1.1 / October 7, 2016
(1.9/5) (18)

Description

Eksen ürünlerinden bulunan testleri internet bağlantısına ihtiyaçduymadan okuyabilirsiniz.Uygulamanın kurulduğu ilk anda ihtiyaçduyacağınız şifre Eksen Sınav sayfasında kullandığınızşifredir.Uygulamanın ilk ekranındaki kullanıcı bilgilerinidoldurduktan sonra sınavları güncelleyi çalıştırmanızgerekmektedir.İsterseniz öğrenci listenizi uygulama üstündenoluşturabilirsiniz veya Eksen Sınav sayfasından Excel vasıtasıylagirip Ayarlar -> Öğrencileri Güncelle vasıtasıyla cihazınızaaktarabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi bir şekilde optik formveya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuz testlere aitsonuçları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında net ve puan listelerini, soru frekanslarını,kazanım analizlerini rahat bir şekilde sadece okuma yaptıktan sonrainceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında kazanım analizlerineulaşabilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında kazanımı edinenler veedinemeyenler listelerini alabilirsiniz.Kazanım analizleri ve sorufrekansları üzerinde interaktif olarak başarı oranınıdeğiştirebilirsiniz.Öğrenci bazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı Eksen Sınav sayfasına gönderip Türkiye genelideğerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz.Eksen Sınav sayfasınagönderdiğiniz verileri internet üzerinden Eksen Sınav sayfasınagirerek sanki sınavınız optik okuyucuyla yapılmış gibi karne, listevb. dokümanlara ulaşabilirsiniz.Sınavlarla ilgili karşılaştırmalistelerine ulaşabilirsiniz.The test found the axis can be readwithout the need for internet connection.password the first timethat the application is installed you need is the password you usethe Axis exam page.After filling out the user information in thefirst screen of the application you need to run the updatedexams.You can also create your students list the top application orExcel on the page Axis Exam enter through Settings -> Studentscan transfer to your device through Update.You do not have tochoose optical form or in any way during the reading exam.You canexamine the results of the test have been read indetail.Institutions and branch / class definition and a list ofpoints on the basis of the frequency of the question, I analyzedthe gained in a comfortable way can review after having justread.Institutions and branch / class, you gain access to some ofthe analysis.Institutions and branch / class who acquired a list ofsome of those who can not learn, and you can receive.Benefitanalysis, and you can change the frequency of interactive questionson the success rate.Students can review the questions and gain someanalysis.Axis send your results page after performing the exam, youcan access your reading assessment results across Turkey.Axis datasent over the Internet to the page you enter the exam if the examExam page report card as the axis made by optical reader, etc.list. You can access the documents.You can compare the list withthe exam.

App Information Bulut Okuma Eksen

OrbimSoft Show More...
Bulut Okuma Test Okul 2.2.6 APK
OrbimSoft
Test Okul ürünlerinden bulunan testleri internet bağlantısınaihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz.Uygulamanın kurulduğu ilk andaihtiyaç duyacağınız şifre Test Okul Sınav sayfasında kullandığınızşifredir.Uygulamanın ilk ekranındaki kullanıcı bilgilerinidoldurduktan sonra sınavları güncelleyi çalıştırmanızgerekmektedir.İsterseniz öğrenci listenizi uygulama üstündenoluşturabilirsiniz veya Test Okul Sınav sayfasından Excelvasıtasıyla girip Ayarlar -> Öğrencileri Güncelle vasıtasıylacihazınıza aktarabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi bir şekildeoptik form veya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuztestlere ait sonuçları ayrıntılı bir şekildeinceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında net ve puanlistelerini, soru frekanslarını, kazanım analizlerini rahat birşekilde sadece okuma yaptıktan sonra inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanım analizlerine ulaşabilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanımı edinenler ve edinemeyenler listelerinialabilirsiniz.Kazanım analizleri ve soru frekansları üzerindeinteraktif olarak başarı oranını değiştirebilirsiniz.Öğrencibazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı Test Okul Sınav sayfasına gönderip Türkiye genelideğerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz.Test Okul Sınav sayfasınagönderdiğiniz verileri internet üzerinden Test Okul Sınav sayfasınagirerek sanki sınavınız optik okuyucuyla yapılmış gibi karne, listevb. dokümanlara ulaşabilirsiniz.Sınavlarla ilgili karşılaştırmalistelerine ulaşabilirsiniz.School tests which the test can be readwithout the need for internet connection.You need the first timethe application has been installed password is the password you usein school exams test page.After filling out the user information inthe first screen of the application you need to run the updatedexams.You can also create your students over school exam testapplication list or enter the page via Excel Settings ->Students can transfer to your device through Update.You do not haveto choose optical form or in any way during the reading exam.Youcan examine the results of the test have been read indetail.Institutions and branch / class definition and a list ofpoints on the basis of the frequency of the question, I analyzedthe gained in a comfortable way can review after having justread.Institutions and branch / class, you gain access to some ofthe analysis.Institutions and branch / class who acquired a list ofsome of those who can not learn, and you can receive.Benefitanalysis, and you can change the frequency of interactive questionson the success rate.Students can review the questions and gain someanalysis.send and read the test results after performing yourschool exam page you can access the evaluation of Turkey ingeneral.School Exams test data you send to the test by enteringyour exam if school exam page report card on the internet like theywere made with an optical reader, etc. list. You can access thedocuments.You can compare the list with the exam.
Hemen Oku Uzman Kariyer 1.1 APK
OrbimSoft
Uzman Kariyer ürünlerinde bulunan testleri internet bağlantısınaihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi birşekilde optik form veya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuztestlere ait sonuçları ayrıntılı bir şekildeinceleyebilirsiniz.Career Experts found in tests can be readwithout the need for internet connection.You do not have to chooseoptical form or in any way during the reading exam.You can examinethe results of the test have been read in detail.
Boom Berkay 1.1 APK
OrbimSoft
Berkay Yayıncılık ürünlerinde bulunan testleri internetbağlantısına ihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz.İsterseniz öğrencilistenizi oluşturabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi bir şekildeoptik form veya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuztestlere ait sonuçları ayrıntılı bir şekildeinceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında net ve puanlistelerini, soru frekanslarını rahat bir şekilde sadece okumayaptıktan sonra inceleyebilirsiniz.Soru frekansları üzerindeinteraktif olarak başarı oranını değiştirebilirsiniz.Öğrencibazında soru analizlerini inceleyebilirsiniz.The test found inCindy Publishing can be read without the need for internetconnection.If you want to build your roster.You do not have tochoose optical form or in any way during the reading exam.You canexamine the results of the test have been read indetail.Institutions and branch / class lists on the basis of thenet and score, you can examine the question of just readingfrequency after making a comfortable way.You can change thefrequency of interactive questions on the success rate.Students canreview the questions on the basis of analysis.
DC Anahtar 2.3.4 APK
OrbimSoft
DC yayınları ürünlerinde bulunan testleri internet bağlantısınaihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz.Öğretmen girişi yaptığınızda,uygulamanın kurulduğu ilk anda ihtiyaç duyacağınız şifre DCyayınları sınav sayfasında kullandığınız şifredir.Uygulamanın ilkekranındaki kullanıcı bilgilerini doldurduktan sonra sınavlarıgüncelleyi çalıştırmanız gerekmektedir.İsterseniz öğrenci listeniziuygulama üstünden oluşturabilirsiniz veya DC yayınları sınavsayfasından Excel vasıtasıyla girip Ayarlar -> ÖğrencileriGüncelle vasıtasıyla cihazınıza aktarabilirsiniz.Okuma esnasındaherhangi bir şekilde optik form veya sınav seçmek zorundakalmazsınız.Okuduğunuz testlere ait sonuçları ayrıntılı bir şekildeinceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında net ve puanlistelerini, soru frekanslarını, kazanım analizlerini rahat birşekilde sadece okuma yaptıktan sonra inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanım analizlerine ulaşabilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanımı edinenler ve edinemeyenler listelerinialabilirsiniz.Kazanım analizleri ve soru frekansları üzerindeinteraktif olarak başarı oranını değiştirebilirsiniz.Öğrencibazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı DC yayınları sınav sayfasına gönderip Türkiye genelideğerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz.DC yayınları sınavsayfasına gönderdiğiniz verileri internet üzerinden DC yayınlarısınav sayfasına girerek sanki sınavınız optik okuyucuyla yapılmışgibi karne, liste vb. dokümanlara ulaşabilirsiniz.Sınavlarla ilgilikarşılaştırma listelerine ulaşabilirsiniz.test available in DCpublications can be read without the need for internetconnection.Teacher input When you do, you'll need a password thefirst time that the application has been installed in DCpublications password you use for exam page.After filling out theuser information on the first screen of the application, you mustrun the updated exams.If you like you can create a list of your topstudents or DC applications are broadcast via the Settings linkfrom Excel exam page -> Students can transfer to your devicethrough Update.You do not have to choose optical form or in any wayduring the reading exam.You can examine the results of the testhave been read in detail.Institutions and branch / class definitionand a list of points in some, the question of frequency, gainanalysis in a relaxed way you can examine after having readonly.Institutions and branch / class, you gain access to some ofthe analysis.Institutions and branch / class who acquired a list ofsome of those who can not learn, and you can receive.You can changethe interactive analysis and acquisition success rate on questionsfrequencies.Students can review the questions and gain someanalysis.DC to send your test results are read publication afterperforming across Turkey can access the evaluation results.DC DCbroadcast over the Internet by entering your data you send to thetest page publications such as if the exam to exam page report madeby the optical reader, etc. list. You can access the documents.Youcan compare the list with the exam.
Binot Optik Okuma 1.0.1 APK
OrbimSoft
Binot ürünlerinden bulunan testleri internet bağlantısına ihtiyaçduymadan okuyabilirsiniz.Uygulamanın kurulduğu ilk anda ihtiyaçduyacağınız şifre Binot Sınav sayfasında kullandığınızşifredir.Uygulamanın ilk ekranındaki kullanıcı bilgilerinidoldurduktan sonra sınavları güncelleyi çalıştırmanızgerekmektedir.İsterseniz öğrenci listenizi uygulama üstündenoluşturabilirsiniz veya Binot Sınav sayfasından Excel vasıtasıylagirip Ayarlar -> Öğrencileri Güncelle vasıtasıyla cihazınızaaktarabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi bir şekilde optik formveya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuz testlere aitsonuçları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında net ve puan listelerini, soru frekanslarınırahat bir şekilde sadece okuma yaptıktan sonrainceleyebilirsiniz.Öğrenci bazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı Binot Sınav sayfasına gönderip Türkiye genelideğerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz.Binot Sınav sayfasınagönderdiğiniz verileri internet üzerinden Binot Sınav sayfasınagirerek sanki sınavınız optik okuyucuyla yapılmış gibi karne, listevb. dokümanlara ulaşabilirsiniz.The test in the Binot can be readwithout the need for internet connection.You need the first timethat the application has been installed in the password is thepassword you use Binot exam page.After filling out the userinformation on the first screen of the application, you must runthe updated exams.You can also create your top students from theapplication list or enter via Excel Exam Binot page Settings ->Students can transfer to your device through Update.You do not haveto choose optical form or in any way during the reading exam.Youcan examine the results of the test have been read indetail.Institutions and branch / class lists on the basis of thenet and score, you can examine the question of just readingfrequency after making a comfortable way.Students can review thequestions and gain some analysis.Binot to send your results pageafter performing your exam, you can access the reading assessmentresults throughout Turkey.Binot Binot data you send over theInternet to the page you enter the exam if the exam to exam pagereport to be made by the optical reader, etc. list. You can accessthe documents.
Bulut Okuma Eksen 1.1 APK
OrbimSoft
Eksen ürünlerinden bulunan testleri internet bağlantısına ihtiyaçduymadan okuyabilirsiniz.Uygulamanın kurulduğu ilk anda ihtiyaçduyacağınız şifre Eksen Sınav sayfasında kullandığınızşifredir.Uygulamanın ilk ekranındaki kullanıcı bilgilerinidoldurduktan sonra sınavları güncelleyi çalıştırmanızgerekmektedir.İsterseniz öğrenci listenizi uygulama üstündenoluşturabilirsiniz veya Eksen Sınav sayfasından Excel vasıtasıylagirip Ayarlar -> Öğrencileri Güncelle vasıtasıyla cihazınızaaktarabilirsiniz.Okuma esnasında herhangi bir şekilde optik formveya sınav seçmek zorunda kalmazsınız.Okuduğunuz testlere aitsonuçları ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında net ve puan listelerini, soru frekanslarını,kazanım analizlerini rahat bir şekilde sadece okuma yaptıktan sonrainceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında kazanım analizlerineulaşabilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında kazanımı edinenler veedinemeyenler listelerini alabilirsiniz.Kazanım analizleri ve sorufrekansları üzerinde interaktif olarak başarı oranınıdeğiştirebilirsiniz.Öğrenci bazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı Eksen Sınav sayfasına gönderip Türkiye genelideğerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz.Eksen Sınav sayfasınagönderdiğiniz verileri internet üzerinden Eksen Sınav sayfasınagirerek sanki sınavınız optik okuyucuyla yapılmış gibi karne, listevb. dokümanlara ulaşabilirsiniz.Sınavlarla ilgili karşılaştırmalistelerine ulaşabilirsiniz.The test found the axis can be readwithout the need for internet connection.password the first timethat the application is installed you need is the password you usethe Axis exam page.After filling out the user information in thefirst screen of the application you need to run the updatedexams.You can also create your students list the top application orExcel on the page Axis Exam enter through Settings -> Studentscan transfer to your device through Update.You do not have tochoose optical form or in any way during the reading exam.You canexamine the results of the test have been read indetail.Institutions and branch / class definition and a list ofpoints on the basis of the frequency of the question, I analyzedthe gained in a comfortable way can review after having justread.Institutions and branch / class, you gain access to some ofthe analysis.Institutions and branch / class who acquired a list ofsome of those who can not learn, and you can receive.Benefitanalysis, and you can change the frequency of interactive questionson the success rate.Students can review the questions and gain someanalysis.Axis send your results page after performing the exam, youcan access your reading assessment results across Turkey.Axis datasent over the Internet to the page you enter the exam if the examExam page report card as the axis made by optical reader, etc.list. You can access the documents.You can compare the list withthe exam.
com.orbim.cozumbende 1.4.1 APK
OrbimSoft
Çözüm Yayınlarına ait 3D serisi kitaplarında bulunan sorularınçözümlerine ulaşmanızı sağlar. - Kitabınızda bulunan kare koduokutun. - Çözümünü izlemek istediğiniz soruyu seçin. veya -Kitabınızı seçin. - Testi seçin. - Çözümünü izlemek istediğinizsoruyu seçin. Enables you to find solutions to the questions foundin the 3D series books of Çözüm Yayınları. - Read the frame codefound in your book. - Select the question you want to track thesolution to. or - Choose your book. - Select the test. - Select thequestion you want to track the solution to.
Mobil Test 2.3.3 APK
OrbimSoft
İşler Yayın Grubu ürünlerinde bulunan testleri internetbağlantısına ihtiyaç duymadan okuyabilirsiniz.Öğretmen girişiyaptığınız uygulamanın kurulduğu ilk anda ihtiyaç duyacağınız şifreİşler Yayın Grubu sayfasında kullandığınız şifredir.Uygulamanın ilkekranındaki kullanıcı bilgilerini doldurduktan sonra sınavlarıgüncelleyi çalıştırmanız gerekmektedir.İsterseniz öğrenci listeniziuygulama üstünden oluşturabilirsiniz veya İşler Yayın Grubu sınavsayfasından Excel vasıtasıyla girip Ayarlar -> ÖğrencileriGüncelle vasıtasıyla cihazınıza aktarabilirsiniz.Okuma esnasındaherhangi bir şekilde optik form veya sınav seçmek zorundakalmazsınız.Okuduğunuz testlere ait sonuçları ayrıntılı bir şekildeinceleyebilirsiniz.Kurum ve şube/sınıf bazında net ve puanlistelerini, soru frekanslarını, kazanım analizlerini rahat birşekilde sadece okuma yaptıktan sonra inceleyebilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanım analizlerine ulaşabilirsiniz.Kurum veşube/sınıf bazında kazanımı edinenler ve edinemeyenler listelerinialabilirsiniz.Kazanım analizleri ve soru frekansları üzerindeinteraktif olarak başarı oranını değiştirebilirsiniz.Öğrencibazında soru ve kazanım analizleriniinceleyebilirsiniz.Okumalarınız gerçekleştirdikten sonrasonuçlarınızı İşler Yayın Grubu sınav sayfasına gönderip Türkiyegeneli değerlendirme sonuçlarına erişebilirsiniz. İşler Yayın Grubusınav sayfasına gönderdiğiniz verileri internet üzerinden İşlerYayın Grubu sınav sayfasına girerek sanki sınavınız optikokuyucuyla yapılmış gibi karne, liste vb. dokümanlaraulaşabilirsiniz.Sınavlarla ilgili karşılaştırma listelerineulaşabilirsiniz.Published Works Group found in tests can be readwithout the need for internet connection.Teachers login to theestablishment of the application you'll need is the password thefirst time you use the password Works Publishing Group page.Afterfilling out the user information on the first screen of theapplication, you must run the updated exams.If you want yourstudents can create a list of the top applications via Excel orWorks Media Group entered the exam page Settings -> Students cantransfer to your device through Update.You do not have to chooseoptical form or in any way during the reading exam.You can examinethe results of the test have been read in detail.Institutions andbranch / class definition and a list of points in some, thequestion of frequency, gain analysis in a relaxed way you canexamine after having read only.Institutions and branch / class, yougain access to some of the analysis.Institutions and branch / classwho acquired a list of some of those who can not learn, and you canreceive.You can change the interactive analysis and acquisitionsuccess rate on questions frequencies.Students can review thequestions and gain some analysis.Works Media Group to send yourexam results after you perform your reading, you can access acrossTurkey evaluation results. Works Published Works Media Groupdata you send over the Internet to the test group page by enteringyour exam if the exam page report to be made by the optical reader,etc. list. You can access the documents.You can compare the listwith the exam.
Loading...