1.0 / April 8, 2018
(4.6/5) (3644)
Loading...

Description

Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..

App Information Buku Iqra Lengkap (1-6)

 • App Name
  Buku Iqra Lengkap (1-6)
 • Package Name
  net.andromo.dev280448.app265483
 • Updated
  April 8, 2018
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  islam4all
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Buku Iqra Lengkap (1-6) Version History

Select Buku Iqra Lengkap (1-6) Version :
 • 1.0 (13) - Latest Version

islam4all Show More...

Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0 APK
islam4all
Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..
Tafsir Mimpi 2.0 APK
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam: Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata: Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpi bagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwa merupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpi baginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yang disebarkanoleh syaitan.
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 2.0 APK
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjak zaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yang dibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatan dengan caramembacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan olehseorang muslim, baik untuk tujuan penjagaan dan perlindungan dirisendiri atau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia dan jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagaipenyakit fizikal, kebatinan serta hati. Ruqyah adalah perubatanyang sudah ada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadi Rasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan Surah Al-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang beriman yang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebut danmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggota badannya.
Panduan Tajwid Lengkap 2.0 APK
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID Hukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah. Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwid adalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf. Membaca al-Qurandengan bertajwid boleh dihuraikan dalam dua keadaan: 1) Membacaal-Quran dengan bertajwid pada kadar yang paling minimum iaitubacaannya tidak mengubah struktur perkataan atau merosakkanmaknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain. 2) Membaca al-Quran denganbertajwid iaitu dengan memelihara keseluruhan hukum-hukum tajwiddalam bacaan. Hukumnya wajib ke atas mereka yang mahir dengan ilmutajwid.
Kitab Fathul Baari 1.0 APK
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepadaumat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapatmanfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0 APK
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua.Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianyatiada sambungan internet..Semuga Kitasama-sama mendapat manfaat dan jugabarakah dari Allah swt.insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0 APK
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yangdisusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengansebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakanjulukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan pada harike-4 bulan Muharram tahun866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajab tahun944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun).Beliau adalah seorangulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasahayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebih dari100 kalikhatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmu hadits,yaitu seorang yangmenghafal 100,000 hadits lengkap dengan sanadnya.Setiap hari beliau mengajar haditsdari masjid ke masjid. Di antaraguru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, ImamIbnu Ziyad, ImamJamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz TahirbinHusain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga seorangmuarrikh, yakni ahlisejarah yang terkenal. Beberapa di antarasekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`ilUsul min Haditsir Rasul; kitab yang mengandunghimpunan hadits yangdinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib minal-Khabith mimma Yaduru 'ala Alsinatin Naasi minalHadits; sebuahkitab yang membedakan hadits sahih dengan yang lainnya(sepertidhaif dan maudhu). Qurratul 'Uyun fi Akhbaril Yamanal-Maimun. Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid. FadhailAhl al-Yaman.Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanyadan indah bahasanya.Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syafi’i.dan banyak hal yang bisa dijadikan buktibahwa beliau adalahtermasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni), salahsatunyaadalah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullah saw., AhlulBayt,serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0 APK
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin Abu Fadhli Ahmad binMuhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggapsebagai buku teksyang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahumendalami ilmu tauhid/tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian.Dalamnya mengandungi kata-katahikmat yang boleh dijadikan petunjukjalan menuju Allah s.w.t dan mencapaikeredaan-Nya.
Loading...