperlipidemia I - LDLHyperlipidemia II –triglyceridesCardiovascular disease - Risk assessmentWomen andcardiovascular disease (CVD)AtherosclerosisAtherothrombosisCoronaryheart disease, angina pectorisHeart attack - risk factorsHeartattackLife after heart attackBalloon dilatation, bypassoperationPeripheral vascular diseaseCerebrovascular disease(Carotid stenosis)StrokeCardiacarrhythmiasAblationPacemakerDefibrillator-Implantation (ICD)HeartvalvereplacementEndocarditisMyocarditisPericarditisCardiomyopathyHeartfailure (cardiac insufficiency)Vein thrombosis
Patient Education Institute 1.2.2-build-158 APK
Containing 1'000s of medical illustrations, thepatient-education-institute app is a unique visual aid that helpshealth care professionals enhance the quality of conversations withtheir patients. Each clinical situation is presented in awell-structured manner with simple illustrations, icons andsupporting text in your own language, not just English.The PatientEducation Institute app:• shortens consultation time• improvesdoctor-to-patient discussions• enhances the patients' healthcareexperience• increases adherence to treatmentWe believe that thepatient should listen to you, rather than be distracted by flashytechnology. And our app supports exactly that, offering you all theillustrations you'll ever need to get your message across in theshortest possible time.With the built-in drawing mode you can makeyour own drawings on top of the apps illustrations.Tribute to thequality of the app is our 30 years' experience in the developmentof printed patient education materials, co-developed with andendorsed by many doctors' associations worldwide.You'll never needto look for another illustration again.You'll never need to drawyour own illustrations again.Definitely the only, all-inclusive appto satisfy all your patient education needs.Currently, thefollowing topics are available:Breast CancerCardiologyCare of theElderlyChronic ConstipationColorectal CancerDiabetesMellitusENTEpilepsyFemale OncologyGastroenterologyGeneralMedicineGynecologyNeurologyOphthalmologyOptometryOrthopedicOsteoporosisOvarianCancerParkinson DiseasePediatricProstate CancerPulmonaryHypertensionPulmonologyRheuma–OrthopedicsRheumatologyUrologyUrostomyVeterinary
Nadciśnienie Płucne - phone 1.2.3 APK
Atlas Edukacyjny Nadciśnienie Płucne towyjątkowa pomoc wizualna dla lekarzy, która pomaże im poprawićjakość rozmów z pacjentami.Edukacyjna aplikacja firmy Actelion, posiadająca kilkadziesiątilustracji medycznych, jest wyjątkową pomocą wizualną, która pomagapracownikom służby zdrowia poprawić jakość rozmów z pacjentami.Każda sytuacja kliniczna jest przedstawiona w dobrze zorganizowanysposób z prostymi ilustracjami, ikonami i krótkim pomocniczymtekstem dla lekarza.Dzięki opcji rysowania lekarz może robić własnerysunki/oznaczenia na każdej stronie w aplikacji.Aplikacja Actelion NP:• skraca czas konsultacji,• poprawia kontakt lekarz-pacjent,• zwiększa zaufanie pacjenta do opieki zdrowotnej,• zwiększa zrozumienie pacjenta dla stosowanej terapii.Aplikacja została zaprojektowana, aby rozwiązywać największecodzienne problemy lekarzy związane z edukacją pacjentów znadciśnieniem płucnym.Prostota i uporządkowanieDla każdego pacjenta konsultacja z lekarzem to bardzo stresującasytuacja, w której zdolność pacjenta do absorbowania informacjijest bardzo ograniczona. W związku z tym stworzyliśmy aplikację,która doskonale prezentuje każdą sytuację kliniczną, w bardzoprosty sposób, z dużą ilością wysokiej jakości rysunków, łatwych dozrozumienia. Nasza aplikacja doskonale uzupełni wyjaśnienia każdegolekarza i nie pozostawi żadnych niejasności.CzasPresja czasu w dzisiejszej opiece zdrowotnej z niekończącymi siękolejkami i pełną poczekalnią nie oznacza, że trzeba zaprzestaćedukacji pacjentów. Przemyślana struktura aplikacji z ilustracjami,ikonami i krótkim pomocniczym tekstem, w połączeniu z niezwyklełatwą w użyciu nawigacją sprawi, że lekarze mogą dać swoimpacjentom w ciągu minuty lub dwóch proste wyjaśnienia, na którezasługują.ProstotaPacjent powinien skoncentrować się na tym, co lekarz ma dopowiedzenia, a nie być rozpraszany przez krzykliwe technologiewspółczesnych tabletów, dlatego nasza aplikacja jest prosta istonowana, dzięki czemu lekarz może wykorzystać ją jako pomocniczenarzędzie, które uzupełni jego wyjaśnienia i pomoże przekazaćpacjentom najważniejsze wiadomości w możliwie najkrótszymczasie.ZagadnieniaW aplikacji znajdują się następujące tematy medyczne:Budowa i czynność zdrowych płucBudowa i czynność sercaRozwój nadciśnienia płucnegoRozwój nadciśnienia płucnego, wyniki pomiarówObjawy i klasyfikacja wg NYHAProcedury diagnostyczne – przeglądWydolność fizyczna i kontrola przebiegu chorobyKategorie i epidemiologiaLeki i toksynyGrupa I – Choroby tkanki łącznejGrupa I – Wady wrodzone serca (klasyfikacja)Grupa II – Choroby lewego serca – wady zastawkowe sercaGrupa III – POChPGrupa III – Włóknienie płucGrupa III – Zaburzenia oddychania podczas snu (Obturacyjny bezdechsenny)Grupa IV – Ostra zatorowość płucna – skrzepliny w płucachGrupa IV – Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucneGrupa V – SarkoidozaLeczenie – Szlak prostacyklinyLeczenie – Szlaki endoteliny i tlenku azotuOgólne zaleceniaLeczenie uzupełniająceTlenoterapiaTerapia antynikotynowaNadwagaAtlas EducationalPulmonary hypertension is a unique visual aid for doctors, whichshall put them to improve the quality of conversations withpatients.Educational app company Actelion, which has dozens of medicalillustration, is a unique means of a visual that helps healthcareprofessionals improve the quality of conversations with patients.Each clinical situation is presented in a well organized mannerwith simple illustrations, icons and short sub-text to thephysician.The option of drawing the doctor may do their own drawings /markings on each page in the application.Actelion application NP:• quick consultation,• improves the doctor-patient contact,• increases patient confidence in healthcare• increase the understanding of the patient for the therapyapplied.The application has been designed to solve the biggest dailyproblems related to education of physicians of patients withpulmonary arterial hypertension.Simplicity and orderingFor each patient consultation with a physician is a very stressfulsituation in which a patient's ability to absorb the information isvery limited. Therefore we have created an application that looksgreat every clinical situation, in a very simple way, with plentyof high-quality drawings that are easy to understand. Ourapplication will complement an explanation of each doctor and donot leave any ambiguity.TimeTime pressure in today's healthcare with endless queues and a fullwaiting room does not mean you have to stop patient education. Theclever application framework with illustrations, icons and shortsub-text, combined with an extremely easy to use navigation makesthat doctors can give their patients within a minute or two simpleexplanations that they deserve.SimplicityThe patient should focus on what the doctor has to say and not bedistracted by flashy technology of modern tablet, which is why ourapplication is simple and toned down so the doctor can use it as anauxiliary tool that complements his explanations and help givepatients the most important news in the shortest possible time.IssuesThe application contains the following topics: Medicalfacilities:Budowa and lung function zdrowychBudowa and heart functionThe development of pulmonary hypertensionThe development of pulmonary hypertension, the measurementresultsSymptoms and classification NYHADiagnostic procedures - reviewPhysical efficiency and control of the diseaseCategories and epidemiologyDrugs and toxinsGroup I - Connective tissue diseasesGroup I - Congenital heart defects (classification)Group II - left heart disease - valvular heartGroup III - COPDGroup III - Pulmonary fibrosisGroup III - Sleep apnea (Obstructive sleep apnea)Grupa IV - Acute pulmonary embolism - blood clots in thelungsGrupa IV - Chronic thromboembolic pulmonary hypertensionGroup V - SarcoidosisTreatment - The trail of prostacyclinTreatment - Walking endothelin and nitric oxideGeneral recommendationsAdjuvant therapyOxygenAnti-smoking therapyOverweight
Oftalmología CAO phone 1.2.3 APK
Conteniendo 100s ilustraciones médicas, el App Oftalmologia del CAOen collaboracion con el Patient Education Institute es uninstrumento visual único que ayuda a los profesionales de salud amejorar la calidad de las conversaciones con los pacientes. Cadasituación clínica es presentada de una manera muy bien estructuradacon ilustraciones simples, iconos y textos cortos de apoyo.A travésde la modalidad de incorporación de dibujos, usted puede hacer suspropios dibujos encina de las ilustraciones del App.El App delPatient Education Institute:• Acorta el tiempo de consulta•Promueve las discusiones efectivas entre el médico y el paciente•Mejora la percepción del paciente respecto al cuidado de su salud•Aumenta la adherencia al tratamiento• El app ha sido diseñado paraabordar los retos que se presentan diariamente con respecto a laeducación de los pacientesSimplicidad y EstructuraPara muchospacientes, la consulta médica puede ser muy estresante, situaciónque limita sus capacidades para absorber información. Por esarazón, nuestros materiales son excelentes para presentar cadasituación clínica de la manera más simple posible a través deabundantes ilustraciones que apoyan sus explicaciones dejando delado complicaciones innecesarias.TiempoLa presión de tiempo queusted experimenta constantemente en el sistema de salud actual conlargas colas de pacientes y clínicas llenas, no significa que usteddeba omitir una educación adecuada para sus pacientes. Laestructura inteligente de nuestros materiales, con ilustraciones,íconos y textos cortos de apoyo, combinada con la facilidad de usode nuestros Apps, facilita que usted pueda dar las explicacionesadecuadas que sus pacientes merecen en uno o dosminutos.ModestiaNosotros creemos que el paciente se debe concentraren lo que usted tiene que decir, en lugar de estar preocupado ydistraído por las capacidades técnicas espectaculares del iPad.Nuestros Apps se desempeñan en forma modesta y simple para queusted pueda utilizar el App en la manera que se necesita: como uninstrumente efectivo para apoyar sus explicaciones y sus mensajes,en el menor tiempo posible.CalidadLos materiales ofrecidos por elPatient Education Institute han gozado de una gran popularidadentre los profesionales de salud por más de 30 años y sondesarrollados con el aval de varias asociaciones medicas a nivelmundial. Los materiales están disponibles como Atlases impresos,Apps y software para Windows y Mac-Pc.100s containing medicalillustrations, the App Ophthalmology CAO in collaboration with thePatient Education Institute is a unique visual tool that helpshealth professionals to improve the quality of conversations withpatients. Each clinical situation is presented in a very wellstructured with simple illustrations, icons and short textssupport.Through the method of incorporating drawings, you can makeyour own drawings oak artwork App.The App Patient EducationInstitute:• Shortens time consultation• Promotes effectivediscussions between doctor and patient• Improve the patient'sperception regarding health care• Increase adherence to treatment•The app is designed to address the challenges presented daily withrespect to patient educationSimplicity and StructureFor manypatients, the medical consultation can be very stressful situationthat limits their ability to absorb information. For that reason,our materials are excellent to present each clinical situation inthe simplest possible way through many illustrations that supporttheir explanations aside unnecessary complications.WeatherTimepressure you experience constantly in the current health caresystem with long queues of patients and clinics filled not mean youshould skip proper education for their patients. The intelligentstructure of our materials, with illustrations, icons and shorttexts of support, combined with the ease of use of our Apps,enables you to give adequate explanations that their patientsdeserve in one or two minutes.ModestyWe believe that the patientshould concentrate on what you have to say, instead of beingpreoccupied and distracted by the spectacular technicalcapabilities of the iPad. Our Apps are performed in a modest andsimple for you to use the App in the way that is needed: as aneffective instrument to support their explanations and messages inthe shortest time possible.QualityThe materials offered by thePatient Education Institute have enjoyed great popularity amonghealth professionals for over 30 years and are developed with thesupport of several medical associations worldwide. The materialsare available as printed Atlases, Apps & Software for Windowsand Mac-Pc.
Uro-Oncology, tablet 1.2.4 APK
Containing 100s of medical illustrations, this app is a uniquevisual aid that helps health care professionals enhance the qualityof conversations with their patients. Each clinical situation ispresented in a well-structured manner with simple illustrations,icons and supporting text. The app:• shortens consultation time•improves doctor-to-patient discussions• enhances the patients'healthcare experience• increases adherence to treatmentWe believethat the patient should listen to you, rather than be distracted byflashy technology. And our app supports exactly that, offering youall the illustrations you'll ever need to get your message acrossin the shortest possible time.With the built-in drawing mode youcan make your own drawings on top of the apps illustrations.
Loading...