1.8.8 / March 30, 2015
(3.1/5) (7)
Loading...

Description

Důležité upozornění!!!
Aplikace nemusí fungovat správně na všech telefonech. Předtím, nežjí začnete používat, nejdříve vyzkoušejte odesílání. Nebude-lifungovat na vašem telefonu správně, napište nám email. Početpodporovaných telefonů průběžně rozšiřujeme.

Prostřednictvím této aplikace můžete odesílat rychle a efektivněhromadné SMS kampaně, které vytvoříte v CRM systému BusinessBooster. Aplikace je funkční pouze ve spojení se CRM systémem, doněhož se můžete registrovat na stránkách, viz níže. Aplikace jepouhým vykonavatelem příkazů CRM systému, neumožňuje samostatnévytváření kampaní.

JAK TO FUNGUJE?
SMS zprávy vytvoříte v CRM systému Business Booster, ty se následněpřes internet přenesou do aplikace BB ve vašem mobilním Androidtelefonu a z něho pomocí vaší SIM karty, s vaším telefonním číslemodešlou příjemcům. Při spuštění aplikace vložte přihlašovací údaje,které používáte do systému Business Booster.

Aplikace umí také zaznamenávat informace o přijatých a odchozíchtelefonických hovorech a odeslaných a přijatých SMS zprávách. Tytoinformace jsou následně přeneseny do CRM aplikace systému BusinessBooster a přiřazeny k jednotlivým kontaktním kartám. Získáte takdokonalý přehled o veškeré vaší telefonické a SMS komunikaci svašimi klienty. Informace o telefonických hovorech můžete v CRMsystému zobrazit v přehledném grafu. V něm uvidíte celkový počet adélku hovorů za posledních 12 měsíců.

VÝHODY ŘEŠENÍ:
- Vaše SMS kampaně budou osobní, protože Business Booster umí dokaždé SMS zprávy doplnit individuální oslovení např. „Vážený paneNováku“, „Vážená paní Vokurková“ atd.

- Díky velmi podrobnému filtru můžete vaše zprávy velmi přesnězacílit. Filtrovat kontakty můžete téměř podle jakýchkoli kritérií,například věk, pohlaví, skupiny, činnosti, zeměpisné oblastiatd.

- Zprávy se posílají z vašeho telefonního čísla nikoli z číslaneznámé SMS brány. Příjemci tak ihned poznají, že je zpráva od vás.Pokud máte s příjemci zpráv dobrý obchodní vztah, úspěšnost tohotořešení je lepší a osobnější než odesílání z neznámých čísel SMSbran.

- Můžete zprávy odeslat ihned, nastavit odložená odeslání nakonkrétní den a hodinu nebo nastavit podmíněná odeslání, konkrétněv den jmenného svátku (Business Booster je propojen s databázíjmenných svátků České i Slovenské republiky) či data narozeníkontaktu. Ideální proto pro vytváření SMS přání.

UPOZORNĚNÍ!
Android limituje počet odeslaných zpráv na 100 zpráv za 1 hodinu.Chcete-li odesílat více zpráv, je potřeba zrušit omezení tohotobezpečnostního limitu. Tato akce vyžaduje ROOT přístup.

Aplikace nemusí fungovat na všech telefonech. Pokud aplikacenefunguje správně s vaším modelem, napište nám email.

Important notice!!!
The application may not work correctly on all phones. Before youuse it, first try sending. If work correctly on the phone, pleaseemail us. Number of supported phones constantly expanding.

Through this application you can quickly and efficiently sendbulk SMS campaigns that create the CRM system Business Booster. Theapplication works only in conjunction with the CRM system intowhich you can register on the site, see below. The application isjust the executive orders CRM system does not create separatecampaigns.

HOW DOES IT WORK?
SMS create the CRM system Business Booster, you are thentransmitted over the Internet to BB application in your mobilephone and from your Android using your SIM card, your phone numberto your recipients. When the application starts enter the logindetails that you use the system Business Booster.

Applications can also record information about incoming andoutgoing phone calls and sent and received SMS messages. Thisinformation is then transferred to the CRM system Business Boosterand allocated to the individual contact cards. This gives you acomplete overview of all your telephone and SMS communication withyour clients. Information about telephone calls in CRM system canbe displayed in clear graphs. In it you will see the total numberand length of calls over the past 12 months.

Advantages of the solution:
- Your SMS campaign will be personal because the Business Boosteris able to complement each SMS message addressing such individual."Dear Mr. Smith", "Madam Vokurková" etc.

- Thanks very detailed, you can filter your messages veryprecisely target. Filter contacts can almost by any criteria, suchas age, gender, groups, activities, geographical area etc.

- The messages are sent from your phone number rather than thenumber of unknown SMS gateway. Recipients to immediately recognizethat the message is from you. If you have a message receivers goodbusiness relationship, the success of this solution is better andmore personal than sending SMS from unknown numbers gates.

- You can send messages immediately set deferred sending to aspecific day and time, or set conditional departure, specificallynaming the day of the feast (Business Booster is linked to adatabase naming holidays Czech and Slovak Republic) or date ofbirth contact. Therefore ideal for creating SMS wishes.

CAUTION!
Android limits the number of messages sent to 100 messages per 1hour. To send multiple messages, you need to lift the restrictionsthat the safety limit. This action requires root access.

The application may not work on all phones. If the applicationdoes not work correctly with your model, please email us.

App Information Business Booster (beta)

 • App Name
  Business Booster (beta)
 • Package Name
  cz.ebee.bbooster.mobile
 • Updated
  March 30, 2015
 • File Size
  2.6M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.8.8
 • Developer
  Expanzia s.r.o.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Communication
 • Developer
 • Google Play Link

Expanzia s.r.o. Show More...

Business Booster (beta) 1.8.8 APK
Důležité upozornění!!!Aplikace nemusí fungovat správně na všech telefonech. Předtím, nežjí začnete používat, nejdříve vyzkoušejte odesílání. Nebude-lifungovat na vašem telefonu správně, napište nám email. Početpodporovaných telefonů průběžně rozšiřujeme.Prostřednictvím této aplikace můžete odesílat rychle a efektivněhromadné SMS kampaně, které vytvoříte v CRM systému BusinessBooster. Aplikace je funkční pouze ve spojení se CRM systémem, doněhož se můžete registrovat na stránkách, viz níže. Aplikace jepouhým vykonavatelem příkazů CRM systému, neumožňuje samostatnévytváření kampaní.JAK TO FUNGUJE?SMS zprávy vytvoříte v CRM systému Business Booster, ty se následněpřes internet přenesou do aplikace BB ve vašem mobilním Androidtelefonu a z něho pomocí vaší SIM karty, s vaším telefonním číslemodešlou příjemcům. Při spuštění aplikace vložte přihlašovací údaje,které používáte do systému Business Booster.Aplikace umí také zaznamenávat informace o přijatých a odchozíchtelefonických hovorech a odeslaných a přijatých SMS zprávách. Tytoinformace jsou následně přeneseny do CRM aplikace systému BusinessBooster a přiřazeny k jednotlivým kontaktním kartám. Získáte takdokonalý přehled o veškeré vaší telefonické a SMS komunikaci svašimi klienty. Informace o telefonických hovorech můžete v CRMsystému zobrazit v přehledném grafu. V něm uvidíte celkový počet adélku hovorů za posledních 12 měsíců.VÝHODY ŘEŠENÍ:- Vaše SMS kampaně budou osobní, protože Business Booster umí dokaždé SMS zprávy doplnit individuální oslovení např. „Vážený paneNováku“, „Vážená paní Vokurková“ atd.- Díky velmi podrobnému filtru můžete vaše zprávy velmi přesnězacílit. Filtrovat kontakty můžete téměř podle jakýchkoli kritérií,například věk, pohlaví, skupiny, činnosti, zeměpisné oblastiatd.- Zprávy se posílají z vašeho telefonního čísla nikoli z číslaneznámé SMS brány. Příjemci tak ihned poznají, že je zpráva od vás.Pokud máte s příjemci zpráv dobrý obchodní vztah, úspěšnost tohotořešení je lepší a osobnější než odesílání z neznámých čísel SMSbran.- Můžete zprávy odeslat ihned, nastavit odložená odeslání nakonkrétní den a hodinu nebo nastavit podmíněná odeslání, konkrétněv den jmenného svátku (Business Booster je propojen s databázíjmenných svátků České i Slovenské republiky) či data narozeníkontaktu. Ideální proto pro vytváření SMS přání.UPOZORNĚNÍ!Android limituje počet odeslaných zpráv na 100 zpráv za 1 hodinu.Chcete-li odesílat více zpráv, je potřeba zrušit omezení tohotobezpečnostního limitu. Tato akce vyžaduje ROOT přístup.Aplikace nemusí fungovat na všech telefonech. Pokud aplikacenefunguje správně s vaším modelem, napište nám email.Important notice!!!The application may not work correctly on all phones. Before youuse it, first try sending. If work correctly on the phone, pleaseemail us. Number of supported phones constantly expanding.Through this application you can quickly and efficiently sendbulk SMS campaigns that create the CRM system Business Booster. Theapplication works only in conjunction with the CRM system intowhich you can register on the site, see below. The application isjust the executive orders CRM system does not create separatecampaigns.HOW DOES IT WORK?SMS create the CRM system Business Booster, you are thentransmitted over the Internet to BB application in your mobilephone and from your Android using your SIM card, your phone numberto your recipients. When the application starts enter the logindetails that you use the system Business Booster.Applications can also record information about incoming andoutgoing phone calls and sent and received SMS messages. Thisinformation is then transferred to the CRM system Business Boosterand allocated to the individual contact cards. This gives you acomplete overview of all your telephone and SMS communication withyour clients. Information about telephone calls in CRM system canbe displayed in clear graphs. In it you will see the total numberand length of calls over the past 12 months.Advantages of the solution:- Your SMS campaign will be personal because the Business Boosteris able to complement each SMS message addressing such individual."Dear Mr. Smith", "Madam Vokurková" etc.- Thanks very detailed, you can filter your messages veryprecisely target. Filter contacts can almost by any criteria, suchas age, gender, groups, activities, geographical area etc.- The messages are sent from your phone number rather than thenumber of unknown SMS gateway. Recipients to immediately recognizethat the message is from you. If you have a message receivers goodbusiness relationship, the success of this solution is better andmore personal than sending SMS from unknown numbers gates.- You can send messages immediately set deferred sending to aspecific day and time, or set conditional departure, specificallynaming the day of the feast (Business Booster is linked to adatabase naming holidays Czech and Slovak Republic) or date ofbirth contact. Therefore ideal for creating SMS wishes.CAUTION!Android limits the number of messages sent to 100 messages per 1hour. To send multiple messages, you need to lift the restrictionsthat the safety limit. This action requires root access.The application may not work on all phones. If the applicationdoes not work correctly with your model, please email us.
Loading...