1.0 / September 1, 2015
(4.0/5) (4)

Description

Another classic Match-3 gameYour mission is to win Candy Arrange,pass the levels and try to get all stars in each level.How toplay:1: Match 3 or more identical candy.2: Match the candy untilthe board transparency,the Candy star will appear.3: Make the candystar down to last line to pass the level.Features:- Globalleaderboard- 2 mode to play: Classic and Challenge- Support multiscreen: landscape or portrait- Support gamepadNếu bạn đã từng chơitrò xếp kim cương và cảm thấy yêu thích nó thì bạn không thể bỏ quatrò chơi xếp kẹo cực hay này. Trong game, nhiệm vụ của bạn là xếpcác viên kẹo cùng màu để ghi điểm.Có 2 chế độ chơi là Cổ điển vàThử thách cho bạn chinh phục.Trò chơi hỗ trợ đa màn hình (màn hìnhđứng và màn hình ngang) và có hỗ trợ tay cầm chơi game (gamepad) đểbạn có thể chơi dễ dàng trên Android TV hay AndroidBox.-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad,IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox 360/PS3/Generic HID/USB, XperiaPLAY, Keyboard, Remote TV, Re-mappable controls

App Information Candy Arrange: Xep keo

 • App Name
  Candy Arrange: Xep keo
 • Package Name
  com.joybox.candyarrange
 • Updated
  September 1, 2015
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Joybox
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  National Route 30, Dong Thap, Vietnam
 • Google Play Link
Joybox Show More...
Sky Legend 3.0 APK
Joybox
In 2032, Mysterious force outer space named Tyron has invaded someareas of the earth. Leo, the best practitioners of SpaceHope Armyhas been high commander James appointed leader of the fighter team.Today is the first day he received themission...Support:https://www.facebook.com/joyboxstudiohttp://joybox.vn
Dr Zombie 1.0 APK
Joybox
The the goal is to remove all viruses from the screen. To do thatyou have to rotate and position the capsules on top of or alongsidethe viruses and other capsules.Game can be played via touchscreen,trackball or d-pad.The name of our doctor is Dr Zombie, not Dr.Mario or dr Mario.Tap for rotating the pill.Drag left/write formoving the pill.Drag down for drop the pill to the ground.Drag upfor speeding for 3 steps rather than completely falling toground.-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad,IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox 360/PS3/Generic HID/USB, XperiaPLAY, Keyboard, Remote TV, Re-mappable controls
Animal Heroes 1.0 APK
Joybox
Animal Heroes is a very addictive connect lines puzzle game!Connect lines of Animal to solve compelling levels in this puzzleadventure!Features:- Colorful and vivid pets.- Easy to learn, hardto master.- Leaderboards in friends circle and world.- Supportmulti screen: landscape or portrait- Supportgamepad-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad,IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox 360/PS3/Generic HID/USB, XperiaPLAY, Keyboard, Remote TV, Re-mappable controls
Dragon Legend: Shooter 1.5 APK
Joybox
"Long ago, kingdom Estaria and other kingdoms suffered thedomination of the dragons with extraordinary power, especially thedragon king - Shinra - is horrors of people here.Hexla is one ofmany brave men were directed from the Great Shamans is collectingthe magical gems to defeat Shinra. Along with the power of theGems, after a long time fluctuate, final, Hexla also beat andsealed Shinra on Rozan peak.But Hexla also seriously injured,before death, Hexla had freed the Gems everywhere to avoid badpeople use them to liberate for Shinra.Over a period of peace,people are frightened again when knowing that a force is lookingthe gems to liberate Shira. Generals Cid Hammer trying training anarmy to prevent this from happening ...".Experience intenseshooting action at Dragon Legend Shooter RPGDragon Heroes, it’s notjust a game. It’s an adventure!FEATURES:- Action-packed gameplay –Shoot, dodge and wipe out enemies with powerful skills.- Form theultimate team – Collect powerful heroes and runes to form yourdream team.- Power up your heroes – Grade up your heroes to theultimate form.- Scenario, Infinite dungeon, Boss raid and more.-Join forces with your friends and lead your guild to the top.-Battle gigantic raid bosses! Worldraid!!--------------------------------"Cách đây khá lâu, vương quốcEstaria cùng những vương quốc khác phải chịu sự thống trị của loàirồng có sức mạnh phi thường, đặt biệt vua rồng Shinra từng là nỗikinh hoàng của người dân nơi đây.Hexla là một trong rất nhiều dũngsĩ đã được sự hướng dẫn từ các Đại pháp sư là thu thập những viênNgọc thần kỳ để đánh bại Shinra. Cùng với sức mạnh của các viênNgọc, sau một thời gian dài giằng co, cuối cùng Hexla cũng đã đánhbại và phong ấn Shinra trên đỉnh Rozan.Nhưng Hexla cũng bị trọngthương rất nặng, trước lúc chết Hexla đã giải phóng các viên Ngọcđi khắp nơi nhằm tránh những người xấu sử dụng chúng để hóa giảiphong ấn cho Shinra.Trải qua một thời gian yên bình, mọi người lạihoan mang khi biết rằng có một thế lực đang tìm những viên Ngọc đểgiải phóng cho Shira. Tướng quân Cid Hammer đang cố gắng đào tạomột đội quân để ngăn chặn điều này xảy ra..."Hãy hóa thân vào gamebắn rồng để thu thập các viên ngọc rồng và cứu lấy trái đất. Sứmệnh vương quốc rồng tiên Estaria và các vương quốc khác đang nằmtrong tay bạn."Long ago, kingdom and other kingdoms Estariasuffered the domination of the dragons with extraordinary power,the dragon king Especially - Shinra - is horrors of the Peoplehere.Hexla is one of many brave men directed from the Great Shamanslà là collecting magical gems to defeat the Shinra. Along with thepower of the Gems, after a long time fluctuate, final, beat andsealed cũng Hexla Shinra on Rozan peak.But Hexla am also seriouslyInjured, all before death, the Gems Freed Hexla Had to avoid badeverywhere added to Liberate People use for Shinra.Over a period ofpeace, People are frightened again khi có Knowing a force islooking to Liberate the Shira gems. Police training Cid GeneralsHammer trying to Prevent this from happening army ... ".Experienceintense shooting action RPG Shooter at Dragon LegendDragon Heroes,it's not just a game. It's an adventure!FEATURES:- Action-packedgameplay - Shoot, dodge and wipe out enemies with powerful skills.-Form the ultimate team - Collect powerful heroes and runes to formcủa dream team.- Power up your heroes - heroes up your Grade to theultimate form.- Scenario, Infinite Dungeon, Boss raid and more.-Join friends and lead your forces with your Flickr của guild to thetop.- Battle gigantic raid bosses! World raid!!--------------------------------"Long ago, the kingdom Estariathe other kingdoms suffered the domination of the dragons haveextraordinary power, especially the dragon king Shinra formerhorrors of the people here.Hexla is one of many valiant was theinstruction from the University shaman is collecting magical jewelsto defeat Shinra. Along with the power of the Jade Park, after along time fluctuated, finally Hexla also defeated and sealed thetop Rozan Shinra.But Hexla also seriously injured very badly,before his death had freed Hexla Ngoc members everywhere to avoidbad people use them to neutralize sealed for Shinra.Experiencing apeaceful time, the festival brings people to know that there is aforce is looking to free gems for Shira. Hammer Cid generals aretrying to train an army to prevent this from happening ... "Pleaseincarnate shooter dragon to collect the dragon balls and save theearth. First mission Estaria dragon kingdom and other kingdoms arein your hands.
Candy Arrange: Xep keo 1.0 APK
Joybox
Another classic Match-3 gameYour mission is to win Candy Arrange,pass the levels and try to get all stars in each level.How toplay:1: Match 3 or more identical candy.2: Match the candy untilthe board transparency,the Candy star will appear.3: Make the candystar down to last line to pass the level.Features:- Globalleaderboard- 2 mode to play: Classic and Challenge- Support multiscreen: landscape or portrait- Support gamepadNếu bạn đã từng chơitrò xếp kim cương và cảm thấy yêu thích nó thì bạn không thể bỏ quatrò chơi xếp kẹo cực hay này. Trong game, nhiệm vụ của bạn là xếpcác viên kẹo cùng màu để ghi điểm.Có 2 chế độ chơi là Cổ điển vàThử thách cho bạn chinh phục.Trò chơi hỗ trợ đa màn hình (màn hìnhđứng và màn hình ngang) và có hỗ trợ tay cầm chơi game (gamepad) đểbạn có thể chơi dễ dàng trên Android TV hay AndroidBox.-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad,IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox 360/PS3/Generic HID/USB, XperiaPLAY, Keyboard, Remote TV, Re-mappable controls
Jewelish Quest 1.0 APK
Joybox
Another classic Match-3 game. It's Diamond Battle gameYour missionis to win Jewelish Quest, pass the levels and try to get all starsin each level.How to play:1: Match 3 or more identical jewels.2:Match the jewels until the board transparency,the Jewels star willappear.3: Make the jewels star down to last line to pass thelevel.- More than 105 levels and 7 pretty scenes in the game,including starry sky,mountains,snow world and so on.- Match 4jewels can win the jewel's bomb and 1 lighting.- Match 5 jewels canwin color-changing jewels and 2 lightings.- The jeweled bomb caneliminate the jewels around.- The Color-changing jewel caneliminate to any other colored jewel.- The lightning Jewel caneliminate jewels in one row.Features:- Connect facebook- Globalleaderboard- 2 mode to play: Classic and Challenge- Support multiscreen: landscape or portrait- Support gamepadNếu bạn đã từng chơitrò xếp kim cương và cảm thấy yêu thích nó thì bạn không thể bỏ quatrò chơi này. Trong game, nhiệm vụ của bạn là xếp các vinayfkimcương cùng màu để ghi điểm.Có 2 chế độ chơi là Cổ điển và Thử tháchcho bạn chinh phục.Trò chơi hỗ trợ đa màn hình (màn hình đứng vàmàn hình ngang) và có hỗ trợ tay cầm chơi game (gamepad) để bạn cóthể chơi dễ dàng trên Android TV hay AndroidBox.-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad,IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox 360/PS3/Generic HID/USB, XperiaPLAY, Keyboard, Remote TV, Re-mappable controls
Keep an eye: Light in hell 2.0 APK
Joybox
Don't let it bounce around and get too dirtybecause that would be gross, and eyes are delicate.It's engaging, entertaining, difficult, and probably much nicerthan throwing a real eye around. A dark lands with deadly. Pass theshadow dark world to save the eye, striving for survive in a darkworld.FEATURES:- Includes 40 Levels- Multi Achievement- Global Leaderboard- Connect Facebook- Activity feed- Gamepad supportTUTORIAL:- The main goal or the game is to bring a falling eye to the portalavoiding any obstacles. The portal will send to the nextlevel.- These small light will help you. As soon as you touch on screen,the light starts affecting the eye.- Red light catch the falling eye and make it swing as apendulum.- If you want to increase the force on it, touch the screen withtwo fingers.- Green light stop the eye and pull it to themselves.- If you want to push away, touch the screen with twofingers.- Blue light stop the falling eye for a short period of time. Whenthe eye is free it will continue to move in the same direction asbefore.- If you want to change the direction of movement, touch the screenwith two fingers.- Do you see the stars in the left upper corner? It is okay to letthe eye collide with a barrier once per level, but each followingcollistion will take one star away. Try the pass the level withoutlosing stars.- Good luck!",-----------------------------Gamepad support: MOGA gamepad, IPEGA gamepad, NVIDIA Shield, Xbox360/PS3/Generic HID/USB, Xperia PLAY, Keyboard, Remote TV
Cover Hamster:Save the hamster 1.3 APK
Joybox
Cover Hamster: Save the Hamster from Mischievous Cat is an excitingpuzzle game. It's a new challenge of cover orange and save thesnail. Your mission is to protect hamster by bullets from the planeof the mischievous cat. Achieve full 3 star rating in each level tobecome an ultimate Hamster savior.It's only up to you to find a wayhow to solve dozens of puzzles and tricky situations. Are youclever enough to make it? Find it out yourself while passingthrough exciting 60 levels and more.Features:- 5 world with 60level and more- Connect Facebook and share achievement with yourfriend- Global leaderboard- Activity fees to connect and chat withglobal player
Loading...