4.0 / October 8, 2018
(4.9/5) (105)
Loading...

Description

C++ ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ එන මූලික සංකල්ප හා ප්‍රධාන භාවිතයන් පිළිබඳවඅවබෝධයක් ලබා දීම මෙහි අරමුණ වේ.සිංහල භාශාවෙන් නිබන්ධන සකසා ඇතිබැවින් ඕනෑම අයෙකුට Programming සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබාගැනීමද මෙමඟින්සිදුකළ හැකිය..මෙහි අන්තර්ගත ඒකක වනුයේ C++ හඳින්වීම, මූලික කරුණු,C++ Variables ,C++ වල Operators, Conditional Statements, Loops,Functions හා Arrays වේ.මෙහි ඇති අනෙක් විශේෂත්වය නම් මෙමඟින්ලබාගන්නා ප්‍රවේශය තුළින් ඕනෑම පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාශාවක් ඉගෙනීමටඅඩිතාලමක් සැකසීමයි..ඔබගේ ගැටළු www.catchgihan.blogspot.com යනබ්ලොග් අඩවියට හෝ මෙහි comments section එකෙහි පළකරන්න. ස්තූතියි. C++ programming language, from basic concepts and gaining access toanyone Programming This made because the purpose vē.siṁhalaVersatility tutorials designed to provide an understanding of themain points is that C ++ applications hækiya..mehi content alonewould, Basics, C ++ Variables, C ++ of Operators , ConditionalStatements, Loops, Functions and Arrays proposal's any programminglanguage through access to other specialty This is obtained Blogsproblems sækasīmayi..obagē foundation for learning promotionwww.catchgihan.blogspot.com site or the comments section is abovePublish. Thank you.

App Information C++ සිංහලෙන්

 • App Name
  C++ සිංහලෙන්
 • Package Name
  com.blogspot.gihanmora.cppsinhalen
 • Updated
  October 8, 2018
 • File Size
  6.4M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  Gihan Gamage
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Gihan Gamage Show More...

Rathnamali Yanthraya 1.0 APK
Gihan Gamage
.This is a pirith chanting application.You can chant rathnamaliyantra with this application very easily
අටවිසි පිරිත(Atavisi piritha) 3.0 APK
Gihan Gamage
අටවිසි පිරිත, අටවිසි වන්දනා ගාථා හා අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේතතු ඇතුලත් වටිනා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙවළමකි.මහා බල සම්පන්න අටවිසි පිරිතනිරන්තරයෙන් අර්ථ සහිතව ශ්‍රවණය කරන්න..තෙරුවණ් සරණයි.....Atavisigroup Atavisi pilgrimage stanzas and two Arahants Atavisi Buddhaconditions include precious Android mevaḷamaki.mahā powerfulAtavisi nightmare Gem karanna..teruvaṇ hearing with regulardefinition .....
පිරුවාණා පොත(Piruwana Potha) 5.0 APK
Gihan Gamage
පිරුවාණා පොත් වහන්සේ තුළ අන්තර්ගත උතුම් පිරිත් හා සූත්‍ර දේශනාසිංහල අර්ථයද සහිතව ශ්‍රවණය කරන්න. අටවිසි පිරිත, අභිසම්භිදානපිරිත,ධජග්ග සූත්‍රය,ඛන්ධ පිරිත,ජය පිරිත,කරණීයමෙත්තසූත්‍රය,ගිරිමානන්ද සූත්‍රය,මහා මංගල සූත්‍රය,මෙත්ථානිසංස සූත්‍රය,මෝරපිරිත,අංගුලිමාල පිරිත,නරසීහ ගථා,වට්ටක පිරිත,සූරිය පිරිත,චන්දපිරිත,දස දිසා පිරිත,ජය මංගල ගාථා,ඡත්ථ මානවක ,රතන සූත්‍රය,රත්නමාලීගාථා,සීවලී පිරිත,දෙවියන්ට පින් දීම යන පිරිත් හා සූත්‍ර මෙහිඅන්තර්ගත වේ.නිරන්තරයෙන් සූත්‍ර හා පිරිත් දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම තුළින්ඔබට සියළු යහපත ශාන්තිය උදා වේවා....! මෙහි කිසියම් හෝ දෝෂ වේනම්දැනුම් දීමට කාරුණික වන්න..අන් අයටත් දැනගැනීම සඳහා බෙදාහරින්න...මෙහිදියුණුව සඳහා ඔබගේ අදහස් සහ Ratings ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත..තෙරුවණ්සරණයි....Piruvāṇā books is great content in chanting and listeningto preaching formula with English meaning. Atavisi men,abhisambhidāna nightmare, bad .I formula, khandha men, won malekaraṇīyametta formula, girimānanda formula, a great formula,metthānisaṁsa formula, Shark Men Senakeliya men, narasīha gathā,discount men, Suriya men, men voted, ten district personnel, JayaMangala Gatha, chattha human, Ratana Sutta ratnamālī stanzas,Seevali nightmare, thanks to God and the chanting and chanting theformula here vē.nirantarayen formulas Peace be upon you all thebenefit of hearing from ēśanā eg ....! The error only if asked todistribute any kind vanna..an For those ... for the development ofyour ideas and be useful Ratings æta..teruvaṇ Bless ....
තුන් සූත්‍රය(Thun Sutra) 1.0 APK
Gihan Gamage
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත කරණීය මෙත්ථ සූත්‍රය,මහා මංගල සූත්‍රයහා රතන සූත්‍රය සිංහල අර්ථය සහිතව අවබෝධයෙන් යුතුව ශ්‍රවණයකරන්න.තෙරුවණ් සරණයි... SIZE-4.4 MB ONLYWhat's new:NavigationDrawerSeekBar + onClick seeking abilityBug fixes
Recharge Me! 2.0 APK
Gihan Gamage
Recharging you mobile might be a difficult task for you..As youhave to remember USSD codes which is used when recharging.Or elseyou are fed up with waitng for beep!.But with with our new Androidrelease Recharge Me you can recharge just typing the pin number!Importance of this application is you can use this for all networksin Srilanka.When you are using duel sim phone make sure thatperticuler sim card selected when recharge! Please feel free toemail or comment any errors and bugs! Thankyou.
තුන් සූත්‍රය(Thun Sutraya) 1.0 APK
Gihan Gamage
බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත කරණීයමෙත්ථසූත්‍රය,මහා මංගල සූත්‍රය හා රතන සූත්‍රය සිංහල අර්ථය සහිතවඅවබෝධයෙන්යුතුව ශ්‍රවණය කරන්න.තෙරුවණ් සරණයි... SIZE-4.4 MBONLYBuddha by localMettaSutta, a great formula and Ratana Sutta Triplekaranna.teruvaṇlisten with understanding the meaning of English ...SIZE-4.4 MBONLY
Singlish-Sinhala Converter 1.0 APK
Gihan Gamage
This application stands to convert your sms type(Sinhala in Englishletters) text to Sinhala.You can easily copy the text you convertedtoo.Now you can type Sinhala fast and smart manner withSinglish-Sinhala converter.!Typing in sinhala will not be a hardtask anymore! With the help of our newest app Singlish-SinhalaConverter you can type sinhala fast and easily.The importance ofthis app is you can use Singlish which is used in SMS as input.Thusno more worries to find letters.Furthermore you can copy theconverted text to the clipboard easily..Unlike other keyboards thisis very small app of 2.7MB and will not slow down your mobile.!
C++ සිංහලෙන් 4.0 APK
Gihan Gamage
C++ ක්‍රමලේඛන භාෂාවේ එන මූලික සංකල්ප හා ප්‍රධාන භාවිතයන් පිළිබඳවඅවබෝධයක් ලබා දීම මෙහි අරමුණ වේ.සිංහල භාශාවෙන් නිබන්ධන සකසා ඇතිබැවින් ඕනෑම අයෙකුට Programming සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබාගැනීමද මෙමඟින්සිදුකළ හැකිය..මෙහි අන්තර්ගත ඒකක වනුයේ C++ හඳින්වීම, මූලික කරුණු,C++ Variables ,C++ වල Operators, Conditional Statements, Loops,Functions හා Arrays වේ.මෙහි ඇති අනෙක් විශේෂත්වය නම් මෙමඟින්ලබාගන්නා ප්‍රවේශය තුළින් ඕනෑම පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාශාවක් ඉගෙනීමටඅඩිතාලමක් සැකසීමයි..ඔබගේ ගැටළු www.catchgihan.blogspot.com යනබ්ලොග් අඩවියට හෝ මෙහි comments section එකෙහි පළකරන්න. ස්තූතියි. C++ programming language, from basic concepts and gaining access toanyone Programming This made because the purpose vē.siṁhalaVersatility tutorials designed to provide an understanding of themain points is that C ++ applications hækiya..mehi content alonewould, Basics, C ++ Variables, C ++ of Operators , ConditionalStatements, Loops, Functions and Arrays proposal's any programminglanguage through access to other specialty This is obtained Blogsproblems sækasīmayi..obagē foundation for learning promotionwww.catchgihan.blogspot.com site or the comments section is abovePublish. Thank you.
Loading...