1.5.1 / May 28, 2019
(1.0/5) (2)
Loading...

Description

Voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen dienen mensen tevoldoen aan kenniseisen. Elke vijf jaar moet óf opnieuw examenworden afgelegd, of moeten kennisbijeenkomsten gevolgd worden. Menontvangt dan een nieuw vakbekwaamheidsbewijs. Bureau Erkenningenbeoordeeld of de kennisbijeenkomsten voldoen aan de gestelde eisen.Ook worden de deelnames aan de bijeenkomsten geadministreerd. Inopdracht van de Rijksoverheid worden door Bureau Erkenningen devakbekwaamheidsbewijzen uitgegeven. De houder van eenvakbekwaamheidsbewijs kan via de app, zijn studievorderingen zien.Ook kan hij zich aanmelden voor een kennisbijeenkomst. Daarnaastkan toestemming worden gegeven aan kennisinstanties en handel, omde gegevens van de vakbekwaamheidshouder te verifiëren bij BureauErkenningen. Wanneer een deelnemer voldoende kennisbijeenkomstenheeft gevolgd, wordt een nieuw vakbekwaamheidsbewijs aangemaakt.Elk vakbekwaamheidsbewijs heeft een eigen begindatum en einddatum.For working with pesticides should meet people with knowledgerequirements. Every five years, either exam must be taken again, orhave knowledge meetings are followed. They then receive a newcompetency certificate. Recognition Bureau assessed the knowledgemeetings meet the requirements. The entries are also administeredin the meetings. Commissioned by the National Government AgencyApprovals issued by the attestation of professional competence. Theholder of a competency certificate can see through the app, hisstudy claims. He can also sign up for an introductory meeting. Inaddition, authorization may be given to knowledge and commerceauthorities, to verify the details of the qualification holder toBureau Recognition. When a participant has taken adequate knowledgemeetings, a new competency certificate is created. Each competencycertificate has its own start date and end date.

App Information Bureau Erkenningen

AOC Raad Show More...

Beeldenbank 1.5.1 APK
AOC Raad
Met deze app kunt u zoeken naar ziekten & plagen, natuurlijkevijanden, knaagdieren en onkruiden. Er zijn ruim 500 ziekten enplagen, 23 natuurlijke vijanden, 7 knaagdieren en ruim 130onkruiden opgenomen. Per item is er algemene informatie opgenomenmaar ook uitleg voor herkenning, levenswijze, maatregelen enuiteraard afbeeldingen. De wetenschappelijke naam is vermeld enbijvoorbeeld tot welk gewas of familie het item behoort. Markeerbijv. een natuurlijke vijand om snel terug te kunnen vinden(vergelijkbaar aan favorieten in uw browser). Markeer een item doorop het vlag icoon, rechtsbovenin het scherm, te tikken. Markerenongedaan maken kan door bij een item op hetzelfde vlag icoon tetikken, of onder "Mijn gemarkeerde items" naar links te swipen endan op Verwijderen te tikken. Of door in het Mijn gemarkeerde itemssubcategorie rechtsbovenin het verwijderen symbool te tikken, endan op de rode rondjes te tikken. De Beeldenbank is van de AOCRaad, tot stand gekomen met medewerking van het PraktijkonderzoekPlant & Omgeving (Wageningen UR) en Groen Kennisnet. Ontwikkelddoor Prolific BV. With this app you can search for diseases andpests, natural enemies, rodents and weeds. There are more than 500diseases and pests, natural enemies 23, 7 rodents and more than 130weeds listed. Each item is general information recorded, but alsoexplanations for recognition, lifestyle, action and of coursepictures. The scientific name is listed and example to any crop orfamily the item belongs. Highlight for example. A natural enemy tofind (similar to favorites in your browser) back soon. Highlight anitem by clicking on the flag icon, tap. At the top right of thescreen, Mark can undo by tapping icon to an item on the same flagor "My Items marked" swipe left and tap. Then click Delete Or bytapping the My Items highlighted subcategory top right of removalicon and then tapping. Red circles The Image Bank has come from theAOC Council, created in cooperation with the Applied Plant Research(Wageningen UR) and Green Knowledge. Developed by Prolific BV.
Bureau Erkenningen 1.5.1 APK
AOC Raad
Voor het werken met gewasbeschermingsmiddelen dienen mensen tevoldoen aan kenniseisen. Elke vijf jaar moet óf opnieuw examenworden afgelegd, of moeten kennisbijeenkomsten gevolgd worden. Menontvangt dan een nieuw vakbekwaamheidsbewijs. Bureau Erkenningenbeoordeeld of de kennisbijeenkomsten voldoen aan de gestelde eisen.Ook worden de deelnames aan de bijeenkomsten geadministreerd. Inopdracht van de Rijksoverheid worden door Bureau Erkenningen devakbekwaamheidsbewijzen uitgegeven. De houder van eenvakbekwaamheidsbewijs kan via de app, zijn studievorderingen zien.Ook kan hij zich aanmelden voor een kennisbijeenkomst. Daarnaastkan toestemming worden gegeven aan kennisinstanties en handel, omde gegevens van de vakbekwaamheidshouder te verifiëren bij BureauErkenningen. Wanneer een deelnemer voldoende kennisbijeenkomstenheeft gevolgd, wordt een nieuw vakbekwaamheidsbewijs aangemaakt.Elk vakbekwaamheidsbewijs heeft een eigen begindatum en einddatum.For working with pesticides should meet people with knowledgerequirements. Every five years, either exam must be taken again, orhave knowledge meetings are followed. They then receive a newcompetency certificate. Recognition Bureau assessed the knowledgemeetings meet the requirements. The entries are also administeredin the meetings. Commissioned by the National Government AgencyApprovals issued by the attestation of professional competence. Theholder of a competency certificate can see through the app, hisstudy claims. He can also sign up for an introductory meeting. Inaddition, authorization may be given to knowledge and commerceauthorities, to verify the details of the qualification holder toBureau Recognition. When a participant has taken adequate knowledgemeetings, a new competency certificate is created. Each competencycertificate has its own start date and end date.
Loading...